ABXAZİAŞEN KİANAŞA MESAJİ

 

Abxaziaşi p’olit’ik’uri do so3ialuri organizasionepek Soxumis na qves oşkendari oxo3’onapas, kianaşi xalk’epe do oirkianuri xalk’işreyi, Okorturak na qu oxen3aluri t’erori eşak’itxu do reaksioni meçamuşa uç’andes. Oç’andinuş t’ekst’iş tude coxoşç’ara gedvu; Abxaziaşi Ek’onomik’uri Omordinuşi P’art’ia, Abxaziaşi Ok’ont’aleri P’art’ia, Abxaziaşi Ok’ont’aleri Xalk’uri Forumişi P’art’ia, Abxaziaşi Xalk’uri P’art’ia, Abxaziaşi So3ialuri Gazepeşi Aksioni “Aruaa” do So3ialuri Aksioni “Ahatsa”. Na niçinu mesajis, oirkianuri xalk’işreyi ark’elenurot Okorturaşi p’olit’ik’apes na numxvacups do Okorturak am omxvacinuten oxen3aluri t’erori na ikips itkven. Oç’andinus, “Abxaziaşi t’k’va3inapek mo3’irapan, Okorturak noğirape muşişa t’eroruli gzaten nunç’uşinu na unon. K’artayis oçkinu dvaç’irs, Okorturaşi na3ionaluri noğira ren oxen3ale çkini mek’arbinu. Çkin Okortura k’ala k’ai manz’ageroba oxvenu minonan. Mara p’ozit’iuri coğabi var momçapan. Okorturaşi am xalis, kianaşi so3iapeşk’elen ok’rit’ik’u do na dvaç’irs coğabi meçamu uk’ors” ya itkvinu.

MİSS EM: TURKİA MAJURANİ İQU

Germany Corporation- Avrop’aşi K’uçxeşburtiş Şamp’ionobaşi ok’oç’işo-bas, Turkiaşi coxoten ak’ateri 21 3’aneri Filiz Heilmannik 140 p’uaniten “majurani”, Grek’iaşi coxoten ak’ateri 20 3’aneri Mariola Shabanajik 120 p’uaniten “masumani”, Çekoslovak’iaşi coxoten ak’ateri 22 3’aneri Dominika Huzvarovakti iqu “maartani” 220 p’uaniten. Germaniaşi irişen didi oxoktinobaşi p’ark’i na ren “Avrop’aşi P’ark’is” Sabat’onişi seris

 

3’opxeri “Miss EM”işi finalis ak’atu 600 coxineri do 90 magazete. Finalişi seris, Avust’uria do İsviçres, 7 Mbuloras na geç’k’u Avrop’aşi K’uçxeşburtişi Şamp’ionobaş 3’oxle iskedinu k’uçxeşburtişi gurpatkaloba p’odiumis. Ok’oç’işobaşi o3’opxu meydanis ixvenasunt’u mara mç’imaşi sebebiten ixvenu p’ark’işi motvaleri salonis. Saloni me3’opxeri rt’u şamp’inobaşa k’ateri 16 dobadonaşi bandarepete. Coxinereps niçinu nostoneri çkvadoçkva oç’k’omalepe. Turkuli oç’k’omalepeşen İzmiruli k’ofte do izgaraş xor3epeşi ç’eşidepe.

MALİME MEGABRE MUŞİ K'ALA İKİMOCU

 

Eya rt’u manuşvale Omjoreyulvaşi t’erit’orias PKK-uri t’erorist’epe k’ala k’abğa na ikipt’u t’imiş sardalişi. Na idu op’era3iapes, uk’ore3xu silaxoni k’abğapes ak’atu. Xçetomonobaten oçodinu malimuri odulyoba. Malimobaş 3’oxle, ti muşi oxorca steri na z’iropt’u S. D-k radik’aluri ar gonk’vataten, oxorca iqu op’era3ia şk’ule. Do malimobaşen na içinopt’u megabre muşi k’alati iocağu. Am onç’eloni ambari ç’aru Yuksel Aytuğik gazeta muşis. Am ambari t’elevizia şeni na xaziru Kadir Çeliki k’ala na ğarğalu Yuksel Aytuğik aşo ç’areren: “Dido mç’ipe ar temaşi ambari meçaginon. Xususurotti malimepeşk’elen ar k’rit’ik’a oz’iramuşen şkurina var giğun-i?” yado p’k’itxi. Emukti gurişk’ap’et’obaten nena gemiktiru: “Aya ren ar k’oçişi ambari mtelot. Edo eya oxogo3’onapapt. T’ranseksualepeşi dulya uoz’iramuşi tematen, 3’oxleti p’rogramape p’it. Am megabrek domicoxes do domi3’ves muşi ambari. Am dulyas malimoba k’ala k’ont’akt’i var uğun. Xvalot entepek ok’oiçines artikarti malimobas. Dulya aşo ren. Am şuri op’era3iaten oxorca var iquşen 3’oxle, ideren Omjoreyulvaşa do guramepe steri k’abğa qveren. Mtini na ren, dobadona şeni k’abğa oxvenuşen na imt’u mitxanepeş deşifre oxvenu, entepes oncğore aqvan”. Kadir Çelikik na meçu çkinapaten, S. D.-k komoci muşi k’ala malimobas yeşiğeri suratepe oncireşi odas şinaxups do namtini orapes em suratepes kimoli muşi k’ala o3’k’ernan do askerobaşi ndğalepe guişinapan.

"KORBONİ TİMÇXU VAR MİNON"

 

Art’aanişi vali Selim Cebiroğluk korboni timçxu var minon ya tku do noğas na ixandeps mtel burok’rat’epes sp’ort’i oxvenapus kogeç’k’u doloniş çodinapes. Vali Selim Cebiroğluk eşofmani muşi dolikunu do noğas mtel dairepeşi timçxupe do 25. Mek’anizuri K’uçxeşurmalimuri Brigadişi sardali Ozeni k’ala germa Yildizişi p’icis ok’oik’ates. 6 k’ilomet’roni ar ginz’enobas udodginu na eşaxtu ek’ibişen iptinerot Vali Cebiroğlu, Sardali Ozen, Na3ionaluri Gamantanaşi Direkt’ori Mehmet Yildirim do Noğaşi Ağanmordaluri do Sp’ort’uli Direkt’ori Metin Çimlik nunç’uşu 2 vitoşi 500 mağaloboni rak’anişa. Ekonaşis 30 şuri na iqu timçxupeşi moxtimu na çumert’u Vali Cebiroğluk irişen gecgineri direkt’orot muşi k’ala rak’anişa eşaxtimeri Gamantanaşi Direkt’ori Mehmet Yildirimişi coxo ognapu.

TEAT'Rİ: MEMNUERİ QOROPA

 

Şuri oşvanu steri Ğormotişk’elen meçameri ar refleksi ren qoropa. Edo k’ainoba. Solen do muç’o na dibades, sinori do zoma mutepeşi çkineri na var ren jur t’ermini. Didi opurçoba, tkvalape renan k’ainoba do qoropaşi t’erminepek artikartis na meçes cenetişi gzas ge3’opxeri mucevherepe, ar faraten tolis na doluçxant’ups gurpatkolobapeşi oğodape. Mara 3’oxleşen meçameri tkvalapes akten ç’vinoni ar nciris, k’uçxes jin, na mokaçapan çkini cennemis.

T’ekst’i: Halit Ziya Uşakligil; Maktale: Mehmet Atay; Adap’t’a3ia: Tarik Gunersel; Dek’ori: Sertel Çetiner; K’ostumi: Sevgi Turkay; Te: Zeynel İşik; Xoronepe: Alpaslan Karaduman; Masağalepe: Selçuk Ozdoğan, Elvin Beşikçioğlu, Emine Serme Gokalp, Tolga Tekin, Serap Sağlar, Edip Tumerkan, Yasemin Karataş.

ĞURELİ K'ALA OTXO NDĞA GOLOÇKVU

 

Mp’olişi semt’i Koşuyolus na skidun p’ensioneri mamuxasebe 82 3’aneri Huseyin Çekinçi k’ala elağureli çili muşi 77 3’aneri Suleyhan Çekinçi otxo ndğaşen doni na var z’iru maxaleş bak’ali Aslan Yilmazik ambari meçu p’olisis. P’olisi do cansağobaşi ek’ibepek oxorişa moxtesşi, gurişç’vinoni ar xalis konages. Ek’ibepek z’ires Huseyin Çekinçişi uşuroni t’ani obonales. Badi meluşi, yeçkindineri ar yaraşi nok’uçxoni iz’irinu. Oncires moşletinuşi gza na gorups Suleyhan Çekinçisti var uğut’u ti muşi çkineri. Bedigoç’veri xcini niqoninu oxzabuneşa. Huseyin Çekinçişi ğureli t’aniti mendiçkvinu adliyeluri medi3iaşa, mtini ğuraşi sebebi oguru şeni. Manz’agerepeşi tkvalaten, p’en3ioneri iqvu şk’ule çili muşi na ğuru Huseyin Çekinçik içileren Suleyhan Çekinçi k’ala do uqoun ar k’ulani bere.

BEREPE ŞENİ UOŞKURİNOBA-Şİ RAP'ORİ

 

Uoşkurinobaşi Generaluri Direkt’orobak noxaziru ar rap’ori 2007 3’anas bereluri filialeş direkt’orobapes molaxuneri berepe şeni. Rap’orişi toliten, golaxtimeri 3’anas 18 3’anaşi tude 115 vitoş k’onari bere mendaçkveri ren uoşkurinobaşi şkaguronepeşa çkvadoçkva k’abaxat’e-peten. Rap’oris, berepeşi maddepeşa mek’ireloba şeniti çkinapape doloç’ars. Emuşi toliten, molaxunerepeşen 28 vitoş 446-k z’igara na şups, 2 vitoş 800 berekti alk’oli na ixmars, ignapinu. Rap’orişi toliten, molaxuneri 2 vitoş 276 berekti xap’i, esrari, eroini steri majura nark’ot’ik’uri maddepe udodginu na ixmarnan, gamatkves. Uoşkurinobaşi şkaguronepeşa mendaçkveri berepeşen 60 vitoş 479-k k’abaxat’i na qves şeni iç’opines. Gamat’k’oçeri 590, z’ireli 3388, gondineri 3551, oxorişen mt’ineri 3.548 do kuçapes na skidun 3.666 bereti amaxtu uoşkurinobapeşi binapeşa.

"BANK'ERİ K'ASTELLİ"K DUDİ MUŞİ NİQVİLU

 

“Bank’eri K’astelli” coxoten çinoberi 75 3’aneri Abidin Cevher Ozdenik dudi muşi niqvilu Kadikoy Efes Çarçis na geladgin ofisi muşiş masumani k’at’is. Badigardi do şoferi muşis, “hele ar xvala komemaşkvit” na u3’u do tudeni k’at’işa na mendoçkvu Ozdenik nek’na genk’ilu ok’ule. Uoşkurinobaşi ar timçxuşk’elen hediye meçineri sert’ifik’oni Smith Vesson mark’oni p’ist’oliten p’ici muşis ar fara k’urşumi ot’k’va3inu do doçodinu skidala muşi. Demansişi zabuni na ren çili muşi Mukadder Ozdenis var itkvinu komoci muşişi ğura. Abidin Cevher Ozdenik st’oli muşis na naşkvu çodina mesajis, andğaşakis dulyape çkimik p’at’inoboni naqonu-ya. Ar mitxaniş moğerdinuşi noğira var maqu-ya. Am p’at’i dulyapeşi sebebiten k’era k’ala k’ap’et’oba kok’omaxvu-ya. Ğura çkimiten mitiksani k’abaxat’oni var ren-yado noç’areren.

 

"P'QOROPT KURDEPE"

Baykalik “Kurduri çareşi p’roekt’iş çerçeves aşo mutxanepe gamatku: “Skani cincişi coxo na uğun ar oxen3ale koren na, iqvas. Mara skani oxen3ale Turkia ren. No3’k’edit! Gurcist’ani coxoten ar oxen3ale koren. Mara Artvinis çkini Gurci dobadonamşinepe, Gurcepe çkini renan. Hatayis çkini Arabi dobadonamşinepe, Arabepe çkini renan. Mtel kianak ok’ok’atuşi gzape gorups. Avrop’aşi Artoba k’ala ok’ok’atuşi gzape bgorupt. Dulya aşo rendo, ok’o3’k’inu muşeni iqvas? Mus ipels? Artot ptkvat

 

çkini metkvalepe. K’artayik mogas! Ok’o3’k’u ren mutxa gondineri ist’oriaşi k’ut’alobapes. T’eroris ak’ateri mitxanepe oceraponi do xe dozdaponi voret. T’eroris mxuci meçaps xali oktironi voret k’ai niyeti, ok’oşinu do dialogişi k’ult’uraten. CHP-k, etnik’uri mt’erobaşi gagnapas mxuci var meçaps. K’artayik nananena muşi uçkit’asen, igurasen, gamoçkvasen gazeta muşi nananena muşiten. Edo eya oçkinoni ren, çkin na p’qoropt irxolo, Kurdepeti p’qoropt dido. CHP k’ala Kurdepeş şkas artikartisoba na oxo3’onapasen jur tema koren: qoropa do şinoba.”

"BABA ÇKİMİ AR KOBZ'İRA!"

 

Çeteşi mak’ature oqopinuşi k’abaxat’iten na imaxkeminu baba muşi oz’iru do nocundu na unt’u şeni em ndğas n3’opulaşa na var idu O.B.-k idu adliyeş 3’oxleşa. Nana do baba muşi ofi3ialurot ocağeri na var ren şeni, xapisxanas ok’oz’irus gza umeçameri, ç’it’a na ren şeniti adliyeşa uezdimeri O.B.-k p’olisepek na dgirt’u svas oçvus kogeç’k’u. Adliyeşi avlişa amaxtimeri xapisxanaşi manganaşen baba muşiş gamaxtimu, na z’iru ç’it’a O.B.-k arşvacis bariyerepe mek’ilu do baba muşişa nunk’apu. “Baba, baba” otkuten na nuquru ç’it’a berek arşvacis baba muşis na golules p’olisi do jandarmepeşakis nunç’uşu. “Gza momçit, gza momçit, mu iqven, ar baba çkimis mevacunda” yado oxve3’us na geç’k’u O.B-s gza konuğobes. Mustafa Gezerik, 22 tuta ren var maz’irun bere çkimi-ya. Mu iqven ar fara ar kobz’ira-ya tku do nosi ant’alu.

MODELİ PUTXAP'İNAPE KOK'İÇ'İŞES

Turkulk’vinçişi Generaluri Direkt’orobaşi Etimesgutiş k’idalapes oxor3elineri şamp’ionobas nak’atu çkvadoçkva n3’opula do k’idalapeşen maok’oç’işe-pek. 16 3’anaşi tude do jin, arşurot do k’erk’elot 4 çkvaneri k’at’egorias xveneri ok’oç’işobapes, derecepe ixesap’inu modeli putxap’inapes na agzalu mendranobaten. Ok’oç’işobas, 16 3’anas anşi arşurot k’at’egorias 104 met’re 42 sm-ten THK Keçiorenişi Filialeş Dudmaxvencobaşen Livaul Acarlar “maartani”; 75 met’re 84 sm-ten K’oleji Evrenselişen Doğukan Zaman “majurani”, 61 met’re 57 sm-ten THK Etismesgutişi Filialeş Dudmaxvencobaşen Burak Karataş “masumani” iqu. 16 3’anaşi jin arşurot k’at’egoriasti Sincanişi Liseşen Erdem Bulat 80 met’re 40 sm-ten “maartani”, Cumhuriyetişi Liseşen Fatih One 79 met’re 34 sm-ten “majurani”, artneri liseşen Koray Sakarya 74 met’re 90 sm-ten “masumani” iqu.

 

K’erk’elepeşi k’lasmanisti 16 3’anaş tude THK Keçiorenişi Filialiş Dudmaxven-cobaşi “A” t’akimis “maartanoba”, Geç’k’apuroni N3’opula Koçişi Mahavalo-başi K’ulubis “majuranoba”, THK Etimesgutişi Filialiş Dudmaxvencobaşi “A” t’akimisti “masumanoba” aqu. Ok’oç’işobas, 16 3’anaşi jin t’akimepeşi k’at’egorias “maartanoba” Cumhuriyetişi Liseşi Mahavalobaşi K’ulubis, “majuranoba” Ataturkişi İndust’rialuri P’rofe3iaşi Liseşi Mahavelobaş K’ulubis, “masumanoba”ti K’oleji Evrenselişi Mahavalobaşi K’ulubis aqu. THK Çankayaşi Filialeş Dudmaxvance Talip Bolukbaşik meçu tasi do medalepe gecginerepes.

FİLMİ: EÇDOAR

 

Robert Luketicik na oktalu do Jim Sturgess, Kate Bosvorth, Laurence Fishburne k’ala Kevin Spaceyik na osağu “21”şi tema ezdimeri ren, dobadonaşi irişen nosoni xalk’i do Vegasis muç’o milyoneri na iqvesşi mtini ambarepeşen. Ben Campbellik n3’opulaşi masrafepe meçamu şeni, geç’areli na dvaç’irs do gza muşiti k’art’epes na z’irops, ç’k’ualoni ar mamgure ren, Massachusetsişi T’eknologiaşi İnst’ut’is. N3’opulaşi irişen çkineri mamgurepeşi k’erk’eli do k’arta dolonişi çodinas, qalbi minobaşi k’art’epeten Las Vegasişa na ulun ar “eçdoar”işi steraşa ik’atinen. Am k’erk’elis uçkin dubaracobo oxvenu majurape ocginu şeni. Çkar uz’ireli nosoni matematik’aşi p’rofesori do st’at’ist’ik’aşi speros çkineri na ren Micky Rosaşi go3’oncğonerobaten nit’axen p’arola. K’art’epe ok’ore3xu k’ala şirşoleri ar nişanişi sist’ema na ixmars k’erk’elik goçupan k’umarxanepe. Ben Mezrichişi “Bringing Dovn the House” coxoni svaraşen adap’t’a3ia xveneri ren am filmi.

Maktale: Robert Luketic; Senario: Peter Steinfeld do Allan Loeb; Oz’iramuş maktale: Russell Carpenter; Musik’a: David Sardy; Masağalepe: Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Bosvorth, Aaron Yoo, Liza Lapira, Jacob Pitts, Laurence Fishburne, Jack McGee, Josh Gad; Xvena: Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3alepe; Ginz’enoba: 123 3’uti (peroni); Oz’iramuşi tariği: 6 Mbulora 2008; Nena muşi: İnglisuri.

TURKEPEK İÇİNOPT'ES UTİ, 1.000 3'ANA 3'OXLEŞEN DONİ

 

Turkuli Nenaşi K’idalaş Dudmaxvance (TDK) Şukru Haluk Akalinik 3’opxups ağani ar svara, Kaşgarli Mahmutişk’elen 1074 3’anas 3’opxeri iptineri Turkuli leksik’oni na ren “Divan-i Lugatit-Turk”işi umosi oxo3’onuten am lek’sinonişi oint’eresoni k’elepe. Umosi k’ai na oxoi3’onen ar format’iten do 3’oxleneri tercumepesti o3’k’eduten svara pxazir na tku Haluk Akalinik aşo noqunu: “Leksik’onis uğun 8 vitoş 500-şen dido metkvale. Am metkvalepek mo3’irapan, muç’oşi skidut’es Turkepek vitoşi 3’anaş ekole. Mesela “utug” yado ar tkvala ç’areren Kaşgarli Mahmutik. Aya ren uti. Forma muşi a3’ineri utişen çkvaneri rentina, emuk mo3’irapan, Turkepek uti geçapt’es mutepeşi dolokunepes em p’eriodisti. Ok’ule “tepug” coxoten ar stera rt’eren. Met’ali ondğulinuten, morgvala ar forma meçamu, txaşi puzuriten getvuten 3’opxeri do kusi meçamuten na isterinet’u ar stera rt’eren berepeşi. Mtini otkuten, andğaneri k’uçxeşburtis u3’umert’es “tepug” em p’eriodepes. “Divan-i Lugatit-Turk”is uğun arti xarit’a. Mtini gi3’vat na, aya ren xarit’a, namuk na o3’iraps t’erit’oriape, namus Turkuli cinconepek skidunan kianas. Am xarit’a irişen beciti ren, muşendo Jap’onia iz’iren xarit’a iptinerot kianuri maxarit’elobas.”

BEREPE NA GAMAÇAPT'U ÇETE

 

İzmirişi p’olisik int’ernet’is na ok’oiçines biç’i berepe na gamaçapt’u ar şebek’e goşogoru do koç’opu. 6 tuteri ar oxosaroba şk’ule 2006 3’anas, “ç’iç’it’a berepe oistismaru”şi k’abaxat’iten ç’opineri do 14 tutaş morgvalis molaxuneri Cevdet G.-k naqonu am k’abaxat’is, xapişişen gamaxtu şk’uleti yado oxoi3’onu. Cevdet G.-k artneri k’abaxat’iten sabik’oni 30 3’aneri İbrahim Alptuğ S. k’ala artot İzmiri, Balikesir, Aydini, Kirklareli, K’onya, Manisa, Batman, K’astamonu, Mardini do Tekirdağis biç’i berepe k’ala int’ernet’is ok’oiçines do samimi iqves şk’ule omzik’us na nuç’iç’oles oxoi3’onu. Jur k’abaxat’onik e-mailepe do t’ilifoniş ğarğalapeş şk’ule, 16-şen 18 3’anaşa na rt’u biç’i berepe, xolo int’ernet’işen na z’ires 18-şen 25 3’anaşakis kimolepes na gamaçes, oxoi3’onu. Op’era3ia şk’ule xe gedveri çkinapek çetebaşi, uçileri Cevdet G.-k ar ndğas xuti k’ilomet’re ogzaluten bere na gorupt’u komo3’ires. Cevdet G.-şi cebiş t’ilifonis xveneri goşogoraten, moğerdineri biç’i berepeşen jurik ğnosuri do fizik’uri zabuni na rt’es do p’ornografiuri sureti mutepeşiti yeşiğeri na rt’u igurinu.

NİXİRES DO MOŞVACİNUŞA İGZALES

 

Mp’olişi Uoşkurinobaşi Burmek qu geç’k’ineri do jur tuta meqoneri t’ilifoni mesiminuten “t’k’ubi” coxo gedveri ar op’era3ia. Det’ekt’ivepek Mp’oli do Tekirdağis 3’oxleşen çkineri 36 adresişa op’era3iaten amaxtu. Mercedesişi k’açağoten Tanju Ç. k’ala imaxkimeri do molaxuneri Ethem D.ti doloxe muşi na rt’u 21 k’oçi iç’opinu. Çop’inerepeşen çeteşi mak’ature Orçun P.-şi oxoris z’ireri fot’oğrafepes çeteşi mak’aturepek, paeli geç’arelepeten Bodrumis moişvaces do barepes na ixeles, oxoi3’oni. Op’era3ias, mexireli 39 avt’omobili, 3 livori, dido nak’onoboni mermi, okunepe, Doloxeni Naziroba, Na3ionaluri Gamantanaşi Naziroba, Dixaşgzalepeşi Generaluri Direkt’oroba, Anadolu Universit’eşi Rekt’oroba, Nak’onobaşi İnst’ut’i do not’erepeşi qalbi muxurepe, upşu p’lak’ape, minobaşi k’art’epe do qalbi exliyet’epeti iz’irinu. Çetepeşi mak’aturepeş oxorepes, avt’omobilepeş alarmepeşi frek’ansepe na ok’oxvups mutxanepeti iz’irinu. P’olisik ognapu, qalbi dok’ument’epe na 3’opxups Ethem D. k’ala Alpay Y. na rt’es manuşvale çetebaşişi. Maxiralepek na nixires avt’omobilepe 3’oxle motvaleri ar avt’op’ark’işa amiqonopan, peri do modelişi muşeurobaşa moxva ağani p’lak’ape gedumernan. Emuten qalbi dok’ument’i na xazirops maxiralepek avt’omobilişi mot’ori do şaseşi nomerapeti ktirupan. P’olisik muç’o eşo mutepeşi avt’omobili na ren steri, na gamaçapt’es çeteşi mak’aturepe şeni 41 çkva k’abaxat’i dosiaten rap’ori 3’opxu.

OKORTURA AMERİK'AŞİ USİ KONİKTU

 

Okorturaşi moxtanoraşa gza meçasunon, Saak’aşviliş xe3alaşi ek’onomik’uri, p’olit’ik’uri gecginak, Rusia do Amerik’a k’ala ok’ont’akt’uk. Saak’aşvilişi xe3ala Rusia k’ala dido p’at’işi ren mara Amerik’a k’ala dido p’ozit’iuri do qoroponi xali uğun. Amerik’as, Okorturas na yeçkindu ti muşis na nargen ağani xali omordinu şeni dido xavesi uğun. Edo xolo Amerik’ak, Okorturas na uqount’u askerepe madginale konoktu. Amerik’as, 2002 3’anaşi pukrinoraşi tutapeşen doni Okorturas askerepe muşi dobargeri uqoun. Am askerepe xususuri mencelepeşen 3’opxineri ren do Okorturaşi askerepe p’rogramoni gamantanups. 21 Mirk’ani 2003 tarixis Okorturaşi P’arlament’oşk’elen ofi3ialurot na itastik’inu dudoçvaluşi akt’i am oğodapeşi temeli işinen, muşendo am akt’i k’ala Okorturak Amerik’aşi mencelepes nek’na kogun3’k’u. Am akt’ik, Amerik’aşi silaxoni mencelepeşa, Okorturaşa amaxtimu do dodginu dido noperpu do Okorturaşi havaşi usepeş çkvadoçkva noğirapeten oxmarinuşa izni komeçu. Akt’işi toliten, Amerik’aşi 3ivili do askeri p’ersoneli, Okorturaşa uvizoni do up’asap’ort’oni amalenan do gamalenan. Edo xolo Amerik’aşi p’ersonelis, Amerik’anuri dip’lomat’epes na niçinen imt’iaziş hak’iti kuğunan. Amerik’aşi 3ivili do askeri p’ersonelis Okorturaşi dixapes silaxiti gvağenan. Amerik’aşi putxa do manganapes, Okorturaşi dixape do n3a uğirsoni do uk’ont’roloni axmarenan.

EK'LESİAPEŞ MOK'İTXA K'AYSERİS

 

Fenerişi P’at’rik’i Bartholomeosik moik’itxu ek’lesiape Kayseris, Albaniaşi Ortodoksuri Ek’lesiaşi şurieri go3’oncğoneri dudp’isk’op’osi Anastasio-si k’ala artot. Bartholomeosi do Anastasiosik moik’itxes 3’oxle Talasis, ek’lesiaşen meçetişa goktineri meçeti Yamandede. Ekşen maxale Endurlukişa na mek’iles Bartholomeosi do Anastasiosik moik’itxes 1835 3’anas k’ideri na ren mara a3’i ok’oxveri na dgin ek’lesia Ayatrada. Edo nuxvames ekonaşis. Bartholomeosik go3’k’edu mç’ipaşa, Endulukişi muxtarobaşk’elen şinaxeri ek’lesiaşi levha. Magazetepek udodginu mok’itxinu muşis na ek’oxosares şeni, na iderdu Bartholomeosik çkinti akonaşis dovibadit, akoni voret. K’arta 3’anas movulurt. Muşeni sureti eşamiğapt, var oxovo3’onap. Eşiğapt do arkivis şinaxupt-ya tku.

İRİŞEN XÇİNİ NANA

 

Adriana İliescuk noqviraperet’u mtel kianas 66 3’aneris dorinuten. 66 3’aneri Romanialuri universit’eşi mamgurapales aqveret’u bere, gonç’eleri skidala muşis. Xeşnoxvene otasobaten jurşuroneri, didi meç’ireli ar jurşurinoba aqveret’u emus mara çodinas, cansağoboni ar bere dorineret’u. Murenki hem dobadona muşis hemti mtel kianas çkar mitik var no3’k’ederet’u emus k’ai toliten. Ek’o xçini nanak bereşi psikologia kok’oxvasen-ya, dido ç’it’a 3’aneris unaneli oqopinuk beres t’ravma oskidasen-ya tkveret’u k’artayik. Kianas k’ulani muşişen met’a miti na var uqonun Adriana İliescuk, noxvamu muşi masumeneçdovitani dobadaşdğa 3 3’aneri k’ulani muşi Eliza k’ala artot. Ç’it’a Eliza sum 3’aneri rentina, ğarups mskva resmepe, uçkin ok’ore3xu dido oraşen doni do alboniti ak’itxen.

K'URİERİ İMT'U K'REDİT'İŞİ K'ART'EPETEN

 

K’urierişi ar k’omp’anias na ixandeps Mustafa Ç.-k xalk’is na meçasunt’u k’redit’işi k’art’epeten gondunu. K’urierik mamgurapale Abdullah Ş.-s meçamoni na rt’u k’redit’işi k’art’iten ar makuyumeşen 3 vitoşi lironi uşifroni mutxanepe keç’opu. Arm3ika şk’ule ar bank’aşen Abdullah Ş.-s ar mesaji muxtu cebişt’ilifoniten, em eç’opuşa gza meçap varna var meçap yado. Aşopetenti k’urierişi saxtek’aroba oxoi3’onu. Ağani k’art’i muşi na çumers Abdullah Ş-k emuten mutxanepe na eiç’opinu diguruşi, bank’aşa çkinapa meçamuten masavesti k’abaxat’i ognapu. Makuyumeşen 3 vitoş lironi okro na eç’opu do xalk’is meçamu na dvaç’irs 50 k’redit’iş k’art’i cebes na uğun k’urieri Mustafa Ç- oç’opu şeni p’olisik k’arta çare gorups.

MATACİZE NOÇ'OPAPU

 

Eskişehiris, kuças na nulut’u k’ulanis xe muşiten na naçkinu do imt’u mitxanik iç’opinu p’olisişk’elen. Oğoda yeçkindu maxale Mamureşi caddes, Gazi Yakup Sataris. K’ulanişi metkvalaten, t’rot’uaris na nulut’u 25 3’aneri D. A.-s k’ap’ulaşk’elen mexoluten, xe muşiten fork’a muşi na e3’azdu 28 3’aneri T. O.-k k’ulanişi t’rik’epes xe usvu. Ok’ule T. O.-k manişa imt’u, k’ulanik nuquruşi. Mk’ule ora şk’ule, ti muşis na naçkinu T. O., oğodaşi svaşen nanç’inerot 300 met’re mendralas cadde Kirimis na z’iru D. A.-k em oras ekolen na mek’ilapt’u ar p’olisuri ek’ibişi dodginu do p’olisis k’abaxat’oni şuri o3’iramuten kok’ut’alu. K’ulani p’olisepe k’ala na ğarğalapt’u, na z’iru T. O.-kti omt’inus kogeç’k’u. Mk’ule ar ora şk’ule T. O. iç’opinu cadde Gazi Yakup Sataris geladgineri geç’k’apuroni n3’opula Ataturkişi xolos. K’ulanişk’elen çineri do ar avt’o matamireşi dukanis na ixanxeps T. O. iç’opinu do adliyeşa mediçkvinu.

QURZ'ENİŞİ P'İP'İLA ŞİFA REN

 

Erciyesi Universit’eşi çkvadoçkva burmepes na ixandeps ovro hekimik goşogores qurz’eniş p’ip’ilaşi ant’ioksidanuri onç’obak muç’oşi ixandeps k’anserişi şvelas. Am goşogoraşen ambari na meçu Dr. Aysun Çetinik k’anseriş oxvenu geğobu şeni xuras ant’ioksidanişi nak’onoba oç’it’anoni var ren ya tku do aşo noqonu: “Qurz’enişi p’ip’ila na mepçit mtugepes ant’ioksidanuri maddepe k’aixeşa na manz’inu kobz’irit. Emuşen met’a tek, na mepçit qurz’enişi p’ip’ila k’arta grup’is ant’ioksidanuri maddepe, çkar te umeçameri do xvala 3’k’ari meçameri grup’isti umosi dido na rt’u voxosarit. A3’i matkvenan, artneri onç’oba, na iz’irasen k’oçisti. Eşo ptkvat, ant’ioksidanuri muşiurobaten k’anserişi oxvenu na geğobups qurz’enişi p’ip’ilak k’anserişi ok’aus na yeçkindas p’at’inobapeti na oç’it’anasen yado kobz’irit.” Universit’eşi Gevher Nesibe Goşogoraşa Omxvacobaşi P’rizi meçameri am goşogora 3xuneri ren “The Turkish Journal Of Gastroenterology” do “American Journal of Chinese Medicine” jurnalepesti.

 

1 Mbulora 1938: Ataturkik kogeç’k’u oskedinuşa yaxt’i Savaronas.
2 Mbulora 1970: Orhan Kemalik meçu şuri Ğormotis.
3 Mbulora 1875: Op’era “Carmen”işi maeçkindale Fransuli mabeste George Bizet meçu şuri Ğormotis.
4 Mbulora 1930: Turkuli İst’oriaş Goşogoraşi K’omisiak qu maartani ok’oxtala muşi. Ek’ibis uqonut’u 16 k’oçi. Tevfik Biyiklioğlu i3xunu dudmaxvance k’omisiaşa.
5 Mbulora 1899: Esp’aniuri malekse Federico Garcia Lorca dibadu.
6 Mbulora 1799: Rusi maç’arale Aleksandr Puşkin dibadu Mosk’vas.
7 Mbulora 1557: Mimar Sinanişk’elen xveneri meçeti Suleymaniye guin3’k’u.
8 Mbulora 632: Çodina peiğamberi Hz. Muhammed doğuru 62 3’aneri rt’uşi.
9 Mbulora 68: Romaşi imp’arat’ori Neronik ti muşi niqvilu.
10 Mbulora 1909: İptineri uteloni S.O.S-şi signali niçinu Slavonia coxoni İngilizuri gemişen.
11 Mbulora 1979: Masağale John Vayne meçu şuri Ğormotis.
12 Mbulora 1980: P’olisik amaxtu mamgurepeşi onciruşi binaşa İnciralti, İzmiris. Stoleri k’urşumepeten doğuru xuti mamgure.
13 Mbulora 1987: Maç’arale do tercu-mani 77 3’aneri Cemil Meriç doğuru Mp’olis.
14 Mbulora 1989: Motrageri sotxanepes z’igara oşumu, z’igaraşi rek’lama do k’amp’ania imemninu.
15 Mbulora 1942: Ataturki Şişlis na skidut’u oxori muzeumi ixvenu.
16 Mbulora 1979: Masağale Ayhan İşik meçu şuri Ğormotis.
17 Mbulora 1972: Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3alepes, “Vatergate”ş sk’andalişi iptineri ambari gamiçkvinu.
18 Mbulora 1979: Sovetyari Artobaşi P’rezident’i Leonid Brejnevi do Amerik’aşi Ok’ont’aleri Oxen3alepeşi P’rezident’i Jimmy Carterik xeşç’ara gedves akt’i Salt-2-s, namuk na nusinorapt’u st’rat’egiuri silaxape.
19 Mbulora 1973: Ç’aralobaşi matarixe do mak’rit’ik’e 58 3’aneri Tahir Alanguk meçu şuri Ğormotis.
20 Mbulora 1982: “Bank’eri K’astelli” coxoten çinoberi Cevher Ozden do muşi çili imt’u İsviçreşa.
21 Mbulora 1037: İbni Sina meçu şuri Ğormotis İranis.
22 Mbulora 1941: Kianaşi mtel radiopek ognapu, Germaniaşi armiapek Sovyetepeşi sinorepe na mek’axtu.
23 Mbulora 1960: Oput’uri İnst’ut’epeşi mak’idale 68 3’aneri İsmail Hakki Tonguç meçu şuri Ğormotis.
24 Mbulora 1854: Çarobaşi armiapek ok’vak’iduşi meydanişen imt’esşi Silistreşi gecginoba aqu Osmanuri dobadonas.
25 Mbulora 2005: Mabirale Kazim Koyuncuk meçu şuri Ğormotis, k’anserişi şvela na gorupt’u oxzabunes.
26 Mbulora 1996: Teat’rişi masağale Zihni Kuçumen meçu şuri Ğormotis.
27 Mbulora 1924: Tuberk’ulozişi aşi iz’iru Valmetteşk’elen.
28 Mbulora 1919: Maartani kianuri lima na oçodinu “Versailles”işi akt’is xeşç’ara geidvinu.
29 Mbulora 1934: 1777-s Bitlisis dobaderi Zaro Aga, minobaşi k’art’iten 157, hekimi muşişi toliten 130 3’aneri meçu şuri Ğormotis.
30 Mbulora 2004: Sinemaşi “p’at’i guri na uğut’u k’oçi” 72 3’aneri Huseyin Baradan meçu şuri Ğormotis İzmiris.

İRANİ K'ALA OŞKENDARİ OP'ERA3İA

Dixaş Mencelepeşi Sardali Orgenerali İlker Başbuğik, magazetepe k’ala na qu ok’oğarğalas, t’eroruli organiza3ia PKK-şi ç’andinaşi organi Roj Tv-şen “çkineri ç’andinaşi organi” yado molaşinu do “TRT-s Kurduri ç’andina çkineri ç’andinaşa medgineri şurdoguriten ixandasen na, k’ai iqven-yado noqonu. Başbuğik PKK-s n3aluri do dixaluri op’era3iapeten dido k’ap’et’i meç’iroba aqu-ya tku do aşo gamatku:

 

“X3alaşi tutaşen doni ar ont’ala iskedinen organiza3ias. Xususurotti doloxe mutepeşis Surialurepe k’ala ar ok’oiç’komernan. Turkias na uğun menceliten noxosars İrak’işi sinoris. Majurani becitoba çkiniti ren İranişi sinori. İranis uoşkurinobaşi mencelepe k’ala t’erorist’epeş şkas seriozuli ok’ogeçamu iz’iren. İranişi oambaruşi k’erk’eli k’ala ok’ovixandept. K’oordinuri do aroraloni op’era3iape voxor3elapt. Entepek mutepeşi, çkinti dixa çkinis vikipt op’era3ia"

MAJURA NENAPETEN Ç'ANDİNA

 

Oxen3aluri Naziri Mehmet Aydinik, majura nenapeten ç’andina şeni aşo gamatku: “Turkuliş gale nenapete oç’andinu, eşo na doga3’onenan steri perpu ar dulya var ren. 3’oxle dulyaş tudenoxvenoba o3’opxu dvaç’irs. K’oçepe z’iratginonan. Am nenape eksp’ert’ot na ixmars k’oçepe oz’iramoni ret. Gamaçkvaloba na axvenasen mitxanepe dvaç’irs. Am t’elevizias ar vizia, ar k’alit’e dvaç’irs. Xvala ambari var memaçenan, mtel tudenoxvenoba o3’opxu şeni ora domaç’irnan. Varna ğureli dibaden, edo var matkven tkvanda mundes ixor3elinasen. Tkvan nofok’usupt xvala Kurduri nena mara majura nenapetenti iqvasen ç’andina. Turkiaşi oçinapu, ambarepe mtinot gamognapu şeni İnglisurot ç’andinati ixvenasen.”

3'İ3'İLAŞEN ŞVELA ÇUMERNAN

 

Bayburtişi oput’e Kirkpinaris, k’arta 3’anaşi Pukrik’aş tutas na yeçkindun 3’i3’ilapek uk’ore3xu zabunobas şifa meçaps-yado icerinen. Oput’e Kirkpinaris Pukrik’aşi tutas dixaşjindole gamulun do maartanot qviliştuberk’ulozot sedefi, egzama steri 3’k’uni na meçaps zabunobape ok’aaps-ya na icerinen 3’i3’ilape ixmarinen oput’arepeşk’elen am noğiraten Mbuloraş tutaşi oşkendaşakis. Menyaş galeşen do Turkiaşi uk’ore3xu raionepeşen xalk’i mulun oput’eşa, doxmeli 3’opxeri let’aş angepeten do mjaten na iskedinen 3’i3’ilapeşen şifa oz’iru şeni. Oput’es, oxorcalepeşk’elen iç’opinen 3’i3’ilape, seansi muşi 5 lira pasiten, zabunoni svas geidvinen do eşo nişkvinen. 3’i3’ilapek naşkvanşi zabononi sva muşebura, oxoi3’onen seansi na içodu. Ar seansi naqonops nanç’inerot 10 dek’ik’e. Oput’e Kirkpinaris na xen Osman Bulunmazik aşo gamatku: “Çkini oput’eşa mulunan oşepeten, vitoşepeten zabunepe ok’au şeni. Turkiaşi otxo k’eleşen mulunan, xususurotti t’k’ebişi zabunoba k’ala derdi na zdips mitxanepek. 70- 80 3’aneri mcveşepe miqonunan oput’es. Entepe na dibades ndğaşen doni am 3’i3’ilape iz’iren oput’es. Entepesti var uçkinan, nam oraşen doni 3’i3’ilapeşi xeten şifa niçinen. 3’i3’ilapeten 3’opxeri ok’aobaten k’aeliti, uk’aeliti zabunepe iz’iren. Xususurotti qviliştuberk’olozişa, txomu-roni zabunobapeşi didopes k’ai muxteps. 3’i3’ila nişkvinen 3’k’unoni svas. 3’i3’ilak zdips pinti mik’robi t’ani muşiten. Ok’ule anşi tutas qini do anşi tutasti t’u3a na gamulun 3’k’ari miğunan. Dolobdumert am 3’i3’ilape em 3’k’aris. Edo pağupt entepe.” Uçazoğaşi Universit’eş Medi3ianaşi Fak’ult’eş Dermatologiaşi Nanoçkinobaş Burmeşi Mamgurapale Prof. Dr. Koksal Alpayik ok’aobas oçkinobaluri ar xali var uğun-ya, mtelot psikologiuri ren-ya tku.

K'OT'İ Z'İK'VA ŞENİ DOBAXU

 

Ceylanpinarişi oput’e Evrenpaşas maxaçkaloba na ikips İzzet S.-k, na tkupeşi toliten, manz’ageri do megabrepe muşik, animse skani E.-s çkar oncğore var uçkin-ya oput’es k’ot’işi z’ikva dolikunaps-ya tkvesşi, da muşi Semira T.-şi oxorişa idu İzzet S.-k. Animse muşi E.-s ucoxu do “oput’es arçkva k’ot’işi z’ik’va var dolikunare. Skani sebebiten dovirezili xalk’işa” ya tku. Ağanmordale k’ulanik, ma na minon steri dolovikunap-ya, mitik mutu var atkven çkimda-yado nena guktiru. Animseşi am nenapeten dido na işumu İzzet S.-k kogeç’k’u E. obaxus. K’ulani muşi bigaşen moşletinu şeni, cuma do k’ulani muşişi şkas ok’okdgitu Semira T.-k. Hem k’ulani skanis k’ot’işi z’ikva dolokunap hemti obaxu şeni gza var momçap-ya tku do da muşisti ar-jur mcixi kogeçu İzzet S.-k. Da do animse muşi na baxu İzzet S.-şi şamat’a na ognes manz’agerepek nodgites. Tolepes k’ropi na yuxtu do t’anepes monoğepe na aqu nana-k’ulani na niqoninu Ceylanpinar Oxen3aleri Oxzabunes şvela şk’ule oxorişa nişkvinu. Jandarma-pek oç’opes k’abaxat’oni İzzet S.

 

AVNİ ANİLİ DOĞURU
Turkuli xeşnoxvenuri musik’aşi çinoberi mabeste, oxen3aleşi maxeşnoxvene 80 3’aneri Avni Anili doğuru oxori muşis, İzmiris. Nanç’inerot jur 3’anaşen doni şuri oşvanuşi udobağinoba na omç’ut’u Avni Anilik şuri meçu Ğormotis oxori muşis, İzmirişi semt’i Uçkuyularis. Çinoberi mabesteşi ğuraten çili muşi Mine Anili, berepe muşi Eser Tunal do k’emanişi virt’uozi Ezgi Anilis aqu gemzuloba.

MBULORAS QİNORA
Art’aanis mtveri xorşak’alik dido zarari meçu namtini ilçepes. Am oras xorşa-k’alişi omtu şigneri var voret yado na ognapes tigemçalepek aşo noqones: “Qinepek didi zarari meçaps xaçkeri qonapes. Mara mç’ima mç’imas do t’aroniti dot’ibas na, xaçka ik’aen arm3ika. Dobadonamşines xaçkaşi sigorta dvaç’irnan astaxolobaten. Emuşeni gza oguruşi voret.”

"Ç'AMİ GOBU ÇARE VAR REN"
Mp’olişi Cansağobaşi Direkt’ori Mehmet Bakarik na 3’opxu p’resaşi ok’oxtalas ğanç’k’apeşa medgineri oç’amu, na i3’onen k’onari dudoçvala var uğun-ya tku. Bakarik ğanç’k’ape şeni oç’amuşi k’ap’ulas astaxolot ç’amineri semt’epes xolo na yeçkindes, z’ireri voret-ya. Oç’amus k’ai toliten o3’k’eduten, xalk’i çkini gamaxtimoni var ren p’iknik’işi speropeşen-ya tku.

BABA MUŞİŞEN SKİRİ MUŞİŞA BECİTİ HEDİYE
Muğlaluri, 3 bere do 6 mota na uqoun maxaçkale 80 3’aneri İsmail Savranik dirk’uşi udobağinoba monz’ineri biç’i muşi 48 3’aneri Muammer Savranis ar dirk’u muşi komeçu. “Babapeşi ndğalepe”ş 3’oxle biç’i muşis dirk’u muşi na meçu baba Savranik, çkin eşo babapeşi ndğa, hediye mutu var miçkinan-ya tku. Varti çkimi berepek hediye momçes, varti berepe muşik entepes. Murenki k’aixeşa komiçkinan, dvaç’iraşi artikartis şuri çkini na mepçatminonan. Çkimi bereşi uçarelo-bak guri moç’vinapt’u do a3’i doviraxat’i-ya tku.

MUNDİS T'İLİFONİ MEŞİRÇAK'ES
Na geink’ilu xapisxana Bayrampaşas molaxuneri 80 k’oçi, mendiçkvinu xapis-xana Maltepeşa. Molaxunerepek dedek’-t’oroni nek’naşi doloxe golulut’esşi, molaxunerepeşen namtinepe şeni signali meçu dedek’t’orik. Jandarmaşi sardalik xali mutepeşişen na nişit’ilu molaxune-repe mendiqonu Kartal Dr. Lutfi Kirdari Gamantana do Goşogoraşi oxzabuneşa. Molaxunerepeşi rontgenepe yişiğinu. Hekimişi xeten mundişen gamiğineri p’oşet’epeşi doloxe cebişi t’ilifonu, t’ilifoniş şarjişi ap’arat’i do simişi k’art’epes xe geidvinu. Ar molaxunerişi korbasti mermişi p’ip’ila iz’irinu. Jandar-maşen ar umçanek didopeten xark’i molaxunerepek am gza ixmarnan-ya tku.

MAMGUREPEK 3ADAS UPİ DOBES
Oşkenduri K’idalapeşi 3adas (OKS) mamgurepek upi dobes. 913 vitoş 612 mamgurek Anadoluri Lise, Fenişi Lise, P’olisuri K’oleji do ugeç’areli oncironi n3’opulapeşa amaxtimu şeni upi dobu. Na3ionaluri Gamantanaş Nazirişi k’ula-nisti aqu artneri gurpatkaloba. OKS-s 468 vitoş 905 biç’i do 444 vitoş 707 k’ulani k’andidat’ot, 913 vitoş 612 şuri ak’atu. 3adaşi çodina ignapinu 11 X3alas.

KELAYNAĞEPE İMRALENAN
Kianas xvala Fasi do Turkiaşi noğa Şanliurfaşi Birecik coxoni ilçes na iz’iren do 1990-s tasi muşi oçodinuşi şkurina na uğut’u şeni çvaleri kelaynağepes komanz’inu. Şanliurfaşi ilçe Birecikis kelaynaği omraluşi st’an3ias, 2006 3’anaşi moç’k’as 59 kelaynaği kort’u. Mek’ileri K’undura-Mirk’anişi tutapes omraluşi p’erioditen artot totalot 71 motali dibadu do am nak’onoba nunç’uşu 130-s sumi 3’anas.

MAMGUREPEK MOİŞVACİNENAN
17 St’aroşina 2007 tarixis, na geç’k’u 2007- 2008 p’eriodişi gamantana do gurapaşi 3’ana, 13 Mbulora 2008 P’araskeşi ndğas diçodu. Berepunapes 701 vitoş 762 mamgure, geç’k’apuroni n3’opulas 10 milyon 870 vitoş 570 mamgure k’ala lisepes 3 milyon 245 vitoş 322 mamgure ren moşvacinonis 2008- 2009 gamantana do gurapaşi 3’ana na geç’k’asen 15 St’aroşinaşakis. Geç’k’apuroni do oşkendoni n3’opulapes nanç’inerot 650 vitoş mamgurapalesti aqvasen moşvacinoni, 3adape diçodaşi, X3alas.

K'ARNE MUŞİ EZDU DO DOĞURU
Bursas, epilepsiş zabunoba na omç’ut’u ogzaluşi sak’at’i 15 3’aneri geç’k’apuroni n3’opulaşi “8-B” k’lasişi mamgure Celal Taşdemirik, gurapaşi 3’anaş geç’k’alas n3’opulaşen na e3xeret’u svarepe mamgurapales komeçu do ezdu k’arne muşi. N3’opulaşen gamulut’uşi k’uçxe naboçu do steğoşi k’idas xe okaçu unt’uşi komelu. Ti muşi, rk’ina nek’nas na geçu, Taşdemiri kok’onağuru. Ambulansiten oxzabune Yuksek İhtisa-sişa meqonu na igoren mamgurek gzas şuri komeçu Ğormotis. Celal Taşdemirişi nana Zaide Taşdemiriti gurişk’riziten 52 ndğaş 3’oxle na ğureret’u oxoi3’onu.

FEZALUREPE-İ?
Fezalurepe k’ala kok’ovik’atit-ya, kvaten gevatxozit-ya na tku oput’arepeşi am ambari rt’u 2001 3’anaşi irişen onç’eloni oğodapeşen ar teri. Artneri svas xolo emus na nungaps ar oğoda iskedinu. Mara am faras oput’arepek kva var notk’oçes do cebiş t’ilifonişi k’ameraten z’irapa eşeğuşi gza gores. Murenki fezalurepeşi z’irapak ğnosi noqvirapu: Ç’it’a mtutis nungapt’u, gurp’icis ç’it’a ğara uğut’u-ya. Noğa Uşakişi ilçe Eşmeşi oput’e Narlis, t’iba Tekağaç do Dedeşi dginales, tutumişi qonas na ixandept’u 37 3’aneri Hasan Tulu, çili muşi Ferah Tulu, berepe mutepeşi 7 3’aneri Hale Tulu k’ala 40 3’aneri Ahmet Canik fezalurepe kobz’irit şo idia qves.