DUDBUT'K'A

MÇ'UŞİ İNFEK'SİONİ K'OLERA

K’olera, Vibrio cholerae coxoni bakt’erik na nusebebups mç’uşi infek’sionişa mek’ireli ak’ut’uri do şiddet’oni korbaçxala k’ala na oseyrups ar zabunoba ren. Generalurot, k’undi oxokteri pinti 3’k’ari varna aşo 3’k’arepes çxeri oç’k’omalepeten nak’limen. Amuşeni k’analizasioni varna 3’k’arişi rafineş tesisepes namutxani zarari varna çilaturi p’rakt’ik’ak, k’oleraş mçire dixaşa nak’limuşa gza meçaps. Perpu ar şvela uğun mara var işvelaşiti %50 nispet’iten k’oçi oğurinaps. K’arta 3’anas 100.000-şen dido şuri k’oleraşi sebebiten ğurun. Mordineri 3’alonapes k’oleraşi goşoğzape m3ika iz’irinen mara paği 3’k’ari oz’iru meç’ireli na ren do k’analizasioniş sist’ema mtelot mordineri na var ren 2. do 3. kianuri 3’alonapes didopeten k’oleraşi goşoğzape iz’irinen.

Vibrio cholerae coxoni bakt’erişi monç’vaş p’eriodi arxvala 1-5 ndğa ren. Bakt’erik na omralaps ent’erot’oksinik mç’us doloxen k’ele nutesiraps. Edo ontxoru do korbaçxala yeçkindun. Mk’ule oraş doloxe xuras dido 3’k’ari dvark’inen do mesela, p’at’işi k’oleraş zabunepes ar ndğas oşkendurot 10-15 lit’re 3’k’ari dak’limenan. Egere am xalis var nidgituna zabunoba didopeten ğuraten içoden. K’oleraşi mik’robi dido k’ap’et’i mik’robi ren, zabuni mitxanik ç’k’valaşi mik’robi jur doloniş morgvalis var ğurun. Ğuraşi risk’i ak’onari mağali na ren do andğas xoloti şilyapeten adamiş ğuraşa gza na meçaps k’oleraşi şvela mtinot perpu ren. “Oral rehidrasionişi şvela” yado na icoxinen şvelaten k’oleraşi zabunepek mk’ule oraş doloxe şurk’aoba mutepeşişa nanç’işenan. Am şvelas na dak’len 3’k’ari do elekt’rolit’i (sodiumi, pot’asiumi, k’lori, bik’arbonat’i) xolo mogapu do normalurot na var aç’k’omen zabunis energia meçamu şeni, zabuniş xuras na uğun normaluri 3’k’ari-elekt’rolit’işi balan3ia k’onari ar ç’eşidi cumu do glik’ozişi noxokte işvapinen. Çkar mutu na var aşven xali na omç’un monk’a zabunepesti noxokte şip’işen niçinen. Xali muşi dido monk’a do acili na uğun zabunepes tet’rasik’lini dç. ant’ibiot’ik’epe k’ala ant’ibakt’erialuri şvela itatbik’inen.

K’oleraşen oçvu şeni irişen 3’oxle 3’k’arişi odudepeşi do oşumuş 3’k’arişi pağoba dido beciti ren. Egere oxmarinoni 3’k’arişi pağobaşen işkurinenna 3’oxle 3’k’arişi ogibu do ok’ule oxmarinu cgiri iqven. Na iskedinen oxorepeşen k’undepeşi higienurot omendranu, 3’ori k’analizasionişi sist’ema dido beciti fakt’ori ren. Ugibu oç’k’omalepeşi uoç’k’omu, p’avri oç’k’omalepeşen omendranu do xususurotti p’avri çxomi do zuğaşi xeç’ep’oni skindinape uoç’k’omu k’oleraşen tioçvu şeni beciti ren. Muk’oti namtini 3’alonapes k’oleraşi aşepe ixvenennati am zabunobaşa k’ap’et’i muafiet’i var naçenan. K’oleraşi golaxtimeroni aşepe umosi k’ai muafiet’i meçapan do umosi m3ika k’elentesiri uğut’annati, idealuri sevieşa xolo nunç’işineri var renan do amuşeni dido 3’alonas var ixmarinenan. K’oleraşi idealuri aşi oz’iru şeni na ixvenen goşogorapes niqoninen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE