DUDBUT'K'A

ANT'İ-İMP'ERİASLİST'URİ İNT'ELAKT'UALİ: DOĞAN AVCİOĞLU

Jurnalist’i, avt’ori, t’eorisieni do map’olit’ik’e Doğan Avcioğlu 1926-s Bursas dibadu. Geç’k’apuroni do oşkenduri gamantana oçoduş k’ule Fransiaşa idu. Fransias ik’itxu ek’onomia do p’olit’ik’uri çkinoba. 1955-s Turkiaşa goiktu. Oşkendayulva Xalk’urxizmet’obaş Oktalaşi İnst’it’ut’is iqu asist’ani. 1956 3’anaş k’ule, dolonis ar fara na gamiçkvinet’u “Akis” (“Lande”) do “Kim” (“Mi”) coxoni jurnalepes ç’aru. (CHP) Xalk’işi Resp’ublik’uri P’art’iaşi goşogoraş k’erk’elis ixandu. Am p’art’iaşi gamaçkvaluri organi na rt’u “Ulus”is (“Na3ia”) st’at’iape ç’aru. 27 Pukrik’a 1960-şk’ule CHP-şi k’ontenjaniten mak’ature i3xunu Mak’idaluri Meclisişa. 1961 dudk’anonişi oxazirinus misia ezdu. 1960- 1961 3’anapes “Vatan” (“Dobadona”) do “Ulus” (“Na3ia”) coxoni gazetapes avt’oroba qu. Ank’araşi radios, galeni ambarepeşi k’oment’at’ori iqu.

1961-s Mumtaz Soysali do Cemal Reşit Eyuboğlu k’ala artot jurnali “Yon”i (“K’ele”) 3’opxu. “Kemalist’uri so3ializma” yadoti na içkinen gagnapaşi maçvalale iqu. 1968-s “Turkiye’nin Duzeni” (“Turkiaşi Ge3’opxa”) coxoni svara muşi gamiçkvinu. 1963- 1965 3’anapeşi oşkendas, (Turk-iş) “Turkiaşi Madulyepeş Sendik’apeşi K’onfedera3iaş Goşogoraşi 3ent’riş direkt’ori iqu. 1968- 1969-s CHP şi Mağali K’onsult’ant’uri K’omisiaşi mak’aturoba qu. 1969-s gazeta “Devrim”i (“Gektala”) gamoçkvu. 1971-s na gamoçkvu “Devrim Uzerine” (“Gektalaşi Temas”) coxoni svara muşis, na o3’irapt’u gektaluri st’rat’egia do p’rogramaşi tematen, simadape muşi oxo3’onapu. “So3ialist’uri K’ult’uraşi K’erk’eli”şi mak’idalepeşen ar teri na rt’u Doğan Avcioğluk k’ap’it’alizma do imp’erializmaşa nodgituten ek’onomiuri timoşletinoba do xemoşletinoba şurdoguriten oçvalu.

12 Mirk’anişi p’eriodis, tek’avudi Generali Cemal Madanoğlu k’ala artot iç’opinu. Armias ti-ezdapu şeni ok’vandapuşi idiaten, majurape steri ti-muşi şeniti dava guin3’k’u do beraati iqu çodinas. 1973-şk’uleni p’olit’ik’uri skidalas var ak’atu. “Milli Kurtuluş Tarihi” (“Na3ionaluri Oxoşkvaşi İst’oria”) do “Turklerin Tarihi” (“Turkepeşi İst’oria”) coxoni svarape xaziru. 4 3’ilva 1983-s doğuru.

Na ç’aru svarape: “Turkiye’nin Duzeni: Dun-Bugun-Yarin” (“Turkiaşi Ge3’opxa: Ğoman-Andğa-Ç’umen”) (Tekin Gamamçkumaloba, 1998), “31 Martta Yabanci Parmaği” (“31 Mirk’anis Xark’epeşi K’iti”) (Bilgi Gamamçkumaloba, 1969), “Devrim Uzerine” (“Gektalaşi Temas”) (Bilgi Gamamçkumaloba, 1971), “Milli Kurtuluş Tarihi”: 1885’ten 1995’e (“Na3ionaluri Oxoşkvaşi İst’oria: 1885-şen 1995-şakis, 4 cildi, 1974), “Devrim ve Demokrasi Uzerine” (“Gektala do Demok’rat’izmaş Temas”) (Tekin Gamamçkumaloba, 1997), ”Turklerin Tarihi” (“Turkepeşi İst’oria” 5 cildi, 1978- 1985, Tekin Gamamçkumaloba, 1997).

Na goktu svarape: Roger Garaudy, “Sosyalizm ve İslamiyet (“So3ializma do İslamoba” E. Tufekçi k’ala; Yon Gamamçkumaloba, 1965), Jules Moch, “Sosyalizme Giriş” (“So3ializmaşa Amaxtimoni” Selahattin Hilavi k’ala, İstanbul Devrimci Yayinlar Kooperatifi, 1970/Mp’olişi Megektaluri Gamaçkvalapeşi K’olmanuroba, 1970”).

Ti-muşi şeni ç’arineri svara: Doğan Avcioğlu/Bir Jon Turk’un Ardindan, Hikmet Ozdemir, Bilgi Yayinevi, 2000). (“Doğan Avcioğlu/Ar Jon Turkişi Genotxoze - Hikmet Ozdemir, Bilgi Gamamçkumaloba, 2000).                                                                                                                                                              TÜRKÇE