3'İP'UT'İNA

Ar 3'ip'ut'ina kort'u (1). Emus ne oxori uğut'u, neti dixa do mutu (2). Milletişi ncaepes gyobut'u do korba muşi oz'ğap't'u (3). Ar ndğas xolo mitxanişi m3xulis gexet'uşi, germak'oçik eya koz'iru (4). Bereşi oç'k'omu kodilingonuş k'ule, m3xulişa komoxtu (5).
- Epçi, si mu gcoxons? Yado, beres nucoxu (6). Emukti (7);
- Ma, 3'ip'ut'ina mcoxons. Yado, nena gyuktiru (8). Germak'oçik (9);
- 3'ip'ut'ina çkimi 3'ip'ut'ina, xomula qas geladgiti, şu qas gyak'ni do ar m3xuli kamemit'k'oçi. Ya, u3'u (10). 3'ip'ut'inak xomula qas k'uçxe gedguşi, qa met'roxu do 3'ip'ut'ina kamelu (11). Germak'oçik 3'ip'ut'ina oç'opu do k'alatis kodoloxunuş k'ule k'alati komoyik'idu do oxoriş gzas kogedgitu (12). Gzas nakaçuşi, k'alati kamui3'k'u do 3'ip'ut'inas (13);
- 3'ip'ut'ina çkimi, ma dido memandaru do mşkerepunas meşavulur (14). Si k'alatis var kaeşaxta (15)! Yado, konandu, ek'uleti 3'ip'ut'inas but'k'ape komobğu do mşkerepunas meşilu (16).
Germak'oçik igzaluşi, 3'ip'ut'ina k'alatişen keşaxtu do daz'i do k'et'epe kodolobğu, jinti but'k'ape komobğu (17). Emuşk'ule, mukti idu do xolo m3xulis kextu (18). Germak'oçi moxtu do k'alati muik'iduşi daz'epe kona3igu (19). “3'ip'u çkimi, muşeni mixit'on, noseri mot var doxedur?” coxineri coxineri oxorişa igzalu (20). Oxoris 3'ip'ut'ina var az'iruşi, xolo m3xulişa uk'uniktu (21). Go3'k'eduşi, 3'ip'ut'ina xolo m3xulis kogexen (22).
Germak'oçik xolo (23);
- 3'ip'u çkimi, şu qas geladgiti, xomula qas gyak'ni do ar m3xuli kamemit'k'oçi! Ya, u3'u (24).
- 3'ip'ut'inak xomula qas gyak'nuşi qa kamet'roxu do ncaşen kamelu (25). Germak'oçik, yezdu xolo k'alatis kodoloxunu (26). K'alati mok'ideri oxorişa nit'uşi xolo nandaru (27). K'alati mui3'k'u do kaeladguş k'ule xolo konandu (28);
- 3'ip'u çkimi, ma xolo gale malen (29). Si soti k'alatis var keşaxta! Ya, u3'u do xolo mşkerepunas meşilu (30).
3'ip'ut'ina xolo k'alatişen keşaxtu do kva kodolobğuş k'ule jinti but'k'a komobğu do imt'u (31). Germak'oçik moxtu do k'alati muik'iduşi (32);
- 3'ip'u çkimi aşo mot imonk'ani, mu gağodu? Yado, beres nucoxu (33).
Coğabi var go3'vağuşi, nk'useri nk'useri oxorişa igzalu (34). Oxoris k'alatis go3'k'eduşi mu z'iras (35). 3'ip'u xolo va ren (36). ”Vay 3'ip'u vay! Xolo mamt'i ha!” Yado, xolo m3xulişa uk'uniktu (37). 3'ip'ut'ina xolo m3xulis kogexen (38). Germak'oçik mu u3'u na 3'ip'ut'inak var nusiminu do ncaşen var gextu (39). Germak'oçiti idu do m3ika em k'ele kelant'k'obu (40). 3'ip'ut'inas, germak'oçi igzalu ya açkinu do ncaşen gextuşi germak'oçi nank'ap'u do eya xolo oç'opu. Xolo k'alatis kodoloxunuş k'ule (41); “Ginon gomapsas, ginon gomaz'gvas. Arçkva gzas var dobdgitur.” Ya, tku do gzas muk'o nandaruti na udodginu oxorişa igzalu (42). 3'ip'ut'ina ar odas komoloxunu do komulunk'iluş k'ule oxorca muşis ducoxu do (43);
- Fat'ma çkimi, ma ar bere p'ç'opi do odas komolovoxuni (44). Si eya k'aixeşa dogibi do limcişi moptaşi oç'k'omu şeni xaziri rt'as. Ya, u3'u do dulyaşa igzalu (45). 3'ip'ut'ina iri şeyi kognuti na nena var eşiğu (46).
Oxorcak ar didi daçxiri kodogzu do 3'k'ariten yopşa ç'uk'i daçxiris kogedgu (47). 3'k'ari k'aixeşa dot'ibuşi, beres xes gyak'nu do ç'uk'işa komuqonu (48). Ek'uleti (49);
- Bere çkimi, am ç'uk'is muperi mskva şeyepe dolobğun (50). Hele ar dolo3'k'edi, namu mok'3'ondas! Ya, u3'uşi 3'ip'ut'inak (51);
- Hele so doloz'in, ar komo3'iri! Yado, nena gyuktiru (52). Oxorcak, “Aha sok'ala!” Yado, ç'uk'is ti diliğuşi, 3'ip'ut'inak nuntxu do oxorca ç'uk'is kodolot'k'oçu (53). Ek'uleti eya k'aixeşa dogibu do dostiku. 3'ip'ut'inak dulyape doçoduşi nç'erişa yextu do kogelaxedu (54). Limcişi germak'oçi komoxtu do (55);
- Vuuu... Aya muperi nostoneri şura gulun, yado, ç'uk'is komuxeduş k'ule ar buti keşiğu do (56);
- Aya mişi buti ren. Nostoneri yado, nunk'us amiduşi 3'ip'uk nç'erişen (57);
- Fat'maşi buti ren. Yado, ducoxu (58). Germak'oçik mutu var oxo3'onu do (59);
- A-ah ... 3'ip'uşi buti ren. Yado, nena gyuktiruş k'ule buti nunk'us amit'k'oçu (60). 3'ip'uk xolo (61);
- Var gatku. Eya Fat'maşi buti ren. Yado, ducoxu (62).
Germak'oçik e3'i3'k'eduşi, nç'eris na gexen 3'ip'ut'ina koz'iru do iri şeyi koxo3'onuşi tis nosi menduxtu (63). Ek'ule (64);
- 3'ip'u çkimi si ek muç'oşi yexti? Yado, k'itxuşi 3'ip'uk (65);
- Lemşis lemşi gevodvi, mati entepeşi jin gebdgiti do eşoten yepti. Ya, u3'u (66). Germak'oçik, lemşepe komuğu do artikatiş jin kogedu (67). Mukti k'uçxe gedguşi, lemşepe kona3igu (68). Germak'oçik ar k'ap'et'i kodiquruş k'ule (69);
- 3'ip'u çkimi, 3'ori mi3'vi, mu iqven (70). Si ek muç'oşi yexti? Ya, u3'u. 3'ip'uk (71);
- Grasta k'aixeşa dovoç'k'vini, mati grastas gepxedi do eşoten yepti (72). Germak'oçik, grasta k'aixeşa doç'k'vinu do kogexeduşi mundi na gvaç'u steri; “Voooy... Nana çkimi, a3'i mu p'a.” Yado, kodiquruş k'ule, xolo uk'uniktu do (73);
- Ula, 3'ori mi3'vi. Si ek solen yexti? Yado, 3'ip'us e3'icoxu. 3'ipuk xolo (74);
- Sap'onis sap'oni gebdvi (75). Mati emuşi jin gebdgiti do eşoten yepti. Ya u3'u (76). Germak'oçik, sap'onepe artikatiş jin kogyosvaru do mukti emuş jin gedgiduşi, sap'onepe gestu do germak'oçi kodilicinu (77). Eya na meluten, t'ura k'onk'oraxi kodolot'ruxu (78). Emuk xolo; ”Voooy... Nana çkimi!” ya, dicoxuş k'ule (79);
- 3'ip'u çkimi, mu iqven domi3'vi (80). Si ek solen yetxi. Yado, 3'ip'us oxve3'uşi 3'ip'ut'inak (81);
- Oxorşkaguris ar teneke mt'veri kodovobği (82). Emus k'azyaği kogovobiş k'ule çarçafi komovotvi do mati emus kogepxedi (83). Ek'uleti ebzaten mevun3'i do eşoten yepti, ya, u3'u (84). Germak'oçik ar teneke mt'veri oxorşkaguris kok'obğu (85). Ar teneke k'azyağiti emus kogobu do çarşafiti komotu (86). Mukti kogexeduş k'ule ebza gelunçaxu do na nun3'u steri emedeni daçxiri kogvak'iru do badgaleri, badgaleri, diç'u, dixalu (87). 3'ip'ut'ina, emuş k'ule nç'erişen kagextu (88). Oxori dopağu do kodibargu (89). Germak'oçişi iri şeyiti mus koxoskidu do mutu var (90).

GRAMERİ / GRAMER

Ar 3'ip'ut'ina kort'u (1).
Bir 3'ip'ut'ina vardı.

(1) Ar(a) 3'ip'ut'ina(b) kort'u(c).

a(lzr: ar/ trk: bir), b(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), c(lzr: kort'u/ trk: vardı)

Emus ne oxori uğut'u, neti dixa do mutu (2).
Onun ne evi vardı, ne de toprağı ve de birşeyi.

(2) Emus(a) ne oxori(b) uğut'u(c), neti(ç) dixa(d) do(e) mutu(f).

a(lzr: emus/ trk: ona, onda), b(lzr: oxori/ trk: ev), c(lzr: uğut'u/ trk: vardı, onun vardı), ç(lzr: neti/ trk: ne de ), d(lzr: dixa/ trk: arazi, toprak(*lzr: let'a/ trk: toprak)), e( lzr: do/ trk: ve), f(lzr: mutu/ trk: bir şey)

Milletişi ncaepes dobut'u (, gyobut'u) do korba muşi oz'ğap't'u (3).
Milletin ağaçlarına tırmanıp karnını doyuruyordu.

(3) Milletişi(a) ncaepes(b) dobut'u (, gyobut'u)(c) do(ç) korba(d) muşi(e) oz'ğap't'u(f).

a(lzr: milletişi (xark'işi)/ trk: milletin), b(lzr: ncaepes/ trk: ağaçlara, ağaçlarda), c(lzr:dobut'u/ trk: dökülüyordu), ç( lzr: do/ trk: ve), d(lzr: korba/ trk: karın), e(lzr: muşi/ trk: kendisinin), f(lzr: oz'ğap't'u/ trk: doyuruyordu, onu doyuruyordu)

Ar ndğas xolo mitxanişi m3xulis gexet'uşi, germak'oçik eya koz'iru (4).
Bir gün birisinin armut ağacını tepesindeyken (, üzerindeyken), dağ adamı onu gördü.

(4) Ar(a) ndğas(b) xolo(c) mitxanişi(ç) m3xulis(d) gexet'uşi(d), germak'oçik(e) eya(f) koz'iru(g).

a(lzr: ar/ trk: bir), b(lzr: ndğas/ trk: günde), c(lzr: xolo/ trk: yine), ç(lzr: mitxanişi/ trk: birisinin), d(lzr: m3xulis/ trk: armuda, armutda), e(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), f(lzr: eya/ trk: o, onu(*lzr: eya koz'iru/ trk: onu gördü)), g(lzr: koz'iru/ trk: gördü)

Bereşi oç'k'omu kodilingonuş k'ule, m3xulişa komoxtu (5).
Çocuğu yemeyi kafasına koyduktan sonra armuda yaklaştı.

(5) Bereşi(a) oç'k'omu(b) kodilingonuş k'ule(c), m3xulişa(ç) komoxtu (d).

a(lzr: bereşi/ trk: çocuğun), b(lzr:oç'k'omu/ trk: yemek yemek, (*lzr: gyari oç'k'omu/ trk: yemek yedi), o yedi), (*lzr: mu gyari ren/ trk: ne (, hangi) yemek var), o yedi), c(lzr: kodilingonuş k'ule/ trk: niyetlendikten sonra (, kafasına koyduktan sonra)), ç(lzr: m3xulişa/ trk: armuda), d(lzr: komoxtu/ trk: geldi)

- Epçi, sin mu gcoxons? Yado, beres nucoxu (6).
- Hey senin ismin nedir? Diye çocuğa seslendi.

(6) Epçi(a), sin(b) mu(c) gcoxons(ç)? Yado(d), beres(e) nucoxu(f).

a(lzr: epçi/ trk: erkekler için hitap şekli), b(lzr: sin/ trk: sen), c(lzr: mu/ trk: ne), ç(lzr: gcoxons/ trk: ismi.. dır, (*lzr: mu gcoxons?/ ismin nedir (trk)?)), d(lzr: yado/ trk: diye), e(lzr: beres/ trk: çocuğa, çocukda (*lzr: beres ren/ trk: çocukdadır, çocukda var)), f(lzr: nucoxu/ trk: ona seslendi)

Emukti(7);
O da;

(7) Emukti(a);

a(lzr: emukti/ trk: o da)

- Man, 3'ip'ut'ina mcoxons. Yado, nena gyuktiru (8).

- Benim adım 3'ip'ut'ina’dır diye cevap verdi.

(8) Man(a), 3'ip'ut'ina(b) mcoxons(c). Yado(ç), nena(d) gyuktiru(e).

a(lzr: man/ trk: ben), b(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), c(lzr: mcoxons/ trk: ismim ... dır), ç(lzr: yado/ trk: diye), d(lzr: nena/ trk: dil), e(lzr: gyuktiru/ trk: ona değiştirdi, (*lzr: oktiru/ trk: değiştirmek), (*lzr: nena gyuktiru (, cuvabi komeçu)/ trk: cevap verdi))

Germak'oçik (9);
Dağ adamı;

(9) Germak'oçik(a);

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek))

- 3'ip'ut'ina çkimi 3'ip'ut'ina, xomula qas (t'ot'is) geladgiti, şu qas gyak'ni do ar m3xuli kamemit'k'oçi. Ya, u3'u (10).
- 3'ip’ut'inacığım. Kuru dala çık, yaş dalı tut da bana bir armut at, dedi.

(10) 3'ip'ut'ina(a) çkimi(b) 3'ip'ut'ina(c), xomula(ç) qas (t'ot'is)(d) geladgiti(e), şu(f) qas(g) gyak'ni(ğ) do(h) ar(ı) m3xuli(i) kamemit'k'oçi(j). Ya(k), u3'u(l).

a(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), ç(lzr: xomula/ trk: kuru), d(lzr: qas (t'ot'is)/ trk: dala, dalda), e(lzr: geladgiti/ trk: üzerinde dur), f(lzr: şu/ trk: ıslak), g(lzr: qas/ trk: dala, dalda), ğ(lzr: gyak'ni/ trk: tutuver, tutunuver, (*lzr: xes gemak'ni/ trk: elimi tutuver)), h(lzr: do/ trk: ve), ı(lzr: ar/ trk: bir), i(lzr: m3xuli/ trk: armut), j(lzr: kamemit'k'oçi/ trk: bana at, bana atıver), k(lzr: ya/ trk: diye), l(lzr: u3'u/ trk: söyledi)

3'ip'ut'inak xomula qas k'uçxe gedguşi, qa met'roxu do 3'ip'ut'ina kamelu (11).
3'ip'ut'ina kuru dala ayağını basınca, dal kırıldı ve yere düştü.

(11) 3'ip'ut'inak(a) xomula(b) qas(c) k'uçxe(ç) gedguşi(d), qa(e) met'roxu(f) do(g) 3'ip'ut'ina(ğ) kamelu(h).

a(lzr: 3'ip'ut'inak/ trk: 3'ip'ut'ina, (+ ergatif ek)), b(lzr: xomula/ trk: kuru), c(lzr: qas/ trk: dala, dalda), ç(lzr: k'uçxe/ trk: ayak), d(lzr: gedguşi/ trk: koyunca, basınca (*lzr: k'uçxe gedguşi/ ayak koyunca, ayak basınca), üzerine basınca, (*lzr: k'uçxeş jin k'uçxe gedguşi/ ayak üstüne ayak koyunca, bacak bacak üstüne atınca)), e(lzr: qa/ trk: dal), f(lzr: met'roxu/ trk: kırıldı), g(lzr: do/ trk: ve), ğ(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), h(lzr: kamelu/ trk: düştü)

Germak'oçik 3'ip'ut'ina oç'opu do k'alatis kodoloxunuş k'ule k'alati komoyik'idu do oxoriş gzas kogedgitu(12).
Dağ adamı 3'ip'ut'inayı yakaladı ve onu sepete koyduktan sonra sepeti yükledi ve evinin yolunu tuttu.

(12) Germak'oçik(a) 3'ip'ut'ina(b) oç'opu(c) do(ç) k'alatis(d) kodoloxunuş k'ule(e) k'alati(f) komoyik'idu(g) do(ğ) oxoriş(h) gzas(ı) kogedgitu(i).

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), c(lzr: oç'opu/ trk: onu yakaladı), ç(lzr: do/ trk: ve), d(lzr: k'alatis/ trk: sepete, sepetde), e(lzr: kodoloxunuş k'ule/ trk: onu oturtduktan sonra), f(lzr: k'alati/ trk: sepet), g(lzr: komoyik'idu/ trk: yüklendi, yükleniverdi (*lzr: t'ik'ina komoyik'idu/ trk: sepeti yüklendi, sepeti yükleniverdi)), ğ(lzr: do/ trk: ve), h(lzr: oxoriş/ trk: evin), ı(lzr: gzas/ trk: yola, yolda), i(lzr: kogedgitu/ trk: koyuldu (*lzr: gzas kogedgitu/ trk: yola koyuldu)

Gzas nakaçuşi, k'alati kamuyi3'k'u do 3'ip'ut'inas (13);
Yolda sıkışınca, sepeti çıkarıp 3'ip'ut'ina’ya;

(13) Gzas(a) nakaçuşi(b), k'alati(c) kamuyi3'k'u(ç) do(d) 3'ip'ut'inas(e);

a(lzr: gzas/ trk: yola, yolda), b(lzr: nakaçuşi/ trk: sıkışınca (, haceti gelince)), c(lzr: k'alati/ trk: sepet), ç(lzr: kamuyi3'k'u/ trk: çıkardı, üzerinden çıkardı), d(lzr: do/ trk: ve), e(lzr: 3'ip'ut'inas/ trk: 3'ip'ut'ina’ya, 3'ip'ut'inada)

- 3'ip'ut'ina çkimi, man dido memandaru do mşkerepunas meşavulur (14).
- 3'ip'ut'inacığım, ben çok sıkıştım da çalılığa gidiyorum.

(14) 3'ip'ut'ina(a) çkimi(b), man(c) dido(ç) memandaru(d) do(e) mşkerepunas(f) meşavulur(g).

a(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: man/ trk: ben) ç(lzr: dido/ trk: çok), d(lzr: memandaru/ trk: darlandım), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: mşkerepunas/ trk: orman güllüğün(d)e), g(lzr: meşavulur/ trk: içeriye doğru giriyorum)

Sin k'alatis var kaeşaxta(15)!
Sen sepetten sakın çıkmayasın.

(15) Sin(a) k'alatis(b) var kaeşaxta(c)!

a(lzr: sin/ trk: sen), b(lzr: k'alatis/ trk: sepete, sepetde), c(lzr: var kaeşaxta/ trk: çıkma)

Yado, konandu, ek'uleti 3'ip'ut'inas but'k'ape komobğu do mşkerepunas mişilu (16).
Diye tembih etti. Sonra da 3'ip'ut'ina’ya yaprakları örtüp çalılığa daldı.

(16) Yado(a) konandu(b), ek'uleti(c) 3'ip'ut'inas(ç) but'k'ape(d) komobğu(e) do(f) mşkerepunas(g) mişilu(ğ).

a(lzr: yado/ trk: diye), b(lzr: konandu/ trk: tembih etdi (*lzr: doçinadu/ trk: tembih etdi), ısmarladı) c(lzr: ek'ule-ti/ trk: sonra da), ç(lzr: 3'ip'ut'inas/ trk: 3'ip'ut'ina’ya, 3'ip'ut'inada), d(lzr: but'k'ape/ trk: yapraklar), e(lzr: komobğu/ trk: bana döktü), f(lzr: do/ trk: ve), g(lzr: mşkerepunas/ trk: orman güllüğün(d)e), ğ(lzr: mişilu/ trk: içeriye doğru girdi)

Germak'oçik igzaluşi, 3'ip'ut'ina k'alatişen keşaxtu do daz'i do k'et'epe kodolobğu, jin-ti but'k'ape komobğu (17).
Dağ adamı gittikten sonra, 3'ip'ut'ina sepetten çıkıp diken ve çalılarla doldurdu. Üstünüde yapraklarla örttü.

(17) Germak'oçik(a) igzaluşi(b), 3'ip'ut'ina(c) k'alatişen(ç) keşaxtu(d) do(e) daz'i(e) do(f) k'et'epe(g) kodolobğu(ğ), jin-ti(h) but'k'ape(ı) komobğu(i).

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: igzaluşi/ trk: gidince, yollanınca), c(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), ç(lzr: k'alatişen/ trk: sepetden), d(lzr: keşaxtu/ trk: çıktı (*lzr: oput'eşa keşaxtu/ trk: köye çıktı), çıkıverdi (*lzr: k'alatişen keşaxtu/ trk: sepetden çıkdı, sepetden çıkıverdi), çıktı(*lzr: oxorişen kogamaxtu/ trk: evden çıktı, evden çıkıverdi)), e(lzr: daz'i/ trk: diken), f(lzr: do/ trk: ve), g(lzr: k'et'epe/ trk: çubuklar), ğ(lzr: kodolobğu/ trk: doldurdu), h(lzr: jin-ti/ trk: üstte de), ı(lzr: but'k'ape/ trk: yapraklar), i(lzr: komobğu/ trk: bana döktü)

Emuş k'ule, mukti idu do xolo m3xulis kextu (18).
Ondan sonra kendiside gidip yine armuda çıktı.

(18) Emuş k'ule(a), mukti(b) idu(c) do(ç) xolo(d) m3xulis(e) kextu(f).

a(lzr: emuş k'ule/ trk: ondan sonra), b(lzr: mukti/ trk: kedisi de), c(lzr: idu/ trk: gitti), ç(lzr: do/ trk: ve), d(lzr: xolo/ trk: yine), e(lzr: m3xulis/ trk: armuda, armutda), f(lzr: kextu/ trk: çıktı (*lzr: ncas kextu/ trk: ağaca çıktı), çıktı (*lzr: ç'uç'ulik markvalişen kagamaxtu (kogamaxtu)/ trk: civciv yumurtadan çıktı)

Germak'oçi moxtu do k'alati muyik'iduşi daz'epe kona3igu (19).
Dağ adamı gelip te sepeti sepeti yüklenince, dikenler sırtına saplandı.

(19) Germak'oçi(a) moxtu(b) do(c) k'alati(ç) muyik'iduşi(d) daz'epe(e) kona3igu(f).

(lzr: germak'oçi/ trk: dağ adamı), b(lzr: moxtu/ trk: geldi), ç(lzr: k'alati/ trk: sepet), d(lzr: muyik'iduşi/ trk: sırtlanınca, sırtlanıverince), e(lzr: daz'epe/ trk: dikenler), f(lzr: kona3igu/ trk: saplandı, ona saplandı)

“3'ip'u çkimi, muşeni mixit'on, noseri mot var doxedur?” coxineri coxineri oxorişa igzalu (20).
“3'ip'ucuğum neden gıdıklıyorsun. Niçin uslu durmuyorsun?” diye diye eve vardı.

(20) “3'ip'u(a) çkimi(b), muşeni(c) mixit'on(ç), noseri(d) mot(e) var doxedur(f)?” coxineri coxineri(g) oxorişa(ğ) igzalu(h).

a(lzr: 3'ip'u/ trk: 3'ip'u), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: mu-şeni/ trk: niçin), ç(lzr: mixit'on/ trk: beni gıdıklıyorsun), d(lzr: noseri/ trk: akıllı), e(lzr: mot/ trk: neden), f(lzr: var doxedur/ trk: otur muyorsun), g(lzr: coxineri coxineri/ trk: söylene söylene(, sitem ede ede), çağıra çağıra), ğ(lzr: oxorişa/ trk: eve), h(lzr: igzalu/ trk: gitti, yollandı)

Oxoris 3'ip'ut'ina var az'iruşi, xolo m3xulişa uk'uniktu (21).
Evde 3'ip'ut'inayı göremeyince, yine armuda geri döndü.

(21) Oxoris(a) 3'ip'ut'ina(b) var az'iruşi(c), xolo(ç) m3xulişa(d) uk'uniktu(e).

a(lzr: oxoris/ trk: eve, evde), b(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), c(lzr: var az'iruşi/ trk: göremeyince, onu göremeyince), ç(lzr: xolo/ trk: yine), d(lzr: m3xulişa/ trk: armuda), e(lzr: uk'uniktu/ trk: geri döndü)

Go3'k'eduşi, 3'ip'ut'ina xolo m3xulis kogexen (22).
Bakınınca 3'ip'ut'ina yine armutda duruyor.

(22) Go3'k'eduşi(a), 3'ip'ut'ina(b) xolo(c) m3xulis(ç) kogexen(d).

a(lzr: go3'k'eduşi/ trk: bakınca, içeriye doğru bakınca), b(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), c(lzr: xolo/ trk: yine), ç(lzr: m3xulis/ trk: armuda, armutda), d(lzr: kogexen/ trk: yüksek yerde oturuyor)

Germak'oçik xolo (23);
Dağ adamı yine;

(23) Germak'oçik(a) xolo(b);

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: xolo/ trk: yine)

- 3'ip'u çkimi, şu qas geladgiti, xomula qas gyak'ni do ar m3xuli kamemit'k'oçi! Ya, u3'u (24).
- 3'ip'ucuğum yaş dala bas, kuru dalı tut da bana bir armut atıver dedi.

(24) 3'ip'u(a) çkimi(b), şu(c) qas(ç) geladgiti(d), xomula(e) qas(f) gyak'ni(g) do(ğ) ar(h) m3xuli(ı) kamemit'k'oçi(i)! Ya(j), u3'u(k).

a(lzr: 3'ip'u/ trk: 3'ip'u), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: şu/ trk: ıslak), ç(lzr: qas/ tr: dala, dalda), d(lzr: geladgiti/ trk: üzerinde dur), e(lzr: xomula/ trk: kuru), f(lzr: qas/ trk: dala, dalda), g(lzr: gyak'ni/ trk: tutuver, tutunuver, (*lzr: xes gemak'ni/ trk: elimi tutuver)), ğ(lzr: do/ trk: ve), h(lzr: ar/ trk: bir), ı(lzr: m3xuli/ trk: armut), i(lzr: kamemit'k'oçi/ trk: bana at, bana atıver), j(lzr: ya/ trk: ya, diye), k(lzr: u3'u/ trk: söyledi)

- 3'ip'ut'inak xomula qas gyak'nuşi qa kamet'roxu do ncaşen kamelu (25).
- 3'ip'ut'ina kuru dalı tutunca, dal kırıldı ve yere düştü.

(25) 3'ip'ut'inak(a) xomula(b) qas(c) gyak'nuşi(ç) qa(d) kamet'roxu(e) do(f) ncaşen(g) kamelu(ğ).

a(lzr: 3'ip'ut'inak/ trk: 3'ip'ut'ina, (+ ergatif ek)), b(lzr: xomula/ trk: kuru), c(lzr: qas/ trk: dala, dalda), ç(lzr: gyak'nuşi/ trk: tutuverince, tutunuverince), d(lzr: qa/ trk: dal), e(lzr: kamet'roxu/ trk: kırıldı), f(lzr: do/ trk: ve), g(lzr: ncaşen/ trk: ağaçdan), ğ(lzr: kamelu/ trk: düştü)

Germak'oçik, yezdu xolo k'alatis kodoloxunu (26).
Dağ adamı yine onu alıp sepete koydu.

(26) Germak'oçik(a), yezdu(b) xolo(c) k'alatis(ç) kodoloxunu(d).

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: yezdu/ trk: aldı, o aldı, yukarıya doğru o aldı), c(lzr: xolo/ yine), ç(lzr: k'alatis/ trk: sepete), d(lzr: kodoloxunu/ trk: oturtdu, onu oturtdu)

K'alati mok'ideri oxorişa nit'uşi xolo nandaru (27).
Eve, sırtında sepet yüklü giderken yine sıkıştı.

(27) K'alati(a) mok'ideri(b) oxorişa(c) nit'uşi(ç) xolo(d) nandaru(e).

a(lzr: k'alati/ trk: sepet), b(lzr: mok'ideri/ trk: sırtlanmış(lı) (*lzr: t'ik'ina mok'ideri nulut'u/ sepet yüklenmiş gidiyordu)), c(lzr: oxorişa/ trk: eve), ç(lzr: nit'uşi/ trk: o gidiyorken), d(lzr: xolo/ trk: yine), e(lzr: nandaru/ trk: darlandı, sıkıştı)

K'alati muyi3'k'u do kaeladguş k'ule xolo konandu (28);
Sepeti çıkarıp kenara koyduktan sonra yine tembih etti;

(28) K'alati(a) muyi3'k'u(b) do(c) kaeladguş k'ule(ç) xolo(d) konandu(e);

a(lzr: k'alati/ trk: sepet), b(lzr: muyi3'k'u/ trk: üzerinden çıkardı (*lzr: ceketi muyi3'k'u/ trk: ceketi çıkartı), çıkardı (*lzr: bere oxorişen kogamiqonu/ trk: çocuğu evden çıkardı), çıkardı (*lzr: 3'inek'i muyi3'k'u/ trk: çorabı çıkardı), çıkardı (*lzr: oput'eşa mkiri keşiğu/ trk: köye un çıkardı), çıkardı (*lzr: ç'uk'işen xor3epe gamiğu/ trk: kazandan etleri çıkardı), vb.) c(lzr: do/ trk: ve), ç(lzr: kaeladguş-k'ule/ trk: koyduktan sonra), d(lzr: xolo/ trk: yine), e(lzr: konandu/ trk: tembih etti (*lzr: doçinadu/ trk: tembih etti), ısmarladı)

- 3'ip'u çkimi, man xolo gale malen (29).
- 3'ip'ut'inacığım, ben yine sıkıştım.

(29) 3'ip'u(a) çkimi(b), man(c) xolo(ç) gale(d) malen(e).

a(lzr: 3'ip'u/ trk: 3'ip'u), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: man/ trk: ben), ç(lzr: xolo/ trk: yine), d(lzr: gale/ trk: dışarıda, dış), e(lzr: malen/ trk: gidebilirim, gidebiliyorum)

Sin soti k'alatis var keşaxta! Ya, u3'u do xolo mşkerepunas mişilu (30).
Sen sakın sepetten çıkmayasın, diye tembih ettikten sonra(, diye söyledi ve) yine çalılıklara daldı.

(30) Sin(a) soti(b) k'alatis(c) var keşaxta(ç)! Ya(d), u3'u(e) do(f) xolo(g) mşkerepunas(ğ) mişilu(h).

a(lzr: sin/ trk: sen), b(lzr: soti/ trk: sakın), c(lzr: k'alatis/ trk: sepete, sepetde), ç(lzr: var keşaxta/ trk: çıkma), d(lzr: ya/ trk: ya, diye), e(lzr: u3'u/ trk: söyledi), f(lzr: do/ trk: ve), g(lzr: xolo/ trk: yine), ğ(lzr: mşkerepunas/ trk: orman güllüğün(d)e), h(lzr: mişilu/ trk: içeriye doğru girdi)

3'ip'ut'ina xolo k'alatişen keşaxtu do kva kodolobğuş k'ule jinti but'k'a komobğu do imt'u (31).
3'ip'ut'ina yine sepetten çıktı ve ateş doldurduktan sonra üstünü de yapraklarla kapatıp kaçtı.

(31) 3'ip'ut'ina(a) xolo(b) k'alatişen(c) keşaxtu(ç) do(d) kva(e) kodolobğuş k'ule(f) jinti(g) but'k'a(ğ) komobğu(h) do(ı) imt'u(i).

a(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), b(lzr: xolo/ trk: yine), c(lzr. k'alatişen/ trk: sepetden), ç(lzr: keşaxtu/ trk: çıktı (*lzr: oput'eşa keşaxtu/ trk: köye çıktı), çkıverdi (*lzr: k'alatişen keşaxtu/ trk: sepetden çıktı, sepetden çıkıverdi), çıktı (*lzr: oxorişen kogamaxtu/ trk: evden çıktı, evden çıkıverdi)), d(lzr: do/ trk: ve), e(lzr: kva/ trk: taş) , f(lzr: kodolobğuş-k'ule/ trk: doldurduktan sonra), g(lzr: jin-ti/ trk: üstte de), ğ(lzr: but'k'a/ trk: yaprak), h(lzr: komobğu/ trk: bana döktü), ı(lzr: do/ trk: ve), i(lzr: imt'u/ trk: kaçtı)

Germak'oçik moxtu do k'alati muyik'iduşi (32);
Dağ adamı gelip sepeti yüklenince;

(32) Germak'oçik(a) moxtu(b) do(c) k'alati(ç) muyik'iduşi(d);

a(lzr: germak'oçi/ trk: dağ adamı), b(lzr: moxtu/ trk: geldi), c(lzr: do/ trk: ve), ç(lzr: k'alati/ trk: sepet), d(lzr: muyik'iduşi/ trk: sırtlanınca, sırtlanıverince)

- 3'ip'u çkimi aşo mot imonk'ani, mu gağodu? Yado, beres nucoxu (33).
- 3'ip'ucuğum, böyle niye ağırlaştın, sana ne oldu? Diye çocuğa seslendi.

(33) 3'ip'u çkimi(a) aşo(b) mot(c) imonk'ani(ç), mu(d) gağodu(d)? Yado(e), beres(f) nucoxu(g).

a(lzr: 3'ip'u çkimi/ trk: 3'ip'um, 3'ip'ucuğum), c(lzr: mot/ trk: neden), ç(lzr: imonk'ani/ trk: ağırlaştın), d(lzr: mu/ trk: ne), e(lzr: yado/ trk: diye), f(lzr: beres/ trk: çocuğa, çocukda (*lzr: beres ren/ trk: çocukdadır, çocukda var)), g( lzr: nucoxu/ trk: ona seslendi)

Cuvabi var go3'vağuşi, nk'useri nk'useri oxorişa igzalu (34).
Cevap alamayınca da inliye inliye eve gitti.

(34) Cuvabi(a) var go3'vağuşi(b), nk'useri nk'useri(c) oxorişa(ç) igzalu(d).

a(lzr: cuvabi/ trk: cevap), b(lzr: var go3'vağuşi/ trk: alamayınca, ondan alamayınca), c(lzr: nk'useri nk'useri/ trk: inleye inleye), ç(lzr: oxorişa/ trk: eve), d(lzr: igzalu/ trk: gitti, yollandı)

Oxoris k'alatis go3'k'eduşi mu z'iras (35).
Evde sepete bakınca birde ne görsün!

(35) Oxoris(a) k'alatis(b) go3'k'eduşi(c) mu(ç) z'iras(d).

a(lzr: oxoris/ trk: eve, evde), b(lzr: k'alatis/ trk: sepete, sepetde), c(go3'k'eduşi/ trk: bakınca, içeriye bakınca), ç(lzr: mu/ trk: ne), d(lzr: z'iras/ trk: görsün)

3'ip'u xolo va ren (36).
3'ip'ut'ina yine yok.

(36) 3'ip'u(a) xolo(b) va ren(c).

a(lzr: 3'ip'u/ trk: 3'ip'u), b(lzr: xolo/ trk: yine), c(lzr: va ren/ trk: yok)

”Vay 3'ip'u vay! Xolo mamt'i ha!” Yado, xolo m3xulişa uk'uniktu (37).
“Vay 3'ip'u, vay. Yine kaçtın ha!” diyerek armuda geri döndü.

(37) ”Vay 3'ip'u vay(a)! Xolo(b) mamt'i ha(c)!” Yado(ç), xolo(d) m3xulişa(e) uk'uniktu(f).

a(lzr: “vay 3'ip'u vay!/ trk: “vay 3'ip'u vay!), b(lzr: xolo/ trk: yine), c(lzr: mamt'i ha!”/ trk: benden kaçtın ha), ç(lzr: yado/ trk: diye), d(lzr: xolo/ trk: yine), e(lzr: m3xulişa/ trk: armuda), f(lzr: uk'uniktu/ trk: geri döndü)

3'ip'ut'ina xolo m3xulis kogexen (38).
3'ip'ut'ina yine armutta duruyor.

(38) 3'ip'ut'ina(a) xolo(b) m3xulis(c) kogexen(ç).

a(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), b(lzr: xolo/ trk: yine), c(lzr: m3xulis/ trk: armuda, armutda), ç(lzr: kogexen/ trk: yüksek yerde oturuyor)

Germak'oçik mu u3'una 3'ip'ut'inak var nusiminu do ncaşen var gextu (39).
Dağ adamı ne dediyse 3'ip'ut'ina onu dinlemedi ve ağaçtan inmedi.

(39) Germak'oçik(a) mu(b) u3'una(c) 3'ip'ut'inak(ç) var nusiminu(d) do(e) ncaşen(f) var gextu(g)

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b( lzr: mu/ trk: ne), c(lzr: u3'u-na/ trk: söylediyse, ona söylediyse), ç(lzr: 3'ip'ut'inak/ trk: 3'ip'ut'ina, (+ ergatif ek)), d(lzr: var nusiminu/ trk: dinlemedi, onu dinlemedi), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: ncaşen/ trk: ağaçdan), g(lzr: var gextu/ trk: inmedi, o inmedi)

Germak'oçiti idu do m3ika em k'ele kelant'k'obu (40).
Dağ adamı da gidip biraz ilerde saklandı.

(40) Germak'oçiti(a) idu(b) do(c) m3ika(ç) em k'ele(d) kelant'k'obu(e) (40).

a(lzr: germak'oçi/ trk: dağ adamı), b(lzr: idu/ trk: gitti), c(lzr: do/ trk: ve), ç(lzr: m3ika/ trk: birazcık), d(lzr: em-k'ele/ trk: o taraf, o tarafa), e(lzr: kelant'k'obu/ trk: saklandı, gizlendi)

3'ip'ut'inas, germak'oçi igzalu ya, açkinu do ncaşen gextuşi germak'oçi nank'ap'u do eya xolo oç'opu. Xolo k'alatis kodoloxunuş k'ule(41);
3'ip'ut'ina, dağ adamının gittiğini zannedip ağaçtan inince dağ adamı üstüne atlayıp onu yakaladı ve yine sepete koyduktan sonra;

(41) 3'ip'ut'inas(a), germak'oçi(b) igzalu(c) ya(ç), açkinu(d) do(e) ncaşen(f) gextuşi(g) germak'oçi(ğ) nank'ap'u(h) do(ı) iya(i) xolo(j) oç'opu(k). Xolo(l) k'alatis(m) kodoloxunuş k'ule(n);

a(lzr: 3'ip'ut'inas/ trk: 3'ip'ut'ina’ya, 3'ip'ut'inada), b(lzr: germak'oçi/ trk: dağ adamı), c(lzr: igzalu/ trk: gitti, yollandı), ç(lzr: ya/ trk: ya, diye ), d(lzr: açkinu/ trk: bildi, zannetdi(*lzr: eşo açkinu/ trk: öyle zannetdi)), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: ncaşen/ trk: ağaçdan), g(lzr: gextuşi/ trk: inince), ğ(lzr: germak'oçi/ trk: dağ adamı), h(lzr: nank'ap'u/ trk: üzerine doğru atılıverdi), ı(lzr: do/ trk: ve), i(lzr: eya/ trk: o, onu(*lzr: eya koz'iru/ trk: onu gördü)), j(lzr: xolo/ trk: yine), k(lzr: oç'opu/ trk: onu yakaladı), l(lzr: xolo/ trk: yine), m(lzr: k'alatis/ trk: sepete, sepetde), n(lzr: kodoloxunuş k'ule/ trk: onu oturtduktan sonra)

“Ginon gomapsas, ginon gomaz'gvas. Arçkva gzas var dobdgitur.” Ya, tku do gzas muk'o nandarutina udodginu oxorişa igzalu (42).
“İster çişim gelsin, ister öteki. Bir daha yolda durmam.” dedi ve nekadar sıkıştıysa da durmaksızın eve gitti.

(42) “Ginon(a) gomapsas(b), ginon(c) gomaz'gvas(ç). Arçkva(d) gzas(e) var dobdgitur(f).” Ya(g), tku(ğ) do(h) gzas(ı) muk'o(i) nandarutina(j) udodginu(k) oxorişa(l) igzalu(m).

a(lzr: ginon/ trk: sana lazım, ister(*lzr: ginon inciri, ginon ibiri/ trk: ister uyu, ister şarkı söyle)), b(lzr: gomapsas/ trk: işeyebileyim), c(lzr: ginon/ trk: sana lazım, ister(*lzr: ginon inciri, ginon ibiri/ trk: ister uyu, ister şarkı söyle)), ç(lzr: gomaz'gvas/ trk: mıçabileyim), d(lzr: arçkva/ trk: bir daha), e(lzr: gzas/ trk: yola, yolda), f(lzr: var dobdgitur/ trk: durmam), g(lzr: ya/ trk: ya, diye), ğ(lzr: tku/ trk: dedi), h(lzr: ho(ko)/ trk: evet), ı(lzr: gzas/ trk: yola, yolda), i(lzr: muk'o/ trk: ne kadar), j(lzr: nandarutina/ trk: darlandıysa da, sıkıştıysa da), k(lzr: udodginu/ trk: durmaksızın, durmadan), l(lzr: oxorişa/ trk: eve), m(lzr: igzalu/ trk: gitti, yollandı)

3'ip'ut'ina ar odas komoloxunu do komulunk'iluş k'ule oxorca muşis ducoxu do(d) (43);
3'ip'ut'ina’yı bir odaya kapattıktan sonra karısını çağırdı ve;

(43) 3'ip'ut'ina(a) ar(b) odas(c) komoloxunu(ç) do(d) komulunk'iluş k'ule(e) oxorca muşis(f) ducoxu(g) do(ğ);

a(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), b(lzr: ar/ trk: bir), c(lzr: odas/ trk: odaya, odada), ç(lzr: komoloxunu/ trk: onu içeriye oturtu, onu içeriye tıktı), d(lzr: do/ trk: ve), e(lzr: komulunk'iluş k'ule/ trk: onu içeriye kapatıkdan sonra, onu içeriye kitledikten sonra), f(lzr: oxorca muşis/ trk: kadınına, eşine((*lzr: çili/ trk: bayan eş), (*lzr: kimoci/ trk: erkek eş(, koca)))), g(lzr: ducoxu/ trk: çağırdı, onu çağırdı), ğ(lzr: do/ trk: ve)

- Fat'ma çkimi, man ar bere p'ç'opi do odas komolovoxuni (44)
- Fatmacığım, ben bir çocuk yakalayıp odaya kilitledim.

(44) Fat'ma(a) çkimi(b), man(c) ar(c) bere(ç) p'ç'opi(d) do(e) odas(f) komolovoxuni(g).

a(lzr: Fat'ma/ trk: Fatma), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: man/ trk: ben), ç(lzr: bere/ trk: çocuk), d(lzr: p'ç'opi/ trk: yakaladım), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: odas/ trk: odaya, odada), g(lzr: komolovoxuni/ trk: onu içeriye kapatdım, onu içeriye tıktım)

Sin eya k'aixeşa dogibi do limcişi moptaşi oç'k'omu şeni xaziri rt'as. Ya, u3'u do dulyaşa igzalu (45).
Sen onu iyice pişir de akşam eve gelince yemek için hazır olsun dedi ve işe gitti.

(45) Sin(a) eya(b) k'ai(c) xeşa(ç) dogibi(d) do(e) limcişi(f) moptaşi(g) oç'k'omu şeni(ğ) xaziri(h) rt'as(ı). Ya(i) u3'u(j), do(k) dulyaşa(l) igzalu(m).

a(lzr: sin/ trk: sen), b(lzr: eya/ trk: o, onu(*lzr: eya koz'iru/ trk: onu gördü)), c(lzr: k'ai/ trk: iyi), ç(lzr: xeşa/ trk: ele), d(lzr: dogibu/ trk: kaynatdı), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: limcişi/ trk: akşamın), g(lzr: moptaşi/ trk: geldiğimde, geldiğim zaman), ğ(lzr: oç'k'omu şeni/ trk: yemek için), h(lzr: xaziri/ trk: hazır), ı(lzr: rt'as (t'as)/ trk: kalsın), i(lzr: ya/ trk: ya, diye), j(lzr: u3'u/ trk: söyledi), k(lzr: do/ trk: ve), l(lzr: dulyaşa/ trk: işe), m(lzr: igzalu/ trk: gitti, yollandı)

3'ip'ut'ina iri şeyi kognutina nena var işiğu (46).
3'ip'ut'ina her şeyi duyduysa da sesini çıkarmadı.

(46) 3'ip'ut'ina(a) iri(b) şeyi(c) kognutina(ç) nena(d) var işiğu(e).

a(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), b(lzr: iri/ trk: her), c(lzr: şeyi (ondi)/ trk: şey), ç(lzr: kognutina/ trk: duyduysa da), e(lzr: nena/ trk: dil), e(lzr: var işiğu/ trk: çıkarmadı)

Oxorcak ar didi daçxiri kodogzu do 3'k'ariten yopşa ç'uk'i daçxiris kogedgu (47).
Kadın çok büyük bir ateş yaktı ve su dolu büyük kazanı üstüne koydu.

(47) Oxorcak(a) ar(b) didi(c) daçxiri(ç) kodogzu(d) do(e) 3'k'ariten(f) yopşa(g) ç'uk'i(ğ) daçxiris(h) kogedgu(ı).

a(lzr: oxorcak/ trk: kadın, (+ ergatif ek)), b(lzr: ar/ trk: bir), c(lzr: didi/ trk: büyük), ç(lzr: daçxiri/ trk: ateş), d(lzr: kodogzu/ trk: tutuşturdu), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: 3'k'ariten/ trk: su ilen), g(lzr: yopşa/ trk: dolu), ğ(lzr: ç'uk'i/ trk: kazan), h(lzr: daçxiris/ trk: ateşe, ateşde), ı(lzr: kogedgu/ trk: koydu, üzerine koydu)

3'k'ari k'aixeşa dot'ibuşi, beres xes gyak'nu do ç'uk'işa komuqonu (48).
Su iyice ısınınca, çocuğun kolundan tuttu ve kazanın yanına getirdi.

(48) 3'k'ari(a) k'ai(b) xeşa(c) dot'ibuşi(ç), beres(d) xes(e) gyak'nu(f) do(g) ç'uk'işa(ğ) komuqonu(h).

a(lzr: 3'k'ari/ trk: su), b(lzr: k'ai/ trk: iyi), c(lzr: xeşa/ trk: ele), ç(lzr: dot'ibuşi/ trk: ısınınca), d(lzr: beres/ trk: çocuğa, çocukda(*lzr: beres ren/ trk: çocukdadır, çocukda var)), e(lzr: xes/ trk: ele, elde), f(lzr: gyak'nu/ trk: tutuverdi, tutunuverdi (*lzr: qas gyak'nuşi/ trk: dala tutununca, dalı tutunca, dala tutunuverince)), g(lzr: do/ trk: ve ), ğ(lzr: ç'uk'işa/ trk: kazana), h(lzr: komuqonu/ trk: getirdi, onu getirdi)

Ek'uleti(49);
Sonra da;

(49) Ek'uleti(a);

a(lzr: ek'uleti/ trk: sonra da)

- Bere çkimi, am ç'uk'is muperi mskva şeyepe dolobğun (50).
- Çocuğum, bu kazanın içinde ne güzel şeyler var.

(50) Bere(a) çkimi(b), am(c) ç'uk'is(ç) muperi(d) mskva(e) şeyepe(f) dolobğun(g).

a(lzr: bere/ trk: çocuk), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: am/ trk: bu), ç(lzr: ç'uk'is/ trk: kazana, kazanda), d(lzr: muperi/ trk: ne biçim), e(lzr: mskva/ trk: güzel ), f(lzr: şeyepe(ondepe)/ trk: şeyler), g(lzr: dolobğun/ trk: mevcutdur, doludur, içeriye doğru doludur)

Hele ar dolo3'k'edi, namu mok'3'ondas! Ya, u3'uşi 3'ip'ut'inak (51);
Hele bir bak, hangisini beğeneceksin, deyince 3'ip'ut'ina;

(51) Hele(a) ar(b) dolo3'k'edi(c), namu(ç) mok'3'ondas(d)! Ya(e), u3'uşi(f) 3'ip'ut'inak(g);

a(lzr: hele/ trk: hele), b(lzr: ar/ trk: bir), c(lzr: dolo3'k'eduşi/ trk: bakınca, içine bakınca), ç(lzr: namu/ trk: hangisi), d(lzr: mok'3'ondas/ trk: beğenesin), e(lzr: ya/ trk: ya, diye), f(lzr: u3'uşi/ trk: söyleyince, ona söyleyince), g(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina)

- Hele so doloz'in, ar komo3'iri! Yado, nena gyuktiru (52).
- Hele nerede duruyor, bana bir gösteriver, diye cevap verdi.

(52) Hele(a) so(b) doloz'in(c), ar(ç) komo3'iri(ç)! Yado(d), nena(e) gyuktiru(f).

a(lzr: hele/ trk: hele), b(lzr: so/ trk: nerede), c(lzr: doloz'in/ trk: içinde duruyor), ç(lzr: ar/ trk: bir), d(lzr: komo3'iri/ trk: bana göster), e(lzr: yado/ trk: diye), f(lzr: nena/ trk: dil), g(lzr: gyuktiru/ trk: ona değiştirdi, (*lzr: oktiru/ trk: değiştirmek), (*lzr: nena gyuktiru(, cuvabi komeçu)/ trk: cevap verdi))

Oxorcak, “Aha sok'ala!” Yado, ç'uk'is ti diliğuşi, 3'ip'ut'inak nuntxu do oxorca ç'uk'is kodolot'k'oçu (53).
Kadın; “İşte burda!” diyerek kazana kafasını sokunca, 3'ip'ut'ina onu itip kazana atıverdi.

(53) Oxorcak(a), “Aha(b) sok'ala(c)!” Yado(ç), ç'uk'is(d) ti(e) diliğuşi(f), 3'ip'ut'inak(g) nuntxu(ğ) do(h) oxorca(ı) ç'uk'is(i) kodolot'k'oçu(k).

a(lzr: oxorcak/ trk: kadın, (+ ergatif ek)), b(lzr: aha, işte/ trk: aha), c(lzr: sok'ala/ trk: nerede), ç(lzr: yado/ trk: diye), d(lzr: ç'uk'is/ trk: kazana, kazanda), e(lzr: ti/ trk: baş), f(lzr: diliğuşi/ trk: içeriye doğru sokunca), g(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), ğ(lzr: nuntxu/ trk: itti, onu iteledi), h(lzr: do/ trk: ve), ı(lzr: oxorca/ trk: kadın), i(lzr: ç'uk'is/ trk: kazana, kazanda), k(lzr: kodolot'k'oçu/ trk: içeriye doğru attı)

Ek'uleti eya k'aixeşa dogibu do dostiku. 3'ip'ut'inak dulyape doçoduşi nç'erişa yextu do kogelaxedu (54).
Sonra da onu iyice pişirip parçaladıktan sonra tavana çıkıp yerleşti.

(54) Ek'uleti(a) eya(b) k'ai(c) xeşa(ç) dogibu(d) do(e) dostiku(f). 3'ip'ut'inak(g) dulyape(ğ) doçoduşi(h) nç'erişa(ı) yextu(i) do(j) kogelaxedu(k).

a(lzr: ek'uleti/ trk: sonra da), b(lzr: eya/ trk: o, onu(*lzr: eya koz'iru/ trk: onu gördü)), c(lzr: k'ai/ trk: iyi), ç(lzr: xeşa/ trk: ele), d(lzr: dogibu/ trk: kaynatdı), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: dostiku/ trk: parçaladı), g(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), ğ(lzr: dulyape/ trk: işler), h(lzr: doçoduşi/ trk: bitirince, o bitirince), ı(lzr: nç'erişa/ trk: çatıya, tavana), i(lzr: yextu/ trk: çıktı, üzerine çıktı), j(lzr: do/ trk: ve), k(lzr: kogelaxedu/ trk: oturdu, yüksek yerde oturdu)

Limcişi germak'oçi komoxtu do (55);
Akşamleyin dağ adamı geldi ve;

(55) Limcişi(a) germak'oçi(b) komoxtu(c) do(ç);

a(lzr: limcişi/ trk: akşamın), b(lzr: germak'oçi/ trk: dağ adamı), c(lzr: komoxtu/ trk: geldi)

- Vuuu... Aya muperi nostoneri şura gulun, yado, ç'uk'is komuxeduş k'ule ar buti kişiğu do (56);
- Mmmm... Ne kadar lezzetli insan kokusu kokuyor deyip kazana çullandı ve bir butu çıkardıktan sonra;

(56) Vuuu...(a) Aya(b) muperi(c) nostoneri(ç) şura(d) gulun(e), yado(f), ç'uk'is(g) komuxeduş-k'ule(ğ) ar(h) buti(ı) kişiğu(i) do(j);

a(lzr: vuuu/ trk: şaşırma nidası), b(lzr: aya/ trk: bu), c(lzr: muperi/ trk: ne biçim), ç(lzr: nostoneri/ trk: lezzetli), d(lzr: şura/ trk: koku), e(lzr: gulun/ trk: geziyor), f(lzr: yado/ trk: diye), g(lzr: ç'uk'is/ trk: kazana, kazanda), ğ(lzr: komuxeduş-k'ule/ trk: çullandıktan sonra), h(lzr: ar/ trk: bir), ı(lzr: buti/ trk: but) , i(lzr: kişiğu/ trk: çıkardı), j(lzr: do/ trk: ve)

- Aya mişi buti ren. Nostoneri yado, nunk'us amiduşi 3'ip'uk nç'erişen (57);
- Bu kimin butudur, lezzetli, diyerek ağzına tıkınca 3'ip'ut'ina tavandan;

(57) Aya(a) mişi(b) buti(c) ren(ç). Nostoneri(d) yado(e), nunk'us(f) amiduşi(g) 3'ip'uk(ğ) nç'erişen(h);

a(lzr: aya/ trk: bu), b(lzr: mişi/ trk: kimin), c(lzr: buti/ trk: but), ç(lzr: ren/ trk: dır, var), d(lzr: nostoneri/ trk: lezzetli), e(lzr: yado/ trk: diye), f(lzr: nunk'us/ trk: ağıza, ağızda), g(lzr: amiduşi/ trk: ağzına atınca, ağzına atıverince), ğ(lzr: 3'ip'uk/ trk: 3'ip'u, (+ ergatif ek)), h(lzr: nç'erişen/ trk: çatıdan, tavandan)

- Fat'maşi buti ren. Yado, ducoxu (58)
. - Fatma’nın butudur, diye seslendi.

(58) - Fat'maşi(a) buti(b) ren(c). Yado(ç), ducoxu(d).

a(lzr: Fat'maşi/ trk: Fatma’nın), b(lzr: buti/ trk: but), c(lzr: ren/ trk: dır, var), ç(lzr: yado/ trk: diye), d(lzr: ducoxu/ trk: çağırdı, onu çağırdı)

Germak'oçik mutu var oxo3'onu do (59);
Dağ adamı bir şey anlamadı ve;

(59) Germak'oçik(a) mutu(b) var oxo3'onu(ç) do(d);

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: mutu/ trk: bir şey), ç(lzr: var oxo3'onu/ trk: anlamadı, o anlamadı), d(lzr: do/ trk: ve)

- A-ah ...3'ip'uşi buti ren. Yado, nena gyuktiruş k'ule buti nunk'us amit'k'oçu (60).
- A-ah 3'ip'u’nun butudur, diye cevap verdikten sonra butu ağzına atıverdi.

(60) -A-ah ...(a)3'ip'uşi(b) buti(c) ren(ç). Yado(d), nena(e) gyuktiruş k'ule(f) buti(g) nunk'us(ğ) amit'k'oçu(h).

a(lzr: a-ah/ trk: a-ah), b(lzr: 3'ip'uşi/ trk: 3'ip'u’nun), c(lzr: buti/ trk: but), ç(lzr: ren/ trk: dır, var), d(lzr: yado/ trk: diye), e(lzr: nena/ trk: dil), f(lzr: gyuktiruşk'ule/ trk: ona değiştirdikten sonra, onu değiştirdikten sonra, (lzr: oktu/ trk: çevirmek), (*lzr: emus nena gyuktiruşk'ule(, emus cuvabi komeçuş k'ule)/ trk: ona cevap verdikten sonra)), g(lzr: buti/ trk: but), ğ(lzr: nunk'us/ trk: ağıza, ağızda), h(lzr: amit'k'oçu/ trk: ağzına attı, ağzına atıverdi, (*lzr: nunk'u/ trk: ağız))

3'ip'uk xolo (61);
3'ip'u yine;

(61) 3'ip'uk(a) xolo(b);

a(lzr: 3'ip'u/ trk: 3'ip'u), b(lzr: xolo/ trk: yine)

Var gatku. Eya Fat'maşi buti ren. Yado, ducoxu (62).
Bilemedin, Fatma’nın butudur, diye seslendi.

(62) Var gatku(a). Eya(b) Fat'maşi(c) buti(ç) ren(d). Yado(e), ducoxu(f).

a(lzr: var gatku/ trk: diyemedin), b(lzr: eya/ trk: o, onu(*lzr: eya koz'iru/ trk: onu gördü)), c(lzr: Fat'maşi/ trk: Fatma’nın), ç(lzr: buti/ trk: but), d(lzr: ren/ trk: dır, var), e(lzr: yado/ trk: diye), f(lzr: ducoxu/ trk: çağırdı, onu çağırdı)

Germak'oçik i3'i3'k'eduşi, nç'eris na gexen 3'ip'ut'ina koz'iru do iri şeyi koxo3'onuşi tis nosi minduxtu (63).
Dağ adamı yukarıya bakınca tavanda oturan 3'ip'ut'ina’yı görünce aklı başından gitti.

(63) Germak'oçik(a) i3'i3'k'eduşi(b), nç'eris(c) na gexen(ç) 3'ip'ut'ina(d) koz'iru(e) do(f) iri şeyi(g) koxo3'onuşi(ğ) tis(h) nosi(ı) minduxtu(i).

a(lzr: germak'oçik/ dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: i3'i3'k'eduşi/ trk: bakınınca), c(lzr: nç'eris/ trk: çatıda, tavanda), ç(lzr: na gexen/ trk: oturan, yüksek yerde oturan, yüksek yerde duran), d(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), e(lzr: koz'iru/ trk: gördü), f(lzr: do/ trk: ve), g(lzr: iri şeyi(ondi)/ trk: her şey), ğ(lzr: koxo3'onuşi/ trk: anlayınca), h(lzr: tis/ trk: başa, başda), ı(lzr: nosi/ trk: akıl), i(lzr: minduxtu/ trk: gitti, ondan gitdi)

Ek'ule (64);
Sonra da;

(64) Ek'ule;

a(lzr: ek'ule/ trk: sonra)

- 3'ip'u çkimi sin ek muç'oşi yexti? Yado, k'itxuşi 3'ip'uk; (65);
- 3'ip'ucuğum sen oraya nasıl çıktın? Diye sorunca 3'ip'u;

(65) - 3'ip'u(a) çkimi(b) sin(c) ek(ç) muç'oşi(d) yexti(e)? Yado(f), k'itxuşi(g) 3'ip'uk(ğ);

a(lzr: 3'ip'u/ trk: 3'ip'u), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: sin/ trk: sen), ç(lzr: ek/ trk: oraya, orada), d(lzr: muç'oşi/ trk: nasıl), e(lzr: yexti/ trk: çık), f(lzr: yado/ trk: diye), g(lzr: k'itxuşi/ trk: sorunca), ğ(lzr: 3'ip'uk/ trk: 3'ip'u, (+ ergatif ek))

- Lemşis lemşi gevodvi, manti entepeşi jin gebdgiti do eşoten yepti. Ya, u3'u (66).
- İğnenin üstüne iğne koydum. Bende üstlerine basıp öyle çıktım, dedi.

(66) Lemşis(a) lemşi(b) gevodvi(c), manti(ç) entepeşi(d) jin(e) gebdgiti(f) do(g) eşoten(ğ) yepti(h). Ya(ı), u3'u(i).

a(lzr: lemşis/ trk: iğneye, iğnede), b(lzr: lemşi/ trk: iğne), c(lzr: gevodvi/ trk: koydum, üzerine koydum), ç(lzr: manti/ trk: ben de), d(lzr: entepeşi/ trk: onların), e(lzr: jin/ trk: üst), f(lzr: yepti/ trk: çıktım, üzerine çıktım), ı(lzr: ya/ trk: ya, diye), i(lzr: u3'u/ trk: söyledi)

Germak'oçik, lemşepe komuğu do artikatiş jin kogedu (67).
Dağ adamı iğneleri getirdi ve birbir üstüne koydu.

(67) Germak'oçik(a), lemşepe(b) komuğu(c) do(ç) artikatiş(d) jin(e) kogedu(f).

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: lemşepe/ trk: iğneler), c(lzr: komuğu/ trk: getirdi), ç(lzr: do/ trk: ve), d(lzr: artikatiş/ trk: birbirinin), e(lzr: jin/ trk: üst), f(lzr: kogedu/ trk: koydu, üzerine koydu)

Mukti k'uçxe gedguşi, lemşepe kona3igu (68).
Kendi de üstüne basınca iğneler saplandı.

(68) Mukti(a) k'uçxe(b) gedguşi(c), lemşepe(ç) kona3igu(d).

a(lzr: mukti/ trk: kendisi de), b(lzr: k'uçxe/ trk: ayak), c(lzr: gedguşi/ trk: koyunca, basınca(*lzr: k'uçxe gedguşi/ trk: ayağını koyunca, ayağını basınca), üzerine basınca, (*lzr: k'uçxeş jin k'uçxe gedguşi/ trk: ayak üstüne ayak koyunca, bacak bacak üstüne atınca)), ç(lzr: lemşepe/ trk: iğneler), d(lzr: kona3igu/ trk: saplandı, ona saplandı)

Germak'oçik ar k'ap'et'i kodiquruş k'ule (69);
Dağ adamı kuvvetli bir nara attıktan sonra;

(69) Germak'oçik(a) ar(b) k'ap'et'i(c) kodiquruş k'ule(ç);

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: ar/ trk: bir), c(lzr: k'ap'et'i/ trk: sert), ç(lzr: kodiquruş k'ule/ trk: bağırdıktan sonra)

- 3'ip'u çkimi, m3'ori mi3'vi, mu iqven (70).
- 3'ip'ucuğum doğru söyle ne olur.

(70) - 3'ip'u(a) çkimi(b), 3'ori(c) mi3'vi(ç), mu(d) iqven(e).

a(lzr: 3'ip'u/ trk: 3'ip'u), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: 3'ori (mtini)/ trk: doğru), ç(lzr: mi3'vi/ trk: bana söyle), d(lzr: mu/ trk: ne), e(lzr: iqven/ trk: olur, oluyor)

Sin ek muç'oşi yexti? Ya, u3'u. 3'ip'uk (71);
Sen oraya nasıl çıktın, deyince 3'ip'u;

(71) Sin(a) ek(b) muç'oşi(c) yexti(ç)? Ya(d), u3'u(e). 3'ip'uk(f);

a(lzr: sin/ trk: sen), b(lzr:ek/ trk: oraya, orada), c(lzr: muç'oşi/ trk: nasıl), ç(lzr: yexti/ trk: çık, üzerine çık), d(lzr: ya/ trk: ya, diye), e(lzr: u3'u/ trk: söyledi), f(lzr: 3'ip'uk/ trk:3'ip'u, (+ ergatif ek))

- Grasta k'aixeşa dovoç'k'vini, manti grastas gepxedi do eşoten yepti (72).
- Grastayı iyice kızdırdım. Bende üstüne basıp öyle çıktım.

(72) - Grasta(a) k'ai(b) xeşa(c) dovoç'k'vini(ç), manti(d) grastas(e) gepxedi(f) do(g) eşoten(ğ) yepti(h).

a(lzr: grasta/ trk: grasta), b(lzr: k'ai/ trk: iyi), c(lzr: xeşa/ trk: ele), ç(lzr: dovoç'k'vini/ trk: ..kızdırdım, cansız bir nesnenin kızdırılması, kavurdum), d(lzr: manti/ trk: ben de), e(lzr: grastas/ trk: grastaya, grastada), f(lzr: gepxedi/ trk: oturdum, üzerine oturdum), g(lzr: do/ trk: ve), ğ(lzr: eşoten/ trk: öyleliklen), h(lzr: yepti/ trk: çıktım, üzerine çıktım)

Germak'oçik, grasta k'aixeşa doç'k'vinu do kogexeduşi mundi na gvaç'u steri; “Voooy...Nana-çkimi, a3'i mup'a.” Yado, kodiquruş k'ule, xolo uk'uniktu do (73);
Dağ adamı grastayı iyice kızdırıp üstüne oturunca kıçı yandığı gibi “Vay anacığım. Şimdi ne yapayım.” Diye bağırdıktan sonra yine döndü ve;

(73) Germak'oçik(a), grasta(b) k'ai(c) xeşa(ç) doç'k'vinu(d) do(e) kogexeduşi(f) mundi(g) na gvaç'u steri(ğ); “Voooy.. (h)Nana(ı) çkimi(i), a3'i(j) mup'a(k).” Yado(l), kodiquruş k'ule(m), xolo(n) uk'uniktu(o) do(ö);

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: grasta/ trk: grasta), c(lzr: k'ai/ trk: iyi), ç(lzr: xeşa/ trk: ele), d(lzr: doç'k'vinu/ trk: ...kızdırdı, cansız bir varlığın ateşde kızdırılması, kavurdu), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: kogexeduşi/ trk: oturunca, üzerine oturunca), g(lzr: mundi/ trk: kıç ), ğ(lzr: na gvaç'u-steri/ trk: o yandığı gibi), h(lzr: voooy/ trk: acı nidası), ı(lzr: nana/ trk: anne), i(lzr: çkimi/ trk: benim), j(lzr: a3'i/ trk: şimdi), k(lzr: mup'a/ trk: ne yapayım), l(lzr: yado/ trk: diye), m(lzr: kodiquruş-k'ule/ trk: bağırdıktan sonra), n(lzr: xolo/ trk: yine), o(lzr: uk'uniktu/ trk: geri döndü), ö(lzr: do/ trk: ve)

- Ula, m3'ori mi3'vi. Sin ek solen yexti? Yado, 3'ip'us i3'icoxu. 3'ip'uk xolo (74);
- Ulan doğru söyle, sen oraya nereden çıktın? Diye seslenince 3'ip'u yine;

(74) Ula(a), 3'ori(b) mi3'vi(c). Sin(ç) ek(d) solen(e) yexti(f)? Yado(g), 3'ip'us(ğ) i3'icoxu(h). 3'ip'uk(ı) xolo(i);

a(lzr: ula/ trk: ulan), b(lzr: 3'ori (mtini)/ trk: doğru), c(lzr: mi3'vi/ trk: bana söyle), ç(lzr: sin/ trk: sen), d(lzr: ek/ trk: oraya, orada), e(lzr: solen/ trk: nereden), f(lzr: yexti/ trk: çık, üzerine çık), g(lzr: yado/ trk: diye), ğ(lzr: 3'ip'us/ trk: 3'ip'u’ya, 3'ip'uda), h(lzr: i3'icoxu/ trk: seslendi, ona seslendi), ı(lzr: 3'ip'uk/ trk: 3'ip'u, (+ ergatif ek)), i(lzr: xolo/ trk: yine)

- Sap'onis sap'oni gebdvi (75).
- Sabun üstüne sabun koydum.

(75) - Sap'onis(a) sap'oni(b) gebdvi(c).

a(lzr: sap'onis/ trk: sabuna, sabunda), b(lzr: sap'oni/ sabun), c(lzr: gebdvi/ trk: koydum, üzerine koydum)

Manti emuşi jin gebdgiti do eşoten yepti. Ya, u3'u (76).
Bende üstlerine basıp öyle çıktım, dedi.

(76) Manti(a) emuşi(b) jin(ç) gebdgiti(d) do(e) eşoten(f) yepti(g). Ya(ğ), u3'u(h).

a(lzr: manti/ trk: ben de), b(lzr. emuşi/ trk: onun), c(lzr: jin/ trk: üst), d(lzr: gebdgiti/ trk: üzerine durdum, üzerinde duruyordum), e(lzr: eşoten/ trk: öyleliklen), f(lzr: eşoten/ trk: öyleliklen), g(lzr: yepti/ trk: çıktım, üzerine çıktım), ğ(lzr: ya/ trk: ya, diye), h(lzr: u3'u/ trk: söyledi)

Germak'oçik, sap'onepe artikatiş jin kogyosvaru do mukti emuş jin gedgiduşi, sap'onepe gestu do germak'oçi kodilicinu (77).
Dağ adamı sabunları birbiri üzerine dizip kendi de üzerine çıkınca, sabunlar kaydı ve dağ adamı yere yıkıldı.

(77) Germak'oçik(a), sap'onepe(b) artikatiş(c) jin(ç) kogyosvaru(d) do(e) mukti(f) emuş(g) jin(ğ) gedgiduşi(h), sap'onepe(ı) gestu(i) do(j) germak'oçi(k) kodilicinu(l).

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: sap'onis/ trk: sabuna, sabunda), c(lzr: artikatişi/ trk: birbirinin), ç(lzr: jin/ trk: üst), d(lzr: kogyosvaru/ trk: dizdi), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: mukti/ trk: kendi de), g(lzr: emuş/ trk: onun), ğ(lzr: jin/ trk: üst), h(lzr: gedgiduşi/ trk: üzerinde duruyorken), ı(lzr: sap'onepe/ trk: sabunlar), i(lzr: gestu/ trk: kaydı, (*lzr: k'uçxe gemistu/ trk: ayağım kaydı)), j(lzr: do/ trk: ve), k(lzr: germak'oçi/ trk: dağ adamı), l(lzr: kodilicinu/ trk: yıkılıverdi)

Eya na meluten, mt'ura k'onk'oraxi kodolot'ruxu (78).
Yere düşünce neredeyse döş kemiği kırılıyordu.

(78) Eya(a) na meluten(b), t'ura(c) k'onk'oraxi(ç) kodolot'ruxu(d).

a(lzr: eya/ trk: o, onu(*lzr: eya koz'iru/ trk: onu gördü)), b(lzr: na meluten/ trk: düşmesiylen, yukarıdan düsmesiylen), c(lzr: t'ura/ trk: az kalsın!, (*lzr: ç'it'a doskidas/ trk: az kalsın), ç(lzr: k'onk'oraxi/ trk: döş kemiği), d(lzr: kodolot'roxu/ trk: kırıldı)

Emuk xolo; ”Voooy... Nana çkimi!” ya, dicoxuş k'ule (79);
O yine; - Vay anacığım! dedikten sonra yine dönüp;

(79) Emuk(a) xolo(b); ”Voooy(c)...Nana(ç) çkimi(d)!” ya(e), dicoxuş k'ule(f);

a(lzr: emuk/ trk: o, (+ ergatif ek)), b(lzr: xolo/ trk: yine), c(lzr: voooy/ trk: acı nidası), ç(lzr: nana/ trk: anne), d(lzr: çkimi/ trk: benim), e(lzr: ya/ trk: ya, diye), f(lzr: dicoxuş k'ule/ trk: çağırdıktan sonra, seslendikten sonra)

- 3'ip'u çkimi, mu iqven domi3'vi (80).
- 3'ip'ucuğum ne olur söyle bana.

(80) - 3'ip'u(a) çkimi(b), mu(c) iqven(ç) domi3'vi(d).

a(lzr: 3'ip'u/ trk: 3'ip'u), b(lzr: çkimi/ trk: benim), c(lzr: mu/ trk: ne), ç(lzr: iqven/ trk: olur, oluyor), d(lzr: domi3'vi/ trk: bana söyle)

Sin ek solen yetxi. Yado, 3'ip'us oxre3'uşi 3'ip'ut'inak (81);
Sen oraya nereden çıktın, diyerek yalvarınca, 3'ip'u;

(81) Sin(a) ek(b) solen(c) yetxi(ç). Yado(d), 3'ip'us(e) oxre3'uşi(f) 3'ip'ut'inak(g);

a(lzr: sin/ trk: sen), b(lzr: ek/ trk: oraya, orada), c(lzr: solen/ trk: nereden), ç(lzr: yexti/ trk: çık, üzerine çık), d(lzr: yado/ trk: diye), e(lzr: 3'ip'us/ trk: 3'ip'u’ya, 3'ip'uda), f(lzr: oxre3'uşi/ trk: yalvarınca, ona yalvarınca), g(lzr: 3'ip'ut'inak/ trk: 3'ip'ut'ina, (+ ergatif ek))

- Oxorşkaguris ar teneke mt'veri (mt'ut'a) kodovobği (82).
- Evin orta göbeğine bir teneke kül döktüm.

(82) - Oxorşkaguris(a) ar(b) teneke(c) mt'veri (mt'ut'a)(ç) kodovobği(d).

a(lzr: oxorşkaguris/ trk: evin orta göbeğine, evin tam ortasına), b(lzr: ar/ trk: bir), c(lzr: teneke/ trk: teneke), ç(lzr: mt'veri/ trk: kül), d(lzr: kodovobği/ trk: döktüm)

Emus k'azyaği kogovobiş k'ule çarçafi komovotvi do manti emus kogepxedi (83).
Üstüne gazyağı döktükten sonra çarşaf örttüm ve bende üstüne oturdum.

(83) Emus(a) k'azyaği(b) kogovobiş k'ule(c) çarçafi(ç) komovotvi(d) do(e) manti(f) emus(g) kogepxedi(ğ).

a(lzr: emus/ trk: ona, onda), b(lzr: k'azyaği/ trk: gazyağı), c(lzr: kogovobiş k'ule/ trk: ben döktükten sonra, üzerine döktüğümden sonra), ç(lzr: çarşafi/ trk: trk: çarşaf), d(lzr: komovotvi/ trk: bana ört), e(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: manti/ trk: ben de), g(lzr: emus/ trk: ona, onda), ğ(lzr: kogepxedi/ trk: oturdum, üzerine oturdum)

Ek'uleti ebzaten mevun3'i do eşoten yepti, ya, u3'u (84).
Sonra kibritle tutuşturdum, bende öyle çıktım dedi.

(84) Ek'uleti(a) ebzaten(b) mevun3'i(c) do(ç) eşoten(d) yepti(e), ya(f), u3'u(g).

a(lzr: ek'ule/ trk: sonra), b(lzr: ebzaten (ebzaliten)/ trk: kibritlen), c(lzr: mevun3'i/ trk: tutuşdurdum), ç(lzr: do/ trk: ve), d(lzr: eşoten/ trk: öyleliklen), e(lzr: yepti/ trk: çıktım, üzerine çıktım), f(lzr: ya/ trk: ya, diye), g(lzr: u3'u/ trk: söyledi)

Germak'oçik ar teneke mt'veri oxorşkaguris kok'obğu (85).
Dağ adamı bir teneke külü evin orta göbeğine döktü.

(85) Germak'oçik(a) ar(b) teneke(c) mt'veri(ç) oxorşkaguris(d) kok'obğu(e).

a(lzr: germak'oçik/ trk: dağ adamı, (+ ergatif ek)), b(lzr: ar/ trk: bir), c(lzr: teneke/ trk: teneke), ç(lzr: mt'veri/ trk: kül), d(lzr: oxorşkaguris/ trk: evin orta göbeğine, evin tam ortasına), e(lzr: kok'obğu/ trk: biriktirdi)

Ar teneke k'azyağiti emus kogobu do çarşafiti komotu (86).
Bir teneke gazyağını da onun üstüne döküp çarşafı kapattı.

(86) Ar(a) teneke(b) k'azyağiti(c) emus(ç) kogobu(d) do(e) çarşafiti(f) komotu(g).

a(lzr: ar/ trk: bir), b(lzr: teneke/ trk), c(lzr: k'azyağiti/ trk: gazyağını da), ç(lzr: emus/ trk: ona, onda), d(lzr: kogobu, trk: döktü, üzerine döktü), d(lzr: do/ trk: ve), f(lzr: çarşafiti/ trk: çarşafı da), g(lzr: komotu/ trk: örttü, üzerine örttü)

Mukti kogexeduş k'ule ebza gilinçaxu do na nun3'u steri emedeni daçxiri kogvak'iru do badgaleri, badgaleri, diç'u, dixalu (87).
Kendiside üstüne oturduktan sonra kibriti çakıp tutuşturması ile beraber vücudunu ateş sardı. Debelene debelene yandı, kül oldu.

(87) Mukti(a) kogexeduş k'ule(b) ebza(c) gilinçaxu(ç) do(d) na nun3'u steri(e) emedeni(f) daçxiri(g) kogvak'iru(ğ) do(h) badgaleri, badgaleri(ı), diç'u(i), dixalu(j).

a(lzr: mukti/ trk: kendisi de), b(lzr: kogexeduş k'ule/ trk: oturduktan sonra, üzerine oturduktan sonra), c(lzr: ebza (ebzali)/ trk: kibrit), ç(lzr: gilinçaxu/ trk: çaktı), d(lzr: do/ trk: ve), e(lzr: na nun3'u steri/ trk: tutuştuğu gibi), f(lzr: emedeni/ trk: hemencecik, çabucak(*lzr: mani(şa)/ çabuk, çabucak)), g(lzr: daçxiri/ trk: ateş), ğ(lzr: kogvak'iru/ trk: sardı, onu sardı), h(lzr: do/ trk: ve), ı(lzr: badgaleri, bagdaleri/ trk: debelene, debelene), i(lzr: diç'u/ trk: yandı), j(lzr: dixalu/ trk: aşırı yandı, kömürleşti)

3'ip'ut'ina, emuş k'ule nç'erişen kagextu (88).
3'ip'ut'ina ondan sonra tavandan indi.

(88) 3'ip'ut'ina(a), emuş k'ule(b) nç'erişen(c) kagextu(ç).

a(lzr: 3'ip'ut'ina/ trk: 3'ip'ut'ina), b(lzr: emuş k'ule/ trk: ondan sonra), c(lzr: nç'erişen/ trk: çatıdan, tavandan), ç(lzr: kagextu/ trk: indi)

Oxori dopağu do kodibargu (89).
Evi temizleyip içine yerleşti.

(89) Oxori(a) dopağu(b) do(c) kodibargu(ç).

a(lzr: oxori/ trk: ev), b(lzr: dopağu/ trk: temizledi), c(lzr: do/ trk: ve), ç(lzr: kodibargu/ trk: yerleşti)

Germak'oçişi iri şeyiti mus koxoskidu mutu var (90).
Dağ adamının herşeyi de ona kaldı.

(90) Germak'oçişi(a) iri(b) şeyiti(c) mus(ç) koxoskidu(d) mutu(e) var(f).

a(lzr: germak'oçişi/ trk: dağ adamınin), b(lzr: iri/ trk: her ), c(lzr: şeyiti(ondi-ti)/ trk: şey de), ç(lzr: mus/ trk: kendisine, kendisinde ), d(lzr: koxoskidu/ trk: ona kaldı, onun payına düştü, ona ulaşamadan orada kaldı, vb... ), e(lzr: mutu/ trk: bir şey ), f(lzr: var/ trk: hayır)

N E N A P U N A / S Ö Z L Ü K

LAZURİ/ TURKULİ

A a

a-ah/ a-ah.
açkinu/ bildi, zannetdi (*lzr: eşo açkinu/ trk: öyle zannetdi).
aha/ aha, işte.
am/ bu.
amiduşi/ ağzına atınca, ağzına atıverince.
amit'k'oçu/ ağzına attı, ağzına atıverdi, (*lzr: nunk'u/ ağız).
ar/ bir.
arçkva/ bir daha.
artikatiş/ birbirinin.
artikatişi/ birbirinin.
aya/ bu.
a3'i/ şimdi.

B b

badgaleri, bagdaleri/ debelene, debelene.
bere/ çocuk.
beres/ çocuğa, çocukda (*lzr: beres ren/ trk: çocukdadır, çocukda var).
bereşi/ çocuğun.
buti/ but.
but'k'a/ yaprak.
but'k'ape/ yapraklar.

C c

coxineri coxineri/ söylene söylene (, sitem ede ede), çağıra çağıra.
cuvabi/ cevap.

Ç ç

çarşafi (gerçapule)/ çarşaf.
çarşafiti (gerçapuleti)/ çarşafı da.
çkimi/ benim.

Ç' ç'

ç'uk'i/ kazan.
ç'uk'is/ kazana, kazanda.
ç'uk'işa/ kazana.

D d

daçxiri/ ateş.
daçxiris/ ateşe, ateşde.
daz'epe/ dikenler.
daz'i/ diken.
dicoxuş k'ule/çağırdıktan sonra, seslendikten sonra.
diç'u/ yandı.
didi/ büyük.
dido/ çok.
dixa/ arazi, toprak (*lzr: let'a/ trk: toprak).
dixalu/ aşırı yandı, kömürleşti.
diliğuşi/ içeriye doğru sokunca.
do/ ve.
dobut'u/ dökülüyordu.
doçoduşi/ bitirince, o bitirince.
doç'k'vinu/ ...kızdırdı, cansız bir varlığın ateşde kızdırılması, kavurdu.
dogibu/ kaynatdı.
dolobğun/ mevcutdur, doludur, içeriye doğru doludur.
doloz'in/ içinde duruyor.
dolo3'k'eduşi/ bakınca, içine bakınca.
domi3'vi/ bana söyle.
dopağu/ temizledi.
dostiku/ parçaladı.
dot'ibuşi/ ısınınca.
dovoç'k'vini/ kızdırdım, cansız bir nesnenin ateşte kızdırılması, kavurdum.
ducoxu/ çağırdı, onu çağırdı.
dulyape/ işler.
dulyaşa/ işe.

E e

ebza (ebzali)/ kibrit.
ebzaten (ebzaliten)/ kibritlen.
ek/ oraya, orada.
emedeni/ hemencecik, çabucak (*lzr: mani(şa)/ trk: çabuk, çabucak).
em k'ele/ o taraf, o tarafa.
emuk/ o, (+ ergatif ek).
emukti/ o da.
emus/ ona, onda.
emuş/ onun.
emuşi/ onun.
emuşk'ule/ ondan sonra.
entepeşi/ onların.
epçi/ erkekler için hitap şekli.
eşoten/ öyleliklen.

F f

Fat'ma/ Fatma.
Fat'maşi/ Fatma’nın.

G g

gale/ dışarıda, dış.
gyak'ni/ tutuver, tutunuver, (*lzr: xes gemak'ni/ trk: elimi tutuver).
gyak'nu/ tutuverdi, tutunuverdi, (*lzr: qas gyak'nuşi/ trk: dala tutunca, dalı tutunca, dala tutunuverince).
gyak'nuşi/ tutuverince, tutunuverince.
gcoxons/ ismi.. dır, (
(lzr): mu gcocons?/ ismin nedir (trk)?).
gebdgiti/ üzerine durdum, üzerinde duruyordum.
gedgiduşi/ üzerinde duruyorken.
gedguşi/ koyunca, basınca(*lzr: k'uçxe gedguşi/ trk: ayağını koyunca, ayağını basınca), üzerine basınca, (*lzr: k'uçxeş jin k'uçxe gedguşi/ trk: ayak üstüne ayak koyunca, bacak bacak üstüne atınca).
gebdvi/ koydum, üzerine koydum.
gextuşi/ inince.
geladgiti/ üzerinde dur.
gepxedi/ oturdum, üzerine oturdum.
germak'oçi/ dağ adamı.
germak'oçik/ dağ adamı, (+ ergatif ek).
gestu/ kaydı, (*lzr: k'uçxe gemistu/ trk: ayağım kaydı).
gevodvi/ koydum, üzerine koydum.
gilinçaxu/ çaktı.
ginon/ sana lazım, ister (*lzr: ginon inciri, ginon ibiri/ trk: ister uyu, ister şarkı şöyle).
grasta/ grasta.
grastas/ grastaya, grastada.
gomapsas/ işeyebileyim.
gomaz'gvas/ mıçabileyim.
go3'k'eduşi/ bakınca, içeriye doğru bakınca.
gulun/ geziyor.
gyuktiru/ ona değiştirdi, (*lzr: oktiru/ trk: değiştirmek), (*lzr: nena gyuktiru (, cuvabi komeçu)/ trk: cevap verdi).
gyuktiruş k'ule/ ona değiştirdikten sonra, onu değiştirdikten sonra, (*lzr: oktu/ trk: çevirmek), (*lzr: emus nena gyuktiruş k'ule (, emus cuvabi komeçuş k'ule/ trk: ona cevap verdikten sonra).
gzas/ yola, yolda.

H h

hele/ hele.
ho(ko)/ evet.

X x

xaziri/ hazır.
xes/ ele, elde.
xeşa/ ele.
xolo/ yine.
xomula/ kuru.

İ i

idu/ gitti.
igzalu/ gitti, yollandı.
igzaluşi/ gidince, yollanınca.
iqven/ olur, oluyor.
imt'u/ kaçtı.
imonk'ani/ ağırlaştın.
iri/ her.
iri şeyi (ondi)/ her şey.
eya/ o, onu (*lzr: eya koz'iru/ trk: onu gördü).
i3'icoxu/ seslendi, ona seslendi.
i3'i3'k'eduşi/ bakınınca.

J j

jin/ üst.
jinti/ üstte de.

K k

-k/ ergatif ek.
Kaeladguş k'ule/ koyduktan sonra.
kagextu/ indi.
kamelu/ düştü.
kamemit'k'oçi/ bana at, bana atıver.
kamuyi3'k'u/ çıkardı, üzerinden çıkardı.
kextu/ çıktı (*lzr: ncas kextu/ trk: ağaca çıktı), çıktı (*lzr: ç'uç'ulik markvalişen kagamaxtu (kogamaxtu)/ trk: civciv yumurtadan çıktı).
keşaxtu/ çıktı (*lzr: oput'eşa keşaxtu/trk: köye çıktı), çıkıverdi (*lzr: k'alatişen keşaxtu/ trk: sepetden çıktı, sepetden çıkıverdi), çıktı (*lzr: oxorişen kogamaxtu/ trk: evden çıktı, evden çıkıverdi).
kelant'k'obu/ saklandı, gizlendi.
keşiğu/ çıkardı.
kodibargu/ yerleşti.
kodiquruş k'ule/ bağırdıktan sonra.
kodilicinu/ yıkılıverdi.
kodilingonuş-k'ule/ niyetlendikten sonra (, kafasına koyduktan sonra).
kodogzu/ tutuşturdu.
kodolobğu/ doldurdu.
kodolobğuş k'ule/ doldurduktan sonra.
kodoloxunu/ oturtdu, onu oturtdu.
kodoloxunuş k'ule/ onu oturtduktan sonra.
kodolot'k'oçu/ içeriye doğru attı.
kodolot'roxu/ kırıldı.
kodovobği/ döktüm.
kogedgitu/ koyuldu (*lzr: gzas kogedgitu/ trk: yola koyuldu).
kogedgu/ koydu, üzerine koydu.
kogedu/ koydu, üzerine koydu.
kogexeduşi/ oturunca, üzerine oturunca.
kogexen/ yüksek yerde oturuyor.
kogexeduş k'ule/ oturduktan sonra, üzerine oturduktan sonra.
kogelaxedu/ oturdu, yüksek yerde oturdu.
kogepxedi/ oturdum, üzerine oturdum.
kognutina/ duyduysa da.
kogobu/ döktü, üzerine döktü.
kogovobiş k'ule/ ben döktükten sonra, üzerine döktüğümden sonra.
kogyosvaru/ dizdi.
kogvak'iru/ ona sarıldı, onu sardı, sardı.
koxoskidu/ ona kaldı, onun payına düştü, ona ulaşamadan orada kaldı, vb...
koxo3'onuşi/ anlayınca.
kok'obğu/ biriktirdi.
komobğu/ bana döktü.
komoik'idu/ yüklendi, yükleniverdi (*lzr: t'ik'ina komoik'idu/ trk: sepeti yüklendi, sepeti yükleniverdi).
komoxtu/ geldi.
kodolobğu/ doldurdu.
komoloxunu/ onu içeriye oturtu, onu içeriye tıktı.
komolovoxuni/ onu çeriye oturtdum, onu içeriye tıktım.
komomotvi/ bana ört.
komo3'iri/ bana göster.
komuğu/ getirdi.
komuqonu/ getirdi, onu getirdi.
komuxeduş k'ule/ çullandıktan sonra.
komulunk'iluş k'ule/ onu içeriye kapatıkdan sonra, onu içeriye kitledikten sonra.
konandu/ tembih etti (*lzr: doçinadu/ trk: tembih etti), ısmarladı.
kona3igu/ saplandı, ona saplandı.
kona3igu/ saplandı, ona saplandı.
korba/ karın.
kort'u/ vardı.
koz'iru/ gördü.
kva/ taş.

K' k'

k'ai/ iyi.
k'alati/ sepet.
k'alatis/ sepete, sepetde.
k'alatişen/ sepetden.
kamet'roxu/ kırıldı.
k'ap'et'i/ sert.
k'azyaği/ gazyağı.
k'azyağiti/ gazyağını da.
k'et'epe/ çubuklar.
k'itxuşi/ sorunca.
k'onk'oraxi/ döş kemiği.
k'uçxe/ ayak.

Q q

qa/ dal.
qas (t'ot'is)/dala, dalda.

L l

lemşepe/ iğneler.
lemşi/ iğne.
lemşis/ iğneye, iğnede.
limcişi/ akşamın.

M m

malen/ gidebilirim, gidebiliyorum.
man/ ben.
mamt'i ha!”/ benden kaçtın ha.
manti/ ben de.
mcoxons/ ismim ... dır.
memandaru/ darlandım.
meşavulur/ içeriye doğru giriyorum.
met'roxu/ kırıldı.
mevun3'i/ tutuşdurdum.
mixit'on/ beni gıdıklıyorsun.
milletişi (xark'işi)/ milletin.
minduxtu/ ondan gitti.
mişi/ kimin.
mişilu/ içeriye doğru girdi.
mitxanişi/ birisinin.
mi3'vi/ bana söyle.
moxtu/ geldi.
mok'ideri/ sırtlanmış(lı) (*lzr: t'ik'ina mok'ideri nulut'u/ trk: sepet yüklenmiş gidiyordu).
mok'3'ondas/ beğenesin.
moptaşi/ geldiğimde, geldiğim zaman.
mot/ neden.
mskva/ güzel.
mu/ ne.
moç'oşi/ nasıl.
muyik'iduşi/ sırtlanınca, sırtlanıverince.
muyi3'k'u/ üzerinden çıkardı (*lzr: ceketi muyi3'k'u/ ceketi çıkardı), (*trk: çıkardı (*lzr: bere oxorişen kogamiqonu/ trk: çocuğu evden çıkardı), çıkardı (*lzr: 3'inek'i mui3'k'u/ trk: çorabı çıkardı), çıkardı (*lzr: oput'eşa mkiri keşiğu/ trk: köye un çıkardı), çıkardı (*lzr: ç'uk'işen xor3epe gamiğu/ trk: kazandan etleri çıkardı), vb.
mukti/ kendisi de.
muk'o/ ne kadar.
muşeni/ niçin.
muşi/ kendisinin.
mşkerepunas/ orman güllüğün(d)e.
mt'veri/ kül.
mundi/ kıç.
muperi/ ne biçim.
mu p'a/ ne yapayım.
mus/ kendisine, kendisinde.
mutu/ birşey.
m3xuli/ armut.
m3xulis/ armuda, armutda.
m3xulişa/ armuda
m3ika/ birazcık.

N n

na gexen/ yüksek yerde oturan, yüksek yerde duran.
na gvaç'u steri/ o yandığı gibi.
nakaçuşi/ sıkınşınça.
na meluten/ düşmesiylen, yukarıdan düşmesiylen.
namu/ hangisi.
nana/ anne.
nandaru/ darlandı, sıkıştı.
nandarutina/ darlandıysa da, sıkıştıysa da.
nank'ap'u/ üzerine doğru atılıverdi.
na nun3'u steri/ tutuştuğu gibi.
ncaepes/ ağaçlara, ağaçlarda.
ncaşen/ ağaçdan.
nç'eris/ çatıda, tavanda.
nç'erişa/ çatıya, tavana.
nç'erişen/ çatıdan, tavandan.
nena/ dil.
neti/ ne de.
nit'uşi/ o gidiyorken.
nk'useri nk'useri/ inleye inleye.
noseri/ akıllı.
nosi/ akıl.
nostoneri/ lezzetli.
nucoxu/ ona seslendi.
nunk'us/ ağıza, ağızda.
nuntxu/ itti, onu iteledi.

O o

odas/ odaya, odada.
oç'k'omu/ yemek, (*lzr: gyari oç'k'omu/ trk: yemek yedi), (*lzr: mu gyari ren/ trk: ne yemek var), o yedi.
oç'k'omu şeni/ yemek için.
oç'opu/ onu yakaladı.
oxorca/ kadın.
oxorcak/ kadın, (+ ergatif ek).
oxorca-muşis/ kadınına, eşine ((*lzr: çili/ trk: bayan eş), (*lzr: kimoci/ trk: erkek eş(, koca)).
oxori/ ev.
oxoris/ eve, evde.
oxoriş/ evin.
oxorişa/ eve.
oxorşkaguris/ evin orta göbeğine, evin tam ortasına.
oxre3'uşi/ yalvarınca, ona yalvarınca.
ek'ule/ sonra.
ek'uleti/ sonra da.
oz'ğap't'u/ doyuruyordu, onu doyuruyordu.

P' p'

p'ç'opi/ yakaladım.

R r

ren/ dır, var.
rt'as (t'as)/ kalsın.

S s

solen/ nereden.
sap'onepe/ sabunlar.
sap'oni/ sabun.
sap'onis/ sabuna, sabunda.
sin/ sen.
so/ nerede.
sok'ala/ nerede.
soti/ sakın.

Ş ş

şeyepe (ondepe)/ şeyler.
şeyi (ondi)/ şey.
şeyiti (ondi-ti)/ şey de.
şu/ ıslak.
şura/ koku.

T t

teneke/ teneke.
ti/ baş.
tku/ dedi.
tis/ başa, başda.

T' t'

t'ura/ az kalsın!, (*lzr: ç'it'a doskidas/ trk: az kalsın).

U u

udodginu/ durmaksızın, durmadan.
uğut'u/ vardı, onun vardı.
ula/ ulan.
uk'uniktu/ geri döndü.
u3'u/ söyledi.
u3'uşi/ söyleyince, ona söyleyince.
u3'una/ söylediyse, ona söylediyse.

V v

var/ hayır.
var az'iruşi/ göremeyince, onu göremeyince.
var dobdgitur/ durmam.
var doxedur/ oturmuyorsun.
var gatku/ diyemedin.
var go3'vağuşi/ alamayınca, ondan alamayınca.
var işiğu/ çıkarmadı.
var kaeşaxta/ çıkma.
var keşaxta/ çıkma.
var oxo3'onu/ anlamadı, o anlamadı.
va ren/ yok.
var gextu/ inmedi, o inmedi.
var nusiminu/ dinlemedi, onu dinlemedi.
“vay 3'ip'u vay!/ “vay 3'ip'u vay!
vuuu/ şaşırma nidası.
voooy/ acı nidası.

Y y

ya/ ya, diye.
yado/ diye.
yexti/ çık, üzerine çık.
yextu/ çıktı, üzerine çıktı.
yepti/ çıktım, üzerine çıktım.
yezdu/ aldı, o aldı, yukarıya doğru o aldı, vb.
yopşa/ dolu.

Z' z'

z'iras/ görsün.

3' 3'

3'ip'u/ 3'ip'u
3'ip'u çkimi/ 3'ip'um, 3'ip'ucuğum.
3'ip'uk/ 3'ip'u, (+ ergatif ek).
3'ip'us/ 3'ip'u’ya, 3'ip'uda.
3'ip'uşi/ 3'ip'u’nun.
3'ip'ut'ina/ 3'ip'ut'ina.
3'ip'ut'inas/ 3'ip'ut'ina’ya, 3'ip'ut'inada.
3'ip'ut'inak/ 3'ip'ut'ina, (+ ergatif ek).
3'k'ari/ su.
3'k'ariten/ su ilen.
3'ori (mtini)/ doğru.

(Lazuri P’arametepe, Mp’oli, 2005)

 
© 2006 kolkhoba.org