DUDBUT'K'A

ZURAFA, KRA MUŞİTEN DİBADEN!

Zurafa ren dixaluri 3xovarepeşi doloxe irişen ginz’e do menceloni 3xovari. İrişen mamesiminale 3xovari oqopinot içinen. Çadi do Omjore Afrik’as skidun. Morderi kimoli zurafas aqven 5 met’roşen 6 met’roşakis ginz’enoba. Monk’anoba muşiti 1.200 k’ilogramişen 1.400 k’ilogramişakis iqven. 3’una zurafaşi mağaloba iqven 4 met’roşen 5 met’roşa. Monk’anoba muşiti 750 k’ilogramişen 1.200 k’ilogramişakis iqven. Xura muşik deves; t’k’ebi muşis na ren ç’urç’ulepetenti leop’aris na nungaps do dido k’ap’ineriti na unk’ap’un şeni, mcveşi Berz’enepeşk’elen zurafa k’ala leop’arişi omzik’uşen na dibaderen ar 3xovari ren yado icerinet’u. Berz’enurot, deve (camelio) do leop’ari (lopard) tkvalapeşi ok’ok’atuşen na gamaxtu camelopardalisi, zurafaşi Latinuri coxoşi odude ren: Giraffe camelopardalis. Zurafa, kra muşi k’ala na dibaden unik’aluri 3xovari ren. Kimoli zurafaşiti 3’una zurafaşiti qvapes uğunan mk’ule krape. Krape renan motvaleri puzuri t’k’ebiten.

Zurafaş xuraşi gongzalaşi sist’ema ren didgecginoba. Nanç’inerot 60 sant’imet’ro ginz’enoba do 11 k’ilogrami monk’anoba na uğun ar guri uğun emus. Mtini tkvalaten; ar zurafaşi guri, dudi muşişen umosi didi ren. P’iç’k’obaşi xalis, zurafas aqven 280/180 mm Hg di3xirişi gebaz’ga. Eti, şuronepeşi oşkendas, irişen mağali di3xirişi gebaz’ga ren. Guri muşik parpalaps 170 fara ar 3’utis. Ar 3’utişi doloxe, ar zurafaşi gurik ip’omp’ups nanç’inerot 75 lit’ro di3xiri mtel xuraşa. Zurafas na uğun di3xirişi hucrepeşi nak’onoba, ar adamis na uğunşen jur fara opşa ren. Zurafak ar mutxani oç’k’omaş varna şvaş k’ule, dudi muşi e3’azdaşi, kunişa dobağine di3xiri op’omp’u şeni, k’arta oraşen jur fara çkva opşa oparpalu dvaç’irs guri muşis. Zurafaşi mt’eri renan lomi do çoçok’aloni mgerepeşi cogepe. Zurafaşi kuskepes uğunan k’oçi oqviluşi menceli.

Zurafas uğun nanç’inerot gverdi met’roni ar nena. Nena muşitenti qucepe muşi pağups. Zurafas ginz’e t’ani uğun tina, qaluri şkvit qvili uğun. Mtugi k’ala zurafaşi qaluri qviliş nak’onoba artneri ren. Murenki zurafaşi qvilepe didi renan. Zurafak unk’ap’ut’aşi, marz’gvani 3’oxleni do k’ap’ulani k’uçxepe k’ala, k’vazali 3’oxleni do k’ap’ulani k’uçxepe artneri moment’is 3’oxle gedumers. Am sebebiten bandalerot unk’ap’un. Jur kimoli zurafa, cogişi go3’oncğoneri oqopinu şeni, kabği ikipan. Am k’abğak naqonups nanç’inerot 15 3’utişi morgvalis. Artikartişa dudi do kuskepeten nank’ap’upan. Jur zurafak, mik umosi menceloni ren yado am mk’ule oraloni k’abğaşi xeten k’arari meçanşi, artneri k’erk’elişi doloxe megabruli gagnapaten skidunan.                                                                                                                                                              TÜRKÇE