Ç'UT'A KARMAT'E

Skurepe oşenaps sersi muşite
Mcveş emektari ç’ut’a karmat’e,
Txomuş ğurni do txomuş sp’inate
İkten udodginu ç’ut’a karmat’e.

Ne seri dodgitun, neti dğaleri,
Nak’o oput’aris na umkups mkveri,
Mitik var z’irops ar doç’k’inderi
Çkini m3’k’upi skuris ç’ut’a karmat’e.

Entepe skani madulyepe t’es
Entepe t’es si na bina dogidges
Skani k’ala nak’o seri otanes
Madulyeş manebra ç’ut’a karmat’e

Nak’o içinobup kale k’ulani
K’uçxe ç’k’vaderi, xe nasironi
Varna nak’o xçini toma k’inoni
Dotkvi hele ar ç’ut’a karmat’e

Entepe k’ala re seri dğaleri
Siti mazaxmet’e entepe steri
Nak’os mani-mani umkvi do mkveri
Oçkvi oxorişa ç’ut’a karmat’e

Tkvi!... Çkar giz’irun-i ağaş k’ulani
Mağala kuroni p’ap’u3’epete
Na megodgitu eşo ç’umani
Kokşuns na dotkvi ç’ut’a karmat’e

Var kşuns, komikçin m3udi gik’itxi
Ma skani tarixi dido vik’itxi
Var vicer-i xolo siti mogk’itxi
Dobstibi do var tkvi ç’ut’a karmat’e

Çkin juristi derdi mtel ar miğunan
Noxvenepe çkini çkin var manç’enan
Çkin viçalişept çkvapek imxornan
Antepe momç’unan ç’ut’a karmat’e

Çkva şeni aşo mundeşa ikter
Miş noxvene mişi coxote ikter
Çkva şeni eypşer, çkva şeni moyçoder,
Si mutu var ganç’en, ç’ut’a karmat’e.

Siti var giçkin mu gcoxons mi re
Siti çkimi steri gondineri re
Ma gopk’u3xur siti bunduri mo re
Çkini şeni viktat ç’ut’a karmat’e

Xopa, 1932

 
© 2006 kolkhoba.org