DUDBUT'K'A

ZABUNOBAŞİ NİŞANİ TİRTİNA

Tirtina ren muayeni orapes na ijuren uguroni oxonk’anu. Tirtinaşi ç’eşidite mçirenoba do didonoba na iktiren adaleşi o3kip’oluşen yeçkindun. Moşvacuş oras varna guroni oxonk’anuş oras xuraşi irk’ele varna namtini burmes iz’iren. Am ç’eşidi uahengoni do uguroni adaleşi go3’in3’u mani-mani yeçkindun mara vak’iapeşi didopes oğoda na oxo3’onapaps çkar ok’oxvoba var itespiten. Mtinot tirtinaşi dido çkvaneri sebebi iqopen. Kesifi hisi do şurişi st’resi, namtini xuçe-adaleşi doç’k’indinu, parkinsonişi zabunoba, namtini hormonuri oktiru do ç’it’akunişi zabunobape misali niçinen. Edoxolo tirtinaşi genet’iuri ar ç’eşiditi ren. Tirtinaşi xususobape var goşogorinas do sebebepe muşi var itespitinas na fakt’orişi oşvelu varna şiddeti do maana muşiş oxo3’onu mumkini va ren. Dido hisiuri do manişa na ixelen k’oçepes, normaluri şart’epesti na iz’iren unizamoni do şiddetoni tirtina xususurot şurişi st’resiş do doç’k’indinuş tesirite yeçkindun.

Tirtina ren xuraşi t’u3anobaş omağaluşi maambare. Bilasa nak’limoni zabunobapeşi iptineri nişani ren. Çaçxuri do zaturre tirtina k’ala na geoç’k’aps zabunobape ren. Mik’rop’epek na tirupan namtini ağupe varna direkt’i mik’rop’epek xuraşi t’u3anoba na oktalaps şkagurişa notesirapan do tirtinaşa gza meçapan yado ik’abulinen. Çodinurot t’k’ebişi cerğvepeşa m3ika di3xiri mulun. Akonaşis dobargeri xuçeşi k’un3’ulepek odi3xiruşi om3ikanuş sebebite oqinuş hisi kunişa nunç’işinapan. Gotirtinu, çengepeşi ok’ank’alu, nunk’uşi goskit’u do gouçanu steri xalepe ren tirtinaşi do goqinuşi tabiuri reaksionepe.

Moşvacuş oras na yeçkindun do guroni oxonk’anus na gondunun moşvacuşi tirtina bilasa parkinsonişi zabunobas iqven. Tirtinaşi oxonk’anuş oras na yeçkindun ç’eşidişa kinet’iuri tirtina, k’oçik muayeni dodgitu unt’aşi na yeçkindun ç’eşidişati dodgitaşi tirtina itkven. Am ç’eşidepe bilasa ç’it’akuniş zabunobapes iz’iren. Xuçeşi sist’emaş zabunobape k’ala mağala t’u3anoba, tiroit’iş bezişi dido oxandu, k’ronik’uri alk’olizmi do çkvadoçkva oğurz’uluk tirtinaşa gza meçaps. Sebebi muşi na var içkinen tirtinape, ar saniyes 6- 12 fara na mulun adaleşi manişa do ç’it’a o3kip’olupe ren. K’oçis irişen dido xepe atirtinen mara bazi dudi, çenge, çarbi, nena do xuraşi çkva burmepesti tirtina iz’iren. Sebebi muşi na var içkinen tirtinape ekseri genet’iuri ren. İrişen dido 15- 25 3’anerepes, baziti umosi yano yeçkindun mara didote ora golaxtaşi var imonk’anen. Am ç’eşidi tirtinapeş oşvelu şeni adaleş doloxe dğas 50- 100 mg B vit’amini niçinen. Bazi oğodapeş şvelas, ipti 10- 20 dğaş morgvalis adaleş doloxe dozi muşi 250 mg steri mağala seviyete do emuşk’ule p’icişen umosi dork’ineri dozite naqonu uk’ors.                                                                                                                                                              TÜRKÇE