DUDBUT'K'A

ULİMANE GET'ALİNERİ OPUT'E: LİMANİ

Coxo muşi nat’uraluri limani oqopinuşen mulun. Xopaşi limani xveneri va rt’uşi k’aravepek am nat’uraluri limanişa amulut’eren. Noğedişa na ulun mcveşi gzaş jin na geladgin dido mskva zoğap’icuri ar oput’e ren. Zoğas na gyo3’k’en ar rak’anis k’ideri ren do 60 k’onari xane uğun. Xopaşi noğaşa 10 km, Noğedişati 3 km mendranobas ren. Muşi jilentunas Uçazoğa, 3’alentunas Maiskioput’e, yulvas Noğedi do gyulvas Azlağa godgin.

Oput’es na içkinen k’onari, 600 3’aneri ist’oria uğun. Oput’eşi ist’oria k’onari mcveşi na rt’u came, 1990-oni 3’anapes kodilixvu do ağani ar came ik’idinu. Qini limaşi p’eriodis, geost’rat’egia muşişi sebebiten oput’eşi doloxe ar trup’i rt’u. 1982 3’anaşakis oput’es na rt’u trup’i, zoğap’icuri gza ixvenert’uşi nt’ro3aşi sebebiten ink’ilinu do raioni Mont’ra3eris ik’idinu. Oput’es elek’t’rik’a, oşumuşi do oxmaruşi 3’k’ari, t’elefoni steri noğaluri xizmet’epe uğun. Mara k’analiza3ia do rafineşi sist’emape var uğun. Zoğap’icuri gzaşen oput’eşa nunç’işinu şeni jur gza kuğun. Xolo k’uçxeten yextimu do gextimu şeni xveneri mskaloni gzati xizmet’i meçaps. Mcveşi orapes na rt’u meçxomepeşi skele zoğa yopşinuşi sebebiten nik’arbineren. Andğaneri ndğas meçxomepek feluk’a mutepeşi zoğas dolobğineri kvapeşa nok’irapan. Limani muşişen coxo ezdimeri ar oput’e, meçxomeşi skeleşenti mek’arbinu dido guris meç’voni ar xali ren.

N3’opina muşi mağali na ren xalk’ik, çaişi agronomia oxvenu do çaiş fabrik’as oxanduten skidun. Mandarina, port’ak’ali do limoni dido na iqven do bereketoni çai na i3’ilen ar oput’e ren. İrişen mskva sifterişi çergepe am oput’es iz’iren. Z’irapaşi p’ersp’ekt’ivi dido mçire uğun. Gontaneri t’aronepes Efkarişi rak’anişen, Batumişen Arkabişakis na ren regioni perpot iz’irinen. Oput’eşi zoğap’icis 100 met’ro mağalobaşen na diben geçaçxala ren. Majura oput’epes na ren steri, ovro 3’aneri n3’opinaşi p’eriodişk’ule geç’k’ap’uroni n3’opula muşi dobağineri mamgure va ren yado geink’ilineren. Şursağobaşi binati doxtori do hemşire na va renşi sebebiten genk’ileri ren. Oput’es, sum çai gamaçamuşi ok’rebule uğun. Oput’eşi nak’onoba udodgitineri mendaxtimuşi sebebiten, 1990 3’anas 291 şa, 1997 3’anas 216 şa do 2000 3’anasti 205 şa kodvark’inu. K’ult’ura do Turizmişi Nazirobaşk’elen, oput’eşi doloxe na ren 6.343 m2 oxen3aluri dixas, k’idi-mogi-naşkvi coxoni modeliten 49 3’ana şeni kiras na niçinasunon 3 k’at’oni do 150 oncireş k’ap’asit’eloni ar ot’elişi p’roje xveneri ren.

Sva muşişi coxope; Kvamurgi, Mapa3’k’ari, K’amp’arona, Kuçvati, Moç’veri, K’aralişzeni, Dingizeni, Loboda, Xocaşqona, Jilengile, Limangila, Maniaketu, Sinekati, Nobagene, Kutanaşocaği, Efkarişrak’ani, Rak’anişofut’e, 3xenişk’ap’ula. K’era muşişi coxope; Yunusişi, Ametçavuşişi, Abdumanişi, Agirişi, Abanozişi, Zonbaişi, Bekarişi, Amedişi, Yazicişi, Xacişi, Omerişi.                                                                                                                                                              TÜRKÇE