DUDBUT'K'A

OP'ERET'İ KEŞANURİ ALİŞİ DESTANİ

Gulriz Sururi do Engin Cezzarişk’elen ginz’e oraş morgvalis saxnineri p’iesi ren beciti k’ilomet’reşi kva Turkuli teat’ris. Keşanuri Alişi Destani yeşiğeri ren TRT-şa seriali do sinemaşati filmot. Resp’ublik’aşi iptineri 3’anapeşen Demok’rat’iaş P’art’iaşi xe3alaşakis mteli p’ro3e3epe p’icdop’icot do ok’rit’ik’oni menda3’k’omiluten k’omediaşi st’ilis ik’oment’arinen. P’iesi Turkiasti, menyaş galeti isaxninu çkvadoçkva teat’ruli k’erk’elapeşk’elen dido faras.

P’iesişi tema aşo ren: Ali skidun Sineklidağis. Emuk Zilha dido qorops. Ar ndğas Zilhaşi cumadi iqvilen. Maqvile Ali ren yado ignapinen. Mara var ren. Zilhaşi cumadi ren maxalleşi belaloni k’oçepeşen ar teri. Garibanepeşen xaraci eç’opups zoriten. Emuşeni çkar mitik var qorops eya. Ali ren ubraloni. Mara ispat’i var axvenen. Maxalles zarari na meçaps belaloni k’oçi na qvilu şeni, k’artayik qorops Ali. Maxalles coxo muşi içinen. Xapisxanaşen na gamaxtu ndğas maxalleşi xalk’ik nu3’opxups ar didi megapa. Arm3ika şk’ule 3xuna ixvenen. Edo Ali i3xunen muxtari. Mk’ule oraş doloxe dido adeti iktiren maxalles. Çkar mitis var ak’oroben xaraci. Maxalles iz’iren ar on3’uranoba. Murenki, Zilhak nunk’u çkar var meçaps Alis, namuk na qvilu muşi cumadi. Ali na var qorops şurepeti eçkindun tamo-tamot. Eya oğurinuşi gzape gorupan. Ar ndğas, xampa ar k’oçi na ren Bulenti mulun maxalleşa. Dulya uğun ek. Edo z’irops Zilha. Dido gaqviren. Mcveşi çili muşi Nevvares mengaps Zilha do emuşeni. Nevvare get’k’oçeren muşi k’ulani do kimoci muşi Bulenti. K’ulanikti qorops Zilha daluri gagnapaten. Am muşenobaten Bulentik geç’k’aps oxandapu Zilha oxori muşis. Mendiqonops Zilha oxori muşişa. Ali dido uşumen. Ulun Bulentişi oxorişa Zilha eç’opuşa. Murenki Bulentişi mcveşi çili Nevvarek gvanç’elen oxori muşi do goikten. Alik Zilha yado çilataten omt’inaps Nevvare. Ok’ule z’irops eya Zilha na var ren. Zilhaş cumadişi mtini maqvile Caferi keçkindun. Mcveşi xali na gvanç’elen xaramzadepek ak’vandepan Caferişen Alişi oqvilu. Çodinas dulya na oxo3’onaps Zilhak goikten Alişa. Moi3’qvenan. Xeleberi ar skidala aqvasenan yado icernan. Mara zalimi Caferi ren k’araroni Aliş oqvilus. Alişi oxoriş 3’oxle go3’odgitun do gale gamaxti yado ucoxops. Ali oxoris gamulut’uşi Caferik k’urşumi ostolaps. Ali iqvilen. Ç’vinaten incubals Caferişi livori do doqvilups eya. Ali a3’i iqven mtini maqvile. Xolo goikten xapisxanaşa.

Mp’olişi Noğaluri Teat’ris na isaxninu p’iesişi k’unye aşo ren: Sorti muşi: Musik’oni p’iesi, Maç’arale: Haldun Taner, Rejisori: Yucel Erten, Musik’a: Yalçin Tura, Musik’aşi direkt’ori: Çiğdem Erken, K’oreografia: Nasuh Barin, K’oreografiaşi manuşvale: Yasemin Gezgin, Dek’orişi mezmonale: Ayhan Doğan, K’ost’umişi mezmonale: Ayşen Aktengiz Bayraşli, Dramat’urgi: Dilek Tekintaş, Teşi mezmonale: Mehmet Fatih Haroğlu, Manuşvaluri rejisori: Rozet Hubeş, Manuşvalepe: Çağri Hun, Asli Aybars, U. Arda Aydin, Çağlar Yiğitoğullari; Masağalepe: Engin Alkan (Keşanuri Ali), Tuğrul Arsever (Çakal Rustemi), Can Ertuğrul (Hidayeti), Hikmet Kormukçu (Şerif Dadi), Murat Garibağaoğlu (İzmarit Nuri), Berna Oğuzutku Demirer (Hafize), Serdar Orçin (Temeli), Munir Kutluğ (Derviş cumadi), Hakan Arli (Xutvakiti Niyazi), Meriç Benlioğlu (Zilha / Nevvare), Osman Gidişoğlu (Mgvaneri p’olisi), Ali Gokmen Altuğ (Sap’ara p’olisi), Çağlar Yiğitoğullari (Teke Kazimi), Eraslan Sağlam (Kurdi Sabri), Savaş Barutçu (Sipsi Selimi), U. Arda Aydin (Magazete), Sukan Kahraman (İhya Onaran), Tuğrul Arsever (Zarxoşi Rasih), Çağri Hun (Ar oxorca), Rozet Hubeş (Madam Olga), Ali Gokmen Altuğ (Şoferi), Ceren Kaçar (Filiz Onaran), Çağlar Yiğitoğullari (Bulent Onaran), U. Arda Aydin (P’rofesori), Ertuğrul Postoğlu (Map’olit’ike), Asli Aybars (Suhandan Gulperi), Sanem Ozcan (Nevvare), Eraslan Sağlam (Tarçinzade Ahsen), İskender Bağcilar (Manyak’i Caferi); Mabarak’e do Xampape: U. Arda Aydin- Ertuğrul Postoğlu, İskender Bağcilar- Çiğdem Gurel, Tuğrul Arsever- Eraslan Sağlam, Çağlar Yiğitoğullari- Asli Aybars, Çağri Hun- Ozge Midilli, Volkan Ayhan- Reyhan Karasu, Sanem Ozcan- Serkan Bacak, Murat Gureç- Murat Uzen, Hamit Erenturk- Ali Gokmen Altuğ, Sukan Kahraman- Kahraman Acehan.

1965 3’anas muşi filmiti yeşiğeri xvenaşi k’adroti aşo ren: Rejisori do senario: Atif Yilmaz, P’roduseri: Menduh Un, Oz’iramuşi rejisori: Çetin Gurtop, Musik’a: Yalçin Tura, Masağalepe: Fikret Hakan, Fatma Girik, Hayati Hamzaoğlu, Mualla Surer, Feridun Çolgeçen, Huseyin Baradan, Danyal Topatan, Aydemir Akbaş, Orhan Elmas, Sami Hazinses, Senih Orkan; Xvenaşoxori (k’amp’ania): Gun Film. P’rizepe muşi: 2. İzmirişi Filmuri Şenobas (1965) “Keşanuri Alişi Destani” i3xunu “irişen gecgineri majurani filmi”, Yalçin Tura “irişen gecgineri musik’a”, Fikret Hakan “irişen gecgineri k’oçi masağale”. Amuş met’a 2. Antalyaşi Filmişi Şenobas (1965) i3xunu “irişen gecgineri majurani filmi”, Atif Yilmaz “irişen gecgineri rejisori”, Fatma Girik “irişen gecgineri oxorca masağale”.                                                                                                                                                              TÜRKÇE