DUDBUT'K'A

LAZURİ DİDİ NENAPUNA, XİZMET'İ TKVANİS REN!

Gamamçkumala Chiviyazilarişi seria Mjoraşen “İsmail Bucaklişi - Hasan Uzunhasanoğlu - İrfan Aleksiva” coxopeten do “Buyuk Lazca Sozluk/ Didi Lazuri Nenapuna” yado “Lazuri-Turkuli/ Turkuli-Lazuri” leksik’oni, Mbulora 2007 tariğis gamiçkvinu. Leksik’onis, Mirk’ani 1999 tariğis na gamiçkvinu “Lazca-Turkçe Sozluk/ Lazuri-Turkuli Nenapuna” coxoni svaraşi monz’ineri majurani gamaçkvaşi xususoba uğun.

Svaraşi geç’k’alas, “Didi Lazuri Nenapuna, Lazuri şeni xveneri do ilmiuri çkinas mecineri irişen ginz’e oraloni do irişen şumuloni xanda ren. Muşenido, Lazuri ar leksik’oni oxaziruş simada na yeçkindu do oxanduşa na geiç’k’inu oraş k’ule na golaxtu 17 3’anaş morgvalis, ağani megabrepeşiti ok’atuten leksik’oni oxaziruş xandapes umek’vaterot niqoninu. Am p’eriodiş morgvalis; umosi raionis ixandinu, ağani tkvalape ik’orobinu, dixaluri xandape ik’ut’alinu, ağani ar leksik’oniş format’i yiçkindinu, oxo3’onapape moirdinu, misalepe moinz’inu, golaxtimeri orapeşen umosi dido odudepeşen faide iz’irinu. Didi Lazuri Nenapuna, sum k’oçiş xeşen gamaxtutina, Lazuri nenaşa guri meçameri dido k’oçişi amagi, morali do şuri k’ala ok’ont’aleri ren. Aşo ar xandaş mak’itxepeşa memskvaneri ar svarot nunç’işinu, dido k’oçepeşi oxandu do omxvacuten iqopinet’u…” ya itkven.

Leksik’oni şeni “Lazuri-Turkuli/ Turkuli-Lazuri” oqopinot ixazirinu ya itkvennati, Turkuli-Lazurişi burmek svaraşi arxvala % 15-oni k’orta okaçaps. Odudarişi but’k’apes 50 svaraş coxo niç’arinerennati am odudepe dobağineri k’onari na var ik’itxineren oxui3’oninen. Masdarişi nena na ren Lazurişi masdaruli xampoba o3’irinu vardo umosi perpu na ren notkvale do andazepeş ok’orobu na itercihineren ixosarinen. Moderni skidalas na ixmarinen; huk’uk’uri, ek’onomiuri, ticaruli, mimaruli, medik’aluri, indust’rialuri, ilmuri, t’eknik’uri dç. e3xu do originali t’erminepe na var geidvineren iz’irinen.

Nç’ara do ç’andinaş nena o3’opxinus meşveluşi misia oqopinu na dvaç’irs leksik’onis, tkvalepeşi lok’aluri otkupeş çkvanerobape var uğut’asunon. Turkialuri Lazepes, mzguda do skindinapeşi Latinuri coxopeşi ok’itxu var, normaluri skidalas didopeten na ixmarinen masdari do tkvalapeşi oguru unonan. Turkialuri Lazepeşi, nananena oçkinuşi sevie ik’un3xinuten, Lazuri ogurinu operpinu şeni “Turkuli-Lazuri” temeluri leksik’oni oxaziru uk’ors.

Ok’vandinuşi t’ilifoni: 0216 414 91 13                                                                                                                                                              TÜRKÇE