ÇAİ K'ALA BİRAPA

K’oçik not’rağodu:
Gelapxedi rak’anişi k’ap’ulas
Gego3’k’er do mu dolocan zen-rubas
Domapeli k’aobas do xaobas
Haşo mu mağodes e çai çkimi

Çaik not’rağodu:
Si var miçkin, ma mutu var mağodu
Mu k’ai gi3’ont’u tasepe dodu
Var momixtams çkva skani ot’rağodu
Ha3’ mu mi3’ume e k’oçi çkimi

K’oçik not’rağodu:
Moxti edo livadepes kodirçi
Zenis met’a rak’anepes konirçi
Var nuxondun nazi skanis çkva k’oçi
Xepe gomot’axi e çai çkimi

Çaik not’rağodu:
Mopti edo şuris egodvi tena
Var moptik’on heşo mu vat’i vana
Biç’iti doçili kogyodvi kyona
Bozo gzas gegidgin e k’oçi çkimi

K’oçik not’rağodu:
Mu boğoda vart’a şk’ule ik’p’ali
Nak’o 3’anas bikti do biburbali
Soni gamabru3’u çaiş ç’uvali
Xes koxomiskidi e çai çkimi

Çaik not’rağodu:
Tamo tamo t’k’obaşa mixiyaman
Duğuni do ç’andapes oxiyaman
Si izmoces gulur 3’k’arik giğaman
Toli otxo gon3’k’i e k’oçi çkimi

K’oçik not’rağodu:
Ğali gextu zeni 3’k’aris ant’alu
Sufras kogeskidu mç’k’udişi mpalu
Sole bida gzalepe omant’alu
Ar gza komo3’iri e çai çkimi

Çaik not’rağodu:
Nosi şuk’a va ren ki megit’axa
Nç’olo va ren onas gelegit’axa
Mxucis egacina şka megit’axa
Heşo nosi moği e k’oçi çkimi

K’oçik not’rağodu:
Purkinoras pavri pavris ok’asfer
Bozopeşi burgulepes golasfer
Mutus var ğir çkar mutus var memasfer
T’ot’is na gogiz’gvare çai çkimi

Çaik not’rağodu:
Gegiğik’on n3as na medgin murun3xi
Var megagnen m3ika ivi ncir k’u3xi
Eiseli goink’ani gok’un3xi
Ma çkva mu goğoda e k’oçi çkimi

K’oçik not’rağodu:
Maxenuk’on t’ot’i megik’vatamt’i
Ek’3’k’umt’i do kyoği mogik’vatamt’i
Bozope 3’k’uneri biç’i sak’at’i
Mtel dovizabunit e çai çkimi

Çaik not’rağodu:
İzabuner nç’amepe var eganç’en
Hemuşeni berepe var meganç’en
Mot gegondur ar mt’k’o let’a doganç’en
Sum arşuni mbela e k’oçi çkimi

K’oçik not’rağodu:
Mot memotkvam nena skani memağen
Ti mit’ubun çkva guris elemağen
Bitişinam skanden met’a mu maven
Ek’3’k’a gotk’oçare e çai çkimi

Çaik not’rağodu:
Ndğa giğut’u mpalu gyaris gyaxort’i
Var z’iromt’i paxlaş minci ipxort’i
Var zop’on ki mu k’aiti komoxti
Vaşa toliz gak’nas e k’oçi çkimi

K’oçik not’rağodu:
Ekisperi kogelaxedu avla
Ofidi bonz’oli buyuği nçala
Ma heşo maz’iren k’oçi ren vana
Nosiz kogamapti e çai çkimi

Çaik not’rağodu:
Ont’ule rak’ani çkar var dut’ali
Gemotasi çkar mutu var gyut’ali
Ha3’i muşen gavu guri nç’ereli
Nosi so giğut’u e k’oçi çkimi

K’oçik not’rağodu:
Ma skidalas k’oçişi var bişine
3’anape golilu mtel gonoşine
Mutus var ğir tipisti var nişine
Ora meegilu e çai çkimi

Çaik not’rağodu:
Ham dğalepes dido k’oçi momixtams
Var mgorum na paronepek gomixtams
3’ip’iape didi nçxomik geişkvams
Haya nisimadi e k’oçi çkimi

K’oçik not’rağodu:
K’oçi bore mitişa var bicginer
Ar mcixi 3’iğvelis var gebicginer
Mxuci mxucis mepçam golobiciner
Şana Lazonaşi e çai çkimi

Çaik not’rağodu:
Hemindoras mati ebiçiçkiler
Lazonaş zenepes gebiçiçkiler
Mitişa var bulur, var mebiçkiner
P’anda skani bore e k’oçi çkimi

Çai do k’oçi (juri xolo):
Si çkimi ma skani mebisiminat
Xepe gebik’limat, ok’obik’limat
K’ap’et’i k’ap’et’i dolobik’limat
Kogebixoronat Lazonaş avlas

Çxalva 2000

 
© 2009 kolkhoba.org