LAZİSTAN TOPONİMİSİ



Batumi (Batum)
• K’variati; “Kvat’axeri, K’variatişğali, Ç’it’alimani, Rk’inagza, Kvak’amara, Dağlisirti, Azoti, Azotişğali”
• Meleni Sarpi; “K’alendere, 3xemurepuna, Mandrati, Mskibuğali, Rk’inanek’na, Skindona, Bardişğali, Kvaonçamure, Xemşilati, Xemşilatişğali, Kilise, Mağaroğlişpa3xa, Ok’andele, Bogepuna, Ziaşğali, K’erk’et’aşi, Abanoş3’k’ari, 3ara, Kvaç’aç’i, Maisa, Ocağane, Kvadidi, Oburbe, Zeitinepuna, Rak’ani, Macgini, Ocaği, Me3’k’ank’i, K’ak’lişqona, Kurtocaği, Didiocaği, Şerifalişzeni, Puconcere, Kilisesirti, Txirepuna, Mezarepuna, Zeni, Pilardaği, Noğaşzeni, T’ibaşi, Çelebeşi, Mskibuk’ala, Mont’ra3a, Kvaomxaze, Kvaçeçme, Kvacağana, Kvamargvali, Kvao3’ode, Kvağoz’go, Kvaospao, Burç’ulimeç’areli, Argunimeç’areli, Neferepuna, Xopşoşit’qa, Ğecit’alaxuna, Zu3’a, Golamoleni, Damat’aşi, Kvaxerxi, Bandaraşdaği, Ç’k’onik’ala”

Xopa (Hopa)
• Amç’işe (Kuledibi mahallesi); “Dimit’ali, Nozoğameni”
• Bucaği (Termik mahallesi); “Gelektoni, P’et’roğali, Genaxvale, Zenisi, Mapa3’k’ari, Giaurmezare, Nosit’ane, Neferepuna, K’iriç’veri, K’ik’ivati, Loriginz’e, Oç’otura”
• Şkaxopa (Orta Hopa mahallesi); “Ç’it’ağali, Zuğap’icişzeni, Ç’urç’ağali, Tolokro”
• Sundura (Sundura mahallesi); “Nadirati, Kilise, Budiati, Dimit’iti, Xopa3’k’ari”
• Mşke (Cumhuriyet mahallesi); “Rak’anok’vaçxe, Nonç’ona, Paxurati, Dim3xu, Nok’andale, Binexepuna, Meç’urç’a, Nobağule, 3’alenidixa, Jilenidixa, Viya, 3’k’aqeni, Batuği, Didiqona, Ç’it’aqona, Noxurmeni, Mskibuğali, Abano, Mşkecenişzeni, Kvamurgi, Didiruba, Ç’it’aruba, Pa3xaşçai, 3xemurişruba, Seç’evati, Nobrinconi, Xelimefendişzeni, Doguronişemti”
• Azlağa/Abuisla (Esenkıyı); “İsina, K’azoni, Paçati, K’aravati, Xaldağa, Caxçe, Doloqala, Qomurzeni, Meç’ağali, P’ap’ati, Meleniqona, Mskibuğali, Gubi, Çxalurişdixa, Oxvame, İsiyati, Xeşegza, P’ap’ilati, Noğa, Mont’ra3eri, Jilengola, 3’alengola, K’alendere, Ok’epe, Mtutik’vata, K’opmişi, Bozlobiya, M3’ipurzeni, Burbuşoxvame, Zenoba, K’ok’ogza, Nost’oni, Nobagene, Nomoxeli, Dobirance, Sot’ira, Kvamçire, P’lak’işti”
• Ançoroxi (Pınarlı); “3’k’arqina, Gvarci”
• Ardala (Eşmekaya); “Zendidi”
• Buçe (Güvercinli); “Gargadina, Dobradidi, Kulavati, Barade, Dobra3ina, İnixi, K’oru, Nobağule, Ot’oroce, Xçingelağureri”
• Zalona (Koyuncular),
• Jurp’ici (Yoldere),
• K’araosmanie (Karaosmaniye),
• K’ise (Sugören); “Zennati, Naşeni, P’ap’ilati, Caboiti, İsina, 3xueti”
• Limani (Limanköy); “M3’k’oşsirti, Badişqona, Xocaşqona, Gaçaşqona, Dingişzeni, Kvamajura, Kvamurgi, K’aralişzeni, K’arağaç’işzeni, Loboda, Muraşzeni, Sinak’ati, Ç’it’azeni, Xçeşona, P’ap’a3’k’ari, K’amp’arona, Kuçvati, Moç’veri, Jilengele, Limangele, Maniak’eti, Nobagene, Kutanaşocaği, Efkarişrak’ani, Rak’anişofut’e, 3xenişk’ap’ula”
• Maiskioput’e (Dereiçi); “İlaati, K’ak’alepuna, K’it’rati, Maqarona, Mele, Mollaoğlişçereme, Nobinceni, Yamağişçereme, Oisire, Omkire, P’ap’uloğlişçereme, Uçaşepuna, Poteliti, Ğup’unoğlişocaği, Çxona, 3apaşçereme, Ç’erk’ezişofut’e, Xalbaşofut’e, Xacmeduli”
• Mak’riali/Noğedi (Kemalpaşa); “Ağapeşofut’e (Sonbaylar mahallesi), Ç’it’anoğedi (Koha mahallesi), Xalbaşi (Kibaroğlu mahallesi), Çançxara, Mak’rial3’k’ari, Quliganisi, Soveli (Selimiye); “P’ot’ra3’k’ari, Uşkirepuna, Poteliti, Kvat’axeri, Ğink’iti, Çeboğlişqona, Xçeşona”
• Mxigi (Başköy), “Merk’uleti, Nok’araveni, P’ep’enati, Noşkerç’veri, K’oxara, Ayano, Bati, Neferepuna, Ğecepuna, Nobagene, Kvamurgi, Mskibuğali, Şkasoti, Ondğulapu, Varangiti, Burta, Burtaşğali, Mtutik’vata, Poru, Poruşğali, Pat’maşk’uçxe”
• Osmanie (Osmaniye),
• P’anç’oli (Yeşilköy); “Balaxina, Zenimele, K’ot’ili, Nobağule, Obicana, Op’urmole, P’at’işt’oba, T’abo, T’aç’k’uri, Çexçina, Dimit’ali, Kvadidi, Op’umuğali, Kvamostomeri, Zelik’alani, Nosuğeni, Bağade, Oktisari, Zelena, Metibci, Golaktoni, Mşkena, Mşkelepuna”
• P’eroniti (Çamlıköy); “Not’ağane, Melenp’eronti, K’ut’unati, Miyaneti, Bangleti, Buyukleti, Nocağeni, M3’k’eri, Xusuk’ani, İsina, Abano, Ğaldidi, Cixa, Gediğişi, Gargadina, Mskibuğali, Nez’epuna, Kvam3iti, Dişkua”
• Moleni Sarpi (Sarp); “Kvaç’aç’i, Qonaquru, K’onaği, Gulbaxçe, P’ap’ati, Ruba, K’olombuli, Nez’iştude, Papulişqona, M3xulişqona, K'iliçocaği, Kvaepuna, Xurmaşqona, Oç’inaxuşoput’e, Xincipeteri, Eksavati, K'eremitxana, Cgirola, Rok’epuna, 3'amangana, Golaskiocaği, Bogina, Nomskibeni, Arabişqona, Nopa3xeni, Çaişp’ici, Atoinaği, Rak’ani, Oxvame, Ğaldidi, M3xulepuna, Ğarva, Geç’va, Qomurzeni, Oç’inaxuşoput’e, Didimegza, Ç’it’amegza, Qomurqona”
• Sumcuma (Üçkardeş); “Demiroğlişqona, Orç’alişqona, Kvanoğamisa, Çivilişqona, Cgirola”
• Koprici (Köprücü); “Armutduzi, Esentepe, Xalbaşi, Xemşillikoyi, Banik’i, Ba3xana, Gubi, İnç’k’ale, K’azarma, Mağara, Ç’aneti, Xacoğlişdaği, Cefuk’a”
• Şana (Kayaköy),
• Çauşli (Çavuşlu),
• 3’k’arişti (Subaşı); “Kuşanasti, Sauzurgi”
• Ç’anç’axuna (Çamurlu),
• Xemşilluği (Kazimiye),
• Xendek’i (Hendek),
• Xigoba (Başoba)

Borçxa (Borçka)
• Jurxinci (Çifteköprü); “Gurşati, Omjore, Xoxara, Civati”
• Saxandro (Fındıklı); “Başkoyi, T’aginz’e, Ç’armak’iti”
• Çxalazeni (Düzköy); “Vardvaniti, Tapla, Txoriti, K’ont’iati, Yastaroni, T’amaxeni, Çirati, Ç’ati, Ç’aniti, Ç’armati, Amalani, Ayano, Bogati, Boroxmeti, Gorgodi, Dobiradidi, Tutunluği, Txiruna, Rak’ani, Saliskuri, T’aşgemi, Kvam3’k’ili, Çirdila, 3’k’artoli, Ç’ink’ağali, Ç’k’onuna, Xamik’ovanluği, Cgirazeni”
• Xanduzi (Demirciler); “Dak’varğali (Küçükköy), Vaneti, K’ostaneti (Kestanelik), Lepati, Makreti (Topçular), Mirvati, Ovru, P’anç’urati (Pancarlı), Sulaniti, T’ronoput’e, Piçxeti, Put’k’arati”, Mamanati (Elmalık); “Bakana, Bağup’ici, Gelvoxunale, K’alva, Moğveni, Oxormele, Ğaldidi, Ğarğoma”

Arkabi (Arhavi)
• K’ap’istona/K’apisre (Kale mahallesi),
• Musazade (Merkez mahallesi),
• P’ayant’e (Hacılar mahallesi),
• Ç’armati (Cumhuriyet mahallesi),
• Başkoyi (Başköy); “Eladixa, Mastak’a, 3’alenopa, 3’k’armele”
• Baxta (Kireçlik),
• Cgirazeni (Kemerköprü); “Ğalat’a”
• Gidreva (Dereüstü), “Gogva”
• Gyaznoyona (Güneşli); “Takamandeni, Exrema, Noncexeli, Op’urmole, Borgali, K’ik’in3aşrak’ani, Mç’eşiğali, Kvagamarderi, Kvak’un3’uli”
• Durmati (Ulaş); “Armoni”
• K’amp’arna (Dikyamaç); “Zeni, 3’k’armele (Akıncılar), Kvadesmindi, Kvamurgi, 3’k’arini, İsieti, Nopandreni, Ank’ona, Gemrak’ani, Tuntuşona, Maxi, P’rak’i, Jinokoe, 3aşona, Kamileturiğali, Karmat’eğali, Nişağule, Pezurgi, 3’k’ak’ut’uli, Op’urmole, Exrema, K’ik’in3aşrak’ani, Ç’k’eşiğali, Hekalemp’ici”
• K’op’t’one (Gürgencik); “Bogina, K’ağaç’luği, Meaç’veri, P’lak’i, Poğari, Kvak’un3’uli, Şk’ap’aci, 3’inek’geç’k’aperi, Ç’uburepuna, Şk’ap’acuriğali”
• K’ordeliti (Konaklı); “K’adoğlidaği, T’ak’ozişt’oba, Ceğani”
• K’ut’uniti; Jilenk’ut’uniti (Tepeyurt), 3’alenk’ut’uniti (Şenköy),
• Lome (Yolgeçen),
• Napşiti (Şahinler); Jilennapşiti (Yukarı Şahinler) “Gencironi, Xçinigelağureri, Ap’onğala, K’ik’ivati”, 3’alennapşiti (Aşağı Şahinler),
• Nobağleni (Yıldızlı),
• Yak’oviti (Kavak); “Lancğona, T’uk’mene, Agara”
• Ortakoyi (Ortacalar),
• Ot’alaxe (Sırtoba); “Ç’anç’axepuna, Orç’i”
• P’ap’ilati (Arılı),
• P’ot’ocuri; Jilenp’ot’ocuri (Soğucak), 3’alenp’ot’ocuri (Dülgerli),
• Jilenk’ap’isre (Güngören),
• Sidere (Derecik); “Cibagati”
• Suxuleti/Ku3ubeti (Küçükköy); “Gulavati”
• Sumğali (Üçırmak); “Met’iberi, Kvaxerxi”
• Sumepeti (Üçler),
• Parexi (Boyuncuk),
• Ç’uk’alvati (Kestanealan),
• Pilargeti (Ulukent&Balıklı); “Bardi, Bağva, Emeniati, Luk’umxalina, Jinpilargeti, Bardiduzi, Bağuditi, Bor3i, Gampu, Gursuşona, Dadişona, Ezizişona, Elimeşduzi, İlyasişona, İnç’urna, İsina, İşonona, K’amp’arnaşp’ici, K’ayabaşi, K’inyazişona, K’oruluği, K’ot’ilişona, K’oparmalişi, Livanzeni, Mağara, Meyak’ap’inoni, Met’iberi, Mokteri, Noxoceni, Oine, Omatxore, Omjore, Omurğali, Op’urmole, Oflişduzi, P’ant’aşona, Sap’arişona, T’op’işona, Uçadaği, Kelalişona, Kvanusa, Kçingelağureri, Ğvarği, Ğuşobğe, Çebinaşi, 3’k’artoli, Xanumişduzi, Xacalişona, Caşona, Fit’ozişona, Karmat’eğali, Borxina, Nezepuna”

Vi3'e (Fındıklı)
• Abunoğa/Abusufla (Aksu mahallesi); “Elak’re, Vak’eli, Mek’avrati, Oç’urç’ale, P’erp’u, Kuba”
• Gesiya (Tatlısu mahallesi),
• Vi3’enoğa (Merkez mahallesi),
• Toro3i (Liman mahallesi),
• Paçva/K’alo (Yeni mahalle),
• K’urt’ume (Ilıca mahallesi),
• Ğavra (Hürriyet mahallesi); “Atmacapeşavla, Aleskiri, Budiva, Serbasanepeşavla, T’airoğlişavla, Çebinapeşavla, K’enk’e, Noomeni, 3’k’arğali, Abugza, Avlaşgomtumani, Bazuğişavla, Gergavati, K’oru, Meaxvaloni, M3’k’opuna, Nermanati, Nok’epreni, Nolivadeni, Nonçxomeni, Nost’ameni, Noğali, Omerişavla, Oxorişgomtumani, Jilenlivadi, 3’alenlivadi, 3’k’artiğali, Ç’ala”
• Mek’iskiri (Sahil mahallesi),
• Abuulya (Çağlayan); “Balabani, Lavaşa, Nane, Ortakoyi, P’ai, Kvaşxinci, Açxozli, Axvani, Gurcizeni, Lağubi, Mağluti, Sağlari, Simaoni, T’aşçimağara, Pandi3’k’ari, Pe3an3ori, Kokro, Xamzazeni, Cehernemğali, Cumenik’i, Fidanluği, Asisai, Gegza, Golagza, T’unya, İsina, K’oruluği, Mont’ra3eri, Nodik’eni, Puksi, Kakaskuri, Kvakçe, Ğalişka, Ğaluça, Ğecidolok3aperi, 3’oğori, 3’o3’oloni”
• Gurupiti (Yeniköy); “3’alengurupiti, Jilengurupiti, 3’alenxemşilati, Jilenxemşilati, Borgali, Gargadona, Gebironi, Doxmeli, Duduskuri, Duvanişona, Zurgi, İsina, K’irk’i, Luk’umxalona, Luxexeri, Nez’epuna, Nobağule, Nok’alive, Nolivade, Nomk’yapule, Nosik’ale, Nopat’eni, Nokumeni, Nokurdeni, Noç’ağane, Nt’ra3eri, Ok’inçe, Omeritente, Omeriş3’k’ari, Omjore, Omjoreşk’udeli, Onçxore, P’orp’oli, T’obalonduni, Kvanç’oreri, Şak’uçxe, 3’k’arti, 3’k’aroşumoni, Ç’orç’ona, Cinarezurgi”
• Mzuğu (Sulak); “Danz’ona, Zadixa, K’arbağu (Şentepe), Met’askuri, Okura, Senozli, Geçxap’oni, Zeni, Tesmeşe, Tikme, İdra, İsina, Meşeduzi, Nez’ona, Oğlik’oni, Sk’alağali, Skibazeni, T’obalaxt’i, Kvakçe, Şk’ivazeni, 3’k’armele, Calepuna, Caşobğe”
• Mo3xora (Kıyıcık); “K’ont’ive”
• Sumla (Sümer); “K’ut’uniti, Nomarak’i, Yaiç’i, Sermeni, Sumlanoğa, Kvaxule, Ğoncoti, Xazara, Baçkağali, Selimi, T’obaşduzi,”
• Rak’anik’a (Tepecik); “P’et’eskiri, Zebeliti, K’oloci, Nomandreni, Ç’açxuri”
• T’revendi (Derbent); “3’alent’revendi, Jilent’revendi, Bindva, Nap’eti, Armoini, Delaxmet’işavla, Gemçvati, Tudenst’asi, Turkiştudele, K’urt’uğali, Nolobeni, Okti, Suconduzi, 3’alenğali, 3’k’arigza, 3’k’ark’uk’uma, 3’k’armele”
• Pi3xalasufla (Arılı); “Aile, Bulak’o, Turnaşavla, K’adişavla, Cameşavla, K’uruşavla, Mzaine, P’azine, Açiğona, Bulizeni, Gargadi, Gelaxunoni, Dadalavla, Di3xona, Turnazeni, K’ik’inaşona, K’ara3’adixa, K’varbağu, Limxanapuna, Melekteri, Merzeduzi, Mont’re3i, Nez’ona, Nobağene, Nomk’yapule, Nosiruba, Nopat’eni, Noxak’ene, Yobiduzi, Oine, Ombrepeti, Omjore, Ont’k’olepe, Oxvame, P’ap’uzeni, Jilenmelikteri, Skanderğali, T’epe, Ust’axmet’işlivadi, Kaklapi, Kvalona, Kvarbe, Ğesti, 3’a3’k’uneri, Xacalişona, Cagvari”
• Pi3xalaulya (Gürsu); “Başkoyi, K’ancakoyi, 3’ak’odoni, Bayamişavla, Terzoğlişavla, Lodapeşavla, Paşaşavla, Kurdişavla, Ç’evatişavla, Bo3ona, Gerdosume, Geçit’i, Goloskuri, K’ak’ele, K’aradaği, K’vamandixa, Mamandixa, Mont’re3i, Nobağule, Nonz’ğameni, Nora, Not’oroce, Oine, Omoxale, Omjore, Sa3axi, Pinarona, Kvanaçini, Kvat’axeri, Ğonoba, Çaluğuzeni, Çurnağali, 3’k’armele, Xacoğlişona, Ç’ink’amağara”
• Ğayna (Ihlamurlu); “Zenimoşi, K’alkanli, K’okvaskuri, Mandremosi (Yemişli), Okura”
• Çuk’uliti/Abuxemşini (Aslandere); “Meurzena, Oçamreti, Şirğori”
• 3ati (Saat); “Toxumi (Tohumlu), Nez’ifişavla, Odobaşişavla, Çelengişavla, Ç’k’emişişavla, Bak’i, Beyazali, Golagza, Dogzeni, Dolozeni, Zeni, Temelişi, İbik’işduzi, İnç’erepuna, İsina, K’abilişona, K’umuşi, Omçananik’i, Ruba, T’raşi, Kereçxana, Koseşona, Şenluği”
• 3’upe (Beydere),
• Ç’anap’eti (Meyvalı); “Tolimçxvana, K’aralikoyi, Kibarişavla, Çxant’ikoyi, Xemşelati, K’orxona, Mandreç’veri, M3xulizeni, Mğesti, Çarçağani, 3xembrona”
• Ç’urç’ava (Çınarlı); “Andravati (Gökçetaş), K’ilava (Kilittepe), Savaskiri (Kirazlı), Nomp’rane, Ç’enneti, Xok’ovati, Altunoğlişavla, Berbatoğlişavla, Geduğişavla, Duli3’aşavla, Zorlişavla, Tudenavla, Tuiloğlişavla, K’ot’iloğlişavla, K’ulek’oğlişavla, Mununişavla, Omeroğlişavla, Osmanoğlişavla, Jinavla, Rizinalişavla, Selimoğlişavla, Pupoğlişavla, Çamangavla, Xachusenişavla, Fanoğlişavla, Amgvaneti, Anz’ğali, Beşkidi, Genazuk’i, Golaoba, Elak’re, Zendidi, Zeni, Zurgi, K’oloci, K’oru, Memet’elişi, Nez’makvala, Nez’ona, Nolangvane, Nomoxeli, Nosuleni, Noğeceni, Oine, Omjore, Oxort’ut’oneri, P’aç’andixa, Selamsona, Kvat’axeri, Kereçxana, Ğaldidi, Çimçiopuna, 3’k’artiğali, Ç’ubrona, Xolonidi, Famk’ude”
• Xara (Hara); “K’ozmağa, Demirişavla, K’adepeşavla, K’avazoğlişavla, K’aralepeşavla, Memişişavla, Yobişişavla, Ruk’eşavla, Kitapçepeşavla, Koroğlişavla, Kosoğlişavla, Xocoğlepeşavla, Camek’ala, Gelaskendi, Genç’ereri, Doxvaminoni, Duç’k’aşa, İsina, Mtutişobğe, M3’k’adona, Omoxale, Omjore, Stama, Karmat’eğali, 3’k’aromani, 3’k’aroşumoni”
• Xemşilati (Yaylacılar); “Badurin, Goloskur, Duxan, Mesazlar, Omuxale, T’açiman, Koka3or”

Art'aşeni (Ardeşen)
• Metisti (Barış mahallesi); “Ap’açi, K’aracaavla, Micgure, Mşkeropunaruba, Çororuba”
• Noğa (Merkez mahallesi),
• Ok’ordule (Yayla mahallesi); “Avlalivadi, Bak’oğliosmanona, Devrişona, Tuden3’ari, İsina, K’amaşani, K’asavati, K’ula, K’urt’iavla, Memeona, Meşeluği, 3’alenona, Micgure, Nolivade, T’obasti, T’urçiona, Pa3xape, Port’ok’alluği, Şumelevati, Çeşona, 3’aribaşxuri, Cakşişona, Cinilivadi”
• Siati (Baş mahalle),
• Put’ra (Bahar mahallesi),
• Kvanç’areri (Elmalık); “Badalaavla, Terziavla”
• Ç’iç’ivati (Şentepe),
• Cibist’asi (Yeni mahalle); “Bainaavla, Tainaavla, K’ulik’ançona, Xomopina”
• Furt’ona (Düz mahalle); “Roşi, Cesvaraponi”
• Ağvani (Seslikaya); “Avaç’iavla (Çavuşoğlu mahallesi), Alik’iavla (Baş mahalle), Banik’iavla (Şeremet mahallesi), Evit’eti (Dere mahallesi), Tudeniavla (Dede mahallesi), K’ant’evast’asi (Şenyamaç), Moraliavla (Yavuz), Osvaraponi, Cenuk’u (Türbe mahallesi), Zurgi, Txirona, Meşk’amxuri, Mt’auru, Nonçereni, Noğeceni, Sk’indona, T’afaavla, Pertek’ala, Kvamç’ita, Kvat’avli, Kvaşuba, 3’arik’ala, 3’arinçxuru, Xendeği, Celazeni, Ceğoburi, Cixali, Caurimek’ap’inoni, Baç’i, Maxat’oba, Cexunt’oba, Let’ona, M3’upona, M3’umonişk’ala, T’obaşk’ala, Ç’aç’aona, Cennemina, Balagina, Xocibadi, Xincitude, Rak’animele, Xomuyiniavla, Dutxuriruba, Dutxurizeni, Let’amç’itona, Kvamç’udi, Kvaok’oşk’oreri, Buna, Kvaoron3inoni, Karmat’eruba, Ziyaavla, Cenuk’uavla, Xaciruba, Ç’orğuni, Mek’açoniruba, K’ulaberiavla, Tubbeavla, Ç’erona, Nobağule, 3’ariçxuri, Veloğliavla, Çoroğliavla, Sutlioğliavla, Yegenoğliavla, Muftoğliavla, Tersiavla, Xaciavla, K’urdoğliavla, Çavuşoğliavla, Ceçxasanoğliavla”
• Ağeni (Beyazkaya),
• Bak’va (Yamaçdere); “P’ap’aineti, Rak’ani, Ğumencaavla, Çimbriavla, Çirağiavla, Xasaniavla, Cancaavla, Cevreriavla, Ap’aç’i, K’aveşk’ala, Molozeni, T’obalayla, Çaluğuzeni, Furt’onaabca, Kvani3’aruba”
• Dutxe (Tunca); “Zendi do Ç’irina (Ortaada), Nobağule (Konak), Perteti do Çurdoğliavla (Düz mahalle), T’axori, Xalik’ana (Şenyuva), Xok’ovati (Esentepe), Celaisk’uri (Kirazlık mahallesi), İsina, K’ant’ivati, Livadik’udeli, Omcorerak’ani, Onamosi, Oşk’enanionamosi, Oca, P’oğona, Rubameleniona, Çerkinizeni, 3’arikşe, Fetaavla, İprikçeşi, Ç’arxirak’ani, Ç’umayida, Depanirak’ani, Goktoni, Ğalatik’ona, İnt’ori, Kvayti, Lardivati, Mandreruba, Mğesti, Movri, Mulona, Muxudoni, Nanç’eri, Neknari, Nok’ot’ule, Nolivade, Txirona, Omç’apule, Omjvabule, Rak’animele, Sidere, Şaşk’eni, Şoraxi, Terteti, Zirzeni”
• Zenimosi ( Yurtsever),
• Timisvati (Köprüköy); “Mit’ati, Çerana, Betiçoi, Xincip’ici, Bulizeni, K’uk’loma, Notena, Nolivade, Ğulivati, Çeranazeni, Biliona, Golamturi, Dididaği, Elap’ici, Vula, Livadik’udeli, Meoruba, Norigunz’e, Operidaği, T’ask’uri, Poğarina, Karmat’eruba, Kvam3xeni, Kvam3’k’uli, Şainik’aya, 3’alelivadi, Ç’eç’auça, Xamilivadi, Xebağu, Celaboni, Celazeni, Celaxunoni, Cilemona”
• Tolikçeti (Duygulu); “Aleksoğlepe, Francoğlepe, Abaşinaona, Vask’ilisk’uri, Vula, Zurgi, K’isulaona, K’unuxiona, K’ufezeni, K’inya, Nosik’ale, Ç’exuona, Cem3’omilu, Fişnaona”
• Maxat’oba; “Gza3’ale, K’aracozona, Çibariavla, Cefilit’e”
• Mexeniti (Şenyurt); “Ot’obaşe, Yoviti, Molaç’veri, Ok’omç’irada, Bağuk’uçxe, Nok’uk’are, T’obak3aperi, K’ap’ula, Onz’inapu, 3’ariti, Nourz’ene, Nok’ak’it’e, Mtuti3’ameri, M3’uruba, Mç’onona, Noç’eproni, Onçxure, Mek’isk’iri, Kurişepxe, Lik’udi, Kurişobğe, Baç’izurgi, Kvat’axeri, Oxvamurak’ani”
• Mut’afi (Gündoğan); “Berxa, Veisiavla, K’aniavla, K’arosmanoğliavla, K’uleciavla, Selimoğliavla, Çeliğiavla, Cencaloğliavla, Arap’ina, Bak’amandre, Baç’i, Boyenz’ğemi, Godixa, Golagza, Dağiona, Dove, Zumadi, Merzek’udeli, Molaçveri, Nobağule, Nop’açeni, Nosveni, Nosine, Noprinzeni, On3ark’u, Ğecek’ule, Çubrididi, 3angiloni, Ç’orç’ona, Tişi3’ari, Noçambre, P’laç’i, Sifadixa, Onçxure, Nokarmayeni, Binexona, Mç’onona, Xarat’i, Bauruba, P’int’oavla, P’it’acari, Patarat’i, Omcore, Çereçxana, Fadinalivadi, 3’ask’uri, 3’ask’urinaona, Mtutona, K’onağiavla, Mbulona, Xamzoğliavla, 3’ik’urina, Nuk’umxona, Flamuriona, Kva3i3ilona, Ç’arğuni, Xamiona, K’inçiona, Opan3u, K’orzati, Ferxat’i, Pirigiavla, Beşk’eti, T’uzxana, Meradaği, Puksona, Nezigamaç’veri, Txiriot’axu, 3iprona, Melenizeni, Molenizeni, Zilamacurci, Oxvame, Namazakva, Beçarona, Abaşona, K’asimoğlona”
• Noğeceni (Manganez),
• Yanivati (Bayırcık); “Dobira, Tudeniavla, Ciniavla, Doxvamu, Tamlona, Tudenzeni, Txirona, Mşalina, Omrona, Rak’animele, Skinda, Ç’arğuni, Ç’ubrona, Cinona”
• Omcore (Güney); “Amatipxeavla (Tepe mahallesi), Axmet’epeavla, K’arbapeavla (Düz mahalle), K’ork’ot’epeavla, Mşkerona (Kumarlık mahallesi), Şabanepeavla, Çukurepeavla, Xaciavla, Asutixa, Ba3’aona, Bulik’omati, Donik’eti, İsina, Memişixasanona, T’op’ona”
• Oce (Yeniyol),
• P’alivati (Sinan); “Bibi3’aavla, K’adioğliavla, Nizamiavla, Selimiavla, Kağanaavla, Cileniavla, Abjap’ici, Alik’izeni, Amedoğlona, Bocena, K’orzati, 3’aritoli”
• Salonçe (Armağan),
• Sifati (Pirinçlik); “Zurxa, K’oda, Mamala, Xaşimiavla”
• Pilergevati (Akkaya); “K’ak’aliavla, K’arak’urçiavla, K’arap’et’iavla, Merzeavla, Mollak’asimavla, Mcveriavla, Yusufoğliavla, P’arip’aavla, Şemlaavla, Xasaavla, Zayna, Timk’ule, K’avezeni, Liva3’ari, Meleniavla, Noğeceni, Nombane, Oxvame, Sitori, Subaxçe, T’ağanisirt’i, 3’alekteri, Ç’uburdidaği, Cinlivadi”
• Ğera (Işıklı); “Bağuk’uçxe, Makvaliguri, Nop’romule, T’at’uona, Roi3ine, Alağaavla, Onz’inapu, Gupi, Baç’i, Nonç’eroni, K’ik’iya, O3angiloni, Ç’ask’uri, 3xenimeolapuri, Kvasenduği, Kvanoğamisa, Gola, Zabaavla, Meyoç’veri, Mcakçoni, Lok’a, Kasavati, Noprinzeni, 3’aroşume, Çeçxurona, 3’arik’ap’ula, Axmeriavla, Seydoğliavla, Gunz’enoğa, Nocağeni, Deliavla, Mahaniavla, M3’iriavla, Xan3’aavla, Lik’udiavla, Karmat’eavla, Tumbi, Non3’orale, Nok’ak’it’e, Kvamurgi, Let’amç’ita, Tolimçxona, Nourz’ene, Yapazona, Saatç’indaği, Kvamangana, Kvamek’ap’inoni, 3’aritoli, 3’aribaçxuri, Xacamet’iavla, Yak’ubiavla, K’uç’uğaliavla, Tantuavla, Axmeriavla, Seydoğliavla, K’afk’amaliavla, Pirpiloğliavla, Omeroğliavla, Çeleşoğliavla, Yanuğiavla, K’araxasaniavla, Memişoğliavla, Mollamurtazaoğliavla, K’onağiavla, K’alyonciavla, Memişinaavla, Çebiavla, K’asimoğliavla, Batumoğliavla, Kotoğliavla, K’aroğliavla, Xat’oğliavla”
• Şanguli (Doğanay); “Andoğliavla, Ali3’ona, Buna, Zanuruba, İslamiavla, Memişoğliavla, M3xulixombula, Nomandreni, Çibaroğliavla, Cameavla, Boşnaği3’ari, Bulicet’axeri, Bunamandre, Gamantxoreri, Gamarak’ana, Zenginiruba, Zurgi, Tentarak’ani, Tudezeni, İni3’ari, İsina, Nizali, Nok’araveni, Nopat’eni, Yobiona, Omcore, Sk’uroxombula, Uriaçe, Karmat’egolagza, Kvat’axeri, Ğrunk’şiruba, Ç’arğuni, Çelti, Çilisa, Cinrak’ani”
• Z’ğemi; “3’aleniz’ğemi, Cileniz’ğemi”
• 3’aleniz’ğemi (Aşağıdurak); “Muşk’ala, Ç’axi (Kirazlı), Ç’irixinci, Cixali (Düz mahalle), Binciliavla, Davitiavla, K’ulaberiavla, Nizamiavla, Yağiciavla, Ofliavla, Sarabiavla, Xut’t’iavla, Brak’aavla, Langonepeavla, Unciavla, Çunguşiavla, Çauşoğlepe, Civaavla, Bali3’aavla, Demirt’aşiavla, Mamut’iavla, Mevludiavla, Cileniavla, Abjap’ici, Ap’t’ezeni, Bainoğlizeni, Derengola, Dobira, Zizeni, Tabilimeşe, Tabiliruba, Topalicelagza, Tudenlivadi, Tudenovaju, Txombona, İsiluği, İsina, K’aralivadi, Lemşona, Let’antxoru, Lorigunz’e, Melelivadi, Melenk’ale, Ngola, Nezmononi, Noberge, Ont’olopu, Onşxure, Oran3’inoni, T’ap’rik’e, T’urçimeogza, Kvamsk’ubu, Kvam3’uli, 3’alengola, 3’arik’op’a, 3’arimangana, 3’arinteli, 3’arini, 3’ariya, 3’arikşe, Ç’anç’axona, Ç’urbona, Celazena, Cilenigola, Cinioşvaju, Corcona”
• Cileniz’ğemi (Yukarıdurak); “Baçivati, Dobira, Zimati, Tudezeni, K’itizeni, Nok’apte, Omcore, P’ulaç’i, T’obari, Kvadidi, Kvazeni, Kvaşuba, Ç’orç’ona”
• Ç’umaida (Eskiarmutluk); “Goktoni, Sidere, Şaşk’eni”
• Xocibati (Akdere)

Vija (Çamlıhemşin)
• Abiçxo (Köprübaşı),
• Mek’aleskiriti (Dikkaya); “Beica, Golazeni, Zibari, K’inya, Meleniçoi, Naxra, Cileniçoi, Setariavla, Seferimezre, T’ask’uri, 3anamezre, Xincip’ici, Ceçelumu, Anamorderi, Ağanilevadi, Buğuzeni, Binezona, Gamak’udela, Gamarak’ana, Damlivati, Zenimosi, Tudelevadi, Txombugamagza, İsina, K’odak’ap’ula, Meleavla, Olast’reji, Olimxone, Omcore, Oşvaju, Selimilevadi, T’ask’uzeni, Kaçidixa, Kvadidi, Ç’emunalevadi, Xaliçona, Xandaği, Xunduzilevadi, Cinilevadi”
• M3’anu (Topluca); “Badgina, K’olenizeni, K’ot’unadixa, Namandreni, Partina, Ğerevati, Çerana, Cinopa, Bet’evat’a, Botronca, Eozena, K’amp’arona, K’urik’ast’a, Maselevati, Kvak’ari, Celevat’a, Tudelevadi, Meloxori, Nezepona, Nosik’ale, Omcore, Çotovati, 3’ada, Ç’orç’ovadixa, Nok’irk’eni, Cexunoni, Saridixa, Masarona, Didiruba, Zist’o, Oroç’e, K’ok’luxi, K’omat’i, P’inç’u, Çetek’alivi, Dortini, Sayakt’uri, Nozona, Lelvani, Met’avli, Golazeni, Ta3’ik’eri, Limbo3ona, Txirona, Nobağule, Didacelaperi, 3’ariğuli, Ziborçi, Xulinta, Noxvemi, Karmat’eruba, Cinice3’omilu, Tudenice3’omilu, Demiri3’ari, Bucği3’ari, K’urk’ula3’ari, Kunuoruği, Tudenixavi3’i, T’alazeni, T’asi3’ari, Kvat’axeri, M3xulizeni, K’irsula, Ç’aç’axona, Çopunimeşe, İst’erona”
• Komilo (Muratköy); “Tolikçeti, Lazivati, Onçxure, P’ip’eriti, Cinopa, Babadaği, Zurgi, İsirluği, Lat’ombru, Oç’inaxe, Kvamurgi”
• Ğvandi (Çayırdüzü); “Tudeniçoi, K’arap’inaona, K’aç’enevati, K’ok’ovati, Yağiciavla, Oxoriceç’veri, Sk’urdi, Ğorisk’urdi, Ç’ilaxi, Çoyepemelenk’ale, Çurdiona, 3xemrona, Akra, Didiruba, Dolot’axu, Evrezeni, Hiprona, İsina, Kvayti, Mxuşk’ala, Mxvena, Omot’e, P’et’revati, P’izmalivadi, Tudenilivadi, Xasaona, Xut’işi”
• Furt’unaşi jileni oput’epe; “T’ezina, Mak’revisi, Kiuşiva, Çinçiva, Mollavesi, K’olona, Meidani, K’obuca, Çat’i, Eleviti, Varoşi, K’aleibala, Verşenbegi, Xala, Mik’ronk’avaği, Livik’ç’ak’isli, Kesmanmenevari, Golaboga, Canutdobira, Canuti, Xolco, İlica, K’avrani, Balakçori, Akrak’, İnt’k’ari, Ongole, Sano, Cixve”
• K’açk’arişi oncvinalepe; “Abu3ori, Dastavi, Didigola, Didizuğa, Turilevcari, K’omati, Moğonarak’ani, Nozona, Ombole, Sataple, Sevri, Sanduği, T’a3ik’eri, Karmat’edololast’reri, Kvaburç’uli, Çauşi3’ari, 3irpona, 3’aleningola, 3’aleniceçelumu, 3’aribaçxuri, 3’arik’ançeni, 3’ariğuli, Xamip’iji, Cileningola, Cileniceçelumu”

Atena (Pazar)
• Devrişi (Gazi mahallesi),
• Duduvati (Güzelyalı mahallesi),
• Tudenibulepi (Kirazlık mahallesi),
• K’uk’ulati do Larozi (İkiztepe mahallesi),
• Noğa (Merkez mahallesi),
• Noğadixa (Cumhuriyet mahallesi),
• Kvakçe (Beyaztaş mahallesi),
• Şileriti (Soğuksu mahallesi),
• Cinibulepi (Zafer mahallesi); “Eyubiavla, Terziavla, Tonialiavla, İmşiriavla, Maminaavla, Samseavla, Ç’at’uriavla, Cameavla, Cancaavla, Bergaliavla, Monoroba, Ok’inçive, Karmat’eğali, Çai, Çurdaliavla, 3’inoroba, Fevzulaona”
• Avramiti (Güney); “Eyusirt’i, K’amberik’oda, Mevlendixa, Nap’e, T’oxt’eavla, Tairik’oda, 3’iginiavla, Ç’eğazeni, Mulaç’iladi, T’axeri, Çarbazeni, Xaç’isirt’i”
• Aranaşi (Darılı); “Arak’ani, Bailivadi, Baxadariavla, Goragaderi, Emtume, Mençoona, Nebiğali, Nezore, Oruba, Çinari, Oşk’urizeni, Oxorilivadi, P’a3’eostulina, Salamsona, Saramet’i, Çeremitxana, Çeremitxaşdaği, 3’ap’alağali, 3’ariti, Xanz’iğali, Xist’ona, Xocaalilivadi, Xocoğliavla”
• Apso (Suçatı),
• Açaba (Bucak),
• Başkoyi (Başköy),
• Bogina (Tektaş&Şendere),
• Dat’ivati (Handağı); “Bilaliavla, Devrişoğliavla, K’uşamediavla, Lalaxi, Melayva, P’ap’uç’iavla, Şaraboğliavla, Xuk’aniavla, K’axuruba, Zurgi, Xandak’a, 3’aristi, Oxvame, Çele3’ipri, Nasivati, Cegza, Nolivade, Tudezeni, Maçxa, Baç’i, Nez’ina3’ari, Libalinaona, 3’iprizeni, Tibuç’ik’omat’i, Dolozena, Nomsfeni, Pavricet’omaloni, Omcore, Mç’onona, Bemuona, Baynaziona, 3’aritoli, Curdulizeni, Çiliserak’ani, K’iblerak’ani, Rubarak’ani, Omç’apule, T’aminç’o, K’ayineti, Dove, Kvauça, 3’arik’udeli, M3’oruba, Nopat’eni, Sarap’eni, Ğviniruba”
• K’u3’uma (Hamidiye),
• Veneği (Örnek),
• Zanati (Derinsu),
• Zeleği (Balıkçı),
• Tordovati (Sivrikale); “Eyubisirt’i, Mollak’asimgolayona, Urmelepe, Pangupe, Ğazigolayona, Çuçuk’epe, Bilon3ona, Burğuna, Gamaç’veri, Tamiati, Noğap’et’i, Noğaceni, Nuk’ugunz’e, Orç’epe, P’alaavla, Çangati, 3ipuba, 3xot’una, Ç’oruna, Xerk’i3’ale, Xuseavla”
• İlast’asi (Yemişli); “Kvacenç’areri”,
• K’it’ati (Aktepe); “Alağape, K’ust’ape, Yangunepe, Baç’i, Mançxot’i, Mu3’anak’oru, 3’arini, 3’ip’ula, Ç’et’ava, Xaç’i”
• K’osk’ovati (Hisarlı); “Alik’oğli, Bini3’a, Ek’va, Eçek’a, Xalit’epe, Ağak’oru, Elena, Zelena, Luğigolayona, Morderona, Ombruna, P’iast’oni”
• K’ost’anivati (Dernek),
• K’uzik’a (Elmalık),
• Lamğo (Yücehisar); “Bayaminape, Tisuzepe, K’alyoncepe, Mutinape, Xacoğlepe, Cğanivati, Eksaruğe, Livadik’udeli, Onalivadi, Jilenilivadi”
• Mamak’ivati (Irmak); “Bompona (Kaynaklı), Demircoğliavla, K’aboğliavla, Paçilati (Ardaklı), Ç’eriavla (Adaklı), Cerecivati, Ak’rana, Gamarak’ana, Dolozena, Eşedurak’ani, Zenididi, Txombona, K’op’aliceninteri, Makvalona, Melenk’alena, Mosik’alena, Nozak’ik’e, Nomsveni, Nop’at’eni, Noç’alimle, Osmanalizeni, Rak’animele, Rubap’ici, Sarap’eni, Seferoğliona, T’uk’uona, Kvauça, Kvakçe, Çerana, 3’arip’ici, 3’arişume, Xociva, Cedai, Cundurizeni, Argunicet’axeri, Melenk’ale, Osp’iride, Xaydariona, Cenç’vena, Nozak’ik’eğali, Noç’alimleğali, Pinçoronağali”
• Meleskuri (Ortayol),
• Melyati (Merdivenli); “Balabani, Adabucaği, Ardine, Arnusati, Aşiğinaona, Timerduxa, K’ark’aloni, Memişindaği, Not’ik’ane, Orubak’ale, Or3ona, Orubamele, Oşk’enalizeni, Karmat’eğali, Ç’ubruna, Xocazeni, Cenneti3’ari, Cuneli”
• Mermanati (Akbucak),
• Mesemiti (Topluca),
• Noxlamsu (Yavuz&Hasköy),
• P’ap’ati (Papatya),
• P’ap’ilati (Sessizdere); “Bat’mazi, Bilali, K’arxane, Nasivati, Nasufiavla, Nebioğliavla, P’ap’ucepeşiavla, Pialeavla, Ğut’eavla, Çukuriavla, Ç’oç’onaavla, Alipaşanalivadi, Astarak’ani, Ağemina, Demirinazeni, Emineona, Zurgi, Tatimbara, Tudenilivadi, İni3’ari, K’aravati, K’omat’ina, K’urt’ivuri, Mak’izeni, Muradoğlizeni, Seferiona, P’ap’unaona, Sakvariti, Salamsona, T’obalamgvani, T’op’izeni, T’uxaliona, Piruzizeni, Karmat’elivadi, Karmat’eğali, Ğuşuruba, Çxak’ana, 3arak’ani, Ç’orona, Ç’ubunak’aya, Ç’ubritude, Camelivadi, Ceşk’vaperi, Himuk’ale, Fafunaona, Bada3’ari”
• Sap’u (Ocak); “Balaxiavla, K’ayt’azinaavla, Muft’oğliavla, Balağabaç’i, Mcvabulona, Nobacene, Omcore, Çilise, Xamamina”
• Sitori (Kayağantaş),
• Sk’efenivati (Sivritepe),
• Suleti (Dağdibi),
• Surminati (Kuzeyce); “Emba, K’amp’arona, Leçere, Mtutionz’ere”
• T’alvati (Tütüncüler); “Anapuri, Ç’ebamçxuna, Ç’iladi, Dixak’vata, Dologza, Elagza, İst’uruna, Kat’ori, K’andğuna, K’ikidi, K’ok’atriğa, K’usp’i, Kofeti, Kvamokti, Kvamule, Lomandene, Mç’imadixa, Mç’oni, Mecguruba, Mguleti, Molanç’o, Mzumexuna, Nezixangari, Nopat’ene, Ok’ont’aluri, Omcore, Onç’xure, Oşoşoroba, Pat’iç’iladi, P’ozoni, Semt’eti, Skenderi, Skinduna, T’abalamgvani, Xanati, Yiç’oçi”
• Ğulivati (Şentepe),
• Çingiti (Uğrak),
• 3’uk’it’a (Derebaşı),
• Xak’u (Şehitlik); “Daylaneavla, Doninç’eriavla, K’araliavla, Samseavla, Cameavla, Ada3’ari, Dologza, K’arak’aşiona, K’ara3’aona, Let’amç’ita, Monç’aliavla, Xak’uruba”
• Xanç’k’uni (Alçılı),
• Xaç’ap’iti (Subaşı),
• Xotri (Kocaköprü),
• Xudisa (Kesikköprü); “Demircoğliavla, Manceavla, Poyraziavla, Şiroğliavla, 3vit’i, Arak’ani, Nobağule, Omjore, P’laç’i, Katrağa, 3’ariavla, Xuxaste”
• Xunari (Aktaş),
• Cabati (Sulak); “Buna, Liğat’a, Noğaceni, Opsidi, P’rinzuna, Kvan3xeni, Çurdiduzleme, Celagza”
• Cacivati (Akmesçit); “Xoşneşinavla, Tik’amunduli, Onçxura, 3’aricexuneri, Xincati, Omsumaleğali”
• Cigeture (Boğazlı)

Ç’aneti (Lazeti) 1, İuri Sixaruliz’e, Batumi 1977
Lazuri T’ekst’ebi 2, Guram K’art’ozia, Tbilisi 1993