DUDBUT'K'A

JURNALİ PİROSMANİ GAMİÇKVİNU

Coxo muşi, çinoberi Kortu xalk’uri mxat’vari Nik’o Pirosmanişen ezdineri na ren jurnali Pirosmani Mp’olis gamiçkvinu. Sum tutaloni p’erioditen Turkuli do Kortulot na gamiçkvinen jurnalişi gamaçkvalaş maktaloba Fahrettin Çiloğluk ikips. Jurnalişi edit’orepe renan; Hasan Çelik, İrine Giviaşvili, Kevser Uygun Ruhi, Lela Dadiani do Liana Ahobaz’e. Jurnalişi ç’araş k’omisia; Hacer Ozkan, Lela Oncu, Varlam Nikolaz’e do Yasin Oncu coxoni adamepeşen 3’opxineri ren. Jurnalişi mancoba Şenol Taban, generaluri k’oordinat’oroba Mustafa Yakut, ç’araşi direkt’oroba Erdal Kuçukişk’elen ixvenasunon.

Jurnalişi doloxe; Nik’o do Margarit’a, Kortuli mit’ologias tuta do xocişi k’ult’i, Okorturaşi dudnoğape: Tbilisi, K’avk’asiuri Nagazi, Jileni Aç’aras oşvuşi felsefe, İst’orias xalk’uri ç’andape-Okorturas Berik’aoba, Kortupeşi hicret’i, P’olit’ik’uri xandaş vasit’alot K’avk’asiaş xarit’ape, Kortuli manast’iri do ek’lesiape şeni rexp’erepeşi seminerepe steri ç’arape gez’in.

Turkialuri “Kortu int’elekt’ualepe” şeni “Okortura” coxoni svara na gamiçkvinu 1968 miladi ren. Am svaras na naqonu do arxvala ar-jur k’oro3xali na gamaxtu (“mcveşi”) “Çveneburi”ti, am miladişen yekçinderi ren. Vit 3’anaşen ginz’e ar oraş k’ule, 1990 oni 3’anapeşi iptineri gverdis xolo gamaçkvinus na geiç’k’inu (“ağani”) “Çveneburi” do anşi k’oro3xali na gamiçkvinu “Mamuli”s, mtelot “Okortura” coxoni svaraşi misia uğunan. Aya didi ar ubedineroba ren. “Pirosmani”sti, “Okortura”şi misia uğun. “Pirosmani”ti xolo am misiaten gamaçkvinu ren, Turkialuri “Kortu int’elekt’ualepe”şi ubedineroba.

Nok’vatapeten iqvas nati jurneçi 3’anaşen doni na gamaçkvalapan Turkialuri “Kortu int’elekt’ualepe”s k’uçxepe muşiş jin çkar var dvadgines, irişen 3’ori gza Kortuli nena do k’ult’ura oskedinu na ren var oxva3’ones, em meç’ireli gzas dudi var gyadvines, am guramoba ti-mutepeşis var az’ires. Mara jurneçi 3’anaşen doni Lazepe Kortu renan do Lazuri Kortulişi dialekt’i ren yado m3udi otku şeni iri vasit’a oxmaru k’ai açkines. Turkiaşi Kortu diasp’oraş o3’onuten do Okorturaşa idanşi na im3kvasunonan dulyape k’ala ibodes. Mcveşi Kortuli ek’lesiape şeni jurneçi 3’anaşen doni ç’arupan do ğarupan, p’ia jurneçi Kortu guiktu do Krist’iani iqu-i?! Mtini noğirape muşi, mcveşi Kortuli ek’lesiapeşi moşletinu do on3’uranu vardo, Okorturaşi namtini inst’it’ut’epeşa ti-mutepeşi k’ai o3’iramuten do entepeşi referansepeten dulya oz’iramus naqonu ren. Aya mtini tkvalaten jur nunk’oba ren. Na nirginen odudepe muşi Turkialuri Kortupe do Turkiaşi Kortuli na var ren do am nenaş omordinu çkar na var inç’elinen maartani k’oro3xali muşişen na oxui3’onen jurnali “Pirosmani”s, religia mutepe şeni mutepeşi dobadona na naşkves “Çveneburi” yani “Muslimani Kortu xalk’i”şi mtinoba ugoç’k’ondinu dvaç’irs.                                                                                                                                                              TÜRKÇE