ANBANİ

Ma skani mcveşen şiliaten mcveşi
Didi p’ap’uliş noç’are vore,
Ek’ule ia berepes mepçi,
Do emuşk’ule ğali ren mdora,
Var goğerdinap, gi3’umer 3’ori.
Memisimini ç’e rei epçi,
Ani-bani, gani do
3’k’aris doviboni do
Oç’aruşi xazepe,
Muşeni goç’k’ondini
Skani mota-monç’vapes,
Ç’k’oni dido ocvapes,
K’alaşepe ma xvala,
M3ika kodovodgini,
Siti memişvelina
Siti iqve noç’ares
a- nenas nungaps m3ika ndrik’eris,
b- babaskaniş ginz’e boxoxis,
g- guri skanis tis na guludgir,
d- on3’irinap nosepe skanis.
e- emuşk’ule muepe iqu,
v- ar uçkinia notase skanis.
z- kotani ren, varna but’k’uci,
t- ukte muqonops
i- mtxa do puci,
k’- ia misimini do memiuci,
l- o3vaten tkves-na oxvameş ucis.

 
© 2006 kolkhoba.org