DUDBUT'K'A

"PKK ŞENİ T'ERORİST'İ REN YA VAR MATKVENAN"

Demok’rat’iuri So3iaş P’art’iaşi (DSP’) Mp’olişi Mebusi Sabahat Tuncelik, Dudnaziri Recep Tayyip Erdoğanişi “Kurdist’anişi Madulyeş P’art’ia-PKK t’erorist’i organiza3ia şinit” yado coxina muşişa, “Çkar mitik çkinden aşo mutxani var meşvenas” yado coğabi meçu. DSP’ Mp’olişi Mebusi Tuncelik, Batmanis na i3’opxinu “Hasankeyfişi K’ult’ura do Xeşnoxveneş Fest’ivali”şi akt’ivit’epes ğarğalu. Tuncelik, DSP’şi P’arlament’oşa amaxtimuten Turkiaş demok’rasi şeni beciti ar p’eriodi kogyoç’k’u ya tku. DSP’şi mebusik, Dudnaziri Erdoğanişi hukumet’iş p’rogramaşi oğarğaluş oras mutepeşa, “Çkini çkvanerobape xampobape çkini iqvasunon. Mara PKK t’erorist’i organiza3ia yado ognapit” coxina muşişa coğabi meçu. Sabahat Tuncelik ğarğala muşis, “Am dobadonas çkvaneroba çkiniten oskedinu minonan. Kurdepes maartanot ak’onari temsilişi nisp’et’i aqves. Xe3alaşi p’art’ias am şansis k’ai ğirsi meçamu dvaç’irs” ya tku.

Tuncelik ğarğala muşis aşo naqonu: “Kurdepek P’arlament’oşa maartanot 16 3’anaş 3’oxle matemsile mutepeşi noncğoneret’es. Guri meç’voni ren mara am xali nik’vatu. Kurdi p’arlament’erepe iç’opinu do moloxunales molixunu. Am farasti Kurdi xalk’ik moloxunaleşen ar oxorca gamiqonu do P’arlament’oşa mencğonu. Turkiaşi demok’rasi do p’olit’ik’a şeni aya dido beciti ren. Aya beciti ar mesaji ren. Mu ren am mesaji? 'Am dobadonas Kurdepeşi p’roblema demok’rat’iuri do mo3’qvaluri gzaten oçodinu şeni, adamobaşi hak’k’epe, demok’rasi do oxoşkvinoba şeni ok’vak’idi. Am p’roblema mek’arbu şeni umxvaci’. Edo xolo aya oxen3aleşati ar mesaji ren. PKK şi coxoten na muhakeme ixvenet’u ar oxorca moloxunaleşen gamaviqonupt do p’arlament’oşa mevoncğonuptna, 'am p’roblema p’arlament’os içodinas' ya tkvala ren. Am mesajiş k’ap’ulas ar xalk’işi oxoşkvinoba do demok’rasişi gonç’elu ren. Amus aşo oxo3’onu dvaç’irs.”

”Xolo çkinda aşo itkvinu; 'berepe tkvani t’erorist’i yado ognapit, çkvaneroba tkvaniten ti-tkvani k’abuli p’aminonan'. Kurdepeşi çkar k’oçik do Kurdi xalk’ik aya k’abuli var ikips. Çkar mitis aşo ar imendi var uğut’as. Kurdepes am dobadonas demok’rat’iuri do mo3’qvaluri şart’epeten, minoba mutepeşi oxoşkvineri ozop’inuten, çkvaneroba mutepeşiten oskedinu unon. Aya oxo3’ononi nenaten k’aixeşa doptkvit. Çkinden faide oz’iramu dvaç’irnan. Ti-çkini majurape yado oşinuten var, 'memingapit do moxtit' yado otkuten vardo çkvaneroba çkini k’ala am p’roblema maçodinenan. Çkin aya bzop’ont. Kurdepeşi p’roblema demok’rat’iuri do mo3’qvaluri met’oditen oçodinu, Kurdi xalk’işa xizmet’i k’onari Turkiaşi xalk’epeşati oxizmet’u tkvala ren. Am temas aşo o3’k’omilu unon. Am p’roblema domaçodinesna Batmani do Mp’oli artikartişa umosi xolos iqvasunon. Am dobadonaşi yulva do gyulva k’ele umosi ixolosunasunon. Aya aşo içkinas. Aya xvala Kurdepeşa oxizmet’u var, Turkiaşi iri xalk’işa didi ar xizmet’i meçamu tkvala ren. Am temas aşo osimadu uk’ors.”                                                                                                                                                              TÜRKÇE