ÇKİN LAZİ VORET

Ar k’un3’ulis Batumi majuranis Atina,
Zoğaten golapeten Lazepeş dobadona.
Cennetişi ar kyoşe coxo muşi Lazona.
Lazona çkini tere çkinti Lazepe voret.

Lazonas dulya şeni kogebdvit noderepe.
Dop’k’idit bak’i bağu pi3aiş oxorepe.
Çxomi k’ala luquten virdit mteli Lazepe.
Mençxome do mamç’k’adu çkinei Lazi voret.

M3udi nenaş otkvalu en didi oncğore ren.
Naniçinas nenape Lazişi senedi ren.
Oxorcape nosei k’oçepe kimoli ren.
Xe k’uçxe şuri guri k’ap’et’i Lazi voret.

Mteli k’itxei irden k’ulanepe biç’epe.
Çkinti komiqonunan dido didi k’oçepe.
Oxorca do t’ufeği Lazişi namusepe.
Namusiş mt’eri şeni cellat’i Lazi voret.

Badi xçini bereten kovoret çalişkani.
Lazuri komiçkinan komiğunan alboni.
Lazi navamo3’ondun idas Laziş k’urbani.
Om3ku stei vaiqvas çkin k’ai Lazi voret.

09.11.1994

 
© 2006 kolkhoba.org