DUDBUT'K'A

MERSİVANİS OSTVAŞİ GECGİNAPAPE

Artvinişi ağani ostvaşi ok’rebule na ren Mersivani, na i3’opxinu ostvaşi gecginapape k’ala guin3’k’u. Saçinkaşi raionişen ostvaşi sp’ort’i oxvenu şeni umosi k’ai na ren şeni Mersivanis na guin3’k’u ağani ostvaşi ok’rebules na ixvenu ostvaşi gecginapape şenoba steri iqu. Artvinişi 3ent’rişa 16 k’ilomet’ro mendranobas na ren K’avk’asoriş golaşi 1.750 met’ro mağalobas na geladgin Mersivaniş ostvaşi ok’rebules maartani fara na ixvenu gecginapapeşa, Artvinişi Vali Cengiz Aydoğdu, Beledieşi Dudmaxvenci Emin Ozgun, Jandarmaş K’umandani Jandarma Albayi Birol Şimşek k’ala direk’t’orepe, siviluri so3iaşi organiza3iape, p’olit’ik’uri p’art’iaşi matemsilepe do Okorturaşen moxtimeri sp’ort’menepe ak’ates.

Ağanmordaloba do Sp’ort’işi Direk’t’ori Doğan Anşinik, Mersivaniş ostvaşi ok’rebuleş pist’i jilentunaşk’ele na ren do mtviri ordo na var dğulun şeni ostvaşi sp’ort’i şeni umosi k’ai ren ya tku do “Akonaşis 400 met’ro ginz’enoba na uğun ar pist’i ren. Andğa ak Okorturaşen do Turkiaşi xuti noğaşen moxtimeri sp’ort’menepek maartani fara gestvasunonan do iptinerot Artvinis icginasunonan. Moxtasneris am sva beciti ostvaşi ok’rebulepeşen ar teri iqvasunon” yado ğarğalu.

Artviniş Vali Cengiz Aydoğdukti, ağani na guin3’k’u ostvaşi ok’rebule şeni alt’ernat’ivi ostvaşi ok’rebule var ualt’ernat’ivi ar ostvaşi ok’rebule iqvasunon ya tku. Am raionis dido mtviri na mtups şeni nat’uraluri ar ostvaşi ok’rebule iqvasunon na tku Vali Aydoğduk, “K’avk’asorişi golaşen akonaşakis na ren 9 k’ilomet’roni raionis dido mtviri omtuşi sebebiten muşebura nat’uraluri ar ostvaşi ok’rebule yeçkindasunon. Moxtasneris Mersivaniş raionişk’ule Genyaşi germas ar pist’i çkva gon3’k’imu visimadept. Emuşk’ule K’avk’asori, Mersivani do Genyaşi germaş pist’epe int’egre p’atminonan” ya tku. Dido mtvironi t’aroni rt’utina maartani fara na i3’opxinu am şenobaşa didi nç’ela na iqu şeni xeleberi vore na tku Vali Aydoğduk, “Gecginapapeşa ok’atinu dido iqu. Na mepşvent’itşen dido ik’atinu. Okorturaşen do majura noğapeşen na moxtes mastvalepek am raionişi mtviri do pist’i şeni Turkiaşi irişen mskva pist’i ren ya tkves” yado ğarğalu.

Edo ok’ule 14 Kortu oqopinot Artvini, Gumuşxane, Bayburt, Muş do Erzincanişen na ak’ates 67 sp’ort’menik, otxo branşis na ixvenu gecginapapes dido na mtupt’u mtviriş tude artikartis gecginu şeni ibodes. Raft’ingi do ostvaşi o3’irapape k’ala mtviriş tude na isterinu folk’lorepeten na imskvanu ostvaşi gecginapapes, berepeşi 1. grup’i biç’epes Muşiş ek’ibişen Orhan Ak, berepeşi 1. k’ulanepes Okorturaşi ek’ibişen Tamar Vaşak’iz’e, berepeşi 2. grup’i biç’epes Bayburtişi ek’ibişen Harun Şimşek, ağanmordal biç’epesti xolo Okorturaşi ek’ibişen Gabar İgorik maartanoba mogu. Gecginapape maarta, majura do masuma na oçodinu sp’ort’menepes çkvaneri p’rizepe niçinu.                                                                                                                                                              TÜRKÇE