DUDBUT'K'A

MAĞRURİ O3'K'OMİLONİ 3XENİ

3xeni, Equidae familiaşi arteri bu3xoni t’akimişen tipimç’k’omura art buz’oni skindinae. Oxoruli cinsepe uğunan, Amerik’aşi st’epepes “Must’angi” coxoni do germa Altayişi jur k’eleni dixapes “Prezevalski” coxoni mt’k’uri 3xenepe cogepete skidunan. İrişen çinoberi 3xenişi cinsepe Arabuli, İnglisuri do Midilurie. Kimoli muşis aygiri, 3’una muşis k’israği, motali muşis tayi, ikdişi xveneri muşisti beygiri itkven. Ç’it’a dudoni do mk’ule quconie. Çoçok’a do k’udeli muşi ginz’e tomonie. Tipi ç’k’omupan mara var inç’amurapan. Buz’epe muşi k’uçxepeşi xolos uğun. Masumani k’itepes “toynak’i” coxoni mçire bu3xa gudgin. Toynak’iş jin gebaz’geri gulun.

K’oçepeşa maxezmet’e skindinapeşi irişen xemaxvence do ğirsoni ren. 3xeni ren, k’oçepeşi mcveşi limaşi meidanepeşi mameşvele, oğmale otirus maxezmet’e, ok’oç’işus, ciritis, o3xont’us do onadirus xelebaşi do zevkişi oşkari. 3xenepes artneri oras burgilepe muşi ank’ilenan. 3xeni, gurami do zirmiç’i ren edo xolo mance muşiş nena k’aixeşa nusimins. Doç’k’indinobas var o3’k’en do ti muşis dido niç’iras tina xanda do menceli muşi itaati şeni xarcups. Ç’it’a oç’k’omale dubağun do k’arta ç’eşidi t’aronis nuxondun. 3xenepe 40-60 3’ana skidunan, namtine k’israğepe 15 3’aneri şakis dorinapan. Mçinocoba mutepeşi vitoart tuta ren do çodinas art motali dorinapan. Motali toli gon3’k’imeri dibaden do art-jur dek’ik’eş k’ule yisels do nana muşiş notxozus geoç’k’aps. Oğmale o3’in3’uşi do otiruşi 3xenepe, mçxu t’rik’oni do xuroni iqvenan. Gexunuşi do ok’oç’işuşi 3xenepe mç’ipe do ginz’e k’uçxoni iqvenan. 3xenepek artikartişa xaseti var ikipan mara artimajuraşa gipta oxvenuşi tabieti uğunan. Artimajuraşa gipta ikipan, umosi surat’oni unk’ap’unan do go3’oxtimu unonan. Art saat’is 60-70 k’m surat’ite unk’apun 3xenepeti koren. İrişen beciti 3xenişi cinsepe antepe renan:

Arabuli 3xeni: K’aixeşa art gexunuşi do ok’oç’işuşi 3xeni ren. Ç’k’ua, sadak’ati do noxondinu muşite içinen. Cinci muşi iptineri vaxtişa nunç’uşun. 24-28 saat’is çkar 3’k’ari uşveri agzalen.
İnglisuri 3xeni: Bilasa ok’oç’işu şeni iskedinen. Arabuli aygiri k’ala İnglisuri sotinuri k’israğişi omzik’uşen omraleri cinsi ren. Arabuli 3xenişen umosi ginz’e t’rik’i uğun.
Midiluri 3xeni: Ç’it’a, sakini do noxondinoni art 3xenişi cinsi ren. Txa vana boçi k’onari iqven. Goxtimuşi arabapes do madenişi ocaxepes ixmarinen.
Çinuri 3xeni: T’rik’epe muşi İnglisuri 3xenişen umosi mk’ule do Arabuli 3xenişen umosi ginz’e ren. T’rik’epe muşişi ginz’enobate ginz’e mesafepes majura 3xenepeşen umosi dido agzalen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE