DUDBUT'K'A

ANDĞANERİ NDĞAŞİ TRANSİLVANİA

Andğaneri Romaniak K’omunist’uri p’eriodi muşişi genomskidepe 15 3’anaşi doloxe eşopete doçodinu. Avrop’aşi k’ap’it’ali akonaşis muğes. Germania do İt’aliaş k’ule vitşilya firmate, Avrop’aşi galenuri ar dobadona na ren Turkiak masumanişi oqopinoba uğun do ipti inşaat’işi sekt’orişi oqopinot dido beciti speropes xizmet’i meçaps. Romaniaşi gomorgvak diktireren mara Romenepek va iktirerenan; dido raxat’i do musafirişi maqoropale renan, k’anonepe iktirapan do Avrop’aşi Artonobaş k’anonepes oxvamç’k’enan mara oxandinuşi temp’o mutepeşi va iktirupan. Edo emuşeniti Turkiaş indust’ria do dulyaşmenceli Romania şeni omoivaroni do uuk’uniktinoni ar mtini ren.

Çavuşesk’uk na va açodineret’u, Pentagoniş k’ule irişen didi hukumetiş bina na içkinen P’arlament’oşi Doxorek ixvenet’uşi mvceşi Bukreşiş k’arakt’erist’uri oğodoba muşi na 3’opxupt’u oşepete villa do ek’lesia kodoloxverenan. Am p’at’işi xaliş k’ule Bukreşuri dido int’elekt’ualepek dido p’at’işi dişumerenan do muç’o eşo didelerenan, edo xolo arçkvati entepeş doloxe dudi muşi na iqvilespeti iqveren. Doxere ixvenet’uşi dulyamxveneş oqopinot na ixandept’es carepeşen ar didi alayik dulyaşi k’azapes doğureren.

Oşkenda muç’o eşo dido p’at’işi na doragadups am p’at’işi oğodobapek Transilvaniaşi t’erit’oras dido va iz’iren. Arxvala barajepete am oktirupe na oçodines dido mç’ipaşaşi kaiz’iren. Muç’o eşo masrafepe muşi şeni faida maqvan ya do P’arlament’oşi Doxore ç’anda do ok’obğalepe şeni kiras niçinen. T’erit’oriak, andğaşakis rest’ora3ia muşi na ixvenu do xoloti na ixvenen dido mskva mcveşi oteli do rest’orant’epeş oqopinot skidala muşis naqonups.

Erdel; Sibiu (Hermannstadt vana Osmanlişi Sibini), Cluj (Kaloşvar vana Klausenburg), Sighioşara (Szekeşvar vana Schaessburg) steri sum coxoni noğapeş coxopek Erdelişi doloxeni ncapes, skindinapes, ist’oriaş k’oçepes do noğapes sum coxo na uğunan dido mç’ipaşaşi memognapapan. P’rot’est’ani, K’at’olik’i do Ortodoksiş ek’lesiapek artikartişi xolos do ar sotxanişi k’eles sinagogepeşi oqopinoba mutepeşik am dobadonaşi ist’orias eşo andğaneri dğas na itkvalen steri k’ult’uraşi çkvaneroba do xampobaşi var do k’oçis k’abğaş oqopinuşi odudepeş oqopinoba oxo3’onapaps. 3’oxleneri orapeş izmocepek topurişen umosi loqa iqven, aşo ar cennetik mavitoovroşi do mavitoçxoroşi oş3’anuras muk’o ç’vinape na n3’iru ist’oriak dido mç’ipaşaşi goşogorups do xolo eşo çkar mutu skaniş pembeşi oxo3’onapupek va iç’arinen.

Andğaneri dğas Germaniaşi maxarobak % 2 şa, Hungarepek % 10 işa kameleren; mara k’ult’uraşi genomskidepek muç’o eşo rak’amite ozimuşi steri va renan. Erdelişi noğapes Suebyaluri do Saksoniş Germanepeşi noxvenepe do nena mutepeşişi genomskidepete Hungarepeş mencelonişi dominant’obak k’arta yeris skidun dido mencelonişi oqopinot. Romenepeş nenati do religia mutepeşiti do Oşkendaçağişen doni çkar miti skanik va ağurineren.                                                                                                                                                              TÜRKÇE