DUDBUT'K'A

LEMÇ'K'VAŞ BEZİŞİ İNFEK'SİONİ ĞVAMBARA

Ğvambara (Parotitis epidemica), berepe do mordalepeş lemç’k’vaşi bezepeşa do xuçeşi hucrepeşa elaç’abu na qorops virusik na yoçkindaps nak’limoni zabunoba ren. Ğvambaraş infek’sionepeşi %85 k’onari 15 3’anerişen ç’it’a rt’aşi nik’limen mara çkvaneri 3’anerepesti ağodenan. Zabunişi p’icişen na me3xap’ups lemç’k’vaten nik’limen. Generalurot quciş tudeni lemç’k’vaş beziş oiltihabute na yeçkindun zabunobaşi monç’vaş p’eriodi ren 18 dğa. Zabunişi t’u3anoba arçeri imağalen do uxaloba iqven. Quciş 3’oxle do k’ap’ulaş k’eleni lemç’k’vaş bezi ibaren do i3’k’unen. Ğva do quciş tude ibaren do qucişi k’un3’uliti arm3ika jink’ele yulun. P’icis xomuloba, nenas pasi do uiştağoba geç’k’aps. Am xali arjur dğa naqonen, ok’ule lemç’k’vaş bezişi obaru diçoden do zabuni dik’aen. Ğvambara oşkurnoni zabunoba va rentina çkvaneri zabunobapes nuğinz’ibups. Am zabunobapeşi doloxe; pank’reasi, çilamuriş kesepe, dirk’uş bezepe, k’oçepes qvacepeş do oxorcapes mebizepeş otesiru steri p’at’i xalepe komolişinen.

Ğvambara na omç’un adamepeşi nanç’inerot %30- 40 k’onarik çkar nişani u3’iramu zabunoba goloçkvaps. Dido na iz’iren nişanepeşi doloxe, kunişi do k’oçepes qvacişi oiltihabu molişinen. M3ika rt’asnati pank’reasi do tiroit’iş bezepesti notesiraps. Lemç’k’vaş bezepeşi nişanepe, 1- 6 dğas diçoden zabunobaş monk’anobaşi nispet’iten. Generalurot jur ğvaşi lemç’k’vaş bezepes artot naç’aben do umosi p’at’i xalis gza var meçaps. K’oçepes %20- 30 nispet’ite qvacişi oiltihabus nusebebups. Eşo içkinennati am xalik k’oçepes do oxorcapes put’uroba var yoçkindaps. Menenjit’is nusebebups %10 oğodasti.

Ğvambaroni zabunik, nişanepe na geç’k’aps arjur dğa 3’oxleni oraşen lemç’k’vaş bezepeşi obaru na içoden 7- 10 dğaşakis zabunoba nok’limaps. Zabunobaş nak’limuşa nodgitinu meç’ireli ren. Zabunişi otragu do k’arant’inaş oxvenu arm3ika tesironi iqven. Zabunoba ar fara goliçkvinaş k’ule skidalaşi morgvalis çkar var yeçkindun. Nomxvaconi do nişanepes nodgitoni şvela itatbik’en. Zabunepeş oncirinu do majura k’oçepeşen jur doloniş oras ok’o3’k’inu uk’ors. Zabuniş şursağoni k’oçepe k’ala oğarğalus nodgitinu unon. 3’k’aroni oç’k’omalepe niçinen. İnk’ip’azi var iqvas yado içven. Ant’ibiot’ik’i var işvapen. Lemç’k’vaşi bareli bezepeşa t’u3anoba meçamu do asp’iriniş oşvapuk 3’k’uni ok’ont’rolaps. Zabunobaşen oçvu şeni irişen tesironi met’odi ren lemşi. Ar 3’aneri do ğvambara uoğodineri k’arta adamis lemşi giçinen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE