DUDBUT'K'A

ANTİK'URİ EPİK'AŞEN GENOMSKİDE K'EOPSİŞİ P'İRAMİTİ!

Na içkinen steri, antik’uri Memfisiş oğurunaleşi noğa geladgin Gizas. K’eopsişi p’iramiti am noğas na geladgin sum p’iramitişen ar teri ren, irişen mcveşi do mçire na ren. Nanç’inerot Krist’eşen 2.560 3’anaş 3’oxle ik’idu. Muşi ok’iduşi orak naqonu eçi 3’anaşen met’i. Firavuni Xufuşi guri şeni k’ideri ar oğurunale rt’u yado icerinen. K’eopsişi p’iramiti ren K’axireşi k’orta. Kianaşi şkvit mskvanobaşen ar teri ren. Aya ren andğaşakis genomskide unik’aluri noxvene.

Giza didi p’iramiti ren ok’idobaş k’omp’leksişi dudari k’orta. Uğun jur ğurelişi oxvame Xufuşi coxoten. Ar teri ren xolosoni p’iramitişa, majurati Nilişi ğalişa. Sum ç’it’a p’iramiti ren Xufuşi çilepe şeni. Mastaba itkvet’u çinoberi şurepe na dixvinet’u svapes. Ç’it’a mastaba oğurunelepe do p’iramitepek go3’k’undups k’omp’leksis. Ç’it’a p’iramitepeşen ar teri ren nanamapa Hetepheresişi oğurunale (1925-s iz’irinu). Majurapeti renan muşi da do Sneferiş çili do Xufuş nanaşi. Gizas na ixandept’espe şeni kort’u ar noğa mcveşi orapes. Am noğas uğut’u ar furni, ludişi oxvenuxana do linci ondğulinuşi k’omp’leksi. Am ok’idoba do k’omp’leksi iz’ireret’u Gizaşi Oxarit’anuş P’roekt’işi şvelaten. Namtini p’iramitepeşi arkit’ekt’ori “Hemen” varna “Hemiunu” coxoni veziri rt’u yado icerinen.

Şilyapeşi morgvalis, K’eopsişi p’iramiti ar oğurunale na rt’us icerinu. K’eopsişi p’iramiti eçidovit 3’anas ik’idu yado izmonen. 3’oxle ar noğa ik’ideren. Kvaşi blok’epe itirinu do ibarderen. Jilenuk’uşi ozonu şeni, ginz’e 3’anapeşi morgvalis upi dobes yado izmonen. Kvaş blok’epe muç’o na yosvares, var oxui3’oninu a3’işakis. Aşo iqvaşiti, çkvadoçkva t’eorepe imralinen. Ar t’eorişi toliten; kvaşi blok’epe, na ixvenu sp’iraluri ar ramp’aten kiğinu. Yisvarinu. Ramp’a t’alaxiten içistinet’u do işolet’u. Edo kvaşi blok’epe nacinuten iğiralet’u. Ar çkva t’eorişi toliten, kvaşi blok’epe devi manivelapeten i3’in3’inet’u. Monk’a granit’i blok’epe p’iramitişi jileni k’ortapeşa eğu şeni 925 met’ro ginz’enobas 19 met’ro mçirelobas ar ramp’a na ixveneret’uti Eredot’işi ist’orias iç’aren. Am ramp’aşi oxvenuti vit 3’anaşi morgvalis na naqonuti itkven.

Ar orapes, 145,75 met’ro rt’u yado na izmonen K’eopsişi p’iramitik andğaşakis muşi 10 met’ro na gondinus icerinen. 43 oş3’anuraşi morgvalis, kianaşi irişen mağali bina rt’u. 19. oş3’anuras muşi çinoberoba gondinu. Muşi menevoba ren 54 derece 54 3’uti. Muşi ar k’ele 227 met’ro na ren emtiğocuri t’abuk 50.524 k’vadrat’imet’roni ar speroşi jin imağalups. P’iramitişi galeni k’eles, oşkendas, dudişen 100 met’ro k’onari tude do t’abuşen 40 met’ro k’onari jin firavunişi oda koren. Firavunişi mumia, muşi xazina do xususuri eşiape ren am odas. Odas uğun 10,5 met’ro ginz’enoba, 5 met’ro mçireloba do 6 met’roti mağaloba. Ekonaşis ilen 50 met’roni k’oridorişi gzaten. Jur oda koren. Ar teri ren nanamapaşi. P’iramiti jur milyoni kvaşi blok’epeten ixvenu yado icerinen. K’arta kvaşi blok’isti ar-jur t’ona monk’anoba na uğuns icerinen. Mcveşi Egvist’urepeşi di3xirişen na ren K’iptepeş religiaşi toliten, Tangrepeşi orapeş çkinapapeşi ok’ont’aloba ren am p’iramiti.

Didi p’iramitis mpuleri çkinape na uğut’u, Nap’olionişi armiapek Egvist’is xe na gedvesşi oras oxoi3’oni. Fransuli incinerepeşi oxanduten, tema seriozulot iz’irineret’u. Am incinerepek izmones p’iramitişi oxmaru sumğocişi nok’ta oqopinot. Hem oras, p’iramitişi otxo k’ele otxo çkvaneri k’eleşa gokteri na rt’u z’ires. Amuşen çkva, ginz’enoburi zomakti mtelot p’iramitişi dudişen na mek’ulut’u oxo3’ones. Dudişen na mek’ulun diagonaluri ğarape oçildreşakis oginz’anapaşi, am ğarapek ok’ortaps Nilişi delt’a t’k’ubi oqopinot. T’aburi diagonalepek na ok’ok’vatups p’unkt’işen oçildreşakis na iginz’anapasen ğara, oçildreşi p’olusiş otxo mili mendraşen golulun.

Andğaşi ginz’enobaşi zoma na ren met’ruli sist’emaşi arteuli ren met’ro. Yani p’olusişen ek’vat’orişakis na ren meridianuri ginz’enobaşi vit milyonişen ar teri. Am zoma iz’iret’u Fransulepeşk’elen, Egvist’is xe na geidvinuşen mk’ule ar oraş 3’oxle. P’iramitişi zoma oqopinot na ixmarinu k’ubititi, mcveşi Egvist’urepek na ixmaru ar zoma rt’u. Ar k’ubiti ar met’ro k’onari na rt’u do xolo, met’roşen umosi dak’ik’i ren. Am zoma çkar meridianuri gomargvaten var, p’olusişi ek’senişi ginz’enobaten ixesap’ineret’u.

K’ubititen na ixvenu namtini zomapek mo3’irapan, kiana şeni, kianaşi sva mjoraluri sist’emas, ok’ule goiç’k’ondineren, modernuri oras xolo na iz’iru dido çkinape na rt’u. Am çkinape gamitkven xvala matemat’ik’urot. P’iramitişi gomorgvak o3’iraps ar 3’anaşi ndğalepeşi k’ore3xale (365,24). Am gomorgva, muşi jur faraten Ek’vat’oris ar ginz’enobaluri dereceşi ar 3’utis t’k’ubi ren. Ndrik’eri k’eleşi jindolen, t’abuşen dudişakis na iz’iren ginz’enoba ren ar p’araleluri dereceşi anşi oşişen ar teri. Mağalobaşi jur faraten, gomorgva ok’ortuten bz’iropt (pi)şi k’ore3xale na ren 3,1416. Am k’ore3xale ren umosi k’ap’et’i mcveşi Urumepek na z’iru (pi)şi k’ore3xaleşen, yani 3,1428-şen.

P’iramitişi monk’anoba 10 jin 15-şi faraten ixesap’inaşi, nanç’inerot kianaşi monk’anoba iz’iren. Didi p’iramitişi doloxe, Firavunişi odapeşi k’ore3xalepe renan jur temeluri P’isagorişi sumğocilonişa t’k’ubi: 2.5:3. do 3.4.5. Murenki, p’iramiti ixvenu dido ginz’e 3’anepeş 3’oxle, P’isagorik na skidu oraşen. Na niçinu zomape ren p’iramitişi zomaluri şanşepeşen ç’it’a informa3ia. Muşi ok’idobasti xvala 4.000 k’oçi na ixandu içkinen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE