DUDBUT'K'A

"ÇAYKUR"İK 2006 3'ANAŞi NOĞİRA MUŞİ OXO3'ONAPU

“Çaykur”işi Generaluri Odirek’t’orobak, 2006 3’anas çaişi maxaçkalepeşen 600 şilya t’oni şuçai yeç’opinu do antepeşen 110 şilya t’oni xomulaçaişi oxvenu unon.

“Çaykur”işi Generaluri Direk’t’orik, 2006 3’anaşi noğira muşepe oxo3’onapu. Generaluri Direk’t’orik oxo3’onapa muşis; 204 şilya ocaxik 774 şilya dek’aris na ikips çaişi ziraat’işen, mteli xolo maxaçkalepeşen 2006 3’anas 600 şilya t’oni şuçai yepç’opatminonan do am k’apasit’eşenti 110 şilya t’oni xomula çai p’atminonan. Am 110 şilya xomulaçaişi 105 şilya t’oni Turketişi doloxeni p’iyasas, 5 şilya t’oniti galeni terepes gamapçatminonan ya otkvaluten oğarğalumuşis nunk’limu.

“Çaykur”işi Generaluri Direk’t’orik, Turketik Avrop’aşi Artobani k’ala oxumç’k’inuşi p’eriodiş doloxe ren, edo Avrop’aşi Artobani ziraatiş p’olit’ik’apeşa oxumç’k’inu şeni oxandupepe çkinis udodginu mevoqupt tku do oğarğalu muşis xolo aşo naqonu: “Bolaki oxumç’k’inuşi ok’oğarğalaş çodinas Artobani Avrop’aşa k’adroni na amaxtasunon tere viqvatminonan. Eşopeten Avrop’aşi Artobaşi Dobadonapeş doloxe çaişi ziraat’i na ikips dobadona arxvala çkin viqvatminonan. Am k’ainoboni xalik çai çkinişi sek’t’oris k’ainobape momiğasunonan. “Çaykur”ik, Turketişi Ziraat’uri do Oput’uri Naziroba k’ala, çai çkinişi sek’t’oriş Avrop’aşi Artobani Dobadonapeşi artotoburi ziraat’iş p’olit’ik’ape do p’iyasa mutepeşi k’anonepeşiş oxumç’k’inapu şeni ak’tiuri eşo ar guriten vixandupt.

Am oxandupepeşi noğira muşi : çai çkinik artoboni p’iyasapeş doloxe iqvasunon, Avrop’aşi Artobanişi ziraat’iş p’olit’ik’apeş şaras amaxtasunon, garant’iuri fonepeşen ek’onomiuri şvela momixtasunonan do na minonan mteli xolo ziraat’iuri şvelapeşen faide domaqvasunonan. Edo aşopeten çaişi mteli xolo renciberepe do amuş prodi3iaşen faide na uğun mteli xolo sek’t’orepek ekonomiuri p’at’inobaş doloxe va amaxtasunonan do çaişi sek’t’ori çkiniti umosi dido irdasunon. Mara aşo k’ainoboni sakvarepe ixvenent’aşi çai çkinişi sek’t’orikti ora va mek’olapaps. T’eknologiuri do irixolo mu na oxvenuşi uğunna entepeşi moderniza3ias amaxtasunon do aşo sakvarepe ixvenasunon.” ya tku.                                                                                                                                                              TÜRKÇE