DUDBUT'K'A

DUDNAZİRİ ŞEMSETTİN GUNALTAY

1883-s, Kemaliyes dibadu. Mağali Mamgurapaluri N3’opulaş fenişi burme notamamu. Lozanişi Universit’et’iş Nat’uraluri Çkinapapeşi burme oçodinu. K’ip’rosişi İdadis mamgurapaloba, Midillişi İdadi, İzmiri do Gelenbevişi Lisepeşi direkt’oroba qu. Am oras na ok’içinu Ziya Gokalpişi gza o3’iramuten, Turkuli ist’oria goşogorus kogeç’k’u. 1915-s, Mp’olişi Darulfununişi (“Universit’et’işi”) Ç’aralobaşi Fak’ult’et’iş Turkuli İst’oria do İslamuri K’evimepeşi İst’oriaş Muderrisi (“P’rofesori”) iqu. Suleymaniyeşi Medreses, Religiapeşi İst’oria do İslamuri Filosofiaşi dersepe meçu. 1924-s, İlahiyat’işi (“Teologiaşi”) Fak’ult’et’iş gedgimus mxuci meçu do am fak’ult’et’işi dek’ani iqu.

1915-s, Ertuğrulişi Sancağişen i3xunu Bilecikişi dep’ut’at’i. Aşopeten ak’atu p’olit’ik’uri skidalas. Daçxirk’vataşi ndğalepes, Mp’olişi Darulfununis o3’iru ant’i-imp’erialist’uri ar k’oçinoba. Mp’olişi Belediyeşi Meclisis mak’aturoba do dudmaxvenceşi manuşvaloba qu. Anatolia do Rumelişi Huk’uk’uri Oçvaluşi K’erk’elas ixandu. 3’ana 1923-şen 1950-şakis Sivasi, 3’ana 1950-şen 1954-şakis Erzincanişen dep’ut’at’i iqu. Şemsettin Gunaltayik gedgu 18. xe3ala. Demok’rat’i P’art’iaşi xe3alaşakis Dudnaziri rt’u. Turkias 163. madde coxoten na içkinen k’anoniti emuk gamoçkvu.

Resp’ublik’aşi Xalk’uri P’art’iaşi Mp’olişi Dudmaxvencoba do Mak’idale Meclisişi mak’aturoba qu. 1961-s, i3xunu senat’ori Mp’olişen. 1941-şen ğura muşişakis Turkuli İst’oriaşi K’idalaş dudmaxvencoba qu. Ordinariusi P’rofesori Şemseddin Gunaltay, 19 Gimua 1961-s, Ortakoyiş şifaşi oxoris şuri muşi Ğormotis meçu p’rost’at’işi k’anseriş sebebiten. Vesiet’i muşiten, Ank’araşi asli oğurunales, k’ulani muşiş k’ele, let’as niçinu. Vitepeten xvena uğun emus. Arabuli, Farsuli do Fransuli na uçkit’u Şemsettin Gunaltay rt’u jur bereşi baba.                                                                                                                                                              TÜRKÇE