DUDBUT'K'A

ŞKURNAŞ SENDROMİ: PANİK'URİ ATAK'İ

Panik’uri atak’i, 3’oxle “Panik’uri ok’oxveroba” oqopinot, dido psikiat’rik’uri ok’oxveroba do namtini fizik’uri zabunobapes na iz’iren, na var nişvens ar oras do k’arta svas na yeçkindun, dido şkurna, p’at’i simada, kesifi endişe oxokteri ar nobet’i ren. Andğaneri ndğas skidalaşi endişepeş manz’inu, maddeuri do manauri k’aosi k’ala uoçkinobaşi xalik na yoçkindaps “çkarobaşi simada”ş manz’inu k’ala p’araleloba na uğun panik’uri atak’is, kianas so3iaşi şursağoba na itexdidups ar didobaşa yenç’işineri ren. Çkinerepeşk’elen “psikologiuri ar sendromi” oqopinot itarifinennati zabunik, na omç’unpe şeni didopeten fizik’uri p’roblemape ren mara çkar mitik zabunobaşi sebebi var açkinen yado isimadeps. Doxtorepek zabunişi xali şeni “psikologiuri” teşisi gedvanşi, ugonç’k’ireli mzaxalepe muşişi xalik zabunişa zarari meçaps. Panik’uri atak’i şeni ubeciti ar p’roblema ren yado osimadu do k’oçişa “zabunobaşi zabuni” yado z’egne gedvu panik’uri atak’i na omç’un zabunis xali muşi noç’irapaps. Ti-muşi xvala do uçareloni na gyaqven zabunik p’aradoksis dololaps.

Panik’uri atak’i ren, zabuniş skidalaşi k’alit’e negat’ivi tesiri na oğodaps ar zabunoba. K’rizepe do ğuraş şkurna steri sebebepeten zabunis, oxoris xvala udodginu, gale xvala ugamaxtinu steri negat’ivobape ağoden. İroras ti-muşişa p’at’i mutxanepe ağodasunon do xark’epek var nuşvelasunon yado şkurna na uğun namtini zabunepes, p’rofe3ia do so3ialuri skidala mutepeşi naşkvinu dvaç’irenan. Şkurnape do na iskedinenpe seriozuli umolaşinuti, ocağuri skidalaşi ok’oxvaşa sebebi meçaps. İzole ar skidala na uğun zabunepeşi xaliti meç’ireli nikten. Zabunobaşi geç’k’apalaş 3’anak çkvaneroba o3’iraps. Berepes dido ç’it’a na iz’iren zabunobaşi iptineri yeçkinduşi 3’anape 18-25 3’anerepeş oşkendas ren. Zabunobak seriozuli oqopinot 30-40-oni 3’anapes ti moşonç’aps. Panik’uri atak’i şeni genet’iuri ren varna va renşi temas çkar mutu var iz’irinu. Panik’uri atak’iş k’rizi moxtaşi 5-45 k’onari dek’ik’es mek’ilaps do zabunişen zabunişa k’ap’et’inoba muşi iktiren.

Panik’uri atak’ik; gurp’iciş 3’k’uni, manişa do menceloni guriş patkalu, şurişi nondaru, oşkvidinuşi gya3’onu, burgili do k’uçxepes umenceloba, guriş oktu, korbaş 3’k’uni varna t’ra3a, tiş oktu, ok’onağuruşi gya3’onu, ğuraş şkurna, odeluş şkurna, nosi omt’inuşi gya3’onu, iroras tansioni ozimu do ozimapu, k’uçis uraxat’oba, oblez’gu steri nişanepe o3’iraps. Panik’uri atak’iş k’rizi k’oçis didi ar şkurna do uraxat’oba meçaps eşo; na ağoden k’oçis, p’at’i ar mutxani iqvasunon varna çodina muşi komoxtu yani ğurasunon yado gya3’onen. Am şkurnaşi bora na şvanups k’oçik, nat’uralurot ekşen do em xalişen omt’inu, omendranuş ğodama o3’iraps. Astaxolo şvela eç’opinuşi ar ozabunaleşa ilinen, dido farasti ozabunale, doxtori z’iraşi zabuni iraxat’en do nobet’i diçoden. Panik’uri atak’i na n3’irupanpeşi namtinepek em oras guriş k’rizi na ağodenan do na ğurasunonan a3’onenan. İptineri fara skidala do ğuraşi oşkendas, ti-muşi ğuraşa xolosoni na z’irops k’oçik didi ar şkurna do dehşet’i aqven. Namtinik em oras mi renna emus vasiet’i muşi u3’umers. Telaşi do endişeten astaxolo aciluri servisişa varna doxtorişa nunç’işu şeni k’oçepes oxve3’aps. Namtinis nosi amt’asunon, felci ağodasunon, k’ont’roli var duskidasunon, melasunon do ok’onağurasunon yado simada aqven.

Panik’uri atak’işi albeturi sebebepeşi oşkendas; hipoglisemi (di3xiriş şekerişi dvark’inoba), feokromasitoma (dirkuş jindeloni beziş zabunoba), kortizoliş hormonişi mağaloba, tiroidiş bezişi dido varna udobağineri oxandu, alk’oli do diazemi varna namtini epilepsiş ç’amepeş oşumu manişalurot naşkvinu, k’afeini, k’ok’aini, anfetamini do mengaperi dopingiş maddepe ezdimu, vitaminiş dvark’inobape, udi3xirinobape, kunişi t’umorepe, epilepsi, multipli sklerozi do namtini norologiuri zabunobape, purpuşi zabunobape (menz’giponi k’ronik’uri purpu, purpus şip’iş menz’gipu), namtini gurişi zabunobape, namtini infeksioniş zabunobape işinen.

Panik’uri atak’i na in3’uranen ar zabunoba ren. Zabunis 3’oxle zabunoba muç’o k’ont’roli na axvenen igurinen. Aya na axvenen zabunik moxtasneris panik’uri atak’işen mtelot muçitun. Panik’uri atak’işi oşvelus irişen didi p’roblema, zabunişi fizik’uri ar uraxat’oba na omç’unşa oceru do emuşeni psikologiuri omxvacus yano gyoç’k’inu ren. Na ixvenu goşogorapek, panik’uri atak’işi teşisi na gidvinu zabunepeşi oşis sumeneçdovit k’onaris zabunoba muşi oxo3’onu şeni irişen ç’it’a vit doxtorişa na ideren o3’iraps. Dido fara şursağobaşi k’ont’roli na oxvenaperen do udvaç’ironi dido ç’ami na şveren zabuni 3’ori adresişa idaşi panik’uri atak’işi teşisi oxvenuti perpu iqven.

Arxvala psikiat’ristepeşk’elen na in3’uranen do p’erioduri ç’ami oxmarinu na dvaç’iren oşveluşi oras zabunişk’elen doxtori muşişa oceru dido beciti ren. Na icerinen do raxat’i na iğodinen doxtorişa oxtimu oşveluşi p’eriodi omk’ulanaps. Oşveluşi oras şvana do oraxat’uşi egzersizepe, atak’i ocginuşi t’eknik’ape do adaleş k’ap’et’inobaşi ok’aru şeni egzersizepe zabunişa igurinen do ip’rakt’ik’inen. Panik’uri atak’i ar zabunoba ren yado oçkinu do eşopeten oşveluşa naqonu unon.                                                                                                                                                              TÜRKÇE