DUDBUT'K'A

UBEDURİ SVANURİ

Svanuri (Luşnu nin), Omjore K’avk’asiuri nenapeşen ar teri ren do Okorturaşi olandegulvaş k’ortas na skidunan Svanepeşi nananena ren. Enguri, 3xeniş3’k’ari do K’odoriş galişi gomorgvas noğa Mest’ia do Lent’exis edo xolo Abxaziaşi Resp’ublik’aş olandeyulvaş k’un3’ulis iğarğalen. Andğaneri ndğas, Svanuri nena 30.000 k’onari adamik ğarğalaps yado itahminen. Svanuri, Omjore K’avk’asiuri nenapeşi doloxe irişen dido çkvaneroba na uğun nena ren. Omjore K’avk’asiuri majura nenape Kortuli, Margaluri do Lazuri k’ala ok’oxo3’onuş mumkini var uğun. Svanuri, am nenapeşen xususurot tkvalapeşi çkvanerobate ok’ui3’k’en. Svanuris, am nenapes na var ixmaren mcveşi namtini tkvalape do format’i şinaxeri uğun do xolo am nenapes na var aqves k’onari ktiroba uğun. K’avk’asiuri k’arta nenape steri Svanuri nenasti dido uxonaroni fonemi uğun. Svanuris Baluri do Lent’exuri dialekt’epe uğun.

Svanuri ç’aroni ar nena o3’opxu şeni, 19. oş3’anuraşi majurani gverdis namtini dulyape ixveneren do ar alboni i3’opxineren (Anban, 1864). Svanuri nenati Sovieturi oktalak na var içinu nenapeşen ar teri ren. Svanuri t’ekst’epe, grameri do leksik’onepe i3’opxineren. Amuşen çkva p’aramiti do namtini oxo3’onapapeti gamiçkvineren. Mara antepe Kortuli varna majura nenapeşa ktireli var ren. Murenki, Svanuri dialogepe var gamiçkvineren. Svanepeşi oşkendas ocağuri do sosialuri nena yado na ixmarinen Svanuri nenas, Okorturas ofi3ialuri st’at’u var uğun. Svanepek gamantanaşi do ç’araşi nena yado Kortuli ixmarnan. Folk’loruli noğiraten oç’aru muşis ixmaren generalurot Kortuli albonişi versiape, namtini orapesti K’iriluri do Latinuri albonepeşi versiape. Svanuri nena, Okorturaşi oxen3alek na var numxvacups şeni goiç’k’ondinen do mağarğalepe muşi k’arta ndğas im3ikanen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE