DUDBUT'K'A

PAPARA K'OK'UŞİ

K’ok’uşi (Meleagris gallopavo) ren Kilorulepeşi (Phasianidae) familiaşen. Skidun oxine do mt’k’urot Mcveşi do Ağani Kianapeşi k’ont’inent’epes. Muşi dudi do qali ren t’et’eli. Muşi k’ap’et’i k’aveşperi bundğape ren met’aluri çxant’eri. Kimolepek ibarenan. Oxine k’ok’uşişi dobadona ren Meksik’a. Oçildre Amerik’aşi k’ok’uşi (Meleagris gallapavo) do ç’eroni k’ok’uşi (Meleagris ocellata) coxoten na içkinen jur sort’i uğun. Oçildre Amerik’aşi k’ok’uşi skidun ncalepunapes. İptineri tasi ren andğaneri mtel oxinepeşa. Oxomç’k’ineri ren Omjore Meksik’as skideri Azt’ekepeşk’elen. Maanşani oş3’anuras Esp’anialurepek moiqonoret’es Amerik’aşen. Osmanuri dobadonasti iskedineret’u do mtel Avrop’aşi dobadonapeşa goşibğineret’u. Ncalepeşi mağali t’ot’epes geamk’usenan. 3’unapek skupan oremes, namuk na gamançxik’upan let’as mutepeşi ç’angepeten. K’ok’uşik imxors peso, k’ak’ali, tipi, xili, bombola do mjvabu. Yemk’utanşi, aputxinenan 1,5 k’ilomet’roni gza saat’is 90 k’ilomet’roni k’ap’inerobaten.

Ç’eroni k’ok’uşi (Agriocharis ocellata varna Meleagris ocellata) mt’k’urot skidun xvala Meksik’a, Guat’emala, Yuk’at’an do Hondurasişi ncalepunapes. İrişen didi k’ok’uşi 9 k’ilogrami k’onari iqven. Dudi do qali muşi ren n3aşi cğat’a. Muşi xuraşi bundğape ren jvaruli bresti. Muşi k’udelişi bundğape ren xçe edo entepeşi jink’ele iz’iren, met’aluri çxant’ura jvari, mç’ita do uça ç’eroni deseni. Dudi do qalişi namtini burme uğun mç’ita varna cğat’a. Muşi gurp’icis iz’iren gek’ideri t’et’eli mç’ita xor3epe. Muşi qvas na noçans pampari yipşen di3xiriten do ibaren. Am xususoba kimolepes umosi dido iz’iren. Muşi xurişi bundğape ren k’aveşperoni; bronzuri do jvaruli periten çxant’ups. Muşi k’udelis kuğun 18 t’elek’i. Kimolis muşi 3’unaşa goparpalu unt’aşi, ibaren t’ausişk’vinçi steri. Muşi k’udeli guin3’k’en yelpaze steri. Edo muşi msvape nan3’en let’as. K’ok’uşepe didopeten iskedinen oxaçkalepes; cogiten guiçven. Otasapuşi cogis ar kimoli k’ok’uşis nanç’en 15- 18 3’una k’ok’uşi. 3’unape renan lamse, kimolepeşi toliti ren gekaçinu do ok’vak’idinus. K’ok’uşişi xor3i ren epto nostoneri. Mgvaneri kimoli k’ok’uşi ren eşo-aşo 25 k’ilogrami. Oxine k’ok’uşepe işinen entepeşi perepeten. Uça, xçe, skit’a, bronzi sort’epe uğunan.

3’una k’ok’uşik kogeç’k’aps oskus K’unduraşi dudişen. K’ai ar 3’unak skups 30- 50 markvali ar 3’anas. Markvalepe renan pinti xçe peroni do k’aveşperoni. Uğunan 70- 80 grami monk’anoba. Monç’vaşi ora ren 28 dğa. Ar k’ok’uşiş tude nişkvinen 15- 20 markvali. K’ok’uşişi motalepes dvaç’irs mç’ipaşoba iptineri dolonepes. Qinişa medginobaşi menceli var uğunan. Mç’imaş tude şoleri motalepeşen didope ğurun. Sum tuteri motalis yuxteps pimpili do pampari. T’aronişi xalepeşa medgineroba mogapan. 26 dolonuri p’alazepe gamiçinen. 8- 9 tuteri iqvaşi, kogeç’k’aps oskus. K’ok’uşi ren mt’eri mç’itaşa. Mç’ita z’iraşi, işumenan. “Glu, glu!” yado gulunan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE