DUDBUT'K'A

DOLOGZERİ ZABUNOBA DİZANTERİ

Dizanteri, korbaçxala k’ala na iz’iren mçxu mç’uşi nak’limoni do dologzeri zabunoba ren. Dizanterik generalurot, dido do di3xironi korbaçxala, korbaşi 3’k’uni, var çitut’aşi oz’gumuşi a3’onu, mç’uşi yarape steri nişanepe o3’iraps. Uiştağoba do t’u3anobati iz’iren. Namtini orapes korbaçxalas guriş oktu do ontxoruti naqonops. Dizanteriş zabunoba, badi-xçinepes, ç’it’a do çiçku berepes umosi oşkurnoni iqven do ğuratenti içodinen.

Dizanteri, pinti 3’k’ari do oç’k’omalepeten nak’limen. N3’opula steri dido şuri na molaxen svape zabunobaş nak’limu şeni dido moxva ren. Dizanteris jur ç’eşidi uğun: Amiponi dizanteri; t’u3a dobadonapes umosi dido na moixvadinen dobargeri ar zabunoba ren. Namtinis sebebi uoçkineri ak’ut’i ar nobet’iten geç’k’aps. Var işveluna naqoneri nikten. Mik’robiş xuraşa amaxtimuş oraşen 10- 21 ndğa şk’ule zabunobaş nişanepe yeçkindun. Zabunis di3xironi korbaçxala, t’u3anoba, korbaşi k’ramp’epe, kiloş dvark’inu do uxaloba iz’iren. İrişen didi k’aosi muşi çonçxişi pupuli ren mara çkvaneri organepesti pupuli yaçkvindinen. Basiluri dizanteri; shigella cinsoni ar enterbakt’erişen yeçkindun. Zabunobaş dologzinuşa mç’acepek nusebebups. Zabunis; di3xironi do xvali steri t’ra3’a, korbaş 3’k’uni, uxaloba do t’u3anoba iz’iren. Oxvenu na dvaç’irs maartani dulya ren; zabuni majura şurepeşen ok’o3’k’inu do zabunobaş dologzuşa nodgitinu. Na imordinen dobadonapes, k’analizasioniş udobağineroba steri şursağobaşi p’at’i xalepeşi sebebiten umosi dido moixvadinen.

Şvela şeni 3’oxlenurot, zabunobas sebebi na meçaps fakt’orepeş mek’arbinu unon. Ant’ibiot’ik’aş şvela itatbik’inen. Namtini xalepesti ant’ibiot’ik’ak şikaeti monz’inaps. Aşo xalepes doxtoris, moxveri şvelaşi met’odi k’ala şvelas naqonu dvaç’irs. Xususurot badi-xçinepes, ç’it’a do çiçku berepes 3’k’ari do mineraliş dvark’inuş oçodinu dido beciti ren. Dizanterişen oçvalu şeni 3’k’arişi, xeşi do oç’k’omaleşi pağobaşa k’un3xineri oqopinu unon.                                                                                                                                                              TÜRKÇE