DUDBUT'K'A

ADAMİŞİ DOSTİ DELPİNİ

Delpini ren balinaşi mzaxali. Delpinik skidun muç’o eşo çxomi steri, murenki var ren çxomi. Buz’ilonepeşi k’erk’elişen ren. Var skidun 3’k’ariş tude mteloras. Namtini orapas gale gamaxtimu dvaç’irs emus oşvanuşa. Mara askedinen 3’k’ariş tude, k’oçepes na askedinenpeşen met’i. 33 sort’i iz’iren kianaşi zoğapes. Arçkvati, ğalepes na skidun delpinişi xuti sort’iti iz’iren. Muşi didinoba mulun muşi sort’işen. Muşi t’ani ardogverdi met’roşa, muşi monk’anoba 60 k’ilogrami na uğun delpinepe na iz’iren steri, muşi t’ani otxo met’roşen, muşi monk’anobati 650 k’ilogramişen met’i na ren sort’i mutepeşiti iz’iren. Kimoli delpini ren umosi didi 3’una delpinişen. Muşi skidaloba ren nanç’inerot 25- 30 3’ana k’onari.

Adamepe steri dorinaps. Muşi jurşuronobaşi p’eriodi iqven vit tutaşen ar 3’anaşa. Dorinaps 3’k’ariş doloxe. Na dorinaps 3’unaşa nuşvels ar varna nak’otxani 3’una delpinik k’arta faras. Motaliş ginz’enoba iqven 75 sant’imişen ar met’roşakis. İptineri anşi tutaşi morgvalis, nanaşi mjaten skidun motalik. Ok’uleti imxors p’eci oç’k’omalepe. Motalik var ok’ui3’ken muşi nanas, xuti 3’anaşi morgvalis. Delpinik inçvirs dido k’ailot. 3’k’ariş jin, ar saat’is vit k’ilomet’ro, 3’k’arişi tudeti, ar saat’is 37 k’ilomet’roşi astaxolobaten ançviren. İmt’ert’aşi do gyatxozupt’aşi, muşi astaxoloba imağalups 50 k’ilomet’roşakis namtinoras. Nanç’inerot 25- 30 met’ro k’ut’alobaşa gyançviren. Adamişi kunişen kuni uğun. Emus mo3’ons osteru do musik’a usiminu. Ar k’ele entepeşi şkas, majura k’eleti k’oçepe k’ala megabroba uğun emus. Aguren namtini tkvalape, coğori do 3xenepe steri. Tolgon3’k’imeri ar 3xovari ren.

Delpinepe renan gagnapuri xonarepeşa. Aşignen dido mağali frek’ansoni xonarepe. Am sort’i xonarepeten artikarti k’ala oimbarenan. Ar mgvanaşi odude varna ar oşkurnacoba z’iraşi, artikartişa ognapapan. Zoğas na iz’iren ğurz’uloni genomskidepeşi sebebiten, oskedinuşu 3’k’arepek iç’it’anen. Am sebebiten, Uçazoğas na skidurt’u delpinepeşi nak’onoba im3ikanu. 1946-s, Uçazoğas na skidurt’u oşi delpinişen xvala ar teri skidun a3’i. Mençxomepekti zarari meçapan delpinepeşa okianusepes.                                                                                                                                                              TÜRKÇE