DUDBUT'K'A

GİNZ'E QUCONİ GİRİNİ

Girini (Equus asinus), artbu3xoni (Perissodactyla) t’akimişi, 3xenuri (Equidae) familiaşi oxormç’k’ineri ç’eşidepeşen arterie. Didi dudoni, ginz’e quconi, ekseri bresti bundğoni renan. Var inç’amuraps. Mt’k’uro vana oxorulo skidun. Ginz’e qucepe, mk’ule ebuz’gineri tomape, titxu pun3kulepe, mk’ule k’udeli muşite 3xenişen çkvanerie. Gexunuşi skindinae, oğmale do eşia otiruşa dido moxva, k’anaatkari, sap’ironi do nuxondinoni art skindinae. 3xenişen dido 3’oxle k’oçepeşi oxezmet’us ixmarinet’u yado itahminen.

Girinepe çifut’i renan yado menfi ocera, mance mutepeşişi am skindinapeş dudi mutepeşi moçkvineri oçu uoxo3’onuşen yeçkindun. Art girinişa, meç’irute vana oşkurinute dulya oxvenapu umosi zorie. 3xenepek ziddi dulya ikipan, 3xenepes şkurnoni gzalepeş oxtimus girinepe k’onari mesele var uğunan do emuşeni. Girinepeşi muamele do vuk’ufi şeni ilmiuri dido xanda va ren nati ç’k’uaneri, gonç’k’ireli, dosti, maostere do maonç’ele skindinape renan yado oxoi3’onen.

Girini 25-35 3’ana skidun. Oxoruli girini, Afrik’aluri mt’k’uri girini, Asialuri mt’k’uri girini, Somaluri mt’k’uri girini, ğareli mt’k’uri girini (zebra), Moğoluri mt’k’uri girini (kulan) steri ç’eşidepe uğun. Afrik’aluri mt’k’uri girinişi bundğağe bresti do gomç’itaneri k’aveşperie. K’ap’ula muşis goğarelie do ciniki muşişen xura muşişa k’arta k’ele do 3’oxleni k’uçxepe muşişakis uça ğara uğun. 3xeni var yaç’openan oput’arepek do fuk’arapek dulya mutepeşi girinite ikipan. Umçire do şoleri gzalepes do oktepeşi kinaris uşkurnoni gvalen. Mt’k’urepe, vitoxut dudoni cogepete 3’k’arepeşi xolos step’i do çolepes gulunan do manişa unk’ap’unan. Girinik ç’it’a ç’k’omups do tipi, but’k’a steri k’arta ç’eşidi mutxa imxors. Upağe do mğiri 3’k’ari var şups.

Omraluşi meçkineri dro var uğun. Mçinocoba muşişi ora 12-13 tutae. Arteri vana nadiro jur motali dorinaps. Motali muşişa “sipa” itkven. Kimoli girini k’ala 3’una 3xeni imzik’aşi “cori” (Equus mulus) yeçkindun. Kimoli 3xeni k’ala 3’una girini imzik’aşi “bardo” (Equus hinus) coxoni corişi ç’eşidi yeçkindun. Cori, bardoşen umosi mçxu do naxondinonie. Zebroidi, girini do zebraşi omzik’uşen yeçkindun. Aşo k’arta melezi ç’eşidepe utase renan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE