DUDBUT'K'A

XELİMİŞİŞ K'LASİK'A: MU P'AT E SKİRİ

Xasan Xelimişiş leksepe, na k’orobu do muşi na ren Lazuri xalk’uri birabape ç’areli na ren svara, “Mu P’at E Skiri” coxoten gamiçkvinu. 3’ilva 2006 tariğis Chiviyazilari Gamamçkumala şk’elen na gamiçkvinu xanda, İsmail Bucaklişi şk’elen ixazirinu. Svaras, Xelimişi şeni Turkias na ixvenu maartani xandaşi xususoba uğun. Xelimişiş leksepe, Okorturas 2003 3’anas “K’olxuri K’ult’uraşi İnt’erna3ionaluri Ok’rebule” şk’elen “Dobğuraşi, Birapa Doskidasen…” coxoten gamiçkvineret’u.

Svaraşi go3’otkvalas, Xasan Xelimişi şeni xandape dido 3’anapeşen doni ixvenen mara noç’arepe muşişa şkvit 3’ana 3’oxle ninç’işinu ya izop’inen. Xelimişiş lit’erat’uruli do xeşnoxvenuri xvenape, Lazuri k’ult’ura şeni dido ğirsoni na ren, tema do formi oqopinot xalk’uri leksiş st’ilişen çkvaneri na ren, moderni Lazuri leksiş formi na o3’iraps oxui3’onapinen.

Svaraşi amaxtimalas, Xelimişiş suratepe k’ala, na skidu mendoçkvina, furt’unoni skidala muşi şeni ç’areli st’at’iape do muk na oxo3’onapaps muşi Lazuri biografia ç’areli ren. Xelimişik muşi xonariten mak’araş bandepeşa na yopşeren do Hasan Uzunhasanoğlu şk’elen deşifre xveneri leksepe, birabapeşi nenape tablope muşi k’ala arzi ixvenen.

Svaraş doloxe; Mu P’at E Skiri, Yamo, Sal-K’uçxoni, Ç’ut’a Karmat’e, Qvai Do K’ak’ali, N3ana, Xopurepes, Onçamure, Mç’ita 3’alona, Mşkiridoni, Hek Noxro3kare, Leningradi, Marşalis, Semercis, Moleni Lazi, Ç’e Biç’i Quci Momçi, Boğerdinare Ğormoti, Masuma Fara, İya Var Meskirun, Leninis, Var Gomdunur, Şirak Komolis Gyamgars, Bz’irom, Zoğas Mo Munz’inam, Kvaomxaze, Sinoriş Ğali, E Hekimi steri leksepe, Moleni Sarpi, Sufraş Birapa, Sarpiş K’ulanepeş Çaiş O3’iluş Birapa, K’omunist’uri P’art’ias, Lazuri Meçxomepeş Birapa, Ağne Mjora steri birabape, Heyana, Helessa Yalessa, Heyaymoli, 3’ulu Bozo, Ç’ut’a Nusa, Hamseri Tuta Va Ren, Mak’arepeş Birapa, Ç’andaş Birapa, Zenis Bort’i, Hey, Lazik’is Nani steri na 3’opxu xalk’uri birabape doloç’areli ren.

Ok’vandinuşi t’elefoniş nomeri: 0216 414 97 93                                                                                                                                                              TÜRKÇE