DUDBUT'K'A

OĞURNONİ VİRUSİ LAŞARİ

Laşari, dido seriozuli do oğurnoni, nak’limoni ar virusişi zabunoba ren. Mç’apu, mgeri, meli, sirtlani, mtuti, burbu steri mt’k’uri buz’onepe k’ala coğori, k’at’u, puci, mçxuri, txa, 3xeni, puci, girini steri oxine buz’oni skindinapek do na nok’limes adamepes iz’iren. Fakt’ori muşi ren Rhabdovirusepeşi grup’işen ar virusi. Laşari, skindinapeşi lejveris iqven do generalurot gek’ibinuten nak’limen.

Şuroni virusi t’k’ebi varna muk’ozapeşen xuraşa amaxtaşi 3’oxle ğaroni adalepeşi hucrepes imralen. Emuşk’ule xuçepeşen na amişinç’es virusi xuçeşi sist’emaşa nunç’uşun. Astaxolo kunişi arxvala bresti cevheris na imralen virusi, avt’onomiuri xuçepeşi gzaten lemç’k’vaşi bezepe, dirk’uşi jindoni bezi, dirk’u, purpu, conçxi, iskelet’işi adalepe, t’k’ebi do guri steri organepeşa nunç’uşun. Xususurot virusiş lemç’k’vaşi bezepeşa nunç’uşinuk, zabunobaş lemç’k’vaten nok’limuşa gza meçaps. Zabunoba xuçeşi sist’emaşa nunç’işaşi odi3xirus manz’inen, xuçeşi hucrepe ok’oxus geç’k’aps do ok’oxveri xuçeşi hucrepe akonaşis moxtimeri nodgitaşi hucrepeş k’elen nik’arbinen. Moxtimeri txomurişi hucrepes manz’inaşi kunişi oiltihabu keçkindun.

Zabunobaşi monç’vaş p’eriodi ovro dğaşen jur 3’anaşakis iqopen. Nanç’inerot jurneç dğa iqven. Am p’eriodis laşarişi lemşi geiçinas varna ant’i serumi niçinas na zabunobas nişani umeçamu konidgitinen. Laşaroni ar skindinaş k’elen gek’ibineri do uşveleri ar adamis iptineri nişanepe, monç’vaşi p’eriodiş oçodinuş k’ule 1- 4 dğa k’onari naqonops. Am nişanepe; t’u3anoba, tişi 3’k’uni, gek’ibineri svas o3kip’olu do onçaminu, doç’k’indineroba, uxaloba, xurxişi ç’vini, adaleşi 3’k’uni, manişa doç’k’indinu, uiştağoba, guriş oktu, ontxoru do oxvaluş şeklis iqven. Hisuri devres; asosialoba, dolomar3’aloba, tolepes şkurnaşi hisi, nunk’uşi mimik’epeş oktiru, şinapete oşumu yeçkindun. Emuşk’ule uxuzuroba, xuti hisişi gezmonupe, mak’abğeloba, simadepeşi acaibi ktirape, ondro3’upe, havaşen, çxant’eri teşen, mağali xonarişen, 3’k’ari oşumuşen edo xolo oz’iruşen oşkurinu yeçkindun. 3’k’arişen oşkurinuşi sebebi ren, geaşkumuş adalepeşi monz’ineri 3’k’uniş meçamu. Lemç’k’va na var geaşkven zabunişi p’ici ipopocen do oşvanuşi felciten doğurun.

Monç’vaşi p’eriodi oçodineri virusiş ododginu mumkini va ren do çodina ren zabuni şeni ğura. Andğaneri dğaşakis nişanepe yeçkinduş k’ule moçitineri m3ika oğoda i3adineren. Gek’ibineri zabunis astaxolo irişen xolos oxzabuneşa nunç’işinu uk’ors. Laşarişi şvelas irişen beciti tema ren yano udoskidinu. Zabunoba oşvelu şeni laşarişi lemşi 0., 3., 7., 14., do 28. dğalepes 5 dozi geiçinen. Zabuni uyaneri oxzabuneşa niqoninu do astaxolo şvelas geiç’k’inu na şvelaşi k’ainobaten oçodinuş nispet’i ren %100.                                                                                                                                                              TÜRKÇE