DUDBUT'K'A

SİNORİŞ K'OMER3İAŞİ OK'REBULEŞ P'ROGET'İ

Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebule o3’opxinu şeni 10.04.2003 tariğoni do 25075 nomeroni Ofi3ialuri Gazetas na gamiçkvinu 2003/5408 nomeroni K’abineşi k’arari k’ala Turkiaşi, skidalaş st’andart’epe dvark’ineri do seriozuli udulyaloba na uğun Yulva do 3’alentunayulva Anatoliaşi t’erit’oriapes ek’onomiuri, indust’rialuri do k’omer3ialuri omordinu monz’inuş noğiraten sinorişi k’omer3ia na ixvenasunon, Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebulepeşi o3’opxinu do am ok’rebulepeşen na ixvenasunon galeşgamaçamu do galeneç’opinuşi met’odi do fak’t’orepeş oçkinapu inoğirinen.

Am k’ararik, Yulva do 3’alentunayulva Anatoliaşi t’erit’oriapeşa manz’ageri na ren dobadonapeşa sinori na uğun Artvini, Ardahani, K’arsi, İğdir, Ağri, Van, Hakkari, Şirnak, Mardin, Şanliurfa, Kilis, Gaziantep do Hatay noğapes na ik’idasunon Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebulepes na ixvenasunon galeşgamaçamu do galeneç’opinu k’ala Yulva do 3’alentunayulva Anatoliaşi t’erit’oriapes am noğapeşa manz’ageri na ren Erzurumi, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakir do Adiyaman noğapes na ixvenasunon k’omer3iaşi st’andart’epes xe mudumers.

Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebules na guin3’k’asunon mağaziapeşi oxandinuş iznepe Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebuleşi maxandeşi ak’vanduten Gumruğişi Must’eşarobaşk’elen niçinen. Edo xolo Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebuleşi maxandeş o3’opxinu, dulyape, hak’k’epe do ak’t’ivitepe Gumruğişi Must’eşarobaşk’elen içkinapinen. Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebuleşi maxande; na iqopinen noğaşi noğaluri xususi idare, ticaret’işi k’amara varna indust’ria do k’omer3iaşi k’amara, esnafi do masanat’epeşi k’amara k’ala onç’eloni magaleşgamaçameşi artobaşi ok’atuten na i3’opxinen k’omp’ania ren. Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebuleşi maxande do/varna Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebules na dgin mağaziapes; galeşgamaçamuşi, manz’ageri tereşen emt’ia moğuşi do galeneç’opinuşi, na moiğinen eşiape na itainu noğapeşi esnafi do k’omp’aniapeşa gamaçamuşi hak’k’i uğunan. Magzalepes, Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebules na ren mağaziapeşen magzalobaşi p’rat’ik’as na nignapinen zima do ğirsi k’onari mali yaç’opinenan.

Sarpişi Sinoriş Nek’nas na guin3’k’asunon Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebulek, Xopaşa do xolosoni gomorgva muşişa dido omxvacasunon. Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebule oxanduşa geiç’k’aşi malişi sirk’ulasioni iqvasunon. Emuşeni, Okortura k’ala Sinorişi K’omer3iaş Ok’rebule şeni ok’oxtaluşa astaxolo geiç’k’ini do malepeşi list’e oçkinapu do gumruğişi bajepe şeni ak’t’iti oxvenuten sinorişi ticaret’işa gedginu idvaç’irinen. Aşoten Xopaşi do xolosoni gomorgvaşi, muşi dvaç’iroba do na naçasunon maxsulepeşi bazis am ok’rebuleşen menfaat’i eç’opinuşi oxor3elinu uk’ors. Sarpişi Sinoriş Nek’naş fizik’uri xali Turkiaşi K’amara do Borsapeşi Artobaşk’elen (TOBB) omordinuten na inoğirinen 50 milyoni dolari galeşgamaçamu, 50 milyoni dolari galeneç’opinu oqopinot 100 milyoni dolaroni k’omer3iaşi hacmişa nunç’işinu unon.                                                                                                                                                              TÜRKÇE