DUDBUT'K'A

UÇAZOĞAP'İCİŞİ ŞARAK BEDİ ÇKİNİ OXÇANASUNON!

Zoğaşi yopşuşi sebebiten zoğaşp’ici mek’arbups, gamargva do z’iramaşi pintoba ikips, Uçazoğas dido na var iz’iren p’lajepeti yeç’k’vidasen, zoğapeşi ek’ologiuri skidalas irişen beciti zoni na içkinen zoğap’iciş banditi mejilasen yado dido k’rit’ik’i muşi na ixvenen Uçazoğap’icişi şara manişa manişa içodinen. Dido 3’anapeş doloxe Uçazoğaşi yeğinderi solağanepeşa var naxondinen yadoti iğarğalen. Am raionis şara oxvenu majura raionepeşen z’viri ren. Do emuşeni, dixa dido okti ren, ğalepe dido ren, zoğaşi mteli yopşumu do golapeşi mteli gamaxumu unon. Am şara 3’alentunaşen, Uçazoğaşi seriuli golapeşi k’ap’ulaşen golaxtat’u yado itkvinen. Mara zoğap’icis na skidunan k’oçepes şara xoloti dvaç’irt’es. Zoğap’iciş şara şeni k’rit’ik’i oxvenu perpu ren mara alt’ernat’iuri p’roget’i oxvenu meç’ireli iqven. Ekonaşis na skidunan k’oçepek şara çumenan. Aya mutepeşi irişen beciti hak’k’i ren.

Mak’idobaş Nazirik, Uçazoğap’icişi şaraşi Sinop’i-Xopaşi burme şeni 2007 3’anaşa meç’işinu şeni dido vixandept ya tku. Nazirik şara içodaşi zoğap’ici mteli ağaneburot vomskvanaten do vok’aaten yado noqonu. Am şara içodaşi Uçazoğa irişen mk’ule gzaten artikatis nik’irasen, goxtimu manişa ixvenasen, gamaçamoba do t’urizmas şuri gadvasen. Edo goxtimuşi geç’areliti iç’it’anasen. Aşopeten raionişi ek’onomik’as ğirsi unt’alasen. A3’i Yulva Uçazoğaşi noğapeşa 3 milyon t’urist’i mulun. T’urizmiş Nazirik, şara oçodinuten t’urist’epe 10 milyonişa yextasunon yado visimadept ya tku. Am raionişa didopeten mankana mutepeşi k’ala na mulun noğamşinepeşi goxtimupe perpu iqvasen, şaras na golulun orape imk’ulanasen do emuşeni. Xolo Ankara-Samsunişi şkas gza ok’uirten. Ok’uirtaşi 10 saatişa na ilen Ankara-T’rabzonişi gza 6-6,5 saatişa gextasen. Gza imk’ulanaşi t'rafiğişi sebebiten koç’epeşi oğuriti iç’it’anasen. Emuşeni a3’işakis Yulva Uçazoğa şeni na ixvenen devletişi irişen pozit’iuri p’roget’i aya ren.

P’roget’işi Map’avri-Art’aşeni-Xopaşi burme 77 km. ginz’enobas ren do 30.09.1997 tariğis oxvenu şeni k’amp’aniapes niçinu. Mak’ide muşi Cengiz+Mapa+Makyol coxoni k’amp’aniapeşi k’on3or3iumi ren. Şaraşi 36,2 km. muşi gon3’k’imeri ren do, 40,8 km. muşisti ixandinen. Mteli 896,41 milyon $ geç’areliten ixvenasen do 2005 3’anaşi çodinaşakis 395,77 milyon $ ixarcinu. 2006 şi 3’anas 131,9 milyon $ geç’areli niçinasunon.                                                                                                                                                              TÜRKÇE