DUDBUT'K'A

MUHYİDDİN ARABİ

Muhyiddin Arabi, çineri mutasavifi, İslamuri masimade do şairi ren. 1165 3’anas Endulusişi noğa Mursiyes dibadu. Uçkineri sebebite 8 3’aneri rt’uşi ocaxi muşi k’ala İşbiliyyeşa (amdğaneri Sevilla) dibargu. Ocaxi muşi Arabi Tayy k’abileşi mensubi rt’u. Mzaxalepe muşiş doloxe matasavufe k’oçepe uqonut’u. İptineri gurapa İşbiliyyes eç’opu. Endulusis dido oras dodgituş k’ule golvaşa geoç’k’u. Şami, Bağdadi do Mekkeşa mendaxtu do ekonuri çineri alimi do şeyxepe k’ala ok’oğarğalu. 1182 3’anas İbni Ruşdi k’ala ok’oxtu. Am ora İbni Ruşdişi, çkina nosite moigenya otkute na içineret’u 3’ana rt’u. 17 3’aneri ağanmorde Muhyiddinik, mtini çkina arxvala nosi çkinişen var mulunya, çkina didote ilhami do keşifiteti mulunya do icereleret’u.

Am 3’anapes Şekkaz coxoni şeyxi k’ala ok’oiçinu. Muhyiddinik, em şeyxi ğuruşakis emuk’ala ok’oğarğalus naqonu. 1182-1183 3’anapes İşbiliyyeşa mek’ireli Haniyyes Lahmi coxoni şeyxişen K’uranişi dersepe iguru. 1184-1185 3’anapes Ureyni coxoni şeyxi k’ala ok’oiçinu. Noç’arepe muşis emuşen maartani xoca çkimi renya do molaşinaps, dido memak’auya zop’ons. Ureynis, ubudiyetişi meseles mç’ipaşaşi çkina uğut’u. Am 3’anapes Martili coxoni şeyxişenti istifade qu. 1189 3’anas Ebu Abdullah Muhammed eş-Şerefi coxoni k’oçi k’ala ok’oiçinu. Arabi, İşbiliyyes rt’uşi 1190 3’anas izabunu do emuşk’ule var ak’itxu. Jur 3’anaş morgvalis am xalis dodgituş k’ule noğa Sebteşa mendaxtu do ekonaşis axlak’işi mak’amişa mevunç’uşiya na tkveret’u İbnu Cubeyri k’ala ok’oiçinu. Mk’ule oraş k’ule İşbiliyyeşa uk’uniktu. 1196 3’anas Fasişa mendaxtu. Fasis golvape qu do k’aixeşa içinu. 1198 3’anas xolo Endulusişa mendaxtu. Girnataşi xolos k’aza Bağas Şekkaz coxoni şeyxi moik’itxu. Em şeyxi şeni irişen mağala matasavufe renya zop’ons. 1199-1200 3’anapes iptinerot xaci oqopumu şeni Mekkeşa mendaxtu. Xacobaş k’ule Mağribis, ekşenti Becayes dodgitu. Mk’ule oraş k’ule xolo Mekkeşa mendaxtu edo “Ruhul-Qudusi” do “Tacur-Rasuli” coxoni ketabepe ç’aru.

1204 3’anas Medines, Musulis, Bağdadis dodgitu. Musulis “Et-Tenezzulatul-Musuliyye” coxoni ketabi ç’aru. Musulişen K’oniaşa mendaxtu. K’onias rt’uşi “Risaletul-Envar” coxoni ketabi ç’aru. Selçuk’alişi melikik hurmeti do ikrami oğodu. Uk’ule Misirişa mendaxtu. Misiris, Futuhati Mekkiye coxoni ketabişi nenapeş sebebite Misirişi ulemak go3’ok’idinuşi fetva meçuşi ekşen imt’u. Xolo Mekkeşa mendaxtu do ekonaşis mk’ule oras dodgitu. Bağdadi do Halebi goiluş k’ule 1215 3’anas K’oniaşa mendaxtu. 1220 3’anas Şamişa dibargu. Namtinoras xolos noğapeşati mendaxtu. Şamis 1230 3’anas fetihepeş k’ule irişen didi noç’are muşi “Fusus” coxoni ketabi ç’aru. 1239 3’anas Şamis doğuru. Mezare muşi Şamşehrişi gale germa Kasiyunişi tude ren. 1516 3’anas sult’an Selimik, Şami Osmanalişi dixa noktuşi ekonaşis turbe, came do imareti ok’idapu.                                                                                                                                                              TÜRKÇE