ANEGDOT'EPİ

- Bodişi, osurp’at’ıni, Erix Huber3 kiçinento?
- Vari, p’at’ıni!
- Aba, içinendat: tena ma goxolıt.

***
Dida: T’om, si 3’ik’vil zit’qvep3 xvarenkı.
T’omi: Şeksp’iri xolo xvaren3ı.
Dida: Ti3’k’ıma ok’o velaq’ape.

***
- Muzma 3’aneri rek, ç’iç’e boşi?
- Ox, teş geşa mu uça dğas vorek inolapiri.
- Vagmagebı, muşi geşa?
- Muma3’ık’ma kuvorekıda, amşvi 3’aneri vorek, dida3’k’ıma otxi 3’anero giniprtuk, mat’arebel3 jirxolo iz’ax, sumi 3’aneri renia.

***
Osurk lat’ariaşi bileti kiq’id.
- Mibgida, axal k’abas kip’idınkı, u3’uu komon3.
- Vemigida?
- İm3’k’ıma si komq’idi!

***
- Goluapiro, skani osuro ginibrtukı do xate sumi bağana maq’venuna.
- Mu giçkı?
- İnepi ase diaçkim3’k’ıma 3xovrena.

***
3’qarp’i3 ek’oxedes do çxom3 ç’opundes Somexi, Margali do Apxaza. Margalk okroşi çxomi oç’opu. Çxomkı exve3’ı:
- Gomt’i do mudga gok’o inart’i, xate geiq’unankı.
- Arti puti okro! Kimiopu3kin Margalk do çxomi 3’qarşa gout’u. Encar Somexis do tik xolo taşi mik3u. 3’utişi dinaxale arti puti okroşi mincet ginirtı. Bolos Apxazak xolo oç’opu çxomi do xve3’eba douç’qı:
- Çkimi okroşi çxomi, kom3’ii Margalişi do Somexişi mio3’urapu!

***
Arti k’ok’işi xolos gemkı din3’qu. İrk’oçkı dişkvid, arti Margalişi met’ik. Tik ondet gek’onçuru z’gaşa do te k’ok’is kidiç’qı 3xovreba. Vitoxuti 3’anaşi uk’uli ti ardgil3 majıra gemkı xolo din3’quu. 3o3xalo ginaskıd xvataxvale arti skvami 3iraskuak. Tik Margal3 dovz’ax:
- Margali, Margali! Ti3ali mudgareni moiği, namut vitoxuti 3’ana re vaiz’irı!
- Ğumu momiğio? Mxiarulo k’itxı Margalk.

***
K’oresp’ondent’i ok’itxı Saapxazoşi P’rezident’obaşi p’ot’en3iur k’andidat’is:
- Rusetışa kugacğunenano?
- Mu ragadi ok’o, ko!
- Evrok’avşirşa?
- Ko, muşeni vari! Ç’es işo-aşo kignuocinek sakmes do uk’uli kuvacğunukı. Saq’omaniot u3’u k’andidat’ik.
- Msoplitşa?
- Veşmalebe, ezma natese mukı muçu!

***
Arti maq’ale majıras ok’itxı:
- Kuças skvami z’ğabis koz’irınkı, arz’aş umoso musı ok’virık?
- Xolos çkimi osuri xom vegereni.

***
- K’osovoşa p’irvelo Rusepkı mişartes.
- Vari, K’osovoşa p’irvelo Somexepkı mişartes.
- T’elevizor3 bz’iri, muç’o mişartes Rusepkı K’osovoşa. Adgilobrivi ma3xovrebelepk vardepit doxvades.
- Gi3adi! Vardepi skani azrit misı gi3’oq’idesı?

***
Teat’rişi sagarderobos osuri gurmouliro uragadı komon3:
- Muk re gagaxangı, p’alt’oepişi matxile osur3 100 manetis arze!
- Gacini, mu şuba re muçu!

***
Dep’ut’at’is k’itxes:
- Muç’o at’are tavisupal dros?
- Dumas do vari saertot?

***
- Girti uk’axale! Douz’ax mili3ionerk qazaqis, namut şumili rdı do uşare şaras giniş.
- Veşomlebı, met’i para vamiğu!

***
Saçukari sumneri re: z’viri, vart peri z’viri do 3’igni.

***
Arti advok’at’ikı mangari damnaşave irsxı.
- Ox, p’at’ıni advok’at’i, vamiçkı, mutı gigete p’at’i3ema?
- Parakı gorçkindı tişi uk’uli ena p’roblema reno!

***
Çil do komonci çxup’ena.
Osuri: Ho saq’vareli, dobğuredk’oni!
Komonci: Ma xolo!
Osuri: İm3’k’ma ma vamok’o!

***
Advok’at’i: K’oçi, nam3ıt vitobruo danaşauli uğu, damnaşave vare.
Mosamarte: Aba mu re?
Advok’at’i: K’olek3ioneri.

***
- Gogi, si tumami k’uçxi giğuno? Ok’itxu carişk’o3ı eçişdudi.
- O, muşeni mok’itxıtı?
- İnibç’ara: Sazototı t’ıbı z’ikva vagaşii.

***
Meşaresı maşınakı karagu. Doxturkı kıgacinı do tkuu, ğurelı renia. Ena dazaralebulkı kigegonı do gam3’olı:
- Ğureli munero vorekı, var3’qeto, şurı midgı?
- Dinciri, vekança! U3’uu osurkı, doxtur3ı skanı ucguşo vouçkıno!

***
- Z’ikvas umtandi teşi t’eleponkı dorek’ı, odo, t’rubk’aşi mangioro unto kimk’ibdvi q’ucişa.
- Ko mara, majıra q’ucisı mukı ağol?
- Doxturışa rek’ua mok’odı do unto majıra q’ucişa kimk’ibdvi.

***
Osuri psikiat’ris uragadı:
- Te bolo borcisı çkimı komonckı gvalo 3’artı: K’opes geşun3u do k’ruşk’ası xolo mioç’k’uman3, xvale xeşı miotxımal3ı dit’en3ı.
- Sarık’o do kore! Gek’viruu doxturkı xolo, arz’aşi ugimuanaşi k’ruşk’aşi xeşı miotxımali re.

***
- So rdi tezma xan3ı. So doskıdi? Ok’itxı komonci osur3ı.
- K’lasis arto voxeditı peri maq’alekı şebxvadı. Q’uça dımap’ecı. Q’ope, mara mu iumorist’i q’ope! Auarebeli anegdot’epi noçke. Tizma ibz’i3e: Daxe loginışe gegouantxi…

***
Kirurgikı op’era3ia gak’etı do lexisı u3’uu:
- Bodişisı vorekı: Mark’at’elkı kvaras kalmoskıdı. Majıra ok’o gork’vatatı.
- Musı kiminı, doxturi, ok’vatali renıda, gok’vatitı! Oğonı giçkıdani: Ase pulakepişi gedgımakı vagıgoç’qordani.

***
Osuri saq’varel3ı alucanı do tutum3ı şun3ı. U3bası z’i3akı gem3’uolı do içiebu:
- Ase komonckı kobz’irası, xom ç’k’uası ginilen3ı: İs uçkı, tutumişi şuma mivot’eni.

***
Monadire bandit’epkı şaras gorçvesı.
- Muşeni danebi, dudik vadga3vebuo? Gek’vires sopelarepkı.
- Mu ok’o bkiminık’o? E3’qin monadires. Xelepi tavispali vamapudı: Marz’gvan3 xamu mik’ebudı, k’varçxan3ı topi.

***
- Axalgazrda, oncğore vaiçkıno, şxvas cibeşa xes aluçanua?
- Oncğore si ok’o giçkıdas, cibes k’ap’ek’i valgap’aluu!

***
Jiri cibeşi maxinci artian3ı uragadı:
- 3’armodgenili gapuno, muç’o kıdantxı Apxazepişi sindisikı.
- Muk moxvad?
- Goğa arti satolami int’eligent’is cibeşa xe kaluçane do mu kiminı, koiçkıno? K’itışeno okroşi beç’edi gammon3’qı.

***
- Muç’o re skani komonci?
- Men3arobası kek’adinı.
- Rent’genişi çxoriaso?
- Vari, k’itepişi anabeç’disı.

***
- Ox, mu glaxa ambe gebgi amdğa, p’at’ıni!
- Muşa re sakme?
- Tkvan osur3ı goğa axali p’alt’o uq’idirı.
- Tikı amdğa çkimı osur3ı şexvadı.

***
Dida: Pri3, amdğa xelepi gibonio?
Pri3i: Ko, dedik’o, mara xvale marz’gvani.
Dida: Muşeni?
Pri3i: K’varçxani xe supta mapudı.

***
Masma sartulşe gitontxapil şumil k’o3ı xarxikı kıgaşaqar.
- Muk moxvad? İk’itx moulir p’oli3ielkı.
- Vamiçkı, u3’u şumilkı, ma xolo taki p’irvelo vorekı.

***
Sasumaroşi nomerişi k’ar3 serit mangaro uxak’uana. Gverdo rulenci milmarinci k’itxulensı:
- Mu gonebuna?
- Sasumaros ont’u! Uragadı morige.
- Kaşkoçırtes, ma daçxırişi maşkirit’ali vavorekı.

***
Magurapalkı magurapu z’ğabis dğiurşa kinuç’arı: “Meri ninat’ırt’ola bağana re”.
Majıra dğas Merikı gartinu dğiuri, nam3ıt mumaşi p’asuxi rdı inoç’arili: “Not’e tişi dida kıgoz’irani”.

***
Oç’mares rest’oranişi uk’oxoleni k’arşe aborcebulı k’oçkı minilı.
- Kom3’iit, ğumaninci takı xom gabq’opekı?
- Ko, p’at’ıni, taki zocındit.
- Jiri antasi zlot’i xom vamgapı?
- Ko.
- Mardoba Ğoron3ı! Ma midinı miçkıdıdo…

 
© 2009 kolkhoba.org