MAPA DO MÇ'K'EŞİ

Ar mapa kort’u. Emus na uğut’u okro xazinas var ant’rinet’u, (1) mara dido xezdimeri na rt’u şeni, (2) ar okro mitişa var amet’et’u.
Ar dğas mapak ducoxu vezirepe muşis (3) do u3’u:
- Andğaşen goyilit do k’oçepes u3’vit mi çkimde malen do a3’işa kianas uşignapu sum m3udi atkven, (4) emus dido okro mepçap ! (5)
Vezirepe em dğaşen igzales, kiana goyiles do mapaşi notkvame iris du3’ves : (6) “mitxani mapa çkinişa nalen do kianas uşignapu sum m3udi atkven, emus dido okro meçaps mapakya”.
Ar tuta mek’ilu. Mapaşa miti var nuxtimun. K’oçepek isimadept’es: “eşo mu m3udi vu3’vat mapas a3’işa mitis na var ugnapunya”. (7) Ar k’ele aşo isimadept’es do majura k’ele aşkurinet’es: “mapas m3udi muç’o vu3’vatya”.
M3ika oraş k’ule am ambari ar mç’k’eşik kognu do mapas aşo numçinu: “ar m3udiş otkvaluşa sum dğas domçvi do ek’ule iri dğas tito tito m3udi gi3’umerya”.
Am ambari mapas konuğes. (8) Az’i3inu mapas do tku: “em bedigoç’veri mç’k’eşis mu m3udi atkven, ma na var miçkit’asya”.
Mek’ilu ar dğa. Mapas guri damonk’anu (9) do nisimadu:
“soti mç’k’eşik mtiniti domi3’umers sum uşignapu m3udi” yado ducoxu vezirepes.
- E, vezirepe, u3’umers mapak, isimadit do goyişinit, mu m3udi itku andğaşa kianas mu na giçkinan, (10) gogaşinan, ç’umanis ma mi3’vaten.
Vezirepes em dğas do em seris toli var udverenan, ç’umanişakis notkvame m3udepe goişinapt’es. (11) Majurani dğas ç’umanişi ordo mapaşa na mextes, mapa m3xodaris t’u. Vezirepek mu na uçkit’es, du3’ves. (12) Masuma dğas gobri3’eri, got’alaxeri mç’k’eşi mapaş cixas konodgitu, moi3’k’u kalamani do k’uçxes na moz’it’u titxu 3’inek’epeten kamaxtu mapaşa. Mapak t’axtis xet’u do ekole akole eçi veziri eluxet’u. Gobri3’eri mç’k’eşi z’iruşi, mapas az’i3inu: (13) - Mu m3udi ambari momiği ? K’itxu mapak mç’k’eşis do xolo ar k’ai kogamiz’i3u. Mç’k’eşi çkar var aşkurinu do u3’u mapas:
- P’ap’uli çkimis jur qona uğut’u. Ar qonas na xaçkupt’u dik’a, (14) mteli kianas dubağut’u.
- Şegignapunan-i amk’ata m3udi ? (15) K’itxu vezirepes mapak.
- Var, - u3’ves vezirepek.
Mç’k’eşik çkva nena var eşiğu, kiselu, gamaxtu gale, moidu kalamani, biga muşi kodikaçu do mçxurişa igzalu.
Majura dğas mç’k’eşi xolo komoxtu mapaşa, moi3’k’u kalamani do kamaxtu. Mapa koxen t’axt’i muşis do ekole akole vezirepe eluxenan. Mç’k’eşi na amaxtu steri, (16) mapak mutxani u3’vasunt’u, mara mç’k’eşik nena go3’uncubalu do u3’u:
- Majura qonas p’ap’uli çkimik markvali xaçkupt’u do iri 3’anas na aqvet’u ç’uç’uli (17) vit noğas var int’rinet’u.
Gaak’viru mapas do vezirepes k’itxu:
- Şegignepunan-i amk’ata m3udi?
- Var şemignepunan, u3’ves vezirepek. Mç’k’eşi kiselu, xolo muşi bri3’eri kudi kogitu do gale kagamaxtu. Am mapa dido xezdimeri na rt’u (18) do çkar mitis okro var meçapt’u (19) eti k’ai xeşa kuçkit’u, amuşeni mç’k’eşik onç’inapt’u kalamaniş modvalu do ar k’eleti usimint’u: “mu tkvasenan mapa do vezirepekya”.
Mç’k’eşi na gamaxtu steri, mapa ke3xont’u t’axt’işen do vezirepes u3’u:
- Vezirepe, z’iropti mç’k’eşik xazinaşi okro go3’amiğasen.
Ç’umenti mç’k’eşik am k’ata uşignapu m3udi dotkuna, (20) tkvan var şemignapunanya var tkvat, şemignapunanşo, miçkinanşo, tkvit ! (21) Mç’k’eşik koşignu aya do igzalu. Em dğas mç’k’eşik limcişa mçxuri ocvinapt’u do p’ilili gelaçapt’u. Masuma dğas xolo komextu mapaşa.
- Muperi uşignapu m3udi tkvaginon am dğa? Z’i3ineri u3’umers mapak.
- Baba skanis dido mt’eri uqonut’eren (22) do şkvit 3’anas ok’ok’idinu uğut’eren entepe k’ala, (23) u3’umers mç’k’eşik, am ok’ok’idinupes na mulurt’u zianiten (24) baba skanişi xazina komoiçoderen. Em oras baba çkimik no3xut’eren baba skanis oşi okro. Baba skani em 3’anas doğuru do oşi okroti kodoskideren.
Mç’keşik aşo na tku steri, (25) ar veziri ke3xont’u do:
“aya mignapunan, miçkinanya!”
- Aya komiçkinanya, tku majura vezirik.
- Aya na var uçkin, mi iqven, (26) man ti şemignapunya, tku mapak.
- Şegignepunan do kogiçkinanşi, çkva mutu otkvaluşi var miğun. (27) Baba skanişi bere si re do t’axt’i muşiti si giğun. Emuşeni em oşi okro si momçaginonya, u3’u mç’k’eşik mapas.
Mapas m3ika oras nena var atku, ek’ule vezirepes u3’u:
- Xalali ren amk’ata mç’k’eşi şeni oşi okro, komeçit!
Komeçes oşi okro. Mç’k’eşik ubas komeşidu, igzalu do muk ti ixmaru do çkvas ti oxmarapu. (28)

NENAPUNA / SÖZLÜK / DICTIONARY

Lazuri / Turkuli / İnglisuri

A a
ambari / haber / news
amet’et’u / kıyabiliyordu / s/he’d spend. ..
ant’rinet’u / sığdırabiliyordu / it; s/he could fit into. ..
ar/ti / bir / one
ar k’ele / bir yan(dan) / on one hand. ..
ar k’eleti / bir yan(dan) da / on other hand. .. too
aşkurinet’es / korkuyorlardı / they were afraid of. ..
atkven / söyleyebilir / s/he can say
atku / söyleyebildi / s/he could say
aqvet’u / sahip oldu / s/he had. ..
az’i3inu / gülebildi / s/he could laugh
a(m) / bu / this
am k’ata / böylesi / this kind. ..
andğa / bugün / today
andğaşa / bugüne kadar / till today
andğaşen / bugünden itibaren / begining from today
amuşeni / çünkü / because. ..
aşo / böyle / like this. ..
aya / bu/nu / this one
a3’i / şimdi / now
a3’işa / şimdiye kadar / till now
ekole - akole / o yan(d)a - bu yan(d)a / there and here
e(m) / şu / that
entepe / şunlar / those
entepe k’ala /onlarla beraber / together with those
emus / şu(nd)a / in/to that
emuşeni / çünkü / because. ..
eşo / öyle / so

B b
baba / baba / father
bedi / talih / fate
bedigoç’veri / talihsiz (bahtıyanık) / unlucky
bere / çocuk / child
biga / değnek / cane
bri3’eri / yırtık / torn

C c
cixa / kale; hapishane / fortress; prison
cixas / kalede / in fortress

Ç ç
çxuri / koyun /sheep
çxurişa / koyuna / to sheep
çkar / hiç; sıfır / nothing; zero
çkimde / bana / to me
çkimi / benim/ki / my; mine
çkimik / benim(ki) (+ e. ek) / my/mine (+ e. particle)
çkimis / benimkinde(ne) / in/to mine
çkini / bizim/ki / our/s
çkinişa / bizimkine / to ours
çkva / başka / other
çkvas / başkasına/da / to/in other one
çkvasti / başkasın(d)a da / to/in other one too

Ç’ ç’
ç’uç’uli / civciv / chick
ç’umani / sabah / morning
ç’umanis / sabahleyin / in morning
ç’umani şakis / sabaha kadar / till morning
ç’umanişi / sabahleyin / in morning
ç’umen /yarın / tomorrow
ç’umenti / yarın da / tomorrow too

D d
damonk’anu / ağırlaştı / it became heavy
dğa / gün / day
dğas / gün(de) /(on) day
dğaşen / günden / from. .. day. ..
dido / çok / much; many
dik’a / buğday / wheat
do / ve / and
doğuru / öldü / s/he died
domçvi / bekle!(beni bekle) / wait for. ..!
domi3’umers / bana söylüyor / s/he’s saying to me. ..
dubağut’u / yetiyordu / it was becoming enough
ducoxu / çağırdı / s/he called
du3’ves / söylediler / they said

E e
eçi / yirmi / twenty
eluxenan / oturuyorlar / they are sitting. ..
eluxet’u / oturuyordu / s/he was sitting
kiselu / kalktı / s/he stood up
ke3xont’u / zıpladı / s/he jumped. ..
ek’ule / sonra / after; then

F f
fara / defa /. .. time. ..

G g
gaak’viru / şaşırdı / s/he was confused
gale / dışarı(da)ya / outside
gamaxtu / çıktı / s/he went out
gelaçapt’u / çalıyordu / she was playing
giçkinan / biliyorsunuz / you know
giğun / sende. .. var / you have. ..
gi3’umer / söylüyorum / I am saying. ..
gi3’umerya / söylüyorum diye / saying I am saying
gobri3’eri / yırtık - pırtık / torn one. ..
goişinapt’es / hatırlıyorlardı / they were remembering
got’alaxeri / çamurlanmış / muddy
goyiles / dolaştılar / they went round
goyilit / dolaşın ! / go round ! (pl.)
goyşinit / hatırlayın ! / remember ! (pl.)
go3’amiğasen / elimden alacak / s/he’ll take. ..
go3’uncubalu / kaptı / s/he took. ..
guri / kalp / heart

Ğ ğ
ğormoti / tanrı / god

H h
hemti / şu da / that too

X x

xaçkupt’u / ekiyordu / s/he was coltivating
xazina / hazine / treasure
xazinas / hazinede / in/to treature
xazinaşi / hazinenin / treature’s
xet’u / oturuyordu / s/he was sitting down
xezdimeri / elisıkı / miser
xolo / yine; yakın / again; near
xalali / helâl / lawfully earned

İ i
igzales / gittiler / they went
igzalu / gitti / s/he went
ixmaru / kullandı / s/he used
iri / her/kes;hep / every;all
iris / herkes(d)e / in/to all
isimadit / düşünün ! / think ! (pl.)
isimadupt’es / düşünüyorlardı / they were thinking
itku / söylendi / it was said
iqven / olu(yo)r / it; s/he becomes

J j
jur/i / iki / two

K k
-k / ergatif ek / ergative particle
kagamaxtu / çıktı / s/he went out. ..
kalamani / çarık / rawhide sandal
kalamanişi / çarığın / rawhide sandal’s
kamaxtu / girdi / s/he entered. ..
kiana / dünya / world
kianas / dünyada / in world
kogamiz’i3u / güldü / s/he grinned
kogitu / örttü / s/he covered
kognu / duydu / s/he heard
koxen / oturuyor / s/he is sitting down
kodikaçu / tuttu / s/he held
kodoskidu / kaldı / s/he remained
kodoskideren / kalmış / s/he had remained
kogiçkinan / biliyorsunuz / you know
kogiçkinanşi / madem biliyorsunuz / as you know (pl.)
komeçes / verdiler / they gave
komeçit / verin! / give! (pl.)
komeşidu / koydu / s/he put (p.)
komextu / gitti / s/he went
komiçkinan / biliyoruz / we know
komiçkinanya / biliyoruz diye / saying we know
komoiçodu / boşaldı / it emptied itself
komoiçoderen / boşalmıştı / it had emptied itself
komoxtu / geldi / s/he came
konodgitu / dayandı / s/he arrived. ..
konuğes / götürdüler / they took away. ..
kort’u / vardı / there was. ..
koşignu / duydu / s/he heard
kuçkit’u / biliyordu / s/he knew. ..
kudi / şapka / hat
kogoişaşu / şaştı; çarpıldı / s/he was surprised

K’ k’
k’ai / iyi / good; well
k’ai xeşa / iyicene / carefuly
-k’ele / -taraf(t)a / on/to side
k’itxu / sordu / s/he asked
k’oçepe / adamlar / men
k’oçepek / adamlar (+ e. ek) / men (+ e. particle)
k’oçepes / adamlar(d)a / in/to men
k’oçi / adam / man
k’uçxe / ayak / foot
k’uçxes / ayağa / onto foot

Q q
qona / tarla / field
qonas / tarlada / in field

L l
limci / akşam / evening
limcişa / akşama kadar / till evening

M m
ma / ben / I
malen / gelebilir / s/he can come. ..
ma(n) ti / ben de / me too
majura / ikinci; diğer / second
majurani / ikincisi / second one
majura k’ele / diğer yan(d)a(n) / on other hand. ..
mapa / kral / king
mapak / kral (+ ergatif ek) / king (+ e. particle)
mapakya / kral diye / saying king. ..
mapas / kralda / in king
mapaşa / krala / to king
mapaşi / kralın / king’s
mara / ama / but
markvali / yumurta / egg
masuma / öteki; üçüncü / other; third
mç’k’eşi / çoban / shepherd
mç’k’eşik / çoban (+ ergatif ek) / shepherd (e. particle)
mç’k’eşis / çoban(d)a / in/to shepherd
mç’k’eşi şeni / çoban için / for shepherd
mepçap / veriyorum / I am giving
meçaps / veriyor / s/he is giving
meçapt’u / veriyordu / s/he was giving
mek’ilu /. .. geçti / it passed. ..
mextes / gittiler / they went. ..
mi / kim / who
miçkinan / biliyoruz / we know
miçkinanya / biliyoruz diye / saying we know
miğun / bende. .. var / I have. ..
mitxani / her kim / whoever. ..
miti / kimse / anyone
mitis / kimsede / in anyone
mitişa / kimseye / to anyone
mi3’vaten / bana söyleyeceksiniz / you’ll say to me
moi3’k’u / çıkardı / s/he put off
momiği / getirdin;getir ! / you brought; bring ! (sg.)
momçaginon /. .. vereceksin / you’ll give
momçaginonya /. .. vereceksin diye / saying you’ll. ..
moidu / giydi / s/he put on. .. (p.)
moi3’k’u / çıkardı / s/he put off. .. (p.)
moz’it’u / giyiyordu / s/he was putting on
mteli / büs/bütün; herşey / all
mt’eri / düşman / enemy
mtini / gerçek / real
mtiniti / gerçekte de / in fact
mu / ne / what
muç’o / nasıl / how
muk / kendisi; o / s/he
mukti / o da / s/he too
muperi / ne gibi / what sort of. ..
muşi / onun / its; her; his
muşis / onunkin(d)e / in/to hers; his
muşiti / onunki de / hers; his too
mutxani / nesne; bir şey / something
mutu / bir şey / anything
m3xodari / sedir / sofa
m3xodaris / sedirde / in sofa
m3ika / bir/az / a little/few
m3udi / yalan / lie
m3udiya / yalan diye / saying lie
m3udepe / yalanlar / lies

N n
nalen / gidebilir / s/he can go
nena / dil; lisan; söz / language; tongue;word
nisimadu / düşündü / s/he thought
noğa / şehir / city
noğari / şehirli / citizen
noğas / şehirde / in city
notkvame /. .. dediği / what s/he said. ..
nulurt’u / geliyordu / it was following
no3xu / ödünç verdi / s/he lent
no3xut’eren / ödünç vermiş / she had lent. ..
nuxtimun / geliyor / s/he is coming. ..
numçinu / haber saldı / s/he sent news to. ..

O o
ocvinapt’u / otlatıyordu / s/he was pasturing
oxmarapu / kullandırdı / s/he had smb. use. ..
ok’ok’idinu / muharebe / battle
ok’ok’idinupe / harb / war
ok’ok’idinupes / harbte / in war
okro / altın / gold
okro ti / altın da / gold too
onç’inapt’u / geciktiriyordu / s/he was delaying. ..
ora / zaman / time
oras / zamanda / in time
oraş k’ule / zaman sonra / after. .. time
ordo / erken / early
(or)t’u / var/dı / there/was. ..
oşi / yüz / (a) hundred
otkvalu / demek / to say

P p
pukiroba (purkinora) / ilkbahar / spring

P’ p’
p’ap’uli / dede / grandfather
p’ilili / kaval / shepherd’s pipe

R r
re / sen. .. sın / you are. .. (sg.)
ren / o. .. dır / s/he is. ..
(r)t’u /. .. (var)dı / (there) was. ..

S s
-s /. .. ya; . ..da / to; in. ..
seri / gece / night
seris / geceleyin / at night
si / sen / you
skani / senin/ki / your/s (sg.)
skanis / seninkinde / in yours
skanişi / seninkinin /. .. of yours. ..
soti / bir yer(d)e / (in) anywhere
-steri /. .. gibi / like. ..
sum/i / üç / three

Ş ş
-şa /. .. ya; kadar / to. ..; till. ..
-şakis /. .. ya kadar / till. ..
-şen /. .. dan / from. ..
-şeni /. .. için; about / for; about
-şi /. .. nın; ca; (madem) /. .. of. .. (. .. ‘s. .. ); when; while
şkvit/i / yedi / seven

T t
-te(n) /. .. ile / with. ..
-ti /. .. de; da; dahi / also; too
titxu / ince / thin
tito tito / birer - birer / one by one
toli / göz / eye
tku / dedi / s/he said
tkva / siz / you (pl.)
tkvani / sizin/ki / your/s (pl.)
tkvaginon / diyeceksin / you’ll say (sg.)
tkvasenan / diyecekler / they’ll say
tkvit / deyin! / say! (pl.)
tuta / ay / moon; month
troni / sandalye / chair
tronis / sandalyede / on chair

T’ t’
t’axt’i / taht / throne
t’axt’işen / tahttan / from throne

U u
uba / koyun; sine / bosom
ubas / koynuna / to. .. bosom
uçkin / bili(yo)r / s/he knows
uçkit’es / biliyorlardı / they knew. ..
udvalupan / (göz)kırpıyorlar / they are closing. ..
uğut’u / onda. .. vardı / s/he had. ..
usimint’u / dinliyordu / s/he was listening
uşegnapu / duyulmamış / unheard
uqonut’u / onda (canlı). .. vardı / they had (animate). ..
uqonut’eren / onda. .. varmış / she had had. ..
u3’u / dedi / s/he said
u3’umers / diyor / s/he is saying
u3’vasunt’u / diyecekti / s/he would say. ..
u3’ves / dediler / they said
u3’vit / deyin! / say! (pl.)

V v
vu3’vat / söyleyelim! / let’s say!
vu3’vatya / söyleyelim diye / saying let’s say
var / olumsuzluk eki / no/t
vezirepe / vezirler / ministers
vezirepek / vezirler (+ ergatif ek) / ministers (+ e. particle)
vezirepes / vezirler(d)e / in/to ministers
veziri / vezir / minister
vit/i / on / ten

Y y
-ya /. .. diye; dığı. .. / saying. ..; . .. that. ..

Z z
ziani / ziyan / damage
zianiten / ziyanla / with damage

Z’ z’
z’iropt i / görüyor musunuz ? / do you see ?
z’iruşi / görünce / when s/he saw
z’i3ineri / gülerek /. .. laughing. ..

3 3
3a / gökyüzü / sky

3’ 3’
3’ana / yıl / year
3’anas / yılda / in year
3’inek’epe / çoraplar / stockings; socks
3’inek’epeten / çoraplarla / with stockings

NENAÇKİNA / GRAMER / GRAMMAR

Lazuri / Turkuli / İnglisuri

1. Emus na uğut’u okro xazinas var ant’rinet’u...
Onda olan altını hazineye sığdıramıyordu. ..
The gold that s/he had wasn’t fitting into the treasure.

2. .. dido xezdimeri na rt’u şeni. ..
. .. eli çok sıkı olduğu için. ..
. .. as s/he was miser. ..

3. .. mapak ducoxu vezirepe muşis...
. .. kral, vezirlerini çağırdı. ..
. .. the king called his ministers. ..

4. .. mi çkimde malen do a3’işa kianas uşegnapu sum m3udi atkven. ..
. .. kim bana gelebilir ve şimdiye kadar dünyada duyulmamış üç yalan söyleyebilir (se). ..
. .. who(ever) can come to me and tell unheard three lies in the world so far. ..

5. .. emus dido okro mepçap!
. .. ona çok altın veririm !
. .. I give her/him much gold !

6. .. mapaşi notkvamepe iris du3’ves. ..
. .. kralın dediklerini herkese söylediler. ..
. .. they said, what the king said, to everybody. ..

7. .. mitis na var ugnapunya. ..
. .. kimsenin duymadığı. ..
. .. that noone heard. ..

8. Am ambari mapas konuğes.
Bu haberi krala götürdüler.
They brought this news to the king.

9. Mapas guri damonk’anu. ..
Kralın yüreği sıkıştı. ..
The king was moved with great compassion. ..

10. .. mu m3udi itku andğaşa kianas mu na giçkinan. ..
. .. bugüne kadar dünyada söylenmiş, bildiğiniz yalan. ..
. .. the lie that you know, that was told in the world so far. ..

11. .. ç’umani şakis notkvame m3udepe goişinapt’es.
. .. sabaha kadar, söylenmiş (tüm) yalanları hatırlıyorlardı. ..
. .. till morning they were remembering the told lies. ..

12. Vezirepek mu na uçkit’es, du3’ves.
Vezirler, (tüm) bildiklerini söylediler.
The ministers said that they knew.

13. Gobri3eri mç’k’eşi ziruşi, mapas az’i3inu.
Üstü başı yırtık - pırtık çobanı görünce, kral gülebildi.
When he saw the shepherd in rags, he could laugh.

14. Ar qonas na xaçkupt’u dik’a...
Bir tarlaya ektiği buğday. ..
The wheat that he was cultivating. ..

15. Şegignapunan-i am k’ata m3udi?
Böylesi (bir) yalan duydunuz mu ?
Have you ever heard such a lie ?

16. Mç’k’eşi na amaxtu steri. ..
Çoban, girer girmez. ..
As soon as the shepherd came in. ..

17. .. iri 3’anas na aqvet’u ç’uç’uli. ..
. .. her yıl sahip olduğu civciv. ..
. .. the chick that he had every year. ..

18. Am mapa dido xezdimeri na rt’u...
Bu kralın eliçok sıkı olduğunu. ..
That this king was a very one. ..

19. .. çkar mitis okro var meçapt’u. ..
. .. hiç kimseye altın vermediğini. ..
. .. that he wasn’t giving any golds to any one. ..

20. .. am k’ata uşegnapu m3udi dotku na. ..
. .. (eğer) böylesi duyulmadık (bir) yalan söylerse. ..
. .. if he had told such an unheard lie. ..

21. .. şemignapunanşo, miçkinanşo, tkvit!
. .. duymuşluğumuz var, biliyoruz, deyin !
. ..say ‘we heard’; ‘we know’ !

22. Baba skanis dido mt’eri uqonut’eren...
Babanın çok düşmanı varmış. ..
Your father had had a lot of enemies. ..

23. .. şkvit 3’anas ok’ok’idinu uğut’eren entepe k’ala. ..
. .. onlarla, yedi yıl (boyunca) muharebesi varmış. ..
. .. he had had a seven - year battle with them. ..

24. .. am ok’ok’idinupes na mulurt’u zianiten...
. .. bu harbten gelen ziyanla. ..
. .. with the damage that that war caused. ..

25. Mç’k’eşik aşo na tku steri. ..
Çobanın böyle demesiyle. ..
As soon as the shepherd said. .

26. Aya na var uçkin, mi iqven. ..
Bunu bilmeyen, kim olur (ki). ..
Who can’t know this. ..

27. .. çkva mutu otkvaluşi var miğun.
. .. (söylenecek) başka sözüm yok.
. .. I have no other word.

28. .. mukti ixmaru do çkvas ti oxmarapu.
. .. kendisi de kullandı (ve) başkasına da kullandırdı.
. .. he used, too and he had the others use.

(Lazuri P'aramitepe - 1982 Tbilisi)

 
© 2006 kolkhoba.org