OXORİ ÇKİNİ

Nagudgin mteli k’ida kva do ncaten noşveri
Majura k’arta mutu pi3ariten ç’k’aderi
3’oxle muşis oput’e ont’ule goladveri
Odape mokaçeri uğun oxori çkinis.

Oxorişi şkaguris p’ot’es daçxiri kogzun
Ç’umanerişi mjora didi odas konogzun
Nagunk’ap’un berepes gyari 3’k’ari gamogzun
Manz’agere molobğun birtum oxori çkinis.

Ar k’alati k’ak’ali nunk’uşa dolobğeri
K’eremulis go3’obun ar ovle mexomeri
Postis kogexen do lirs p’ap’ulik menk’omeri
Mteli şei memskveri uğun oxori çkinis.

Ok’i3eşi ar k’ele k’i3i grasta keladgin
Ok’rebules 3’k’ariten k’uk’uma kogeladgin
Ar stoli do tronepe ekole kaeladgin
Ongore koguluz’in ç’eris oxori çkinis.

K’eremuliş k’ank’ulis k’ardala kogo3’obun
Emuş ç’it’a jindole k’ank’ule3i konobun
Steğo k’ala o3’k’ares p’ot’es 3’k’ari kogyobun
Çeçme elak’ideri uğun oxori çkinis.

Mç’k’idiş mkiri lazut’i mteli xaros dolobğun
Modvalu do nalini nek’naş 3’oxle go3’obğun
Sağani iya-aya o3’udes kogolobğun
Dulyape memskvaneri uğun oxori çkinis.

Oç’k’omaluş gyarepe mteli taros meşaz’in
K’izi k’op’a do xami ok’izales gelaz’in
Arguni do burç’uli ğociş nek’nas mok’az’in
Tude muşi xayati kuğun oxori çkinis.

Ç’it’a oda nk’ileri koren musafirişi
Didi oda umçane badi k’ala xçinişi
Gverdiş oda 3’ipxeri nisa do noğameşi
Birtum ç’anda xeleba koren oxori çkinis.

10.03.1993

 
© 2006 kolkhoba.org