DUDBUT'K'A

PARAZİT'URİ ZABUNOBA MSORA

Msora, sark’optepeşi t’k’ebiş tude dobargute na yeçkindun, k’arta 3’aneris na iz’iren, dido nak’limoni, şiddetoni na onçaminaps parazit’uri ar zabunoba ren. Msoraşi parazit’i, (Sarcoptes Scabiei Von Hominis) mik’rosk’op’i varna odidaleş meşvelute na iz’iren k’onari ren do skidala muşi adamişi xuras goloçkvaps. Adamepes zabunoba na ikips 3’una parazit’i ren do kimolişen umosi didi ren. T’k’ebişi jindoni t’abak’apes tunelepe ntxorups do gulun edo xususurot serepes do t’u3as oxonk’anute şiddetoni onçaminus sebebi meçaps. Msoraşi parazit’i, adamişen adamişa artneri oncires oncirute do dido onanç’ute nak’limen. İndirekt’i nak’limu ç’it’a iz’iren, msoraşi parazit’epe t’k’ebişen onciruş oras uk’uni3’k’enan do emuşeni. Msoraşi zabunobas pintoba k’ala alak’a var uğun, parazit’i paği t’k’ebisti skidun, emuşeni msora pinti adamepeşi zabunoba ren yado oceru mtini va ren.

Msoraşi monç’vaş p’eriodişen molaşinu mtini va rentina irişen 3’oxle na dibargu msoraşi parazit’iş omralu do zabunobaş nişani o3’iru şeni ar-jur doloniş golaçkvu unon. Ordoşen na yeçkindun msoras mç’ipe do mç’ita froxti do p’up’uzepe iz’iren. Umosi p’at’ineri zabunobas t’k’ebi iker3elen. Msora didopete xuraşi fisurepes geoç’k’aps, xususurot k’itepeşi oşkendas, xeduği, xeqali do burgilepes, k’vinç’ixe do şkas, oxorcalepes buz’işk’itis, k’oçepes k’ut’us iz’iren. Ğazepeşi do ma3’k’indepeşi tude elant’k’obunan do bu3xapeşi tudeti iz’irenan. Berepes xeşguris, t’abus do tomaş t’k’ebis var mara xuraşi irk’eles gvak’irenan. Msora k’ala arto bakt’eriuli infek’sioniti iz’iren. Berepes msora didopete infek’sionepe k’ala arto naqonops.

Msora; lima, mşkironoba, zelzele steri oşkurnoni orapes manz’inen. Msora yebargora do qinoraşi tutapes dido iz’iren. Doguronepes do arto na iskedinen dobargalepes msoraşi yeçkinduş albatoba mağali ren. Msoraşi parazit’is şeepeş jin 2- 3 dğa na askedinen şeni k’arta şeepe do dolokunepe xarxaleri 3’k’arite 20 deik’e onaxu, dolokunepeşi xususurot xuras na nan3’en burmepes t’u3a uti geçamu, oxorişi do arabaşi k’arta soti elekt’rik’iş okosalete opağu unon. Andğanerdğas msora, adamepeş oşkendas direkt’i osvalute nak’limen do p’roblemiş yoçkindus naqonops. Zabunoba 30 3’aneri p’eriodepes doloigzen. 15 3’ana misa p’eriodiş k’ule 15 3’anoni dologzoni p’eriodi iz’iren. Amuşi sebebi, parazit’işa na manz’inen medginoba ren yado itahminen.                                                                                                                                                              TÜRKÇE