DUDBUT'K'A

ART FİLM: STVELORA

Yusufik, 1997 3’anas 22 3’aneri rt’uşi amaxtimeri molaxunaleşen 10 3’anaş k’ule gamulun do oput’e muşişa uk’unikten. Jur 3’ana çkva molaxedasunt’u mara monk’a zabuni rt’u şeni ç’it’a ora duskidu oxoi3’onuşi koxoişkvinu. Çixot’k’aşi zabunobak purpepe muşi dosap’areren. Arxoloti F tip’i molaxunaleşi sist’emaşa medgineri ğuraşi p’içvak cansağoba muşi k’aixeşa dop’at’ineren. Hekimik xali muşi ç’areli rap’orite oxo3’onaperen do oxoşkvinaperen. Yusufi, oput’e muşis arxvala zabuni nana muşik çumers. Baba muşi molaxunales rt’uşi doğureren. Da muşi Meliha dikimoceren. Nana muşi Ruk’iye xanumi (75) monk’a zabuni ren mara skiri muşi xolo oz’iru şeni ixvameps do çodinas xvamape muşi dik’abuleren. A3’i huzurite var ğuraşakis arxvala Yusufi oçilu isimadeps. Am mesele şeni oput’eşi umçane badepeşen Mustafa cumadi (72) k’ala ğarğalaps. Mara var uçkin, Yusufi şeni oraşi goloçkvu isimadeps steri va ren.

Ek’onomiuri sebebepete oput’es arxvala badi-xçinepek oxorapan do Yusufişi manebre Mikailik qinoraşi tutapes oput’eşi k’ave oktalaps. Monç’inorasti mt’k’aşi mueseses t’rakt’ori muşite ok’vatuşi dulyapes ixandeps. Yusufi do Mikailik iro uskidineri ağanmordoba do golaxtimeri ora şeni ğarğalapan. Mikailik art-jur 3’ana dodginuş k’ule akşen mendaxtimu isimadept’eren mara oxtimu k’ismet’i var aqveren. Ora muç’o golaxtu var oxva3’oneren. Çili muşi Asiyeşa hisepe aktireren namut aqoropu do içilu edo ğuraşen uşkurne omt’inu. Arteri teselli uğun, skiri muşi Onuri (10) do uçkineri muptela oqopineri alk’oli. Am k’aves entepe k’ala şuri kogondineren namut mudavimi mutepeşi oput’eşi badepek 3’opxupan. Yusufik art-jur tutaş k’ule ğurasunon çkar mitis var atkven do ok’oxesap’u muşebura ikips. Ginz’e 3’anapes molaxunales oskiduşi gegapute dido var gamulun do k’oçepe k’ala perpu var atemasen. Seris şkurnate gok’u3xun, ç’umanis ordoşen yisels do rubaşi xonaris nuqucaps. Am xonaris ağanmorde rt’uşi k’aixeşa gelaçapt’u gudaşi ok’oxveri ak’ordi oxvakten. Ç’erişen guda geimers do k’arta dğas art-jur saat’i on3’uranu şeni xarcups.

Art seris Mikailişi geojotkvute ilçeşi ğvinxanas k’onsomat’risi Kortu k’ulani Elk’a k’ala ok’oiçinops. Elk’ak mevcudi xali muşişen çkvaneri oz’iru şeni ixandeps do ugure amaxtimeri kiana muşişen şuri muşi şinaxups. Elk’ak (24) Mosk’ovas matematik’i igureren do mk’ule ora şeni amaxtimeri am kiana skidala muşi nikteren yado oxo3’onus kogeoç’k’eren. Dodgineri mekanepes sankim şuri var uğun. Sankim ekonaşis arxvala xura muşite do çkvaneri art şaxsobate gulun. Art xark’ie. Elk’ak em seris ç’andineri oşumaleşi st’olis muşi steri xark’oba n3’irups Yusufi k’ala ok’vagen. Jurxoloti serişi morgvalis gverdi tolite artikartis noxosarnan. Mk’ule oraş k’uleti artikartis aqoropenan. Çodina art-jur tuta doskideri Yusufi şeni qoropaşi melank’oli monz’inaps ubeduri art xalie. Elk’ak camudani muşi xazireren do ekşen omt’inuşi simadate ok’oixesap’an.

Stveloraşen qinoraşa nanç’ineri art seris, Yusufik nana muşişi gudaş gelaçamuşi ak’vandu redi var axvenen do 3’anapeş k’ule xolo guda oç’andiapt’uşi, ruba tvirite goxçaneri dğas dixvinen. Gudaşi xonarik art nanaşi skiri muşişa geamgarus naqonops. Filmi, 6 Mbulora 2008-s 15. Orko K’oza Filmişi Fest’ivalis iptinero iseyrinu. Ginz’e met’rajoni filmepeşi mileturi ok’oç’işus irişen k’ai filmi goşi3xunu.

Maktale do senario: Ozcan Alper; Maxvene: Serkan Acar; Masağalepe: Onur Saylak, Megi K’obalaz’e, Serkan Keskin, Raife Yenigul; Z’irapaşi maktale: Feza Çaldiran; Xeşnobaşi maktale: Canan Çayir; Mont’ajişi maktale: Thomas Balkenhol; Dobadona muşi: Turkia; Ç’eşidi muşi: Drami; Nena muşi: Turkuli, Xemşinuri, Kortuli; Ora muşi: 95 dek’ik’e; 3’ana muşi: 2007.                                                                                                                                                              TÜRKÇE