DUDBUT'K'A

1. JVARİ GOLA K'ULT'URA, XEŞNOXVENE DO GOMORGVAŞİ FEST'İVALİ

Maartani Jvari Gola K’ult’ura, Xeşnoxvene do Gomorgvaşi Fest’ivali, Yulva Uçozoğaşi K’açk’arişi germapes 25- 26- 27 Mariaşina 2006 tariğepes ixvenen.

Magolaoba, ek na skidunan xalk’i şeni skidalaşi beciti ar spero rt’u mara çodinaşi 3’anapes na guiktu so3ialuri skidala k’ala becitoba muşi guindinu. Am fest’ivalis, magolaobaşi k’ult’ura oxo3’onu, k’oçepeşi let’a do t’abiati k’ala k’ont’akt’i muşi ok’ap’et’anu, xolo magolaobas na ren xoroni, musik’a steri k’ult’uruli dulyapeşi oçinapu inoğirinen. Amuşeni am 3’anaşi fest’ivalişi o3’ipxuşi dixa oqopinot, K’açk’arişi germapeşi p’icis, 2.300 m. mağaloba na uğun Abusorişi gola 3xuneri ren.

Ekonuri xalk’i do gotaneri k’oçepeşk’elen dido nç’ela na z’irops p’rogrami aşo ren:

25 Mariaşina P’araske

Sva: Furt’unaşi K’ult’uraşi Ok’rebule, Art’aşeni
• Merçapaşi gon3’k’imu: Yeltekin Çakirişi suratepeşi merçapa 11.00 - 18.00
Yulva Uçozoğaşen figuroni p’eyzajepe
• Gomorgvaşi p’aneli: K’açk’arişi germapes muç’o oşinaxu dvaç’iren? 13.00 – 15.00
• At’eliaşi xanda: Kemance, guda do xoroni 15.30 – 17.30

Sva: Dere Cafe Restaurant – Çamlixemşin
• K’on3ert’i: Gola Mordali do Berepeş K’oroşi K’on3ert’i 20.00
• Ognapa: Dest’ani 21.00
• At’eliaşi xanda: Xoroni 22.00 - 22.30

26 Mariaşina Sabat’oni

Sva: Haşimoğlu otelişi ok’oxtalaşi saloni / Ayderi
P’aneli: Prof. Dr. İbrahim O. Kaboğlu 11.00
"Ar k’oçişi hak’k’i oqopinot gomorgva: Lok’aluri, na3ionaluri do int’erna3ionaluri o3’k’omilu"

Sva: Abusorişi gola / K’açk’arişi germape
• Sk’eci: Cumali Dalbasti 14.00 – 14.30
• Xoroni: Furt’unaşi K’ult’uraş Ok’rebuleşi Oxorcalepeşi Xoronişi Grup’i 14.30 – 15.00
• Xoroni: Çamlixemşinuri xoroni 15.00 – 15.30
• Skeç: Gola Mordalobaşi Grup’işi sk’ecepe 15.30 – 16.00
• Xoroni: Pazari / Apso-Zanatişi Xoronişi Grup’i 16.00 – 16.30
• Xoroni: Vi3’e Ç’uk’litişi folk’lorişi grup’i 16.30 – 17.00
• K’on3ert’i: Birol Topaloğlu do Grup’i muşi (Abusorişi gola / K’açk’arişi germape) 19.00 - 21.00

27 Mariaşina Mjaçxa

Sva: Abusorişi gola / K’açk’arişi germape
• Ak’t’ivit’e: Fest’ivalişi dixa opağu 09.30
• Ak’t’ivit’e: Berepeşi tradi3ialuri osterupe 10.00
• Goxtimu: Abusorişi golaşen Abusorişi t’ibaşa ogzalu 10.30 - 16.00

Sva: Klass sinemaşi saloni / Pazari 14.00 - 15.30
Sva: Haşimoğlu otelişi ok’oxtalaşi saloni / Ayderi 19.00 - 22.30
• Dok’ument’uri filmişi o3’iramu: Ar xlip’i oçvala
(Filmişi o3’iramu Kazim Koyuncuşi şina şeni ixvenasunon.)                                                                                                                                                              TÜRKÇE