ARMENURİ, GREK'URİ DO İBRANURİ İGURİNASUNON

 

Nevşehirişi universit’eş feni do ç’aralobaşi fak’ult’eşi dek’ani p’rof. dr. Metin Hulaguk, Turkias Armenuri, Grek’uri do İbranuri na uçkin çkinerk’oçepe dido na va renan şeni Turkiaşi univesit’epes maartanot Armenuri, Grek’uri do İbranuri k’ortape gon3’k’imuşa vixandept ya tku. P’rof. Hulaguk, Armenia, Grek’ia do İsraeli k’ala k’abği rt’asnati am dobadonapes na iğarğalinen nenape k’ai na uçkin, arkivepes na goşogorasunon çkinerk’oçepe domaç’irnan ya tku do “İptinerot na mçitunanpe olagu emuşk’uleti am dobadonape k’ala dosturi k’ont’akt’obape omordinu do oşkari ilmiuri xandape oxvenuşa gza meçamu şeni am k’ortape gon3’k’imu minonan” yado noqonu. Fak’ult’e mutepeşis Çinuri, Jap’onuri, Rusuli do K’oreş nenapeşi k’ortape 3’opxineri miğunan ya na tku p’rof. dr. Metin Hulaguk, Armenuri, Grek’uri do İbranuri nenapeşi k’ortape gon3’k’imu şeni moxtanoraş dğalepes YOK-işen p’ozit’iuri coğabi moxtimu pçumert yado ognapu.

P’rof. Hulaguk, Armenuri arkivepe na ak’itxen çkinerk’oçepe na i3’onenşen m3ika ren ya tku do aşo noqonu: “Armenia k’ala çodinuri 3’anapes genosisişi temas ‘T’aşnak’işi’ arkivepe guin3’k’asunon yado molişinen. Mara am arkivepe na ak’itxen muk’onari çkinerk’oçi miqonunan? Dido m3ika ren. İsraeli, t’erit’oria çkinis dido beciti ar dobadona ren. Grek’ia manz’ageri çkini ren do dido 3’anaşen doni eşo k’ai k’ont’akt’i na var miğunan dobadonapeşen ren. O3’opxinu na minonan am k’ortapeşi omxvacuten 3’oxle ilmiuri do uk’açxeti k’ult’uruli k’ont’akt’i momanz’inasunonan.”

P'İLOTEPESTİ ŞKURNA UĞUNAN!

 

Hava-iş coxoni sendik’aşk’elen na i3’opxinu “Çkar k’eza var iqvas yado p’ilotepek ixandan” temaloni p’anelis, putxinobaş medi3iaşi k’erk’elaş generaluri dudmaxvence doç. dr. Muzaffer Çetinguçik, p’ilotepek na ak’ates ank’et’aşen ambarepe meçu. 159 k’onari THY-şi p’iloti do mtelot 180 p’ilotik na ak’atu ank’et’aşi tolite p’ilotepeşi oşişen 80 k’onarik, Turkiaşi 3iviluri putxinobaşi emniet’oba dobağineri var z’irops. P’ilotepek ank’et’as na meçes onç’eloni coğabepeşen na oxui3’onu ar mtinobati ren, mapxaşi orapes t’urizmuri goxtimu manz’inaşi 3iviluri putxinobaşa na oğodaps negat’iuri tesiri. Putxinuş ekibepeşi doç’k’indinoba k’ala k’ezaşi risk’i muk’onari ren yado k’itxaşa p’ilotepeşi oşişen 81,6 k’onarik “Ho, xususurot mapxaşi tutapes doç’k’indinoba eçkindun do k’ezaşi risk’i manz’inen“ yado coğabi meçu. Pilot’epek putxinaşi firmapeş ekibepek moşvacinu şeni na ixmarnan ot’elepek am temas notesiraps yadoti nenas geobaz’ges. Xususurot xonarişi sebebite var mancirenan yadoti noqones. Ank’et’as p’ilotepeşa, a3’ineri şart’epek k’ezaşa sebebi meçapsi yadoti ik’itxinu. “Andğaneri xalite putxinuşi k’ezaşi yeçkindinus gza na meçaps fakt’orepe reni?” yado k’itxaşa p’ilotepeşi oşişen 45,3 k’onarik “Ho, mağala albatoba uğun” yado nena geuktires.

KORYUREKİS AVT'OMOBİLİ MANTXU DO DOĞURU

 

TRT-şi binaşi 3’oxle gza mek’ilapt’uşi, manişa na golulut’u ar avt’omobilişi montxute met’repeten na go3’it’k’oçinu sp’ort’uli mediaşi duayenepeşen 77 3’aneri C. Koryurek, monk’a yaranot Taksimişi gamantana do goşogorobaşi ozabunaleşa nunç’işinu. İnt’en3iuri o3’k’omilobaşi k’ortaşa na incirinu C. Koryurek meçu şuri Ğormotis, saat’i 22.00-s. C. Koryurekis na montxu 27 3’aneri mat’ekst’ile N. Arslanik aşo tku: “T’rafik’işi tepe var t’u. Arşvacis 3’oxle çkimis eçkindu. Frenis gevobaz’gi mara var domadginu.” C. Koryurekik, atlet’izmişi federa3ias, generaluri mdivani, asdudmaxvence do dudmaxvencot ixandu. Cumhuriyet (Resp’ublik’a), Hurriyet (Oxoşkvoba), Yeni Yuzyil (Ağani Oş3’anura), Radikal (Radik’ali) do Sabah (Ç’umani) coxoni gazetapes atlet’izmi, olimp’iadepe do generaluri temapeten st’at’iape ç’aru. TRT şeni atlet’izmuri p’rogramape 3’opxu, olimp’iaduri sterapes mak’oment’arot ixandu. 5. p’rezident’i Cevdet Sunayişi mediaşi k’onsult’ant’i rt’u. Xalk’i k’ala k’ont’akt’epeş k’erk’elaşi mak’idalepeşi doloxe rt’u. Avrasiaş k’itaşen Avrop’aşi k’itaşa marat’onişi menç’işoba do organiza3iaşi direkt’orobati na qveret’u C. Koryurekik, 7 olimp’iaduri sterapesti ixanderet’u magazetot.

GAZİPAŞAS AVİ İMEMNİNU

 

Gazipaşas ğormoturi skidalas mxuci meçamu şeni, avi imemninu. K’vinçepe xolo ğormoturi gomorgva mutepeşis oz’iramu, entepeşi oç’ik’ç’ik’upes nusiminu, ar t’ot’işen majuranişa z’enurepeşi o3xont’inupe oseyru, oput’epeşi gomorgvas m3kvit’urape oz’iramu minonan ya na tku k’aimak’ami İ. Gultekinik aşo ğarğalu: ”Am muşenobaten memnu gebdvit avis uvadelonot. Mt’k’uri skindinapeşi 3’k’arişa dvaç’irobas mxuci meçamu şeniti, na dvaç’irs dulyapeti p’aten. Gazipaşaşi hududepeş doloxe avcoba oxvenu, oavu andğaşen memnuneri ren. Mtel gzalepe onk’ilu şeni, k’arta dulya dop’it. Mitik gza mo goras avi oxvenu şeni.”

XALİŞİ FABRİK'AŞA CEZA İÇ'ARİNU

 

Milasişi oput’e Boğaziçis, vit 3’ana 3’oxle k’onaris k’ideri xali oçxuşi fabrik’as 25 şilya lira ceza iç’arinu. Fabrik’ak kimialuri genomskidepe abja Mazis na dolot’k’oçeren oxui3’onu. Am kimialuri genomskidepekti abja Mazişi gzate Tuzlaşi 3’k’aroni sahaşa nunç’uşun. Doloxe muşis 120 k’onari ç’eşidi k’vinçi do 50 k’onari ç’eşidi çxomepeş oskiduşa gza na meçaps, 340 hek’t’aroni Tuzlaşi 3’k’aroni sahas k’vinçi do çxomepek oğuruşa geoç’k’uşi, Milasişi k’aimak’amoba, gomorgva do mt’k’alepuna noğaluri direkt’oroba k’ala jandarmaşi gomorgva oçvaluşi timepek goşogores do ceza doç’ares abja Mazis kimialuri genomskidepe na dolot’k’oçapt’u fabrik’as. Fabrik’aşi mance D. Yaşarik, “Vit 3’anaşen doni fabrik’aşi 3’k’arepe baği çkimiş o3’k’aruşi arxepes mevaşkumer. A3’işakisti mitik mutu var mi3’u. K’abaxat’oni na vore var miçkit’u.” ya tku.

EFES PİLSENİK LİDERİ GECGİNU!

 

Bekoşi bask’etboliş ligaşi 15. dolonuri maçis Efes pilsenik, lideri Galatasaray cafe crovni 72-59 sk’oriten gecginu. Abdi İpekçi sp’ort’iş salonis na isterinu maçi na mogu Efes pilsenik p’uani muşi 26-şa yoçku. Galatasaray cafe crovnikti p’uani muşi 27 qu. Skit’a-mç’ita peroni ekibi geicginu mara maartani p’eriodi xolo liderot oçodinu. 15. dolonişi irişen beciti maçis na ok’oniges jur ekibişen Efes pilsenik, Euroleagues Maccabi Tel Avivişa na geicginu şeni umoraloni rt’utina geç’k’aşen çodinaşakis ucgişi sterapa o3’iru. Bekoşi bask’etboliş ligas şamp’ionobaşi menceloni favorepeşen Beşiktaş cola turka, Fenerbahçe Ulkersp’ori do Turk telekomi na gecginu Galatasaray cafe crovnik, artneri t’akimepeşa ne icginu Efes pilsenişa ti gendrik’u. Galatasaray cafe crovnik, aşote Bekoşi bask’etboliş ligas salonişa na moxtu do maçişi çodinaşakis mxuci na meçu 7 şilya k’elenari muşiş 3’oxle, 8 doloni şk’ule geicginu.

 

K'OST'AS K'ARAMANLİSİK ANİTK'ABİRİ MOİK'İTXU

Gverdi oş3’anura şk’ule, Turkiaşa ofi3ialurot iptineri na moxtu Grek’iaşi dudnaziri K’ost’as K’aramanlisik 3’oxle Anitk’abiri moik’itxu. Am mok’itxa muşişi oras, ti muşis indust’ria do k’omer3iaşi naziri Zafer Çağlayanik naqonu Turkuli xe3alaşi coxote. K’ost’as K’aramanlisik naşku çelengi Ataturkişi mozoleumis do eya oşinu şeni dogditu. Ok’ule Anitk’abirişi muşeuri defteris coxoşç’ara gedvu. K’ost’as K’aramanlisik aşo noç’aru defteris: “Ataturki do Venizelosis uğut’u p’olit’ik’uri gonk’vatoba do gurişk’ap’et’oba. Çkinti gurişk’ap’et’oba miğunan, mcveşi ç’vinapek var memodgitan yado. Am guriştkvala do guramobak jur xalk’işi şkas çxant’eri moxtanora meidanişa gamiğasunon.”

 
(CHP) Xalk’uri Resp’ublik’uri P’art’iaşi dudmaxvence Deniz Baykalik moik’itxu K’ost’as K’aramanlisi na skidut’u ot’elis. Ok’oz’iramus ak’atu Xalk’uri Resp’ublik’uri P’art’iaşi manuşvale dudmaxvence Onur Oymeni k’ala galeni dulyapeşi k’onsult’ant’i Petek Gurbuziti. Mediaşa genk’ileri ok’oz’iramuş 3’oxle magazetepes, sureti do filmi yeşiğan yadoti gza niçinu. Xalk’uri Resp’ublik’uri P’art’iaşi dudmaxvence Deniz Baykalik meçu K’ost’as K’aramanlisis maxant’e Yaşar Çallişi “Ataturki do Venizelosi” coxoni tablo. K’ost’as K’aramanlisikti meçu varçxilişi angi CHP-şi go3’oncğoneris.

P’rezident’i Abdullah Gulik ik’abulu Grek’iaşi dudnaziri K’ost’as K’aramanlisi do majura timçxupe k’oşki Çankayas. Mediaşa genk’ileri ok’oz’iramuş 3’oxle magazetepes, sureti do filmi yeşiğan yado gza niçinu. Ok’abulus ak’atu galeni dulyapeşi naziri Ali Babacani, indust’ria do k’omer3iaşi naziri Zafer Çağlayani, Grek’iaşi galeni dulyapeşi naziri Dora Bakoyanni k’ala majura timçxupe.

MİNOBAŞİ ELEKT'RONİK'URİ K'ARTEPE İXAZİRİNEN

 

2009 3’anas ozabunalepeş 3’oxle do oxen3aleşi dairepes didote na iz’iren maçvale k’oçepe var iz’irinasunon. Elek’t’ronik’uri oxen3ale oqopinu şeni Tubitak-ik na xazirups k’artiten dobadonarobaşi k’arti yani “minobaşi elek’t’ronik’uri sist’ema” geiç’k’inasunon. Ağani sist’emate k’arta dulya şeni oxen3aluri dairepeşa oxtimu var çitasunon. İnt’ernet’işen dido dulyape ixveninasunon. Oşi p’ro3ent’i emniet’oni iqvasunon yado na ignapinu k’arti çkar k’op’ia var ixvenasunon. Elek’t’ronik’uri k’arti, 3’oxlenurot şursağobaşi k’arnepe do reçetape mek’arbasunon. Doxtorik zabunis na meçasunon ç’ami “elek’t’ronik’uri dobadonarobaşi k’arti” şi jin noç’arasunon. Zabunis, eczaxaneşen k’arti muşiten ç’ami yaç’opasunon, sigortakti eczaxaneşa geç’areli muşi meçasunon. A3’i na ixmarinen minobaşi k’artepeşen emniet’oba dido monz’ineri na iqvasunon am k’artepe, oxen3aleşk’elen elek’t’ronik’uri xizmet’i na niçinen k’arta k’idalas ixmarinasunon. Dobadonaris ti muşi oxen3aleşa oçinapu dubağasunon. İptinerot oxmarinu şursağobaşi speroşa na niçinasunon k’arti, uk’açxe oxen3aluri k’arta k’idalas oxmarinus geiç’k’inasunon.

ADANURİ MAAMAGEPEK NOBAZ'GAPAN

 

15 3’anağanişi dğas, grevi mutepeşişi 670. dğa na ek’askidinu SCT Or T’urbo Filt’re fabrik’aşi maamagepe k’ala artot ar ok’oxtala ixor3elinu. Ok’oxtala ixvenu petrol-iş sendik’aşi Adanaşi filialis. Ok’oxtala geoç’k’u musik’as nusiminuten. Grevişi dudişen andğaşakis muepe golaxtu na oxo3’onapapt’u ar slayt’i iseyrinu. Am slayt’uri oseyroba şk’ule ğarğalape ixvenu. Dulyaşsvaşi matemsile Erdinç Tumukik oxo3’onapu muşeni do muç’oşi geoç’k’u mutepeşi grevi. Nobaz’gaşa mevaqonaten ya tku. Ok’ule ok’ont’aleri metal-iş anatoliaşi oteşkilobaşi mdivani Rasim Gundalik ğarğalu. Rasim Gundalik ti muşis p’rofesionaluri masendik’e oqopinu na var unt’uşi geobaz’gute antepe tku: “Ar maamagot sendik’aşi doloxe dulya oxvenus mevaqonop. Am grevişi gecgineri oqopinus mtel guriten vicer.” Ok’ule ok’ont’aleri metal-iş anatolia so3ialuri dulyapeşi mdivani Musa Benlik nena nokaçu. Sendik’aluri xvenapeşen ğarğalu. SCT-şi grevis memxvacuşi becitobas geobaz’gu. Ar leksiti ik’itxu. Nena na nokaçu, magreve oxorca maamagepeşen Ummuhan Doğanik antepe tku: “Grevis 670 dğa golaçkvinu eşo perpu dulyapeşen va ren. Murenki, na bgorupt’it mxuci var maz’ires. Arçkva mtelot goç’k’ondineri voret mado visimadept. Aşo ar moment’is xveneri am ok’oxtalak şuri momçes. Am guri meçamute, mu iqvasna iqvas, gebaz’ga çkinis mevaqonatminonan çodinaşakis.” Ok’oxtalaşi irişen xeloni moment’i rt’u, magreve SCTşi maagepek artot kursişa extimu. Ok’oxtalak am xela do artikartis mxuci meçamuşi gagnapate diçodu.

 
1 3’anağani 1926: Turkiak kogeoç’k’u oxmarinus int’erna3ionaluri k’alendari do saat’i.
1 3’anağani 1959: K’ubaşi gektala ixor3elinu.
1 3’anağani 1967: “Anadol” mark’oni iptineri avt’omobili p’iasaşa niçinu.
2 3’anağani 1936: Gvarişi k’anoni op’rat’ik’us kogeoç’k’u.
3 3’anağani 1521: Martin Luther Kingi aforozi ixvenu Romaşi k’at’olik’uri ek’lesiaşk’elen.
4 3’anağani 1976: T’ruvaşi 3xeni ixvenu Çanakkales.
4 3’anağani 1960: Fransuli maç’are Albert K’amusi doğuru.
6 3’anağani 1838: Samuel Morsek ognapu Morsişi alboni.
7 3’anağani 1946: Demok’rat’iaşi P’art’ia geidginu.
8 3’anağani 1642: Ast’ronomişi çkinerk’oçi Galileo doğuru.
8 3’anağani 1935: Rok’işi mabire Elvis P’reslei dibadu.
9 3’anağani 1941: Mabire Joan Baezi dibadu.
9 3’anağani 1964: Maç’are Halide Edip Adivari doğuru.
10 3’anağani 2001: Malekse do maç’are Necati Cumali doğuru.
12 3’anağani 1978: Ataşi şk’ule Batmanişi rafineriti mtelot omralus kogeoç’k’u.
13 3’anağani 1942: Kovalişi k’arneşi dulyas geiç’k’inu.
15 3’anağani 1902: Malekse Nazim Hikmet Rani dibadu Selanik’is.
15 3’anağani 1929: Raxibi Martin Luther Kingi dibadu.
16 3’anağani 1902: Saxneşa gamaxtimeri iptineri Muslimani oxorca Bedia Muvahhit dibadu.
17 3’anağani 1899: Mtel orapeşi irişen çinoberi gangst’eri Al Capone dibadu.
19 3’anağani 1966: İndira Gandhi iqu Hindistanişi dudnaziri.
19 3’anağani 2007: Magazete Xrant Dinki iqvilinu.
20 3’anağani 1921: İptineri dudk’anoni ik’abulinu meclisis.
20 3’anağani 2003: K’arta dobadonare minobaşi k’oro3xa niçinu.
21 3’anağani 1905: Maartani Rusuli gektala kogeoç’k’u.
21 3’anağani 1924: Lenini doğuru.
22 3’anağani 1901: Brit’aniaşi nanmapa Victoria dibadu.
23 3’anağani 1989: Çinoberi maxant’e Salvador Dali doğuru.
24 3’anağani 1993: Magazete Uğur Mumcu iqvilinu Ank’aras.
24 3’anağani 2001: Diyarbekirişi emniet’iş direkt’ori do 5 p’olisi iqvilinu.
27 3’anağani 1937: Na3iapeşi cemiet’ik ok’abulu Hatayişi timoşletineroba.
27 3’anağani 1945: Auschvitzişi k’amp’is Soviet’işk’elen xe gidvinu.
27 3’anağani 1954: Oput’uri inst’ut’epe geink’ilinu.
28 3’anağani 1881: Rusi maç’are Dostoyevski doğuru.
28 3’anağani 1953: Neyzen Tevfiki doğuru Mp’olis.
29 3’anağani 1921: Mustafa Suphi do 14 gzamşine muşi iğurinu.
29 3’anağani 1923: Mustafa Kemal paşa içilu Latife xanumi k’ala.
30 3’anağani 1933: Hitleris xe3ala aqu.
31 3’anağani 1729: İ. Muteferrika k’idu gamamçkumalaşi makina Osmanuri dobadonas.
31 3’anağani 1797: Mabeste Franz Schubert dibadu.
31 3’anağani 1990: Muammer Aksoyi iqvilinu.

CHP-ŞEN MAJURANİ ATAK'İ: NANANENA

 

CHP-k, Deniz Baykaliş olande İrak’işi atak’i şk’ule majurani atak’i oxvenuşa ixaziren. Ağani atak’i nananena doguruşi temas iqvasunon. “Oxen3aleşi unit’ari st’ruk't’ura na var ok’oxvasunon ar 3’opxa” şeni xe na muinz’iku CHP-k, 1989 3’anas Deniz Baykalişi imza gedveri “Turkulişen çkvaneri nenapeşi oxmaru temaloni k’anonişi tek’lifi” xolo meclisişa omoğuşa ixaziren. CHP-şi şkaguri oktalaşi k’omit’eş mak’ature Sinan Yerlikayak, 1989 3’anas xazireli yulva do omjoreyulvaşi rap’orepe ağanburot oxazirus mevaqonopt ya tku do 1989 3’anas meclisişa na niçinu “Turkulişen çkvaneri nenape oxmaruşi temaloni k’anonişi tek’lifi” xolo mepçatminonan yado ognapu. Yerlikayak, “Nananenapeşi omordinus oxen3aleş-k’elen omxvacinu dvaç’irs. Dobadonarepesti mutepeşi nananena oçkinu do oguru nçitunan. Mara xususuri gzate nananena mutepeşi dogurus mxuci mepçapt” ya tku.

"CERAŞ XARİT'A"Şİ BROŞURİ GAMİÇKVİNU

 

K’ult’ura do t’urizmaşi nazirobak gamoçkvu, Turkiaşi ceraşi şkagurepeşen ambari na meçaps suretoni broşuri. Broşuris niçinen İslamuri, Xrist’ianuri do Musevuri 32 ceraluri şkagurişi ambari: “Ağrişi germa, Ahlatiş Selçuk’uri k’umbet’i do sapulape, Amasiaşi sultani majurani Bayezidişi k’omp’leksi, Ank’araşi Xaci Bayram Veliş meçetişi turbe, Ant’akiaşi Aziz Pierişi ek’lesia, Ant’akiaşi Habibun Neccarişi meçeti, Bursaşi jvari meçeti, İznik’işi Aiasofiaşi muzeumi, Demreşi Noel Babaşi genomskidepe, Divriğişi ulu meçeti do Daruşşifa muşi, Efesi, Erzurumişi t’k’ubi minaroni medrese, Eskişehirişi Seyid Battal Gazişi k’umbet’i, Xaci Bektaş Velişi muzeumi, Xarrani, Topkapiş Sarayişi ğormoturi emanetepeşi k’orta, Aiasofiaşi muzeumi, K’ariyeşi muzeumi, Axrida do Neve Şalomişi sinagogepe, K’ap’adok’ia, Mevlanaşi muzeumi, Mardinişi Deyrulzafaranişi manast’iri, Pamukk’ale, Sarti, Siirtişi Veysel K’aranişi k’omp’leksi, Siirtişi İbrahim Hakki Efendi do Xazreti Fakirullahişi turbe, Şanliurfaşi Rizvaniyeşi meçeti do çxomoni t’iba, Tarsusişi Aziz P’olişi orome, T’amt’raşi Aiasofiaşi muzeumi, Maçkaşi Sumelaşi manast’iri, Akdamarişi ek’lesia do Yalvaç Aziz P’olişi ek’lesia.”

UMENCELONEPEŞOXORİS XÇİNİ DOBAXES

 

Muşeuri ar umencelonepeşoxoris xçini do badepes xizani dğa o3’iruşi ar t’eleviziuri p’rograma z’iru. S. Poşul coxoni ar dobadonarik xçini do badepes xizani dğalepe o3’ires yado ambari z’iruşi, dadi muşi G. Uyari, am umencelonepeşoxorişen gamiqonu. Vit tuta 3’oxle dadi muşi umencelonepeşoxorişa na naşkveret’u S. Poşulik, em oras dadi muşi 76 k’ilogrami rt’u, a3’iti 45 k’ilogrami ren yado ognapu. S. Poşulik aşo naqonu: “Mxuci muşis get’axeri qvilepe uğut’u. Xura muşişi mtel k’ortape monağeri ren. Am umencelonepeşoxori şeni p’rok’uroris ambari mepçi. Ar tutas 850 lira mepçapt’it em umencelonepeşoxoris. Amuş met’a, dadi çkimişi qucişdolok’idale, ğazi, ar kvaoni ma3’k’indi, alyansi do qali muşis na uğut’u, zenciriti gondineri ren.”

ART K'UÇXEŞMODVALONİ ŞAMP'İONİ

 

Kirikkaleşi noğa Bahşilis, geç’k’apuroni doguralepeşi şkas na ixvenu atlet’izmişi şamp’ionobas, 1500 met’res na kok’oç’işu mamgurek çodina 800 met’re ar k’uçxeşmodvalute notamamu. Edo okroşi medali mogu. Ağanmordaloba do sp’ort’işi generaluri direkt’oroba do atlet’izmişi federa3iak na 3’opxu geç’k’apuroni doguralepeş mamgurepeşi atlet’izmişi şamp’ionoba ixvenu Bahşilis. 1500 met’reşi k’at’egoriaşi 700. met’res na kok’oç’işu Fatma Buşra Taşişi k’vazali k’uçxeşmodvalu k’uçxe muşişen gamostu. Aya na var inç’elu Fatma Buşra Taşik naqonu ok’oç’işas ar k’uçxeşmodvalute. Çodina 800 met’re ar k’uçxeşmodvalute na notamamu Fatma Buşra Taşi iqu maartani.

Bahşilişi k’aimak’ami Elif Nur Bozkurt Tandoğanik meçu medali Fatma Buşra Taşis. K’aimak’ami Elif Nur Bozkurt Tandoğanik aşo tku: “Amk’ata t’urnuvape naqonasunon. Mepçaten k’arta mxuci amus. Mamgurepe çkinik unk’ap’es am qini t’aronis. Ti mutepeşis mevuxvamup. Entepeşi mamgurepalepe do noğaşi gamantanas mevuxvamup.” Atlet’izmişi noğaluri coğabinameçaps na3ionaluri hak’emi Ertan Aksukti antepe tku: “3xunape mek’ilu uderdoni. Vixelit mamgurepe çkinis mxuci na meçit şeni. K’uçxeşmodvalu muşi k’uçxe muşişen na gamostu, hemti k’ai derecete ok’oç’işa na oçodu Fatma Buşra Taşişen mepşven ucgişi derece mtel Kirikkaleşi ok’oç’işas.”

Bahşilişi belediyeşi resisi Halil İbrahim Bişkinikti nuxvamu mamgures. Ağanmordaloba do sp’ort’işi filialişi direkt’ori Adnan Vuralikti aşo tku: “Ok’oç’işapek ixvenen ipti ç’it’anoğapes. Ç’it’anoğapeşi 3xunapes, k’at’egoriape mutepeşis iptineri anşişa na amalan mamgurepek ok’oç’işasunonan, Kirikkaleşi Başpinar k’rosişi p’ark’uris 13 K’unduras na i3’opxinasunon finalişi ok’oç’işas. Noğaşi ok’ont’alobas na i3’opxinas mamgurepek çkin noğaşi coxo otemsilasunonan 9 Mirk’anis Sivasi do 8 İgrik’as K’ayseris na ixvenasunon maartani do majurani k’ademe ok’oç’işapes. Ok’oç’işaşi çodinas iptineri jur derece na mogu noğapekti ak’atasunon 22 İgrik’as Ank’aras na ixvenasunon Turkiaşi şamp’ionobas.”

 

"MAAMBARE" VİZİONİS REN

”Maambare” coxoni filmi amaxtu oz’iramas 25 3’anağanis. Filmis 25 şuroni ar bereluri masağaleşi k’adroti roli osağaps. Nizami muşi ok’oxveri ar oput’eşa mulun Zekeriya coxoni ar magzalek. Muşi oxtimute, şinaxuri oğodape gamaxtimus kogeoç’k’aps. Çetin Tekindorik na osağu Zekeriyaşi xasietik oxo3’onapaps “maambare”şi p’aşura oput’eşi berepes. Entepes imendi meçamuşi gza gorups. Filmişi gala şeni Mersinişa na idu rejisori Çağan İrmakik “Maambare” a3’işakis na p’i filmepeşen çkvaneri ren ya tku. Magazetepek “Gişes ar noğira giğunani?” yado k’itxesşi, Çağan İrmakik aşo nena geuktiru: “Ma gişeşi derdi var bzdip. Am filmi ren umosi beciti filmi gişeşi rek’ordepeşen. ‘Baba çkimi do biç’i çkimi’şen dido çkvaneri ren.”

Rejisori: Çağan İrmak; Senario: Çağan İrmak; Musik’a: Evanthia Reboutsika; Oz’iramuşi rejisori: Mirsad Herovic; Masağalepe: Çetin Tekindor, Yetkin Dikinciler, Humeyra, Şerif Sezer, Zuhal Gencer, Selda Ozer; Sort’i: Fant’ast’ik’uri, drama; Ginz’enoba: 89 deik’e; Xvenaş 3’ana: 2007; Dobadona muşi: Turkia; Nena muşi: Turkuli; Magamaçamale: UIP.

COĞOREPEK MEGABRE MUŞİ VAR NAŞKVES

 

Eskişehirişi Odunpazarişi belediyeşi timçxupek z’ires jur ğurz’uleri coğori, dobadonarepek ambari na meçes şk’ule na ides kuça Kibris Şehitleris. Monop’olobaş duddirekt’orobaşi binaşi 3’oxle, ç’umaneri oğodas coğorepeşen ar teri şuri oç’k’viduten doxro3ku. Majura coğorikti var naşkvu manebre muşi. Eya ododginu şeni gza goru. Skindinapeşi cansağobaşi şkagurişi timçxupek, “Am coğorepes ğurz’uloni oç’k’omale niçineren ya doma3’onenan. Çkin mevunç’uşitşi, arti xro3keri rt’u. Majura coğori oşvelu şeni, Skindinapeşi cansağobaşi şkagurişa meviqonit. Şvelate var xro3kas yado k’arta çare bgoraminonan.” ya tku.

XRANT DİNKİ MOLİŞİNU

19 3’anağani 2007 tariğis meqvileri magazete Xrant Dinki, şuri muşi na meçu kuça Halaskargazis, gazeta Agosişi binaş 3’oxle 3’opxeri ar 3eremoniate molişinu. 3eremonias na ak’atupek, kuça Halaskargazis gazeta Agosiş 3’oxle ok’oxtimus kogeoç’k’es ondğeşi oras. 3eremonias na ak’atespek naşkves k’aranfilepe do nudvines lukunape Xrant Dinki na niqvilinu sotis. 3’eremonias Turkuli, Somexuri, Lazuri, K’irmancuri, Zazuri dovizepe itirinu do sloganape itkvinu. “Gurami çkimi akonaşis cans”, “Firatişi birapa”, “Skit’a nisa” coxoni birapape geliçinu.

 
Ar oraş morgvalisti, Xrant Dinki na iqvilinu saat’i 14.58-şakis “duduk’i” istvinu. 14.58-sti Xrant Dinki oşinu şeni, ar deik’oni uoxonk’aneri didgitinu. 3eromania na içodu oraşakis, Harbiye do Osmanbeyişi şkas gza geink’ilinu t’rafik’işa. 3’opxineri oşkari medialuri ognapa ik’itxinu magazete Oral Çalişlarişk’elen. Oşkari medialuri ognapas antepe itkvinu: ”Umuşelobas oxomç’k’inu perpu va ren, Xrant çkini irişi ren. Nosi, vicdanis xonari na meçaps ar megektale rt’u. Am dobadonak qoropu eya, k’oçepes gvak’iret’u samimot, numxvacupt’u. Manebre rt’u, cuma rt’u, guris na uğut’u steri tkumert’u, mtinobapeşi maoxo3’onapale rt’u. Xranti rt’u Sumexi. Sumexepe do Suryanepeşi, xonari na var agnapinet’upeşi renobape oxo3’onuşa gza momçes. Golaxtora çkini k’ala nunk’ununk’uten dodgitinu şeni, doloxe çkinişen ar şurot mtelis xe meçu. Umuşeli, ar 3’anaşen doni dido xvala voret, umuşeli gemzuleri voret.“

Xrant Dinkişi çili Rakel Dinkikti, gazeta Agosik na amadgin binaşi pencereşen na qu ğarğalas aşo tku: “Andğa, ğormotonoba na minonan şeni akonaşis voret. Ç’venapeşa mzaxali memiktes. Mu bedigoç’veroba ren, mgaras cuma-dalobasti unon guramoba andğas... Lai çutaği çkimişi oskidus gza meçat’esk’o do xapisxanas rt’at’u, muşi oskidus gza meçat’esk’onna, andğa mtiniti masumani tuta iqvasunt’u xapisxanas 301. maddeşen.”

"İRİŞEN K'AEPE"ŞA P'RİZEPE NİÇİNU

 

K’abat’aşurepeşi k’erk’elaşk’elen 3’opxineri “irişen k’aepe”şi p’rizepe koniçinu. 700 mamgure do 3000 k’erk’elaşi mak’aturek na ak’atu ank’et’aten “İrişen k’ai ğocişmaç’are” Bekir Coşkuni, “İrişen k’ai mağoşogorale magazete”ti Arena coxoni p’rogramaşi generaluri oçvalobaşi rejisori Uğur Dundari i3xunu. Mehmet Ali Birandik na 3’opxups 32. dğa “İrişen k’ai p’rograma", Beyazit Ozturkik Kanal D-s na iç’andinen Beyaz Şoviten, “İrişen k’ai şovişi p’rograma”şi p’rizi eç’opu. 3’anaşi irişen k’aepeşi p’rizuri p’rogramas, gazeta, t’elevizia, radio do k’ult’ur-xeşnoxveneşi t’ot’epes 27 çkvadoçkva k’at’egoriapes p’rizepe niçinu. K’abat’aşişen gamaxtimeri Ahmet Taner Kişlali, Suleyman Seba, Adnan Kahveci, Omer Kavur, Feridun Karakaya, Nehar Tublek, Behçet Necatigilişi coxotenti şerefuri p’rizepe niçinu mancepe mutepeşis.

 
12 3'ANERİ K'ULANİK KODORİNU

Oxen3aluri ozabunales jurşuroni rt’u na oxui3’onu 12 3’aneri D.G.-k kodorinu. Arapgirişi ozabunaleş timçxupek, nana do bere muşişi cansağoba k’ai ren yado ognapes. D.G. do muşi bere, lavoni muşişk’elen ozabunaleşen gamaiqoninu ya itkvinu. Malatyaşi so3ialuri xizmet’epeşi direkt’ori M. Konanik ognapa muşis, na qvasunonan goşogora şk’ule, dvaç’irsna, D.G. muşi lavonişen eli3’k’inasunon yado oxo3’onapu.

M. Konanik, “K’ulani imamişi nikaxiten okimoceri ren yado pşignit. K’anonepe çkinişi hukmite, 12 3’aneri ar bere oçilu do okimocu k’abaxat’i ren. So3ialuri xizmet’epe yado çkin noğas na dvaç’irs goşogorape ixvenas şk’ule, ağandobaderi bereti lavonişen elama3’k’inenan.” ya tku. D.G. k’ala artot imamişi nikaxiten skidut’u yado na itkvet’u 22 3’aneri S.Y.-şi otkva p’rok’uroris eizdineret’u do naşkvineret’u.

 
"YAŞARİ VARTİ SKİDUN VARTİ ĞURUN" İTEMSİLİNEN

“Yaşari varti skidun varti ğurun” itemsilinen Mp’olişi didinoğaş belediyeşi noğaluri teat’repes 2007 3’anaşen doni. P’iesişi tema mk’ulot aşo ren: Oxen3ale k’ala dobadonari Yaşar Yaşamazişi şkas skideri oğodape ixiciven. Burok’rasişen k’arta oras zarari na z’iru Yaşar Yaşamazik ikten xapisxanas. P’iesişi k’adroti aşo ren: Maç’are: Aziz Nesin, Rejisori: Y. Kenan İşik, Musik’a: Timur Selçuk, Dek’orat’ori: Rifki Demirelli do M. Emin Kaplan, K’ost’umişi ust’a: Duygu Turkekul, K’oreografi: Çiğdem Gurel do Ali Duşenkalkar, Teşi op’erat’ori: Fatih Mehmet Haroğlu; Masağalepe: Can Doğan, Derya Kurtuluş, Ergun İşildar, Ezgim Kilinç, Hamit Erenturk, Hasibe Eren, Mehmet Bulduk, Mert Turak, Mevlut Demiryay, Murat Gureç, Murat Uzen, Osman Gidişoğlu, Reyhan Karasu, Savaş Barutçu, Şevket Avşar, Tuğrul Arsever, Volkan Ayhan, Yalçin Avşar, Berk Samur, Berna Adiguzel, Cihan Kurtaran, Doğan Şirin, Goksel Arslan, Nurdan Kalinağa, Okan Partirer, Ozge O’Neill, Ozgur Efe Ozyeşilpinar, Selin Turkmen, Senem Oluz, Tankut Yildiz, Tolga Coşkun, Yasemin Guvenç do Yilmaz Alpkiray.

'AĞANMORDALOBAŞİ MARKVALİ' İMRALİNU

 

Ataturkişi universit’eşi vet’erinariş fak’ult’eşi mamgurale doç. dr. Armağan Hayirli do Firatişi universit’eş mamgurale p’rof. dr. Kazim Şahinik na go3’oncğonu do Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxan3alepeşi Vayne State universit’eşi medi3iaş fak’ult’eşi mamgurale p’rof. dr. Omer Kuçuk k’ala oşkari na ixvenu xandate adamepes; st’resi, havaşi pintoba, radiasioni, z’igara do mengaperi zararonepek na yoçkindaps, obadu do oxçinute na manz’inen hucrepeşi oğuru na om3ikanasunon ot’rik’eşi markvali imralinu yado ignapinu. Eczaxanepes ç’ami yado na gamiçinen lik’op’eni, ot’rik’eşi markvalisti uğun ya na tku Hayirlik antepe tku: “Amuşk’ule adamepeş t’k’ebişi şursağoba, nodgitinuş sist’emaşi ok’ap’et’inu, zabunobapeşa nodgitinu do skidalaşi k’alit’e do oraş monz’inu; moxva ordu do omorduş noqonu lik’op’eni na uğun ot’rik’eşi markvaliten ixor3elinasunon.” Doç. Hayirlik, goşogora mutepeşi şeni, AOO-s na gamiçkvinen “Food Resarch İnternational” coxoni ilmiuri jurnalişi K’unduraş tutaşi k’oro3xas geidvinasunon yado ognapu.

 

P'İYANGOŞİ XAMPA K'OÇİ OK'ROTUTEN DOĞURU

30 3’anaş 3’oxle p’iyangoşen didi geç’areli na mogu M. Sarioğlu doğuru sefilobaşi doloxe. Denizlişi Saraykoyişi oput’e Tirkazis maxaçkaloba na ikipt’u M. Sarioğlus aqu didi ik’ramiye. Ok’uleti dibargu Mp’olis. Na mogu geç’areli 10 3’anaşi doloxe oçodinu do ugeç’areli doskidu M. Sarioğluk edo goiktu xole oput’e muşişa. Barak’a muşis oskidus kogeoç’k’u. Otxo 3’anaş 3’oxle peç’k’o muşişi m3’k’apek barak’a muşi na geç’vu M. Sarioğluk şuri muşi meç’irobaten moşletineret’u. Oput’arepeşi mxuci meçamute, ağani ar barak’a na k’idu M. Sarioğlu xut dğaşi doloxe var iz’iruşi, oput’eşi pazvanti İ. Kiyakik z’iru muşi uşuroni xura, barak’a muşişa iduşi. Yastuğişi tude mcveşi p’iyangoşi bileti do list’epe na iz’irinu 81 3’aneri M. Sarioğlu ok’rotuten na ğuru oxui3’onu.