DUDBUT'K'A

İSLAMURİ GEKTALAK MEGAQONOPS, YA İMAMİ!

İranişi İslamuri Gektala, Şahişi rejimiş gektinu do İranişi İslamuri Resp’ublik’aşi gedginuten na içodu 20. oş3’anuraşi irişen didi xalk’uri yedgita ren. 2.500 3’aneri monarşişa, Şahişi diktat’orobaşa, Amerik’anuri imp’erializmaşa do İsraelişi sionizmaşa na giçinu irişen k’ap’et’i darbe ren. İranişi so3ia geç’k’aşen çodinaşakis na oktiru İranişi İslamuri Gektala, İslamuri gok’un3xinu do nodgitinuşi irişen beciti oğoda ren.

Gektalaşen 3’oxle İranis Şah Muhammed Riza Pehlevişi xe3ala rt’u. Dobadonaşi maktalepe, Şahişi xolosoni mzaxalepe do dostepeşi oşkendas pareli rt’u. 1970-oni 3’anapes İranis zengini do fuk’arapeşi oşkendas na rt’u balan3ia ok’uixvu. Şahişi ek’onomik’uri oktalaşa uoceroba do otok’rat’ik’uri oktalaşi st’ilişa oşumu, rejimişa nodgitinus nuğinz’ibu. Şah Riza Pehlevişa muxalefet’i, P’arisis na skidut’u Ayetullah Ruhullah Xumeynişi gomorgvas ok’uibğu. So3ialuri do ek’onomik’uri reformi na kadu Xumeynik, İranurepeşi dido k’oçiş hisepeşa na uqucaps steri t’radi3ialuri religiur normepeşa goiktinuşi nena meçu. 1970-oni 3’anapeşi çodinaşa ninç’inuşi, Şah Riza Pehlevişi rejimişa İranişi iri k’elen dido k’ap’et’i do şiddetoni yedgitape i3’opxinu. Uk’araroba k’ala generaluri dido grevi kogeç’k’u. Dobadonaşi p’roblemoni ek’onomik’uri xali umosi koguşibğu. 3’anağani 1979 tariğis Şah Riza Pehlevi “ginz’e oraloni moşvacinu” şeni Taxranişen imt’u. Arçkva var ok’onaktu...

Ayetullah Xumeynişi k’elenarepek Şahişi heykelepe komoktes. Şahik omt’inuş 3’oxle na qu çodina dulya, muk vart’aşi dobadona oktalas yado Dudnaziri Şahpur Bahtiyaris xe3ala meçamu rt’u. Dudnaziri Bahtiyarik, Şahişi rejimişa k’arta ndğas na manz’inet’u muxalefet’i mek’arbinu şeni ixandu; Ayetullah Xumeynişk’elen ağani xe3ala gedginuşa izni var meçu. 1 K’undura 1979 tariğis Ayetullah Xumeyni uçvaşen uk’uniktu İranişa, xeleri do qoroperi didi xalk’i nageri. P’olit’ik’uri do so3ialuri k’aosi monz’inus naqonu xolo. Noğa do ç’it’anoğapes Xumeynişi k’elenarepe k’ala xe3alaşi mencelepe do Şahişi rejimiş mamxvacepeşi oşkendas k’abğepe manz’inu. Dobadonas askeruli darbe ixvenasunon ya itkvinu do 11 K’unduraşi ndğas tank’epe Taxranişi kuçapes iz’irinu. Mara ora golaxtuşi, armiaşk’elen xe3alaşa xe na var geidvinasunon koxui3’onu. Magektalepek Taxranişi radioş ist’asionis xe gedves do oxo3’onapa meçes: “Aya ren magektale İranurepeşi xonari!” Dudnaziri Bahtiyari misia muşi naşkvu. Jur tuta şk’ule Ayetullah Xumeynik, na ixvenu na3ionaluri referandumis didi gecgina mogu. Xumeynik, İranişi İslamuri Resp’ublik’a gedgu do ğuraşakis dobadonaşi p’olit’ik’uri do religiuri go3’oncğoneri yado ignapinu.

İslamuri gektalak milletepe, diktat’ori do imp’erialist’i mencelepeşa nodgitinuten izzet’i, şerefi do timoşletinuşa ucoxu. Muslimani cemiet’epeşa “Timoşletinoba, Oxoşkva - İslamuri Resp’ublik’a” yado gamiquru. Oxoşkva, adamobaşi ideali do irişen beciti t’ermini ren. Mara am beciti do mağali t’ermini, diktat’ori do zalimi maktalepeşk’elen k’arta oraşen dido p’at’işi ixmarinen. İranurepek İmam Xumeynişi go3’oncğonuten İslamuri gektala qves, oxoşkva do timoşletinobaşi mtini gzas k’uçxe gedves do maxalk’e, demok'rat’ik’uri ar nizamiş xe3alaşi gza gon3’k’es. K’aosi, uitimat’oba, t’erori do k’atliamiten yopşa Oşkendayulvas, İrani regionişi irişen emniet’oni do k’araroni dobadona niktu. İranişi İslamuri Gektala, İranişi xalk’i k’ala kianaşi maoxoşkve milletepeşa xvameri iqvas…                                                                                                                                                              TÜRKÇE