ANASAYFA

LAZİSTAN'IN KURTULUŞ REÇETESİ

Yöre halkının yıllarca fındık ve çay gibi tek ürüne dayalı üretime mahkum olması, tarım için kısıtlı olan toprakların yanlış kullanımı, küçük bireysel ticari işletmelerin sağlıklı oluşamaması ve Lazistan bölgesinin sosyo-ekonomik geri kalmışlığı hem Lazistan’ı hem de bölge illerini işsizlik ve göçle karşı karşıya bırakıyor. Göçün durması ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir eylem planı hazırlanması gerekiyor, ekonomik politikaların bölgelerin sorunlarına yönelik olarak yeniden şekillendirilmesi de gerekmektedir.

Kademeli oran uygulamasıyla teşvik rejimi revize edilmeli ve süresi uzatılmalıdır. Stratejik sektörler ve ürün grupları yeniden tanımlanmalıdır. Teşvik için ölçekler, asgari sermaye miktarı ve şirket sayıları önceden açıklanmalıdır. Yatırım, sanayi ve işgücü envanterleri gecikmeden tamamlanmalıdır. Yatırım indirimi uygulaması, stratejik önceliklere göre öz kaynaklara dayalı imalat sanayi yatırımları için yeniden başlatılmalıdır. Katma değere dayalı ihracatı artırmak için teknoloji yoğun ve markalaşmış ürün ve hizmetler üretilmeli ve ihraç edilmeli ve “Bölgesel Yenilikçilik Stratejisi” oluşturulmalıdır.

Bölgesel büyüme, İpek Yolunun tarihsel misyonunun canlandırılması ve turizmin geliştirilmesiyle mümkündür. Kuzey ülkeleriyle GAP ve Orta Doğu arasında köprü olması hedeflenmelidir. Lazistan’da turizme yönelik özel bir teşvik sistemi uygulanmalı, bölgedeki konaklama tesisi ve altyapı yetersizliği giderilmeli, destekleme politikalarında işletme ölçeklerini büyütme ve verimlilik artışı esas alınmalı, turizm sektörüne dönük vasıflı eleman eğitimine ivme kazandırılmalıdır. Tanıtım amacıyla bölgedeki ve illerdeki potansiyeli canlandıracak sektörel fuarların düzenlenmesi ve Körfez ülkeleriyle kardeş şehir anlaşmaları imzalanması turizme dinamizm kazandıracaktır.

Lazistan’da “turizmin patlaması ve ticaretin şahlanması” için limana, Dünya Ticaret Merkezine ve lojistiğe önem verilmesi şarttır. Rusya ve Ukrayna'dan Orta Doğu'ya ticarette kuzey - güney demiryolu hattının projelendirilmesi, Lazistan mallarının Gürcüstan, Azerbaycan, Ermenistan ve Sibirya'ya kadar ulaşmasını sağlayacak Sarp-Batum arasında yapılması planlanan 28 kilometrelik demiryolu projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

İnşaat sektörünün bölgesel kalkınma içinde ayrı bir öneme sahip, ''Sektörün GSMH'deki payı yüzde 33, istihdama katkısı ise yüzde 12 olmasına karşın çok ciddi sorunlarla boğuşmaktadır. Kurumlar vergisi yüzde 33 iken yüzde 5 olan stopajın (Kurumlar vergisi'nin yüzde 20'ye indirimi nedeniyle) yüzde 2'ye düşürülmeli acil bir gereklilik arz etmektedir''.                                                                                                                                                              LAZURİ