DUDBUT'K'A

NAK'LİMONİ ZABUNOBA TUBERK'ULOZİ

Tuberk’ulozi varna veremi, mtinurot purpus na nak’limen mara di3xiri do lenfişi gzaten xuraşi k’arta burmeşa na guşibğen, dudari fakt’ori muşi Mycobacterium tuberculosis na ren mik’robiuri, nak’limoni do naqononi ar zabunoba ren. Na içkinen irişen mcveşi zabunobapeşen ar teri na ren do sebebi muşi k’atiuri na içkinen, 50 3’anaşen doni na işvelinen do xolo dudi na içvinen ar zabunoba rentina, a3’i xolo kianas irişen dido na iz’iren oğurunoni do nak’limoni zabunobapeşen ar teri oqopinus naqonops do ar 3’anas sum milyonişen dido k’oçik tuberk’uloziş sebebiten ğurun. Kianas jin na skidun k’arta sum k’oçişen ar teris tuberk’ulozişi mik’robis megineri do emuk’ala çineri ren. A3’i xolo 3’anas 8 milyoni ağani tuberk’ulozişi zabuni iteşhisinen.

Tuberk’uloziş mik’robişi odude, şveleri na var ren, purpuşi do xurt’uliş veremişi akt’ivi zabunepe ren. Oxvalu, oçindinu, oğarğalu k’ala mik’robepe havas guşibğen. Şursağoni k’oçepek am mik’robepe şvanupan do ienfekt’enan. Zabunoba, didopeten tuberk’ulozoni k’oçişi xvali varna tuberk’ulozoni pucişi mjaten nak’limen. Hijyenişi k’uralepe uoxvenu, dido doç’k’indinu, guris meç’vinu, grip’i, k’ok’i3a, elemit’a varna diabet’iş zabunobak xura osap’arinaps do zabunobas nak’limuşi albatoba monz’inaps. Tuberk’ulozişi zabunoba, irişen dido purpus nak’limen. Zabunoba na nak’limen majura organepe, lenfişi bezepe, purpuşi zarepe, qvilepe, dirk’upe, kunişi zarepe ren. Xuraşi k’arta organis zabunoba naçinen. Na izabunen organepes monz’ineri iltihabi iqven do ondğulu iz’iren. Organepeşi oxandu ok’uixven.

Tuberk’ulozi sum et’abis omuirden. Maartani et’abis, zabunis doç’k’indinoba, uiştağoba, cinikişi 3’k’unepe, oxvalu do 38 dereceşa na nunç’işun t’u3anoba iz’iren. Tuberk’ulozişi basilik am et’abis tuberk’uli na itkven iltihaboni burmepe yoçkindaps. Majurani et’abis çkar nişani var iz’iren. Mara basilepe mteli xuraşa guşibğen do t’k’ebi, mem3xvalape, qvilepe, dirk’upe, mç’upe, korba do kunişi zarepeşa nak’limen. Am et’abis şvelaşa var geiç’k’inuna xura isap’arinen. Masumani et’abis, tuberk’ulozişi basilepe di3xiri do lenfişi gzaten nak’limuşa naqonops. Zabunis doç’k’indinoba, xvaloni oxvalu, limcis na manz’inen t’u3anoba, uiştağoba do seris upi geçamu iz’iren. Am et’abis var işvelinasna majura purputi izabunen.

Zabunobaşi manz’inuşa gza na meçaps, xura na osap’araps zabunobape do fakt’orepe ren. Aids coxoni zabunoba, xura irişen dido na osap’araps zabunoba ren. Emuşeni aids do tuberk’ulozi artikartis irişen dido na umxvacups jur bela ren. Zabunobaş omordinuşa sebebi na meçaps majura masap’arepe; dirk’uşi zabunoba, namtini k’anserepe, ç’ami do alk’olişi tiryak’epe, z’igara, mamadeneş zabunoba do çkva namtini seriozuli zabunobape ren. Şvelaten mtelot işvelinen. Ordoni do musait’i şvelas na geiç’k’inu zabunepek mtelot ik’aenan. Ok’au naqononi na ren şvela meçaps. Şvelaşa 4 - 9 tutas naqonu dvaç’irs. Şvelaşi maartani şart’i paği do gon3’k’imeri t’aroni, k’ai gida do umeç’voni skidala ren.                                                                                                                                                              TÜRKÇE