DUDBUT'K'A

P'AT'İ ÇİNOBA NA UĞUN MĞU

Mğu ren seriş maxarepeşi (Strigiformes) familiaşen. Avişa seris ulun. Dudi muşi didi do bundğaloni ren. K’udeli muşi mk’ule ren. Msva muşi mçire do ginz’e ren. Msva muşiş mçirenoba ar k’oçişi ginz’enobas na ren mğupeti koren. Ç’urç’işi didinoba na uğun mğupeti iz’iren. Muşi k’ik’ili k’irk’oleri ren. Muşi ç’angi k’ança bu3xaloni ren. K’itepe muşiti guikten. Ç’angepe muşi dido menceloni ren. Ncalepeşi doloxe, uk’oçoni oxorepe, dudirape, meşkvineri k’vinciş obğepes skidunan. Ant’arkt’ik’a var mara kianaşi iri t’erit’orias skidun. Seris avişa na nulun maxare ar k’vinçi ren. 70 3’ana k’onari skidun. Ginz’enoba mutepeşi 18 sant’imişen 70 sant’imişa k’onari iqven. Na içkinen 125 sort’i muşi koren.

Mğuk uxonarobaşi doloxe avi xvenups. Xura muşi çiçku do mç’ipe bundğapeten motveri ren. Bundğape muşi putxupt’aşi Ğormotişen mastibinale steri renan. Am sebebiten, op’utxuşi moment’is, “pirpiri”şi xonari var ignapen. Epto didi tolepe muşi, dudişi jur k’eles var, 3’oxle muşis ren. Epto didi na renan tolepe toliş xut’ulas var guikten, uoxonk’anoba uğun. Mara qali muşi raxat’obaten 300 derece k’onari gvakten. Aşoten, mtel gomorgva muşi k’ailot ak’ont’rolinen. 3’una mğu, kimoli mğuşen umosi didi ren. 2-şen 10-şakis markvali skups. Monç’vaşi p’eriodi ren 30 ndğaşen 40 ndğaşakis. Markvalişen ağani gamaxtimeri motalepeşi toli do qucepe genk’ileri iqven. Nana do baba k’ala obğes oskiduşi ora çkvadoçkva ren.

Mtelot m3’k’upi na ren sotxanis var az’iren. Avi oxvenu şeni emus dvaç’irs arm3ika teona. Tolepe muşis na ren mosa t’abak’a ren skit’a. Aya ren madidale. Tolepe muşis uğun bigaluri gagnapaşi hucrepe. Hucrepek uğunan kimialuri ar madde, namuk na meçaps gza “monoğuri teşi oz’iramu”. Bigaluri hucrepek oktapan ç’iç’it’a teti kimialuri ar signalişa. Aşopeten mğuk z’irops m3’k’upis na ren ar mutxa det’alurot. Mguşi oz’iru do ognu dido menceloni ren. Mğuşi mçire nunk’us uğun k’ap’et’i do ğula bundğape. Bundğape k’op’a steri ren. Xonarepe ok’obğaps do meğalups. Mğuşi dudi ren mçire. Muşi qucepe renan artikartişen umosi mendra. Mğuk z’irops sotxanişen na mulun xonari astaxolot. Muşi qucepe renan perdeloni. M3kvit’ura, mtugi, oxoriş k’at’u do okotumaluri 3xovarepes nank’ap’en. Serişi maxare ren tina, mtviriluri mğuk ndğaleristi avi xvenups. Mtviriluri mğuk skidun p’olusişi t’erit’oriapes.

İrişen didi mt’eri muşi ren ndğaleri maxarepe. Ndğaleris entepeşen şkurina na uğun mğus, seris di3xiri muşi eç’opups. Sifteri, ank’e, ar3’ivis yolaps uxonarobaten seris. Entepe ç’opups. Mğuşi xonari ubedineroba işinen. Mğuk k’oçişa feide na meçaps ar k’vinçi ren. Peçeloni ar mğuk ar serişi avi muşis, vit k’atuk na ç’opupsşen met’i mtugi ç’opups. Jur k’ilomet’roni ar speros, mğupek ar 3’anaşi doloxe, 25 şilya k’onari mtugi, mxvat’ule, bombola steri zararoni 3xovarepe ç’opupan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE