DUDBUT'K'A

Ç'VİNONİ ÇXİLİ PUPULİ

Pupuli, t’k’ebis yeçkinderi ç’vinoni çxilis itkven. Ekseri, tomaşi sak’ulişa vana yağişi gudeşa meşaxtimeri Staphylococcus aureus coxoni bakt’erişen yeçkindun. Xe mentxaşi dido k’ap’et’i i3’onen nati ceraxatite yopşa iqven. Ceraxati ok’ibğaşi manz’ageri xuçepes geobaz’gaps do iltihabişa gza meçaps. Pupulepe ekseri, sotis nasven burmepes, mesela qalis, p’icis, qucis, xanç’alis do t’rik’epes yeçkindun mara xuraşi k’arta sotisti iz’iren. P’at’ixeşa ç’k’omupspes, xura muşi sap’ara uğunpes, alk’olik’epes, udi3xironepes, xuraşi muk’avemeti dork’inerepes mani-mani pupuli naçanenan. Dido yağoni oç’k’omalepe ç’k’omupspes t’k’ebi mutepeşi iyağen şeni, tomaşi cincepes oiltihabu dido iz’iren. Diabetişi zabunepes di3xirişi şekeri moçkva uğunan şeni xampa şekeroni hucrepes bakt’erepe manişa imralenan; amukti mani-mani pupuli yoçkindinaps. Msora do egzema steri t’k’ebişi zabunobapesti tomaşi cincepeş oiltihabu perpu ren şeni pupulepe yeçkindun. 3’oxle t’k’ebi imç’itanen, hasasi nikten. M3ika oraş k’ule oşka muşis, ceraxatoni art pupulişi dudi iz’iren. Ceraxati ğureli mik’robepe, ğureli lok’osidepe do hucreşi genomskidepeşen 3’opxeri seyyali madde ren. Pupuli tolişmotva, çxvindi do quci steri t’k’ebişi gonzderi sotepes yeçkindaşi dido iç’vinen.

Pupulişi dudi t’k’va3aşi do ceraxati moiçodaşi ok’au geoç’k’aps do art doloniş doloxe pupuli gondunun. Xuraşi nodgitaşi sist’emi menceloni ren na, pupuli ut’k’va3eriti işvelen. Ç’it’a art pupulik çkar nişani var naşkumers; didi pupulepek tutapeş k’ule nijilen hatta skidalaşi morgvalis var nijilen nişanepe naşkumernan. Didi art pupulik nişani var naşkvas yado ordoşen oşvelu unon. Bilasa, tolişi gomorgvas do çxvindi steri sotepes yeçkinderi pupelepeşi oşveluş obecitu unon. Aşo sotepes yeçkinderi iltihabik kunişa zarari meçasunon yado işkurinen. Pupulepeşa elaçamuk vana ok’ozduk iltihabi gontalups şeni mahzuroni ren. Pupulepe ekseri art-jur dğaş doloxe muşebura dudi 3’opxupan. Mara pupulis umosi ordo dudi naçanasyaşi, pupuli ya t’u3a 3’k’arite ibonen yati t’u3a 3’k’arite şoleri bezi moitven. T’u3a 3’k’arik, dudişi o3’opxu omanişaps do ç’viniti om3ikanaps. Edoxolo pupulişi oşveluş merhemepe osvuk, jin muşis gazoni bezepete motvuk feide meçaps.

Ç’it’a pupulepe ok’oizdaşi manişa ik’aenan tina çkar uelaçu umosi k’ai ren. Didi do ç’vinoni pupulepes p’ot’e uok’ozdu unon. Muşebura t’k’va3aş k’ule, ağanuri oiltihabu do iltihabişi nak’limus nodgitu şeni, ç’it’a art yaraşi bandite muitven do nişani gondunun şakis banti k’arta dğas iktiren. Enderi moixvaden nati namtinoras pupuli irden mara var t’k’va3un. Am xalis art hekimiş k’elen gamaxvu do moçodinu unon. Pupulişi gontaluşen şupe iğoden na ant’ibiotik’iti ixmarinen. K’oçişi noqoneri opupulu diabetişi zabunoba vana çkvaneri art zabunobaşi nişani iqopen; astaxolo hekimişi oqonu dido muimi ren. Pupuli k’ala xuraşi t’u3anobaş omağalu hekimişa oqonuşi sebebepeşen arteri ren. Dido ç’it’a berepe k’ala dido 3’anerepeşi pupulepeti hekimişa o3’iru k’ai iqven.                                                                                                                                                              TÜRKÇE