PUT'İNİŞEN OÇ'EREĞOBA!

 

Rusiaşi p’rezident’i Vladimir Put’inik, (AOO) Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3alepek energiaşi odudepeşa mexoluşa gza gorups Rusia osap’aru şeni ya tku. Vladimir Put’inik osilaxonuşi ağani ok’oç’işa na geoç’k’uşi simadasti numxvacu. NATO do AOO-şi Rusiaşi hududepeşakis omçiranu ren şkurnoba Rusia şeni ya tku. Vladimir Put’inik “omisilu mutxanepe oxvenu şeni, var memoç’iran” şo tku. Rusiaşi oxen3aleşi p’rezident’i Vladimir Put’inik aşo noqonu: “Rusiak am ağani t’ani o3’iramus iroras meçu coğabi do eşo oxvenusti naqonasunon. Rusiak geoç’k’asunon ağani silaxuri sist’emape omraluşa xolosoni moxtanoras do am silaxepeşi xarisxi var iqvasunon umosi xarisxoni, majura dobadonapes na uğun silaxepeşi xarisxişen; namtini k’elepeşenti entepeşen umosi xarisxoni iqvasunon. Ağani ar gesilaxuşi ok’oç’işoba geiç’k’inu. Mik geoç’k’inuşenti var miğunan meşit’iloba.” Namtini dobadonapek ğormoturi odudepe omencelu şeni, k’arta gza na 3adasunonan gon3’k’imerot ognapes, ya na tku Vladimir Put’inik aşo noqonu: ”Uk’oro3xu ok’vak’idinu, galenuri p’olit’ik’apeşi dulyape do dip’lomat’iuri k’ank’alepe gazi do p’et’rolişi sebebite yeçkindun. Mtel antepeş met’a, udodginu çkini odudepes mexolu şeni, uadiluri ak’vandobati iz’iren.”

SVARA "MARA NAMU ATATURKİ" GAMİÇKVİNU

 

Magazete de maç’are Taha Akyolişi “Mara namu Ataturki” coxoni svara, gamamçkumaloba Doğan Kitabişen gamiçkvinu. Svaraşi k’ap’ulas aşo noç’ars: “Ataturkişi suratepeşen ar teri o3xunute majurapeşen dido çkvaneri edoxolo majurapeşa ant’i Ataturkişi osimadu maxvenenan do perputi gemaqvenan. Mak’vazale Kemalist’epes na a3’onenan p’ap’axoni Mustafa Kemali ren, na3ionaluri ok’vak’idaşi p’eriodis k’vazaluri t’erminepe na ixmart’u Mustafa Kemal paşa. Dudari dosti muşi ren Lenini! Doğan Avcioğlus na a3’onen Ataturki ren aya. Attila İlhanişi “Gazi”ti mak’vazale ren moro mu mara umosi “Asialuri” ren, sult’ani Galievi k’ala ist’oriuli dodgimaş mengapoba uğun, emuşeni Avcioğluşi Ataturkişen, Attila İlhanişi gazis Muslimani minoba do Asialuri oqopinu umosi gabaz’geri ren. Necmettin Erbakanişi “Ataturki skidat’uk’onna emukti p’art’ia refahis umxvacupt’u” yado tkvala, na3ionaluri ok’vak’idaşi p’eriodis didopete İslamiuri t’erminepe na ixmart’u, K’uranişen ayetepe na ik’itxupt’u, na ixvamet’u do geulva k’ala lima na ikipt’u Mustafa Kemal paşa şeni tkvaleri ren! Edoxolo arti “alafranga maataturkepe”s na a3’onenan Ataturki ren. Am t’ermini raxmet’oni Attila İlhanişi notkvame ren. K’ai mara, namu Ataturki? Am k’itxa xilafi ren. Muşenido…”

T'RENİŞ K'EZAŞİ DAVA DİÇODU

 

Sak’aryaşi ç’it’anoğa Pamukovaşi oput’e Mekeceşi gomorgvas, 22 X3ala 2004 tariğis na iqu do 41 şuri na ğuru t’reniş k’ezaşi dava diçodu. T’renişi makinist’epe R. Sonmezis 1 3’ana do 3 tuta, F. Sonmezisti 2 3’ana do 6 tuta molaxunuşi ceza niçinu. T’renişi şefi K. Coşkuni in3’orinu. 234 magzale do 9 p’ersonaliten, gari Haydarpaşaşen gzas na gedgitu “Yakup Kadri Karaosmanoğlu” coxoni t’renik 22 X3ala 2004 tariğis saat’i 19:45-s Pamukovaşi oput’e Mekeceşi gomorgvas erk’inagzaşen gamastveret’u do 41 şuri ğureret’u. K’eza şk’ule na mek’ilu sumdogverdi 3’anoni am oraş doloxe, Adapazarişi cezaşi majurani maxkemes 23 fara ok’oidginu. Eksp’ert’uli k’omisiapek, 80 k’ilomet’rete oxtimuşi rt’u mara 132 k’ilomet’rete ulurt’u ya na itkvu makinist’epes 8-s 4-ten, gzaşi on3’oranoba var qu do signaluri çilata qu ya na itkvu TCDD-şi oktalobati 8-s 4-ten braloni z’iru.

Adapazarişi cezaşi majurani maxkemes na ixvenu ok’odginas ak’atu, 3’oxle ar ora şeni molaxuneri mara ok’ule umolaxuneri na imaxkeminu şeni oxoşkvineri makinist’epe R. Sonmez do F. Karabulut, entepeşi advok’at’epe do TCDD-şi advok’at’epe. 3’oxleni mtel davapes na ak’atu do k’ezas ğurelepeşi doloxe na rt’u İ. Candanişi baba A. Candanikti ak’atu ok’odginas k’arta oraneri steri mudaxilot. Ognaperi hukmis, makinist’epeşen R. Sonmezis 1 3’ana do 3 tuta molaxunuşi do 733 lira geç’arelişi ceza, k’ezaşi oras t’reni oktalapt’u yado ognaperi majura makinist’i F. Sonmezis 2 3’ana do 6 tuta molaxunuşi do 1100 lira geç’arelişi ceza niçinu. T’renişi şefi K. Coşkuniti in3’orinu yado ik’ararinu.

NOĞAŞİ P'ROBLEMAPE İĞARĞALİNU

 

Artvinişi vali Cengiz Aydoğduk ok’uik’atu dobadonarepe k’ala Xopas. Xopaşi p’roblemape ok’oğarğalu şeni, mamgurepaleşoxorişi ok’oxtalaş salonis ge3’opxeri am ok’oxtalas ak’atu; noğaşi jandarma do garnizonişi sardali jandarmuri p’olk’ovnik’i Birol Şimşek, emniet’iş direkt’ori Necmettin Emre, k’aimak’ami Şahin Aslan, belediyeşi dudmaxvence Yilmaz Topaloğlu, noğaşi muşeuri oktalobaşi generaluri mdivani Çetin Demirkaya, dairepeşi timçxupe, muxtarepe do dobadonarepe. Vali C. Aydoğduk tku aşo: “Noğa çkinis ik’iden dido didi barajepe. Emuten artot ç’it’a 3’k’ariş dulyapeşi me3xalobati ren epto opşa. Ok’oviğarğalit am tema Ank’aras musteşarobaşi divanis na p’it ok’oxtalas, golaxteri dğalepes. Abjapeşi on3’uranuşa dobağine me3xaloba elak’atu şeniti, epto 3’oxle vidit. T’rafik’işi gza, nişanuri levxapeşi ge3’opxu steri temapesti ok’ogovonk’vat’it. Meviğorupt olagu am dulyapeşi beciti k’orta igrik’a- mbulora tutapeşi doloxe.”

88/1-Şİ 3'OPXEREPEŞA GURAMOBA NİÇİNU

 

88/1-şi 3’opxineri malimepeşa i3’opxinu moralişi p’rograma. K’aimak’amoba, belediyeşi dudmaxvencoba, Gelişim tv do namtini firmapeşk’elen didi salonis 3’opxineri p’rogramaşa ak’atu Art’aşenişi k’aimak’ami Cemil Kilinç, belediyeşi manuşvale dudmaxvence Avni Kahya, didnoğaşi muşeuri oktalobaşi direkt’ori Dursun Yaşaroğlu, ağanmordaloba do sp’ort’işi ç’it’anoğaluri direkt’ori Rauf Oğuz, dairepeşi timçxupe, 88/1-şi 3’opxineri malimepe, malimepeşi lavonepe do entepeşi manebrepe. Yembuz’ğinalepe oşinu şeni digdinu do timoşletinerobaş marşi ik’itxinu şk’ule guda gelaçamute ixoroninu, birapape ibirinu. K’aimak’ami Cemil Kilinç entepe tku: “k’arta Turki malime dibaden yado sloganite virdit. malimobaşa uxtimeri, k’oçi var pşineret do k’ulaniti var mepçeret. skidalaşi irişen mskva goşinepe iskedinen malimobas. am mskva dğalepeşen oxo3’onapasunonan mtel skidala mutepeşiş morgvalis. nanape do babapes mardi vu3’umer am skirepe na ordit do malimobas na oçkumert şeni, malimepesti am ğormotoni misia şeni vu3’umer mardi.”

OŞEPETE ŞURİS KORBAÇXALA AĞODU

 

Art’aşenişi oxen3aluri ozabunaleşi p’rat’isieni hekimi İzzet Kakavanik Art’aşenis yeçkindineri korbaçxalaşi oğadape şeni entepe tku: “na momixtes zabunepeşi mtelis korbaçxala do gurişoktuş şikaeti uğut’u. emuşeni visimadi aya ep’idemia ren yado. mtel zabunepe çkinişi coxope p’ç’arit, direkt’oroba çkinik goşogorups. a3’i var miğunan ar dok’ument’i xe çkinis. korbaçxala 3’k’arişen varna havaşen yado ar doloç’ara var momixtes. k’lasik’uri korbaçxalape eçkindun 3’k’arişen. emuşeniti k’oçepe renan k’ai o3’k’eduşi oç’k’omale do oşumalepe mutepeşis, bilasati berepe mutepeşis na oşvapapan 3’k’arepes. berepe mutepeşis na oşvapapan 3’k’arepe, 3’oxle oxarxalinu k’ai iqven. zabunepes nosi mepça, dido 3’k’ari oşuşi renan.”

TEAT'Rİ: "Ç'ANDA VARNA DAVULİ"

 

Umutelişi ocağoba “ge3’opxerobaşa medgineri”, geç’areli şeni ocağobati “ge3’opxerobaşa moxva” na ren oxui3’onapinen p’iesas. Exlak’i-geç’arelişi artikartisobaşi sebebi p’olit’ik’uri ge3’opxeroba ren yado ignapinen. Nisa ren ubeduri, qorops biç’i do emuşeni. Namtini orapes, maseyrepe k’ala oğarğalute, so3ialuri, p’olit’ik’uri oxicivobapeti ixvenen. P’iesaşi nena, didopete oput’uri tkvalape, çkvadoçkva svalepeşi mskva nenape do tkvalapete, xalk’uri ar oz’i3inobate ge3’opxineri ren. Birapapeti Anatoluri mtini birapape ren. “Nena iqvas do tkvalaşa niktas. Gza maqvan guri çkinis, ğvarişa niktas. İmendi maqvan nosis, ixişa niktas çkin p’iesa do guin3’k’as cafcafoni ejotfalepe tito tito. İz’iras tudeni mtinoba. Qoropak iroras mogas yado omendute.”

Maç’are: Haşmet Zeybek; Maktale: Volkan Ozgomeç; Manuşvale maktale: M. Fatih Dokgoz; Dek’orat’ori: Sertel Çetiner do Ali Goktaş; Mak’ost’ume: Gulumser Erigur; Teşmasimadale: Yuksel Aymaz do Nihat Bahar; Dansişmage3’opxale: İhsan Kilavuz; Masağalepe: Halil Ayan (Mameydane), M. Fatih Dokgoz (İbişi), Fatih Topçuoğlu (Gabişi), Erşan Utku Olmez (Ese), Birkan Gorgun (Kose), Elif Şeker (Yumru), Sinem Şahin (Kinali), Asli Artuk Şener (Meleki), Başak Anat (Sumru), Duygu Dokgoz (İpeki), Aynur Yilmaz (P’alalo maz’ire); Ginz’enoba: 120 deik’e. (T’amt’raşi oxen3aluri teat’ri)

 

DOBADONAREPE ÇKİNİ KODİXVU

Germaniaşi noğa Ludvigshafenis, 3 k’unduras na gamaxtu oç’vas, şuri mutepeşi Ğormotis na meçes Medine Kaplan (48), muşi nisa Hulya Kaplan (31) k’ala k’ulanepe muşi Karanfil (4) do Dilara (11), Medine Kaplanişi majura nisa 5 tuteri jurşuroni Done Kaplan (21) k’ala biç’epe muşi Kamil (3) do Kenan Kaplan (2), İlyas Çalan (2) k’ala mzaxali mutepeşi Belma Ozkaplişi (22) cenazepe, Germanias xveneri 3eremonia şk’ule muşeuri ar oputxalete Gaziantepişa muiqoninu.

 

Gaziantepis xveneri 3eremonias, iptinerot Germaniaşi didelçi Dr. Eckart Cuntzik gamağarğalu. Turkulot na gamağarğalu Dr. Cuntzik tku, oç’vaşi muşenoba otanu şeni Germanuri avt’orit’epek k’arta çare na gorupan. Am oğodak Turkialuri do Germanialuri xalk’epe artikartis ok’onç’asunon ya, na tku Dr. Cuntzilik noqonu, “Am mgara, am uçalobak kok’onç’u Germanurepe do Turkepe. Aya iqvas nişani Turkepe do Germanurepeşi umosi xolosoni artianoba, oxo3’onoba do manebrobaşa. Ğormotik menceli mekçan. Arçkva var megaç’aran.” Gaziantepişi mufti İsmail Canbolatik na oxvenapu cenazeşi nemazi şk’ule, cenazepe mendiğinu oğurunaleşa, belediyeşi bandok na gelaçapt’u cenazeşi marşite.

Ğureli berepeşi mezares geidvinu sterap’inape. Oç’vaşen moşletineri 10 3’aneri Deryak Germaniaşen na nuncğonu sumi kart’ali, muşi nana Hulya, muşi dalepe Dilara do Karanfilişi mezarepes geidvinu. Deryak dalepe muşis na uç’aru kart’ali aşo ren: “qoropeli Dilara do Karanfil. dido qoropt. a3’işen dido gomanç’elit. ekonaşis tkvani mekani gaqvan cenneti. isterit k’ailot ekonaşisti. çkin mzaxalepeti iroras iqvasen tkvani k’ala, iroras xeleberi iqvit arto. Derya.” Nana muşis na nuç’aru kart’alisti Deryak aşo tkumers: “qoropeli çkimi nana. xeloba vak’vandep tkvanda. si dido gqorop.”

OĞMALUŞİ T'RENİ ERK'İNAGZAŞEN KOGAMASTVU

 

TCDD İzmiriş 3. k’ortaşi direkt’ori Sabahattin Erişik aşo tku tema şeni: ”Denizli-İzmirişi seferi na ikipt’u 34604 seferiş k’oro3xoni oğmaluş t’renik Aydinişi t’reniş garişa na ninç’işinen çodina tuneliş doloxe mak’asişa, 10 k’ilomet’re surat’işen met’a amaxtimute yeçkindu k’eza.” K’ezas ğureli varna yaralineri mitxani va ren. Murenki k’eza tunelişi doloxe yeçkindu şeni, vincis var axandu. Erk’inagzas na yeçkindu k’ezapes uk’oro3xu muşenoba na uğunşi temaş jin na geobaz’gu S. Erişik tku, Aydin-Denizliş şkaşi ğara 150 3’aneri ren do am tudenoxvenoba mk’ule oraşi doloxe oağanuşi xali var uğunan ya. S. Erişik xolo, t’renik na tirupt’u 20 şilya lit’roni mot’orinis daçxiri na var gvak’iru şeni dido vixelit ya tku.

UMOSİ DİDO İXANDEPAN

 

Turkias milionepete k’oçi ren udulyelobaşi narği na zdips. Am narğişi sebebite, milionepete madulyek iqven razi usigortaloni oxanduşa. Oxizmet’obape, k’omer3ia do t’urizmi steri sekt’orepes, uk’anononi dido oxanduşi saat’epeşa oitirazoba na var axvenenan çkini madulyepek oşişen 50 dido ixandepan, Avrop’as artneri dulya na ikips madulye k’ala ok’oidginaşi. Sendik’a Hak-işişk’elen xazireli “Dido oxandoba: udulyelobaşi mosas modernuri koloba”şi rap’orik meçaps beciti çkinape. Oxizmet’oba, k’omer3ia do t’urizmi steri sekt’orepes, 3 madulye k’ala na ixvenasunon dulyape ixvenapinen 2 madulyes. Am xalikti monz’inaps oxandoba Turkias. Udulyeloba ixmarinen oşkurinobaşi fakt’orot. Turkias oxanduşi saat’epe, ar dolonis maksimumi 45 saat’i oqopinot gamatkvineri rentina, am oxanduşi ora 50 saat’i iqven. Am orak, namtini sekt’orepes, 72 saat’işakis manz’inen. Avrop’aşi Artobaş st’andart’epes, oşkalo oxanduşi ora majura oxandobati ok’atuten 48 saat’i ren. Turkias, omralobaş indust’riaş madulyeşi ar dolonuri oxanduşi ora ren 52,1 saat’i. Artneri ora Grek’ias 42,7, Slovenias 40,3, İrlandas 39,1, Avrop’aşi Artobaş 15 dobadonaşi oşkalosti 38,5 saat’i. Turkias, oxizmet’oba, k’omer3ia do t’urizmişi sekt’orepes na ixandeps ar madulyekti ixandeps 1152 saat’i dido, Avrop’a Artobaşi madulye k’ala ok’oidginaşi.

AĞANİ BAZARİ İ3'OPXİNU

 

Arkabişi belediyek dotiru bazarişi sva kuça Kenan Evreni do kuça Milletişa. Belediyeşi dudmaxvence Musa Ulutaşik aşo tku am temaşi jin: “Arkabişi irişen mskva do na igoren svas geladgineri bulvari İnonu ağanburot me3’opxu şeni govonk’vatit. Arkabi çkinişi irişen dido na mogapaps do esnafepekti didopete dobargeri bulvari İnonu ağanburot mui3’ipxinasunon, emus mtini bulvarişi k’valifik’a3ia mogapu şeni govonk’vatit. Amuş guri şeniti, namtini dulyape oxvenuşa gevoç’k’it meqonerot. Edo iptinerotti elekt’rik’işi k’ablope gzaştude e3’asvaruşi dulya moro muşi şeni na ixandeps k’idalaşk’elen guin3’k’ineri ihale na mogu mamok’idaluri firmak kogeoç’k’u dulyas. Mtini nenate bulvari İnonu ağanburot mo3’opxu minonan. Ogzaluri bandi, muşi otanoba do mankanapeşi gza p’atminonan dudişen. Arkabis na nomskun ar mskvanoba na uğun bulvari yeçkindu şeni, gevoç’k’it dulyas. Am p’eriodis, mcveşi bazarişi k’ap’ulas geladgineri kuçape Kenan Evreni do Mithat Paşa, dolonişi ar dğas, sabat’onis k’ideri bazari şeni, elak’atus govonk’vat’it. Am kuçapes jin geladgineri bazari oxorcalepeti mevo3’opxit motvalerot.”

REABİLİT'A3İAŞİ ŞKAGURİ GUİN3'K'U SAK'AT'EPE ŞENİ

 

Xopas guin3’k’u reabilit’a3iaşi şkaguri, ç’k’ua do xuraşi meborgeri berepe şeni. Mamgurepaleşoxoriş melenk’ele 250 bereşa mek’ateroni muşeuri gamantana do reabilit’a3iaşi şkagurişi gon3’k’uşa ak’atu k’aimak’ami Şahin Arslan do belediyeşi reisi Yilmaz Topaloğluti. K’aimak’ami Şahin Arslanik entepe tku: “meborgeri da-cumalepe çkinişi skidalape operpu, entepeşa meşvelu do irişen beciti na miqonunan muşeuri onç’eloba na dvaç’irs berepe çkinişa meşveluşen uomt’inuşi do k’arta speros omxvacuşi voret.” Emuşen met’a, reabilit’a3iaş şkagurişi Yalçin Kaptanikti meçu çkina.

BİTLİSURİ SP'ORT'MENEPES İMXVACİNEN

 

Turkiaş ostvaşi federa3iak nuncğonu 40 ostvaluri ap’arat’i Bitlisiş ostvaşi k’lubepes. Bitlisişi ağanmordaloba do sp’ort’işi noğaluri direkt’orobaşi ostvaş k’amp’işi gamantanaş şkaguris na i3’opxinu ostvaşa goltapuşi p’rogramis Bitlisişi vali M. Atbaşikti ak’atu. Bitlisişi vali M. Atbaşik tku, Bitlisis ostvaşi dulyape gopinu şeni, malzemeşi meşvelu beciti ren ya. Noğas ar didi p’ot’en3ia do 3’oxloxtimuşi menceli var uğun ya, na tku vali M. Atbaşik aşo noqonu: “geografiuli k’alserepeşi muşenobaten; qinorak çkinda didi gza momçapan ostvaşi sp’ort’i şeni. Ostvaşi federa3iaş omxvacu çkini noğa şeni ren dido beciti.”

AMERİK'AS XÇE K'OÇEPE DAK'LASUNON

 

Goşogoraşi şkaguri Pevişk’elen xveneri goşogoraşi tolite, uçvaşi sebebite Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3alepes (AOO) a3’i na uğunan sumis juri nispet’oni xçe k’oçepek, 2050 3’anas Amerik’aşi nak’onobaş oşişen 47 k’onari 3’opxasunonan. Goşogoras, Amerik’as a3’i ovros arti na ren muxacirepeşi nispet’iti 42 3’ana şk’ule xutis arti nispet’işa manz’inasunon yado ignapinu. Pevişi goşogoras, aşo naqonuna 2005 3’anas 296 milioni yado na ik’oro3xinu AOO-şi nak’onoba, 2005 3’anaşakis 50% na manz’inasunon do 438 milionişa na nunç’uşasunon oxui3’onapinu. Nak’onobaşi monz’inu didopete 2005 do 2050 3’anapeşi oşkandes AOO-şa na moxtasunon varna am dobadonas na dibadasunon muxacirepeş nusebebute iqvasunon yado itahmininen.

Goşogoraşi tolite, dobadonas na skidun irişen beciti m3ikanoba na ren Hispanik’epeş a3’i na uğunan 14% nispet’iti 2050 3’anas 29% nispet’işa manz’inasunon. Andğanerdğas AOO-şi nak’onobaş 5% nispet’i na 3’opxups Asialuri cinconepeşi nispet’iti 9%şa nunç’uşasunon. Pevişi goşogoraşi tolite uça k’oçepeşi a3’ineri nispet’i 13% var iktirasunon yado nişvenen.

AYSEL GURELİ DOĞURU

 

Birapaşi t’ekst’iş maç’are do masağale Aysel Gureli doğuru Mp’olis. Aysel Gurelik xvala na ç’aru birapapeşi t’ekst’epete var, na isteru filmi do k’libepeteti coxo muşi ognaperet’u. K’ulani muşi Mujde Ar k’ala artot na osağu “k’up’aşi k’ulani” do “monk’a romani”şen met’a 22 filmis çkva roli istereret’u. 80 3’aneri na rt’u Aysel Gurelişi cenaze, meçeti Teşvikiyes ondğeneri nemazis meqoneri na ixvenu cenaze nemazi şk’ule niçinu let’as Zincirlikuyuşi oğurunales.

AMERİK'URİ DO RUSULİ OPUTXALEPEŞİ OK'LET'OBA!

 

Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3alepeş dudoçvaşi nazirobaşen (p’ent’agoni) ar timçxuk ognapu, Rusiaşi bombardimanuri oputxalepek, Jap’oniaşi omjores seferi na ikipt’u USS Nimitzi coxoni oputxaluri gemişa naxoluşi, am gemişen na yeputxu Amerik’uri limauri oputxalepek nodgites yado. Timçxuk tku, Rusuli bombardimanuri oputxalepek Nimitzi do muşi k’ala na rt’u gemepeşa naxolu na iz’irinu, ar Rusuli oputxalek gemis na go3’oputxu do ok’ule gemişen na yeputxu 4 Amerik’uri F/A-18 limauri oputxaleşk’elen Rusuli oputxaleşi gzas na go3’idginu. Amerik’uri limauri oputxalepek, Rusuli bombardimanuri oputxalek em raionişen imendranaşakis entepeşa ok’unç’k’eşinu do ayati st’andart’uli ar p’ro3esi na ren, ignapinu.

SVARA 'TİMOŞLETİNERİ ABXAZİA' KOGAMİÇKVİNU

 

Kianuri Abxazi-Abazini xalk’epeşi k’ongreşi dudmaxvence prof. Taras Şambaşi go3’oncğonerobate na ixazirinu 'Timoşletineri Abxazia-p’roblemape do olagupe' coxoni svara Soxumis kogamiçkvinu. Svaraş doloxe; Şamba k’ala Rusiaşi oxen3aluri ticaret’i-ek’onomiaş universit’eşi sek’ret’eri, Rusia do kianaş ist’oriaşi burmeş dudmaxvence prof. Dobrohotov Leonid Nikolayeviç, K’avk’asiaşi goşogoraş şkagurişi manuşvale direkt’ori Vladimir Aleksandroviç Zaharov, Abxaziaşi oxen3aluri universit’eşi mahuk’uk’e doç. dr. Vahtang Vladimiroviç Ke3ba, magazete Mixail Nikolayevi Stepin, K’avk’asiaş xalk’epeşi Rusiaşi k’ongreşi dudğirsoni k’omisiaşi mak’ature Aleksandr Yureviç Neproşin, maç’are Anatoli Aslanoviç Otirba do ist’oriuli ilmepeşi çkinerk’oçi Aleksandr Yureviç Skakovişi st’at’iape gez’in. St’at’iapeşi temape aşo ren: Timoşletinerobaşi gzas Abxazia (Şamba), p’ost-Sovietiş p’eriodis Abxaziaşi oxen3ale (Neproşin-Şamba), Okortura, Nato do Abxazia: oğodapeşi k’ronologia do k’ont’akt’epeşi omordinuş p’ersp’ekt’ivape (Zaharov), Rusia, geulva do K’avk’asia (Dobrohotov), Okorturaşi p’roblemapeş 'doği ondğulinu' do Abxazia k’ala omjore Osetiaş timoşletinerobapeşi oçinu (Skokov), Abxaziaş p’roblemaşi huk’uk’uri olagu (Neproşin), Abxaziaşi int’erna3ionaluri so3iaşa int’egra3ionişi st’rat’egia (Ke3ba), Okortura, Uk’rainia, Avrop’aşi Artonoba do Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3alepeşi ğezeboni mencelepeşa Abxazias, Rusiaşi mo3’qvaş askerepeş nodgitinu (Stepin), Abxazi-Kortu regionuri k’abğape do Rusiaşi mo3’qvaş askerepe (Otirba).

GREVİ NAQONOPS K'OCAELİS

 

K’ocaelişi universit’eş lok’ont’a do k’ant’inepes na ixandeps madulyepeş ğormoturonobaşi grevi naqonops. Sendik’a Oleyisişi mak’ature madulyepes unt’es ok’otkvalu vali Gokhan Sozeri k’ala, grevişi oraş doloxe avt’orit’epeşen na z’ires xavi xalepe şeni. Madulyepek çves valobaş binaşi 3’oxle, ar oras. Murenki valik var nuk’abulu madulyepe do masendik’epe. Sendik’a Oleyisişi generaluri mdivani Mehmet Emin Unalik vali G. Sozerik pazvantepeşi xete grevimaget’axaloba ikips yado nenas geobaz’gu do aşo tku: “Jandarmak gza var meçaps grevişi maçumalepes grevişi p’ank’art’işi tude dodgitinuşa. “Ak var, na gi3’umert svas dodgitaginonan” ya mi3’umernan. Am oğodapa muşişi sebebi şeniti, valilobaşi geçinaduten ren ya mi3’umernan. Çkin moptit akonaşis, uk’anononi ren yado otku şeni. Murenki ok’otkvala var iqu. Valik var icers çkini k’ala ok’otvaluşi dvaç’irobas.”

Emuşen met’a; sendik’a Oleyisişi mak’aturepek adliyeşi doxoreşa oxtimute, (KOU) ifade meçes, K’ocaelişi universit’eş rekt’orobak na gun3’k’u davaşi sebebite. Magreve madulye dulyaşen get’k’oçinu do muşi dulyaşa majura madulye eç’opu brali ren ya na tkves sendik’a Oleyisişi avt’orit’epek ognapes, KOU-şi rekt’oroba şeni huk’uk’uri ar ok’vak’idinu na geoç’k’apes. Sendik’a Oleyisiş K’ocaelişi matemsile Bariş Aşanik, KOU-şen ğormoturonoba çkini ogoruşa tişen k’udelişa mevaqonatminonan ya tku. Bariş Aşanik aşo tku ç’areli ognapa muşis: “Madulyepeşi dudk’anonuri ğormoturonobape na var içinops dulyaşmance rekt’orobak grevi geğobu şeni, na 3adu mtel huk’uk’uri met’odepeti çkar mutus var ipelu. Na ixvenu mtel maxkemepe içodu sendik’a do madulyepe çkinişa k’ainobaten.

Aşo rentina, rekt’orobas var agureren muşi dersi. Andğasti magreve madulyepeşi dulya şeni majura madulye do mamgurepe oxandapute, magreve madulyepe uk’anononi met’odepeten dulyaşen get’k’oçute do andğas iptineri ok’odgina muşi na ixvenasunon davas na ren steri, ugagnaponi do useriozuli davape gon3’k’ute, çkini gzaşen goktinu şeni çare gorupan. Sendik’as mak’ature dvark’inen yado gon3’k’imeri uğormoturoni davakti madulyeşa k’ainobate na içodasunon miçkinan. Çkini sendik’as mak’ature dvark’inu var, k’arta dğas ağani mak’ature mogaputen, dulyaşsvas na uğun oteşkileroba do menceli arden.” Sendik’a Oleyisiş K’ocaelişi matemsile Bariş Aşanik “K’ocaelişi universit’eş k’ortape va ren mitxanepeşi maxaçkaloba. Madulyepeti va renan kole” ya tku. K’ocaelişi universit’eş madulyepek nodgitunan adamiuri skidala, kovali mutepeşi arm3ika odidanu, mutepeşi sendik’aluri ğormoturonobape omancelu şeni; grevişi çadiris, qinoraşi ok’rotunobas uo3’k’edute.

OK'OMEQONERİ K'AZAPE İQU

 

Atineşi oput’e Zeleğişi gomorgvas, zuğap’icişi gzas yeçkindineri qinerobak nusebebu t’rafik’işi k’ezas. Rizinişen Atineşk’ele na ulurt’u M. S. Karamanişi oktalas 53 DF 549 p’lak’oni mankanak gamaxtu oktalobas qinerobaşi sebebite do ingrimonu arxişa. Em oras artneri k’ele na ulurt’u do S. Tellik na oktalapt’u 53 DN 472 p’lak’oni majura ar mankanati gestvu do majura mankanaşen 100 met’re ekole arxişa ingrimonu. Yaralinerepes meşvelu şeni dodgineri 53 DF 367 p’lak’oni majura mankanasti 34 ZBH 61 p’lak’oni ar mankana var dvadgitinu do komantxu. Yeçkindineri am k’ezapeşi sebebite emniet’işi mencelepek t’rafik’i menk’iles. K’azaşi sebebite, mankanapeşi şoferepe iyaralinu arm3ika. Murenki mankanapes aqu maddeluri didi zarari. K’ezas yaralinerepe ik’ainu dodgineri, Atine do Map’avreşi oxen3aluri ozabunalepes.

REAK3İA GENK'İLERİ GZAŞA

 

Atineşi zoğap’icuri gzaş Rizinişk’eleni amaxtimonis sum tuta 3’oxle na geiç’k’inu oxandobapeşi sebebite, Atineş gzaşi menk’iluşa reak3ia niçinen. Atineşi şkagurişen Map’avre, Rizini varna am k’eleni oput’e do maxallepeşa oxtimu na unon mankanapek Art’aşeniş k’elendo guiktenan. Riziniş k’elen Atineşa na mulun mankanapesti noğaşi çodinas na dgin liseş k’elen goktinu dvaç’irnan. Dobadonarepek reak3iape mutepeşi aşo o3’ires: “Ar noğaşi didnoğa, ç’it’anoğa, oput’e do maxallepeşa mek’ireli gza, genk’ileri iqveni sum tutaş morgvalis? Oki am dulya ak’onari naqonasunt’u, muşeni alt’ernat’iuri ar gza var igorinu? Ozabunaleş k’ala na geladgin am gzas ar k’eza yeçkindas na, ambulansi ren amaxtimuşi Art’aşenişi gzaşa do ekolenti goktinuşi. Atines na eçkindasunon ar k’ezaşa, Rizinişen ambulansi iç’andas na, umosi manişa mulun."

 

OPUT'ES Z'İGARA OŞUMU İMEMNİNU

Gaziantepişi ç’it’anoğa Şahinbeyişi oput’e Kaziklişi maskidalepek gonk’vates z’igara uoşumu, z’igaraşi sebebite k’anserişen oğuru oput’es na manz’inu şeni. Oput’eşi muxtari Hasan Kayahanik tku, am nena 2006 3’anas na gonk’vates. Muxtari H. Kayahanik entepe tku tema şeni: “em oraşen doni var işven z’igara çkini oput’es. badepeş k’omisiaşi z’igara uoşumuşi gonk’vatate, dobadonarepe çkinik met’k’oçes z’igara. andğanerdğas, z’igara na şups miti var iz’iren çkini oput’es. oput’e çkinişa na mulun musafirepesti z’igara mo şupt’an yado mevotkvapt. entepekti quci momçapan çkini nenapes. z’igaraşen uk’oro3xu zabunoba na yeçkindun do ğuraşi sebebi ren şeni, na govonk’vatit nenas jin gevotirtint.”

Oput’e Kaziklişi maskidalepekti aşo tkves: “z’igara var pşupt, dido raxat’i voret. ginz’e oraşen doni z’igara na şupt’u gegaperepekti met’k’oçu z’igara oput’e çkinis. z’igara na şupan mtel dobadonarepe çkinis vu3’umert: “unonan na, z’igara nat’k’oçinenan. oxoris çkim musafirepekti var şupan z’igara. omt’veraleti var miğunan oxorepe çkinis, k’artayik oput’e çkinis memoxosaran.”

 

T'UBİTE İT'İBİNT'ESŞİ KOMOLİÇ'VES

Fatihişi kuça Yamakis na geladgin xut k’atoni ap’art’manişi amaxtimoni k’atis na skidurt’u 77 3’aneri M. Gokmen do çili muşi 75 3’aneri G. Gokmenişi oxoris, p’iknik’işi t’ubiş jin gedveri ot’ibinişi ap’arat’iş daçxirik eşyapes nak’limu do oç’va geoç’k’u. Em oras na cant’es xçini do badik ot’ibinu şeni na nudvineret’es ç’it’a t’ubişi sebebite na geoç’k’u oç’vas şuri mutepeşi meçes Ğormotis. Na moxtu maç’valepuri brigadis aqu meç’iroba oxorişa nunç’işinus, gzas umoxvalot p’ark’i xveneri mankanapeşi sebebite. Oç’va na noskirinu maç’valepek z’ires xçini do badi çili-kimocişi mt’veris mekteri p’asalepe. P’asalepe mendiğinu morgişa ot’opsi oxvenu şeni.

FİLMİ: "KUÇA XİCRANİ"

Turkuli sinemaşi çinoberi muru3xepe na ok’ok’atups “kuça xicrani”k k’lasik’uri Yeşilçamuri filmepeşi at’mosferi okaçu şeni gza gorups. Filmişi senario ç’areren Safa Onalik, namuk na amaxtu Ginesişi svaras 395 senario oç’arute, senario muşi filmineri oqopinute. 1953-s, “di3xironi geç’areli” coxoni filmite, sinemaşi avant’iura muşi na geoç’k’u Sefa Onalik oçodinaps xeşnoxvenuri skidala “kuça xicrani”te. Turkan Şoray, Hulya Koçyiğit, Cuneyt Arkin steri çinoberi masağalepe k’ala ağanmordale masağalepesti roli na uğun “kuça xicrani” Yeşilçamuri 3’anape na gorups maseyrepe na oxelasunon ar filmi ren.

 

Bosforişi ar raionis na skidun oşkari mogaponi varna umuteli mara k’arta oras imendoni, na ok’uiqoropenan, xuçepe do k’abğapesti moxva k’oçepeşi skidalape oxo3’onapaps “kuça xicrani”k. Ubabelepeşxoris rderi, namusoni, okroşguroni, şofbenişi mskva matamire Arifi k’ala, dido na qorops universit’uri do xampa ar lavonişi k’ulani Leylaşi qoropa oxo3’onapaps filmik. Arifi uimendonot na qorops Muyesseri, Muyesserişi nana, şira, k’ai exlak’oni, dido qoroponi, şekeri (kinaçiçeği) Şaziye, seyyari makofte-mapiyaze Lazi Temeli, mcveşi çinoberi mabire Handan Aksesi, muşi badi maqoropale maude Şadi begi, malok’ont’e Rifki k’ala, manavi Adili, matorne Bekir baba do maubabelepeşoxorişi direkt’ori Zumruti nana, meleni raionişi belaloni Caferi do Muyesseri na qorops maxomulaxile Sabri...

Maktale: Safa Onal; Maxvene: Safa Onal do M. Attila Gokboru (Mag filmiş k’omp’aniaşi xvena); Senario: Safa Onal; Oz’iramuşmaktale: Çetin Tunca do Mahmut Yumuşak; Musik’a: Cahit Berkay do Gokhan Kirdar; Masağalepe: Ahu Turkpençe, Arda Esen, Turkan Şoray, Hulya Koçyiğit, Cuneyt Arkin, Selda Alkor, Selma Guneri, Mujdat Gezen, Ayla Algan, Rutkay Aziz, Haldun Dormen, Bulent Kayabaş, Pelin Batu, Umut Sezgin, Tanju Gursu, Engin Çağlar, Yusuf Sezgin, Sezer Sezin, Nilufer Aydan, Nurhan Nur, Suleyman Turan, Ezel Akay, Ozlem Savaş, Yuksel Aksu, Yeliz Doğramacilar, Gulsen Tuncer, Kemal İnci, Ali Tutal, Orhan Kural, Alp Derilgen, Kerem Atabeyoğlu, Goksu Duman; Xvenaş dobadona: Turkia; Xvenaş 3’ana: 2007; Oz’iramuşi tariği: 14 Xrist’ana 2007; Ginz’enoba muşi: 160 deik’e; Nena muşi: Turkuli; Firma: Ozen film.

 

1 K’undura 1924: Brit’aniak içinu Sovieturi dobadona ofi3ialurot.
1 K’undura 1935: Aiasofia guin3’k’u xalk’işa muzeumi yado.
1 K’undura 1944: Gerede, Bolu do Çankirişi dixaşk’ank’alas doğuru 4611 şuri.
1 K’undura 1958: Egvipt’ia do Suriak ok’uik’ates Ok’ont’aleri Arabuli Resp’ublik’aşi coxote.
1 K’undura 1963: Jur putxa melu raioni Ulusis do 80 şuri doğuru.
1 K’undura 1979: Gazeta Milliyetişi gamaçkvalaşi generaluri direkt’ori Abdi İpekçi iqvilinu.
1 K’undura 1999: Bariş Manço doğuru.
2 K’undura 1878: Grek’iak ognapu lima Osmanuri dobadonas.
2 K’undura 1914: Elekt’rik’oni t’ramvayişi k’idala guin3’k’u Mp’olis.
2 K’undura 1935: T’eknik’uri mamgurapaleşi k’ulanuri dogurale ik’idinu.
2 K’undura 1956: Turkuli maeczapeşi k’erk’ela ik’idinu.
2 K’undura 1971: İdi Aminik xe gedvu xe3alas ar darbete Ugandas.
3 K’undura 1451: Osmanuri padişahi 2. Mehmetik yextu taxtişa.
3 K’undura 1928: Xutbe geiç’k’inu ok’itxus Turkulot Mp’olis.
3 K’undura 1931: Menemenişi oğodapeş sebebite 27 şuri go3’ik’idinu.
3 K’undura 1934: Turkia, Romania, Grek’ia do Yugoslaviak coxoşç’ara gedves “Balk’anişi p’akt’is".
3 K’undura 1975: K’ip’risişi Turkuli havaşgzalepek geoç’k’u Turkia-K’ip’risişi oseferuşa.
4 K’undura 1926: İskilipuri Atif xoca go3’ik’idinu.
4 K’undura 1964: T. Aydemir, F. Gurcan, O. Deniz do E. Dinçerişi cezapeşa gza niçinu meclisis.
5 K’undura 1994: Havanuri mermik t’k’va3u Saraybosnas do 68 şuri doğuru; 200 şuri iyaralinu.
6 K’undura 1928: Dudk’anonis geidvinu laik’obaşi p’rin3ip’i.
6 K’undura 1974: Turkiaşi maç’arepeş sendik’a ik’idinu.
7 K’undura 457: 1. Leo iqu Bizant’iaşi imp’erat’ori.
7 K’undura 1929: Mç’itatutaş dğa ixvaminu iptinerot.
7 K’undura 1973: "Maraş"işa niçinu "guramobaşi" unvani.
7 K’undura 1977: Sovieturi dobadonak ot’k’oçu sat’elit’i Soyuz 24.
8 K’undura 1870: Mamgurapaleşi k’ulanuri dogurale guin3’k’u.
8 K’undura 1990: Grizu t’k’va3u Merzifoni-Yeniçeltekişi noşkeriş k’idalas do 68 şuri doğuru.
9 K’undura 1621: Bosforişi 3’k’ari dok’rutu.
9 K’undura 1933: Nazire xanumi, Turkiaşi irişen mskva k’ulani i3xunu.
9 K’undura 1968: T’rafik’işi iptineri oxorca p’olisi geoç’k’u oxandus.
9 K’undura 1969: Alparslan Turkeşi i3xunu dudmaxvence, na3ionaluri k’ank’alaşi p’art’iaşa.
9 K’undura 1985: Qini do mtvirik dofelcu t’rafik’i.
10 K’undura 1909: 2. Abdulhamiti geit’k’oçinu taxtişen.
10 K’undura 1969: AOO-şi 6. filoş gemepe moxtu Mp’olişa.
11 K’undura 1936: Mtvirişi furt’una iqu Mp’olis do Unkapanişi xinci distik’u.
11 K’undura 1945: Yaltaşi k’onferen3ia diçodu.
11 K’undura 1961: Adalet’işi p’art’ia ik’idinu Ragip Gumuşpala do muşi manebrepeşk’elen.
11 K’undura 1964: Urumepe do Turkepek kogeoç’k’es silaxoni k’abğas.
11 K’undura 1979: İranişi İslamuri Resp’ublik’a ik’idinu.
12 K’undura 1920: Fransurepek kogamaxtes Maraşişen.
12 K’undura 1929: Uçveri T’roçk’i, Mp’olişa moxtu "İlyiç" coxoni şilep’iten.
12 K’undura 1961: Turkiaşi ağani p’art’ia, Turkiaşi madulyeşi p’art’ia do Turkiaşi maamageşi p’art’ia ik’idinu.
13 K’undura 1633: Galileo idu Romaşa, engizisionişi maxkemes omaxkeminuşa.
13 K’undura 1668: Esp’aniak içinu P’ort’ugali.
13 K’undura 1925: Şeyh Saidişi tiezdoba geoç’k’u.
13 K’undura 1949: Fenerbahçeşi ağani st’adiumi guin3’k’u.
13 K’undura 1967: (DİSK) magektale madulyepeş sendik’apeşi k’onfedera3ia ik’idinu.
13 K’undura 1974: Alek’sandr Soljenit’sin mendiçkvinu uçvaşa Sovieturi dobadonaşen.
13 K’undura 1975: K’ip’risişi Turkuli Federaluri Oxen3ale ignapinu.
13 K’undura 1995: İptineri Turkuli fuze goink’olinu gecginerot.
14 K’undura 1804: Uça Giorgik geoç’k’apu Serbiuli maartani tiezdoba.
14 K’undura 1931: Naşide Saffet xanum i3xunu “mskva tolişi nanmapa” Avrop’as.
15 K’undura 1927: Mcveşi xvenapeşi muzeumi guin3’k’u İzmiris.
15 K’undura 1947: Rodosi do vitojur k’un3’ulape niçinu Grek’iaşa.
15 K’undura 1950: Sovieturi dobadona do Çinik gedvu coxoşç’ara oşkanduri dudoçvaluşi akt’is.
15 K’undura 1983: Peroni t’eleviziaşi gamaçkvala ar dolonis 4 saat’işa moinz’inu, Turkias.
15 K’undura 1989: Sovieturi malimepek naşkvu Afganistani.
15 K’undura 1999: Abdullah Ocalani iç’opinu K’enyas.
15 K’undura 2005: Youtube ik’idinu.
16 K’undura 1918: Lit’vania ognapu muşi timoşletineroba hem Rusia hemti Germaniaşen.
16 K’undura 1925: “Turkuli putxaşi cemiet’i” ik’idinu.
16 K’undura 1959: Fidel Castro iqu K’ubaşi p’rezident’i.
16 K’undura 1969: “Di3xironi mjaçxa”, 6. filoşi p’rot’est’is 2 ağanmordale doğuru, 200 şuri iyaralinu.
17 K’undura 1925: Aşarişi baji iptalinu.
17 K’undura 1956: Noğa Ç’oruxiş coxo Artvinişa iktirinu.
17 K’undura 1993: Jandarmaşi generaluri sardali Eşref Bitlisişi oputxale komelu.
18 K’undura 1856: İslaxat’işi fermani gamiçkvinu.
18 K’undura 1937: Giriniten tiroba iyasağinu Mp’olis.
18 K’undura 1952: Meclisik nutasdik’uTurkiaşi mak’aturoba Natoşa.
19 K’undura 1861: Dixaşa mek’ireli koleba iyasağinu Rusias.
20 K’undura 1970: Bosforişi xinciş oxvenus geiç’k’inu.
21 K’undura 1965: Malcolm X iqvilinu, Ağanyorkis.
22 K’undura 1962: P’olk’ovnik’i Talat Aydemiri do manebrepe muşik gza gores xe3alaşi darbeşa.
23 K’undura 632: Hz. Muhammedik ik’itxu vedaşi xutbe.
23 K’undura 1903: K’ubak nokiralu Guantanamoşi k’orfezi AOO-şa.
24 K’undura 1942: 769 Romanialuri Yahudi na tiript’u “Struma” coxoni k’aravi Uçazuğas geint’ininu.
25 K’undura 1945: Turkiak ognapu lima Germanias.
26 K’undura 1815: Nap’olion Bonap’art’i imt’u Elbaşen.
27 K’undura 1917: Rusuli çaroba geiktu.
27 K’undura 1933: Reichstagişi oç’va gamaxtu.
27 K’undura 1964: Coca-colak gon3’k’u 1109. fabrik’a muşi Mp’olis.
28 K’undura 1945: Turkiak coxoşç’ara gedvu Ok’ont’aleri Na3iapeşi Ognapas.
29 K’undura 1960: Fasis na iqu dixaşk’ank’alas 3000-şen met’a şuri doğuru.

"P'AP'ULİ P'İNOKYO"

 

Orduşi oput’e Ortalaris na skidun M. Gulis coxo gedvereren “p’ap’uli p’inokyo”. Amuşi sebebiti ren, 80 3’aneri M. Gulişi 14 sant’imoni çxvindi. M. Gulik antepe zop’ons: “Bere vort’işi, vistert’i sterapa. Mebli do çxvindişi qvili domit’roxu. Var matku mutu çkimi lavonis. Na mek’ilu orasti, çxvindi domaginz’anu. Ağanmordalobas oncğore maqvet’u çxvindi çkimişi ginz’enobate, mara a3’i mutu var.” A3’i xali muşişen derdoni na va ren M. Gulik tku, andğanerdğaşakiş ge3’opxeri “ginz’e çxvindi”şi ok’oç’işapeşa na var ak’at’uti. 8-9 sant’imoni çxvindite, ok’oç’işapeşa na ak’atupek şamp’ioni iqves yado pşignişi dido mak’viru ya na tku M. Gulik “egere am ok’oç’işapeşa vak’atik’onna, şamp’inoni viqvert’i, andğaşakis çkimişen ginz’e çxvindi na uğut’u mitxani var maz’iru do emuşeni.” ya tku. M. Gulişi oput’arepek “p’ap’uli p’inokyo”şi am xalişa gegaperi voret ya zop’onan. M. Ozyurek coxoni ar dobadonarik amaxteret’u Ginesişi rek’ordepeşi svaras, 8,8 sant’imoni çxvindi muşite go3’os.

BAĞLAMAŞİ K'URSİ GUİN3'K'U

 

3’oxle guda, meqonerotti git’arişi k’ursi na gon3’k’u Vi3’eşi xalk’uri ogamantanuşi şkaguriş direkt’orobak a3’iti gon3’k’u bağlamaşi k’ursi. Na unon k’arta ağanmordales ar inst’rument’i gelaçamu şeni gecgineri dulyape na ikips Vi3’eşi xalk’uri ogamantanuşi şkagurişi direkt’orobas, ust’a mamgurale Alper Zoroğluk meçaps bağlamaşi dersepe. K’ursis ak’ateri mamgurepe didopete renan Vi3’eşi mağala p’rofe3iaş doguraleşi mamgurepe. Vi3’eşi xalk’uri ogamantanuşi şkagurişi direkt’ori Yucel Yildirimkayak am çkinapa meçaps tema şeni: “k’ursişa ok’atu na unon do am temaşa gonk’vateroba na uğun ağanmordalepe vuç’andept am sort’i xeşnoxvenuri dulyapeşa. İk’vandinenna, bağlamaşi ağani k’ursepeti goman3’k’enan.”