DUDBUT'K'A

LAZURİ LEKSİŞİ K'LASİK'A: ŞURİMŞİNE

Munir Yilmaz Avcişk’elen na iç’aru “Şurimşine” coxoni svara, Kurye Gamamçkumalobaşen Mariaşina 1999 tariğis gamaxtu. Lazuri seriaşi majura svara na ren Şurimşines, Turkialuri ar Lazişk’elen na iç’aru irişen mçire temaloni leksişi svaraş xususoba uğun. Svaras Lazuri leksepe k’ala Turkuli leksepe, Lazuri p’aşurape do anek’dot’epeti ç’areli ren. Svaras coxo muşi steri, çkar tkvala k’ala na var oxui3’onapen k’onari dido ar qoropaşi p’ot’ansieli uğun.

Svaraşi amaxtimalas, Lazuri do Lazuri alboni şeni ç’areli oxo3’onapape gez’in. Go3’otkvalas maleksek; “Leksepe çkimişi doloxe dok’ument’ariş xususoba na uğunpe ginz’e ç’areli ren. Aşoten tema k’ala onç’eloni Lazuri tkvalape k’ala dido çkina meçamuşi albatoba iqu. Edo xolo, Lazuristi heceluri do nesirişi st’iliten leksi na iç’aren do am leksepe; k’rit’ik’a, destani, dok’ument’ari, mskvanoba, sitemoba steri k’arta st’ilişa perpot adap’t’asioni na ixvenen o3’iramu mint’u…” zop’ons. Xolo artneri burmes; “Nesiruli ç’arape çkimişi doloxe; adap’t’asioni, mtini p’aşurape, anek’dot’epe do çkimi k’elen yeçkinderi do mak’itxepe irişen mk’ule jurneçdovit 3’ana 3’oxleşa na iqonops, ar ‘Xava Dadi’ coxoni tip’i k’ala dido 3’ana 3’oxleni skidala steri, Lazi oxorcaşi xeşmaxvencoba, çkineroba, çevik’oba steri skidala do gecginoba şeni na dvaç’irs fak’t’orepe k’ala voçinapa minont’u.” yado oxo3’onapa meçaps.

Lit’erat’uruli do gramatik’uli ar Lazuri na ixmarinen svaras; Şurimşine Azlağa, Ruşeni, Lazona, Mjora, Mç’ima, Mskiburbali, Ey Gidi Nosi, Oxori Çkini, Oput’e Do Ont’ule, Unk’ilape, Timçxupe, Yali, Ginonna, Zoğauça, Çxomepeşi K’irğani, Çkin Lazi Voret, Lande Çkimi, A Çkini Mebusepe, Teona Çkimi, Mi Do Mu So Dgin, Mi Do Mu So Z’in, İsmeti Çkimi, İskenderi 3’it’aşi, Xatunaşi Destani, Beroba Çkimi, Ar Xlip’i Ar Xlip’i Çkva, K’oçi Do Puci, Çkimi Stei So Z’irop, Skidalaşi Ktala, Ondişi Ondi steri leksepe do Dadi Do K’amaroti, Dadi Do Mat’orci, Dadi Do Zera, Dadik Dulya Gorups, Fak’fuk’işi Foni, Mafale, Xasanişi Abdezi, Xasanişi Nemazi, Xçe Kotumeşi Markvalepe, Şeyt’ani do Oxorca, Dadik Koguşubğu-i?, Xava Dadi Moğordun-i?, Kimoli Xava Dadi, Doloqala, Ersinişi Avcoba, Puci Do Mjvabu, İba Do Ecilli, Ey Gidi Beroba, Makemes steri p’aşurape do anek’dot’epe doloç’areli ren.

Ok’vandinuşi t’elefoniş nomeri: 0535 641 88 38                                                                                                                                                              TÜRKÇE