DUDBUT'K'A

Ç'ERK'EZİ ETEMİ

Ç’erk’ezi Etemi, moşletinuşi limas, K’uvai Milliyeşi devres xalk’işi go3’oncğonerepeşen arteri ren. 1880 3’anas Bandirmas dibadu. Emrekoyişa dobargeri Şapsiği k’abileşen, Ali begişi xut biç’iş irişen ç’it’a biç’i rt’u. Umçane cumalepe muşi İlyasi do Nuri begepe, Rumi p’iralepe k’ala ik’abğet’uşi ğurelerenan, Reşidi do Tevfik’i begepeti 1901 do 1902 3’anapes Xarbiyes ik’itxerenan do zabiti iqverenan. Ç’erk’ezi Etemi, oxori muşişen imt’u do Makrikoyişi suvari ç’it’a zabitişi doguraleşa amaxtu. Balk’anişi limas Bulgarepeşi cephes iyaralu. K’idemişi zami do madalia eç’opu. Maartani kianuri limas Eşref Kuşçubaşiş k’elen oktaleri Teşkilati Maxsusa k’ala İrani, Afganistani do İrak’işa xveneri hucumepeşa ak’atu. İyaralu do limaşi çodinas oput’e muşişa uk’uniktu.

15 Pukrik’a 1919-s İzmiris xegeidvinuşi dobadonaşi oçvuş geoç’k’inu şeni K’uvai Seyyare geodginu do “Umumi K’uvai Milliyeşi k’umandani” do Ank’araşi 20. k’olorduş k’umandani Ali Fuat Paşa k’ala ok’oğarğalu. Edo Englisi do Yunani askerepeşi goşogzinuşa gerillaşi op’erasionepe oğodu. Nizamuri armia geidginuşakis TBMM-şa oğodineri yedgitape oçodinu. Anzavurişi yedgita, Çopur Musaşi yedgita do Gerede do Yozgatişi yedgitape doçodinu. Ç’erk’ezi Etemiş mayedgitepe umuxakemeri astaxolo oğurinu, TBMM-şi mak’aturepe do Timoşletinerobaşi Omtinalepeş k’elen tasdik’i var ixvenet’u.

1920 3’anaşi çodinas 20. k’olordu do k’umandani muşi Ali Fuat Paşa k’ala Gedizişi limapeşa ak’atu. TBMM-şi mencelepek, Gedizi kogu3’uğes do İzimirişa xegedvinuş k’ule iptinero Yunanepeş k’elen xegedvineri art mintik’aşen atxozes. Gedizişi limapeş k’ule albayi İsmet İnonu geulvaşi cepheş k’umandani itayinu do muşi askerepes gvak’iruşi reak’sioni meçu do TBMM-şa monk’a nenapete telgrafi geçu. Emuşk’ule “dobadonaşi xaini” gamognapinuşi askerepe muşiş didope teçizatepe muşi k’ala TBMM-şi mencelepeşa doteslimu. Tak’ribi 40 k’oçi muşi k’ala Yunanistanişen Germaniaşa mendaxtu do ekonaşis tedavi iqu. Uk’ule ekşenti Urdunişa mek’axtu do 1950 3’anas Ammanis doğuru.                                                                                                                                                              TÜRKÇE