DUDBUT'K'A

LEŞİŞ MAAVE K'ERK'ESEPE

K’erk’esi, Avust’ralia do Ok’ianusişi k’un3’ulapeşen xarici, mtel t’ibu do t’ropik’uri t’erit’oriapes skidun. Ciconiiformesiş t’akimişi Cathartidaeş familia do Falconiformesiş t’akimişi Accipitridaeş familiaşi Aegypiinaeşi tudeni familia 3’opxups. Xura muşi epto didi ren. K’ik’ili muşi k’ap’et’i uğun. K’ik’ili muşi 3’ori do k’un3’uli muşiti k’ok’aroni ren. Xor3i do t’k’ebi ostikuşi menceli do mçxunoba uğun k’ik’ili muşis. K’erk’esişi dudi ren t’et’eli. Qali muşi pompo puzurepeten motveri ren. Muşi msvape renan ginz’e do mçire. Muşi msvapeşi k’un3’ulepe renan morgvala. Ginz’e do mçire msvapeşi jin oktuten, saat’epeşi morgvalis havas dvadginen. Muşi k’uçxepe menceloni ren. K’itepe muşiti ginz’e ren. Şkurnace ar 3xovari ren. Didopeten k’erk’elişi doloxe skidun. Tamot putxun. Oz’iruşi gagnapa dido k’ap’et’i uğun.

Dido mendra sotxanişen oç’k’omale muşi z’irops. Leşepe do noğaş gomorgvas na z’irops mutxanepeten skidun. T’ani muşi umosi didi do k’ik’ili muşi umosi k’ap’et’i na ren k’erk’esis, cogiş doloxe maartanobaşi hak’k’i uğun. Uk’oçoni p’laç’i do mağali ncalepes obğe k’idups. 3’una k’erk’esik ar varna jur markvali skups. 7 varna 8 doloniş mogvalis monç’vas gexedun. Motalapek markvalişen gamaxtimuşen, ar tutaş k’ule timoşletineri iqvenan. Am p’eriodişakis, nana do babaşk’elen içvenan. Gemç’itara, gemuçara do Egvist’iaşi sort’epek skidun Turkias. Xvanç’k’epe muşiti epto didi ren. Bu3xape muşi 3’ori ren. K’uçxepe muşi ren umenceloni. K’uçxepe muşik ipels ogzaluşa xvalot. K’uçxepe muşiten leşepe okaçuten azden. Ç’eşidepe muşi aşo ren:

A) Mcveşi Kianaşi K’erk’esepe:
Gemç’itara k’erk’esi: Omjore Avrop’a do Oçildre Afrik’aşen Hindist’anişakis na ren speros skidun. Motvaş bundğape muşi renan gemç’itaruli k’aveşperoni. Putxa, motvala do k’udelişi bundğapeti uça ren. Peroni dudi muşi t’et’eli steri iz’iren. Qali muşi ç’it’a bundğapeten motveri ren. Bareli bundğaloni ar oqale uğun. P’laç’i t’erit’oriapes skidun. Turkiaşi mtel t’erit’oriapeş germaloni sotxanepes skidun. Mara gulva t’erit’oriape muşis umosi m3ika iz’iren.
Uça k’erk’esi: Omjore Avrop’aşen Çinişakis na ren mtel t’erit’oriapes skidun. Mcveşi kianaş k’erk’esepeşi doloxe, irişen didi na ren, k’erk’esi ren. Na putxun k’vinçepeşi irişen monk’a na renanpeşen ar teri ren. Uça k’erk’esişi ginz’enoba 110 sant’imet’re k’onari ren. Msvaluri gon3’kimerobati iqven 3 met’reşa. Monk’anoba muşi 7,5 k’ilogramişen 12,5 k’ilogramişa k’onari ren. Germaloni t’erit’oriapes skidun. Bundğape muşi uças umosot na nungaps k’aveşperi ren. Qali muşis çkar bundğa var uğun.
Egvist’iaşi k’erk’esi: Omjore Avrop’a, Oşkenda Yulva, Hindist’ani, Oçildre do Yulva Afrik’as skidun. Bundğape do k’udeli muşişi lekepe renan uça. Dudi muşi ubundğaloni ren. Dudişi t’k’ebiti skit’a ren. Arxvala germaloni t’erit’oriapes var, obğe oxvenu şeni emuşa gza na meçaps ar p’laç’i z’iruna, gon3’k’imeri dixapesti skidun. Turkias, irişen dido na iz’iren sort’i ren Egvist’iaşi k’erk’esi. K’arta t’erit’orias iz’iren.

B) Ağani Kianaşi K’erk’esepe:
Amerik’aşi uça k’erk’esi: Oçildre do Omjore Amerik’aşi t’rop’ik’uri do ast’rop’ik’uri t’erit’oriapes skidun. Mara udodginu t’ibu t’erit’oriapeşati ulun. Dido ginz’e ar k’udeli uğun. Mk’ule msvaloni ren. T’et’eli uça dudi do bundğaloni qali na uğun ar k’vinçi ren. Nanç’inerot 60 sant’imet’re ginz’enobas ren. Ağani kianaşi k’erk’esepes xonaruli organepe na var uğunan şeni, var ak’urenan.
Mapa k’erk’esi: Muşi dudi ren çxant’eri peroni. Qali muşi ren mç’ita do gemcğat’ara. Tolepe muşiti ren mç’ita k’erk’eloni. Ciniki muşiş jile skit’a, tude muşis xçe do oqale muşisti brestiş peri uğun. Msvaluri gon3k’imeroba nanç’inerot 1,7 met’re ren. Xura muşişi ginz’enobati ren nanç’inerot 70 sant’imet’re. Omjore Meksik’aşen Arjantinişakis mtel t’erit’oriapes skidun. Mapa k’erk’esepe mç’imaşi mt’k’alepeş gzaten cogepeten iktenan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE